Навігація
Головна
Рентабельність, фінансова стійкість і платоспроможність страхової...Аналіз фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності та...Аналіз показників платоспроможності та ліквідності, фінансової...Визначення платоспроможності для страхових компаній, що займаються...Поняття платоспроможності та фінансової стійкості
Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості компаніїЗа якими показниками здійснюється моніторинг ділової активності...Приклад ранжирування компаній за ступенем фінансової стійкості з...Оцінка фінансової стійкості компаніїЗабезпечення фінансової стійкості страхової компанії
 
Головна arrow Економіка arrow Антикризове управління: механізми держави, технології бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Технології визначення фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності компанії

Про що піде мова

• Як здійснюється моніторинг фінансової стійкості і кредитоспроможності компанії?

• Що таке ліквідність і як її оцінити?

• Які можливості коефіцієнтного аналізу ліквідності?

• Як управляти ліквідністю і платоспроможністю?

Як здійснюється моніторинг фінансової стійкості і кредитоспроможності компанії?

Поняття фінансової стійкості (фінансової рівноваги), як правило, пов'язують з управлінням капіталом. Воно показує ступінь використання позикового фінансування, ступінь захисту кредиторів від невиплати зобов'язань і власників від втрати майна. Визначення рівня фінансової стійкості організації - невід'ємна частина ранньої діагностики та запобігання кризі та банкрутства, а фінансове оздоровлення організації часто прямо пов'язане з можливістю використовувати позикові кошти. В основі оцінки фінансової стійкості і кредитоспроможності організації зазвичай лежать такі показники (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Індикатори фінансової стійкості і кредитоспроможності

Показники

Можлива інтерпретація і коментарі

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними коштами (Net Working Capital Ratio, R nwc)

Характеризує частку фінансування за рахунок власних оборотних коштів, рівень незалежності поточної діяльності організації від зовнішніх запозичень. Мінімально допустиме значення даного коефіцієнта дорівнює 0,1. Тривале збереження від'ємного значення R NWC свідчить про загрозу банкрутства, повній залежності від кредиторів. У російській практиці негативне значення коефіцієнта може свідчити як про серйозні проблеми компанії, так і про непродуману обліковій політиці (неправильної оцінкою першого розділу балансу, спотворенням реальної величини прибутку в третьому розділі і т.д.)

Коефіцієнт довгострокового фінансування оборотних активів (Liquidity Ratio, LR)

де КР - капітал і резерви; ДО - довгострокові зобов'язання; ВА - необоротні активи; ОС - оборотні кошти

Якщо у компанії є довгострокові зобов'язання, то зазвичай вважається, що частина з них іде на фінансування оборотного каптала, і тому вони можуть бути прирівняні до власних джерел.

У внутрішньому аналізі LR доцільно використовувати для контролю стійкості при підготовці великих інвестиційних проектів, при обгрунтуванні рішень по збільшенню власного капіталу.

У стабільній економіці від'ємне значення LR можливо лише в короткому інтервате часу в конкретній ситуації, наприклад, при реалізації великого інвестиційного проекту

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними засобами (Inventory Net Working Capital Ratio, R INWC)

Характеризує частку фінансування запасів організації за рахунок власних коштів. Зазвичай вважається, що нормальне значення коефіцієнта дорівнює 0,5. Банки воліють кредитувати організації, в яких не менше половини вартості запасів сировини і вкладень у незавершене виробництво покривається власними коштами. Однак, враховуючи те, що в реальному російській економіці цей показник часто негативний, даний норматив навряд чи можна розглядати як орієнтир для діяльності організацій в даний час

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, плече фінансового важеля (Dept / Equity Ratio, D / E)

Завжди включається в оцінку кредитоспроможності, зазвичай банки встановлюють граничне співвідношення, кредитування вище якого призведе до підвищення ризику. При досягненні цього співвідношення говорять про повну кредитоемких організації, при більш низькому співвідношенні - про наявність кредитного потенціалу. Для оцінки величини власного капіталу практикують не тільки облікову, а й ринкову оцінку, що дозволяє більш точно оцінити перспективи погашення боргу і вартість застави. При цьому використовуються поняття: левередж бухгалтерський (Debt / Equity, D / E), левередж ринковий (Debt / Market Enteipiise Value,

R D / Eм-

У внутрішньому аналізі коефіцієнт дозволяє здійснювати стратегічний контроль фінансової незалежності.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У передбанкрутному стані він завжди більше одиниці, що підтверджує проблеми з погашенням зобов'язань

Модифікації D / E:

• співвідношення боргу і загальної капіталізації (Total Debt / Total Capitalization) -,

• співвідношення боргу

та ринкової капіталізації (Total Debt / Market Capitalization)

Ці показники практично дають ту ж інформацію, що і левередж, розрахований по балансі і за ринковою оцінкою, однак тут використовується термінологія, з якою читачеві корисно ознайомитися. Під загальною капіталізацією розуміється загальна вартість боргу і власного капіталу по балансу (Total Capitalization = Total Debt + Total Value Of Book Equity) Під ринковою капіталізацією розуміється сума боргу та ринкової вартості акцій

Коефіцієнт покриття процентних витрат за рахунок суми операційного прибутку і амортизації

У формулі шуканий показник повторює чисельник До EBITDA

Дозволяє оцінити кредитоспроможність на основі приблизної оцінки грошового потоку компанії. EBITDA більш повно свідчить про фінансову стабільність компанії, можливості розрахуватися за боргами, ніж прибуток або виручка. Однак EBITDA більше підходить для компаній з великими матеріальними активами і амортизацією, тобто годиться не для всіх галузей.

Іноді EBITDA стає чи не єдиним показником, яким оперують менеджери і власники.

Але орієнтація тільки на один показник може призвести до помилок

Коефіцієнт фінансових витрат (Financial Cost Ratio, FCR)

Дозволяє визначити, яка частка доходу після обов'язкових платежів (EBIT) піде на виплату відсотків по кредиту. Показник важливий як компанії-позичальнику, так і банку-кредитору, оскільки допомагає визначити можливість і доцільність брати (видавати) кредит

Для більш повної оцінки фінансової незалежності і можливості фінансового оздоровлення можливий також моніторинг таких показників, як: частка довгострокових кредитів у загальній заборгованості або в джерелах майна; частка короткострокових зобов'язань перед банками у загальній заборгованості або в джерелах майна; частка кредиторської заборгованості в загальній заборгованості або в джерелах майна; коефіцієнти покриття запасів "нормальними" джерелами, фінансової стійкості, маневреності, автономії. Однак ці показники, як правило, є вторинними по відношенню до розглянутих, читач може ознайомитися з ними самостійно.

Приклад 4.5

Проведені розрахунки свідчать про нестійкому фінансовому положенні ВАТ "АвтоВАЗ" в 2006-2010 рр., Відсутність у компанії власного оборотного капіталу (рис. 4.16). Тим не менш, з 2009 р спостерігається поступове зростання коефіцієнта забезпеченості оборотних активів, який в 2011-2012 рр. має позитивне значення, що перевищує норматив в 2 рази. Однак слід зазначити, що стійке позитивне значення набуває коефіцієнт LR, що розраховується з урахуванням довгострокових позикових коштів, а не R NWC, тобто зростання забезпеченості визначається безпроцентними позиками від ГК "Ростехнології".

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними коштами за період 2006-2012 рр.

Рис. 4.16. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними коштами за період 2006-2012 рр.

Сама можливість отримання подібних позик в кризовій ситуації, а також деякі їх особливості (безпроцентні, пролонгація термінів погашення до 2032 г.), безумовно, визначається значимістю ВАТ "АвтоВАЗ", його зарахуванням до стратегічних, системоутворюючим підприємствам. Проте дані "вливання" поки лише поліпшили ряд фінансово-економічних індикаторів компанії, але не змінили істотно результативність її діяльності (темпи зростання фондовіддачі, виручки падають, частка ринку ВАТ "АвтоВАЗ" скоротилася в 2012 р до історичного мінімуму). Динаміка інших показників - забезпеченості запасів власними коштами, маневреності - також визначається позиками ГК "Ростехнології".

Моніторинг кредитоспроможності ВАТ "АвтоВАЗ" показує, що максимальне збільшення плеча фінансового левереджа спостерігалося в 2009 р, коли позикові кошти більш ніж в 9 разів перевищували власні (рис. 4.17). Це пояснюється як збитками за результатами 2009 р (зниженням власного капіталу), так і отриманням компанією кредитів від ГК "Ростехнології". У посткризовий період спостерігається поступове зниження показника фінансового левереджа як за рахунок отримання прибутку і додемісії акцій в 2012 р, так і за рахунок зниження боргу. Проте, зрозуміло, що це штучне підтримання кредитоспроможності ВАТ "АвтоВАЗ", на ринкових умовах для компанії отримувати позики проблематично.

Динаміка коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів за період 2006-2012 рр.

Рис. 4.17. Динаміка коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів за період 2006-2012 рр.

Якщо говорити про структуру боргу (рис. 4.18), то, на перший погляд, відносно висока частка довгострокових зобов'язань (28% в 2012 р) свідчить про можливості розвитку компанії, проте це результат "неринковою" підтримки через кредити ГК "Ростехнології". Про неринковому характері зобов'язань компанії може говорити і висока частка нерозшифрованих "інших зобов'язань", що коливається в посткризовий період від 15 до 29% і в окремі роки перевищує всі інші види зобов'язань.

Структура зобов'язань ВАТ

Рис. 4.18. Структура зобов'язань ВАТ "АвтоВАЗ" за період 2006-2012 рр.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Рентабельність, фінансова стійкість і платоспроможність страхової компанії
Аналіз фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності та ділової активності
Аналіз показників платоспроможності та ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності та ділової активності
Визначення платоспроможності для страхових компаній, що займаються страхуванням життя
Поняття платоспроможності та фінансової стійкості
Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості компанії
За якими показниками здійснюється моніторинг ділової активності компанії?
Приклад ранжирування компаній за ступенем фінансової стійкості з використанням бальної оцінки
Оцінка фінансової стійкості компанії
Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук