Навігація
Головна
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...Правові основи бухгалтерського облікуМЕТОДОЛОГІЧНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУОснови організації бухгалтерського облікуТеорія бухгалтерського обліку
Види господарського обліку та облікових вимірниківПоняття і види господарських обліківВиди обліку та завдання аналізу господарської діяльностіОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЗАПИСІВ З ОБЛІКУ...ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Теорія бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основи теорії бухгалтерського обліку

У результаті вивчення глави 2 студент повинен

знати:

зміст поняття господарського обліку та його види; види вимірників у господарському обліку; завдання, вимоги і функції бухгалтерського обліку; правила і принципи бухгалтерського обліку; перелік користувачів бухгалтерської інформації;

вміти:

правильно ідентифікувати види господарського обліку та його вимірювачі;

використовувати і застосовувати правила і принципи бухгалтерського обліку;

володіти:

понятійним апаратом з теорії бухгалтерського обліку.

Поняття господарського обліку та його види. Види вимірників у господарському обліку

Виникнення господарського обліку було зумовлено потребою в управлінні матеріальним виробництвом, як однієї з функцій керівництва: при управлінні господарськими процесами слід визначати і виділяти конкретні факти господарського життя, вміти їх враховувати і зіставляти. Господарський облік повинен забезпечувати апарат управління інформацією. При цьому необхідна інформація про хід господарських процесів збирається за допомогою спостереження за ними.

Господарський облік - кількісне відображення і якісна характеристика господарських і суспільних явищ. Здійснюється шляхом спостереження, вимірювання та систематичної реєстрації всіх господарських процесів, їх результатів і використання ресурсів на кожному окремому підприємстві.

Господарський облік - це функція управління. Він покликаний забезпечити інформацією апарат управління.

Кількісне відображення господарських операцій у різних видах господарського обліку забезпечується застосуванням облікових вимірників - натуральних, трудових, грошових (рис. 2.1).

Натуральні вимірники потрібні для отримання в кількісному вираженні інформації про об'єкти обліку. Застосовуються різні натуральні вимірники, це залежить від особливостей і фізичних властивостей, що враховуються. Так об'єкти можуть враховуватися:

- За рахунком: використовуються, наприклад, штуки;

- По вазі: застосовуються кілограми, тонни;

- За обсягом: кубічні метри, літри;

- Але довжині: метри, кілометри;

- По площі: квадратні метри, гектари.

Натуральні вимірники використовуються в кількісно-сумовому обліку і контролі цінностей: матеріалів, товарів, основних засобів. З їх допомогою контролюються обсяги процесів заготівлі матеріалів, виробництва та продажу продукції (робіт, послуг).

Натуральні показники можна узагальнювати лише за однорідними предметів або роботам, які мають однакові вимірники.

Трудові вимірники використовуються для обліку витрат праці, кількості витраченого робочого часу. До таких измерителям відносяться, наприклад, людино-дні, людино-години. За допомогою трудових вимірників визначають відпрацьованийчас, вироблену кількість продукції в одиницю часу (продуктивність праці) або витрати робочого часу на одиницю продукції, розраховується заробітна плата. У поєднанні з натуральними вимірниками можна контролювати дотримання норм виробітку, порівняти витрати праці з результатами виробництва.

Облікові вимірники

Рис. 2.1. Облікові вимірники

Грошові (вартісні) вимірники застосовуються для узагальнення об'єктів в обліку в єдиній оцінці - в грошовому вираженні. Грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується разом з натуральними і трудовими вимірниками, будучи універсальним, узагальнюючим і дуже важливим у бухгалтерському обліку.

Грошові (вартісні) вимірники (у валюті РФ - рублі) використовуються в якості єдиного узагальнюючого показника, що дозволяє врахувати самірізнорідні кошти та цінності, різнохарактерні операції, а також подати їх у грошовій оцінці як єдине ціле.

Натуральні і трудові вимірники легко переводяться у вартісну форму, наприклад

За допомогою даного вимірювача: оціночно розраховують характеризують роботу показники господарюючого суб'єкта, узагальнюють показники про різнорідних об'єктах обліку, контролюють діяльність підприємства.

У Росії діє система господарського обліку, в якій виділено чотири взаємопов'язаних види обліку: оперативний; статистичний; бухгалтерський; податковий (рис. 2.2).

Оперативний (оперативно-виробничий, оперативно-господарський, оперативно-технічний) облік ведеться на підприємстві без застосування будь-якої системи, для швидкого (оперативного) відбиття чинених господарських операцій і служить для доведення інформації до виконавця, якому вона призначена. Оперативний облік - система поточного спостереження і контролю за окремими операціями, а також управління ними в ході їх здійснення. Дані оперативного обліку часто не документують, а повідомляють усно, по телефону, телеграфу.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Система господарського обліку в Російській Федерації

Рис. 2.2. Система господарського обліку в Російській Федерації

Даний вид обліку ведеться в місцях здійснення господарських операцій (каса, склад і т.д.). Отже, оперативний облік відрізняє, насамперед, швидкість отримання облікових відомостей.

Оперативна інформація застосовується для поточного керівництва діяльністю організації (наприклад, в обліку виконання договорів, при складанні плану товарообігу).

Оперативний облік може перериватися в міру потреби в ньому, з'являтися в міру необхідності.

В оперативному обліку використовуються всі види облікових вимірників, але найчастіше - натуральні і трудові.

Статистичний облік застосовується для вивчення закономірностей і взаємозв'язку масових суспільних явищ і процесів. Статистика здійснює спостереження за різними масовими явищами, що відбуваються на підприємствах, в організаціях, і являє собою систему реєстрації, узагальнення, а також вивчення масових, якісно однорідних соціально-економічних явищ. З її допомогою обчислюють кількісні та якісні показники різних сторін виробничо-господарської діяльності підприємства - продуктивності праці, обсягу виробництва, заробітної плати та ін., Вивчаються і аналізуються виникають закономірності розвитку процесів і явищ. Статистичний облік використовує дані оперативного і бухгалтерського обліку, ведеться обов'язково у всіх організаціях.

При цьому в статистичному обліку застосовуються різні статистичні методи: наприклад, динамічні ряди, середні величини, економічні індекси, угруповання.

Даний вид обліку надає інформацію органам влади для прийняття управлінських рішень на державному та регіональному рівнях (наприклад, дані про чисельність працюючих та їх доходи, коштах на оплату праці). Він збирає та узагальнює інформацію про стан економіки, рух робочої сили, товарів, цінних паперів, матеріальних запасів, чисельність і склад населення за віком, статтю, професії і т.д.

Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.

Бухгалтерський облік в порівнянні з іншими видами господарського обліку має ряд особливостей, а саме:

1) суворо регламентується законами та нормативними документами;

2) є суцільним і безперервним у часі, тобто здійснюється суцільне спостереження господарських процесів і явищ;

3) повинен бути строго документований. Кожна операція повинна відображатися у бухгалтерському обліку тільки на підставі документів, що надає йому юридично доказову силу;

4) використовує специфічні прийоми і способи обробки облікових даних, наприклад: систему рахунків, подвійний запис операцій на рахунках, бухгалтерський баланс, інвентаризацію і калькулювання;

5) застосовує всі три види вимірників, але особливо важливу роль відіграє грошовий вимірник, так як він забезпечує отримання узагальнюючих показників;

6) організовується в рамках окремих господарських суб'єктів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організаціях, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть керівники організацій. Керівники можуть в залежності від обсягу облікової роботи: 1) вести бухгалтерський облік особисто; 2) заснувати бухгалтерську службу як структурний підрозділ, очолюване головним бухгалтером (фінансовим директором); 3) передати на договірних засадах ведення бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії, спеціалізованої організації або бухгалтерові-фахівцеві.

Таким чином, бухгалтерський облік - це система узагальнення та спостереження за фінансово-господарською діяльністю, відбиваної упорядковано і безперервно за допомогою спеціальних документів з метою отримання даних про роботу підприємства та контролю за його діяльністю.

Бухгалтерський облік крім теорії бухгалтерського обліку включає в себе фінансовий та управлінський облік.

Теорія бухгалтерського обліку - це організація системи бухгалтерського обліку, її теоретичні та методологічні, а також практичні основи.

Фінансовий облік являє собою систему підготовки та збору облікової інформації, що забезпечує реєстрацію і відображення господарських операцій. Даний вид обліку накопичує інформацію про різні об'єкти обліку (про засоби та їх джерела), охоплює значну частину бухгалтерського обліку. Отримані дані фінансового обліку використовуються різними користувачами: як внутрішніми (менеджери і співробітники організації), так і зовнішніми (кредитори, інвестори, податкові органи).

Метою фінансового обліку є складання фінансових (бухгалтерських) звітів, у тому числі і для зовнішніх користувачів, тому його зобов'язані вести всі без винятку організації. Правила ведення фінансового обліку, так само як і порядок складання фінансової звітності, визначені законодавством і засновані на загальноприйнятих принципах. Фінансовий облік зобов'язані вести всі без винятку організації. Правила ведення фінансового обліку, як і порядок складання фінансової звітності, визначені законодавством і засновані на загальноприйнятих принципах.

Так як відображення на бухгалтерських рахунках відбувається після здійснення господарських операцій, то інформацію фінансового обліку можна піддати перевірці, і вона об'єктивна.

Управлінський облік призначений для збору внутрішньої облікової інформації, яка використовується всередині організації для прийняття управлінських рішень.

Його головне призначення - забезпечити в повному обсязі необхідною інформацією менеджерів, відповідальних за досягнення конкретних виробничих результатів. В управлінському обліку узагальнюється планова, нормативна, прогнозна та аналітична інформація, більш повно відбиваються облікові процедури - спостереження, вимірювання, реєстрація.

Управлінський облік являє собою систему визначення, збору, вимірювання, а також аналізу та передачі управлінцям інформації, яка необхідна для планування комерційної діяльності організації, її контролю і управління різними об'єктами.

Даний вид обліку вести не обов'язково, вимога про його використання виходить від адміністрації організації; при цьому сторонні органи не впливають на систему управлінського обліку.

Розглянемо відмінності між фінансовим і управлінським обліком (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Відмінні ознаки фінансового та управлінського обліку

Ознака

Фінансовий облік

Управлінський облік

Ступінь регламентації

Обов'язковий для всіх

Необхідність визначається адміністрацією

Точність інформації

Точний, заснований на доконаних операціях

Приблизний, спрямований на підготовку рішень

Масштаб інформації

Узагальнюючі звіти про організацію чи підрозділах

Дані про діяльність підрозділів, видах продукції, послуг та ін.

Мета обліку

Складання фінансової звітності

Збір та обробка інформації для планування та прийняття управлінських рішень

Користувачі

інформації

Акціонери, кредитори, органи статистики та ін.

Управлінський персона !, менеджери

Принципи обліку

Загальноприйняті стандарти

По запитах користувачів

Час співвідношення

Результат за певний період

Дані минулих періодів та планова інформація

Форми вираження інформації

Зведені документи у грошовому виразі

Дані для аналізу, планування

Частота статями інформації

Регулярно у вигляді звітів

Довільно за запитом користувачів

Терміни подання

У встановлений час

У будь-який час (щодоби, подекадно)

Ступінь відповідальності

Максимальна відповідно до законодавчих нормативними актами

Так як дані приблизні, відповідальність несе укладач

Податковий облік - це система узагальнення інформації для визначення податкової бази по податках і здійснюється для формування інформації з метою оподаткування. Його основу складають первинні документи, аналітичні регістри податкового обліку і розрахунок податкової бази. Господарюючі суб'єкти здійснюють ведення бухгалтерського обліку поряд з податковим. Положення ведення податкового обліку закріплюються в обліковій політиці організації. Податковий облік призначений для збору облікової інформації, яка забезпечує бухгалтерське оформлення обліку податків з метою об'єктивного оподаткування та складання податкової звітності. Разом з тим податковий облік - це проведення самостійних розрахунків або розрахункових коригувань до даних бухгалтерського обліку з метою правильного визначення податкової бази.

Розрахункові коригування здійснюються внесистемно, тобто без відображення в бухгалтерському обліку отриманих розрахунковим шляхом поправок. Це передбачає розробку та затвердження податкових регістрів, призначених для систематизації та накопичення інформації, які можуть бути представлені у вигляді податкових розрахунків, таблиць або податкових карток.

Отже, між оперативним, статистичним, бухгалтерським і податковим обліком існує тісний взаємозв'язок і залежність. Сукупність чотирьох видів обліку представляє єдину систему господарського обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Правові основи бухгалтерського обліку
МЕТОДОЛОГІЧНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Основи організації бухгалтерського обліку
Теорія бухгалтерського обліку
Види господарського обліку та облікових вимірників
Поняття і види господарських обліків
Види обліку та завдання аналізу господарської діяльності
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЗАПИСІВ З ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук