Навігація
Головна
Аналіз ділової активності компаніїПоказники ділової активностіЯк здійснюється моніторинг фінансової стійкості і кредитоспроможності...Показники оборотності (ділової активності)Показники ділової активності та оборотності коштівПоказники ділової активності та оборотності коштівПоказники ділової активності (оборотності)Показники активності компанії на ринку цінних паперівАналіз показників платоспроможності та ліквідності, фінансової...Аналіз ділової активності та рентабельності за даними бухгалтерської...
 
Головна arrow Економіка arrow Антикризове управління: механізми держави, технології бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

За якими показниками здійснюється моніторинг ділової активності компанії?

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Аналіз ділової активності часто називають аналізом якості управління фірмою. Подібний аналіз важко формалізувати, звести до набору кількісних показників. Тут важливо "зазирнути за цифри", оцінити надійність і вгадати справжні наміри фірми-партнера. У загальних рисах такий аналіз передбачає як якісну оцінку (репутація фірми та її керівництва, її ділова історія, конкурентоспроможність, широта ринків збуту, наявність постійних клієнтів), так і кількісну оцінку. Кількісна оцінка зазвичай передбачає розрахунок темпів зростання активів, виручки, прибутку, при цьому зазвичай перевіряється виконання "золотого правила економіки": темпи зростання прибутку повинні перевищувати темпи зростання виручки від реалізації, які, у свою чергу, повинні перевищувати темпи зростання активів.

Методи розрахунку і інтерпретація цієї групи показників, як правило, очевидні: чим вище темпи зростання виручки від продажів, прибутку, реалізації продукції, тим вище ділова активність фірми. Однак занадто агресивна політика розширення діяльності може призвести до нестачі коштів, зриву поставок і, в кінцевому рахунку, до банкрутства. Взагалі, ділова активність і фінансовий стан фірми знаходяться в досить непростий взаємозв'язку. Висока ділова активність не завжди супроводжується фінансовими успіхами, низька ділова активність іноді властива і процвітаючим фірмам. Тим не менш, зниження темпів зростання і коефіцієнтів оборотності, які характеризують ефективність витрат, може служити індикатором можливого погіршення фінансових показників в найближчому майбутньому. Інтерпретація основних коефіцієнтів оборотності представлена в табл. 4.5.

Таблиця 4.5

Аналіз впливу ділової активності на фінансовий стан організації

Показники

Можлива інтерпретація і коментарі

Коефіцієнт оборотності сукупних активів (Total Asset Turnover Ratio, RTAT)

Показує вихід продукції на одиницю майна, або скільки разів протягом періоду виручка "покриє" майно компанії. Високий рівень RTAT говорить про здатність менеджерів ефективно використовувати кошти, низький - змушує зробити зворотний висновок. Міжфірмові порівняння можливі тільки при схожих видах діяльності. При проведенні внутрішнього аналізу низьке значення R TAT показує, що обсяг діяльності недостатній для даної величини активів, і слід нарощувати обсяг продажів або ліквідувати деякі види активів (важливий висновок для фінансово неблагополучних фірм). Високий рівень R tat може активізувати зусилля менеджерів з пошуку джерел інвестицій для розширення виробництва

Коефіцієнт оборотності оборотних активів (Working Capital Turnover Ratio, R WCT)

або

Тривалість одного обороту в днях (Day's Working Capital, DWC)

Один з найважливіших показників ефективності роботи підприємства, характеризує кількість оборотів всіх оборотних коштів. Велике число оборотів зазвичай говорить про те, що підприємство швидко відшкодовує свої вкладення, що є попит на продукцію, що випускається. Однак у проблемних компаній надвисока оборотність може пояснюватися нестачею коштів, недовірою постачальників (відсутністю кредиту з їхнього боку), неможливістю закуповувати товар великими партіями і т.д. Низьке число оборотів, у свою чергу, може бути виправдане в умовах інфляції, якщо обрана політика накопичення запасів сировини і матеріалів за нижчими цінами і затримки продажу готової продукції для реалізації за вищими цінами.

В залежності від завдань експертизи аналітики зазвичай використовують один з показників - або R WCT, або DWC, так як перший характеризує оборотність кількістю оборотів, а інший - тривалістю одного обороту

Оборотність запасів (Inventory Turnover Ratio, R IT)

Виручка

або

Тривалість одного обороту запасів (Days Inventory, DI)

де Д - кількість днів у періоді (місяць, квартал, рік)

Пошук резервів підвищення ефективності передбачає поглиблення аналізу та уточнення коефіцієнта оборотності запасів окремо:

• по сировині і матеріалам (Raw materials Turnover Ratio, R rm),

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

R rm = Виручка / Середня вартість запасів сировини;

• по незавершеному виробництву (Goods-In-Process Turnover Ratio, R ug),

R ug = Виручка / Середня вартість запасів у незавершеному виробництві;

• по готовій продукції (Finished Goods Turnover Ratio, R fg,

R fg = Виручка / Середня вартість запасів готової продукції.

Низька кількість оборотів по якому-небудь виду оборотних коштів вказує, що "вузьке" місце знаходиться саме тут; для запобігання кризі або виходу з нього слід вживати заходів щодо прискорення оборотності саме цього виду запасів

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Accounts Receivable Turnover Ratio, R art, ART)

Характеризує ефективність кредитної політики підприємства по відношенню до клієнтів. ART в значній мірі впливає на оборотність оборотних коштів в цілому, так як величина дебіторської заборгованості зазвичай має вагому частку. Зниження числа оборотів свідчить про розширення кредиту споживачам або проблемах з його погашенням, наявності сумнівної або безнадійної дебіторської заборгованості. Зазвичай вважають, що якщо дебіторська заборгованість обертається швидше матеріальних оборотних средст в, то висока інтенсивність надходжень грошових коштів на рахунки підприємства; співвідношення позикові / власні кошти може бути більше одиниці

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Accounts Payable Turnover Ratio, R APT, APT)

Ефективність управління дебіторською заборгованістю буває корисно порівняти з показниками оборотності кредиторської заборгованості. Якщо кредиторська заборгованість надається на більш тривалий період, ніж дебіторська, такі умови прийнятні, навіть якщо період погашення обох видів заборгованостей високий; це означає, що компанія може залучати позикові кошти на більш тривалий період, ніж відволікає їх в кредити своїм клієнтам. Якщо ж дебіторська заборгованість погашається повільніше, ніж кредиторська, це сигнал про неефективність кредитної політики, необхідності се коректування. Вдалу кредитну політику компанії характеризує також перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською за абсолютною величиною або їх паритет. Високе значення APT може говорити про відсутність у підприємства проблем з оплатою, а може - про нездатність менеджерів використовувати кредиторську заборгованість в якості короткострокового джерела коштів у повній мірі. Навпаки, низьке значення APT може говорити як про проблеми з оплатою, так і про вмілому використанні кредиторської заборгованості в якості короткострокового джерела коштів

Іноді в літературі та методичних посібниках пропонується розраховувати оборотність вільних грошових коштів (Cash Turnover Ratio, R Ct)> проте цей показник малоінформативний: швидка оборотність може свідчити як про те, що все в порядку, гроші "працюють", так і про брак коштів , відсутності страхового запасу. Крім того, перенесення західної практики розрахунку цього показника робить його некоректним зважаючи на специфіку російських умов: неможливості прирівнювання короткострокових фінансових вкладень до грошових коштів.

У деяких випадках аналітики пропонують розраховувати коефіцієнт оборотності власного капіталу (Equity Turnover Ratio, R ET). З одного боку, даний показник може бути важливий для акціонерів, так як швидкість оборотності говорить про швидкість повернення вкладених власниками засобів. З іншого боку, моніторинг цього показника на основі прийнятого "бухгалтерського" методу розрахунку вартості власного капіталу може привести до невірних управлінським рішенням.

Закінчуючи розгляд коефіцієнтів оборотності, слід підкреслити, що іноді робляться спроби обгрунтувати для них якісь оптимальні значення. Однак практика показує, що для кожної галузі, регіону і навіть для конкретного підприємства існують умови, що визначають швидкість обороту оборотних коштів, тому говорити про оптимальні значеннях без прив'язки до конкретної компанії не доводиться.

Приклад 4.4

Після кризи 2008-2009 рр. оборотність активів компанії (фондовіддача) зростає в середньому на 37 процентних пунктів в рік (рис. 4.12). Деяке уповільнення темпів її зростання в 2012 р пояснюється невеликим перевищенням темпів зростання активів ВАТ "АвтоВАЗ" над темпами зростання виручки компанії. У посткризовий період компанії формально майже вдається слідувати "золотому правилу економіки": крім 2012, темпи зростання виручки компанії вище темпів зростання активів в середньому на 9 процентних пунктів, а темпи зростання чистого прибутку вище темпів зростання активів в середньому на 3 процентних пункти ( до 2012 р).

Разом з тим темпи зростання виручки в 2010-2012 р поступово сповільнюються. Так, в 2010 р виручка зросла в 1,5 рази в порівнянні з рівнем 2009 р в 2011 і 2012 рр. - В 1,3 і 1,1 рази відповідно. Таким чином, зростання фондовіддачі ВАТ "АвтоВАЗ" визначається більшою мірою екстенсивним чинником - зниженням темпів зростання активів компанії.

Показники оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості (рис. 4.13) на перший погляд свідчать про ефективну кредитну політику ВАТ "АвтоВАЗ": оборотність дебіторської заборгованості вище оборотності кредиторської заборгованості. Наприклад, у посткризовий період 2010-2012 рр. тривалість обороту кредиторської заборгованості перевищує тривалість обороту дебіторської заборгованості в середньому на 36 днів. Це говорить про те, що ВАТ "АвтоВАЗ" може отримати у своїх торгових кредиторів більш вигідні умови оплати контрактів gо порівнянні з умовами, запропонованими своїм клієнтам. Однак, беручи до уваги скорочення частки ринку компанії з продажів нових автомобілів до 7,5% в 2012 р, подовження термінів обороту дебіторської заборгованості і розвиток продажів у кредит може стати для ВАТ "АвтоВАЗ" важливим важелем управління продажами, розширення частки ринку.

Динаміка загальної фондовіддачі ВАТ

Рис. 4.12. Динаміка загальної фондовіддачі ВАТ "АвтоВАЗ" за період 2006-2012 рр.

Динаміка оборотності дебіторської та кредиторської заборгованостей ВАТ

Рис. 4.13. Динаміка оборотності дебіторської та кредиторської заборгованостей ВАТ "АвтоВАЗ" за період 2006-2012 рр.

Операційний коефіцієнт (частка виробничої собівартості у виручці) дуже високий - близько 90% і демонструє тенденцію до зростання (рис. 4.14). Його максимальне значення спостерігається в 2009 р - 99%.

Динаміка операційного коефіцієнта компанії ВАТ

Рис. 4.14. Динаміка операційного коефіцієнта компанії ВАТ "АвтоВАЗ" за період 2006-2012 рр.

Високе значення операційного коефіцієнта в чому пояснюється матеріало-, трудо- і енергоємністю виробництва автомобілів: частка витрат на матеріали, оплату праці, амортизацію в собівартості продукції в посткризовий період коливається на рівні 94-95% (рис. 4.15). Частка загальновиробничих витрат у виробничій собівартості невисока, у відносно стабільні періоди вона становить 5-6%, хоча в кризу досягала 18% - компанія "не впоралася" зі скороченням постійних виробничих витрат.

Структура виробничої собівартості ВАТ

Рис. 4.15. Структура виробничої собівартості ВАТ "АвтоВАЗ" за період 2006-2012 гт.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз ділової активності компанії
Показники ділової активності
Як здійснюється моніторинг фінансової стійкості і кредитоспроможності компанії?
Показники оборотності (ділової активності)
Показники ділової активності та оборотності коштів
Показники ділової активності та оборотності коштів
Показники ділової активності (оборотності)
Показники активності компанії на ринку цінних паперів
Аналіз показників платоспроможності та ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності та ділової активності
Аналіз ділової активності та рентабельності за даними бухгалтерської (фінансової) звітності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук