Навігація
Головна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В...Особливості бухгалтерського обліку в банкахПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУПравові основи бухгалтерського облікуВідновлення бухгалтерського облікуМЕТОДОЛОГІЧНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУКласи програмних продуктів ІС бухгалтерського обліку
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Теорія бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік, як і кожна наука, має свій метод.

Слово метод (від грец. Methodos - дослідження) означає спосіб дослідження явищ, підхід до вивчення явищ, планомірний шлях встановлення істини, взагалі - прийом, спосіб дії. У своїй основі метод є інструментом вирішення головного завдання науки - пізнання об'єктивних законів дійсності з метою використання їх у практичній діяльності людей. Отже, методологія - це вчення про методи, за допомогою яких дізнаються об'єкт дослідження або предмет науки, яким є для нас бухгалтерський облік.

Для розкриття сутності бухгалтерського обліку широко використовують загальнонаукові методи: діалектичний, історичний і системний підходи, методи індукції та дедукції.

Діалектичний метод дозволяє вивчати облік у сукупності процесів, які видозмінюються і взаємозалежні. Історичний підхід розглядає облік як продукт історичного становлення і розвитку потреб людини і суспільства. Системний підхід визначає облік як внутрішньо структурований і організований об'єкт. У процесі відображення господарської діяльності економічного суб'єкта використовують методи індукції (від часткового до загального, від окремих фактів до узагальнення) і дедукції, від загального до конкретного, від загальних суджень до окремих або інших висновків. У практиці бухгалтерського обліку більше прикладів індукції, оскільки господарські операції спочатку розкривають зміст мікропроцеси і лише потім відбувається їх угруповання і узагальнення у звітності. Взагалі методи індукції та дедукції тісно пов'язані з методичними прийомами: синтезом і аналізом, які безпосередньо виявляються в синтетичному й аналітичному обліку.

Теоретичною основою бухгалтерського обліку є економічна теорія з її політичною економією, мікро- і макроекономікою, історією економічної думки. Господарські факти (явища і процеси) вивчають в бухгалтерському обліку відповідно з економічними законами і категоріями.

Поряд з загальнонауковими методами і теоретичною основою бухгалтерський облік є самостійною економічною прикладною наукою і має свої специфічні методи (прийоми), обумовлені сутністю самого предмета, технологією обліку, завданнями та вимогами.

Метод бухгалтерського обліку - це сукупність спеціальних прийомів, за допомогою яких вивчають його предмет.

Бухгалтерський облік вивчає свій предмет за допомогою таких методів:

• хронологічного і систематичного спостереження;

• вимірювання господарських засобів і процесів;

• реєстрації та класифікації даних з метою їх систематизації;

• узагальнення інформації з метою складання звітності.

Перераховані методи дозволяють формувати бухгалтерську інформацію для зовнішніх і внутрішніх користувачів.

Облікові дані формуються за допомогою таких інструментів - елементів методу:

• документування;

• інвентаризації;

• оцінки;

• калькуляції;

• рахунків;

• подвійного запису;

• балансового узагальнення (бухгалтерського балансу);

• бухгалтерської звітності.

Спостереженню за об'єктами відповідають документування та інвентаризація, вимірюванню об'єктів - оцінка і калькуляція, угрупованню облікових даних - рахунки і подвійний запис, узагальненню облікових даних - балансове узагальнення (бухгалтерський баланс) і бухгалтерська звітність (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Функції елементів бухгалтерського обліку

Елементи методу бухгалтерського обліку забезпечують

Спостереження за об'єктами

Вимірювання об'єктів

Угруповання облікових даних

Узагальнення облікових даних

Документування

Інвентаризація

Оцінка

Калькуляція

Рахунки

Подвійний запис

Балансове узагальнення (бухгалтерський баланс)

Бухгалтерська звітність

Дані інструменти забезпечують технологію облікового процесу - трансформації даних про окремих господарських операціях у різноманітної інформації для управління.

Документування - це первинна реєстрація господарських операцій за допомогою документів в момент і в місцях їх здійснення. Документація дозволяє здійснювати суцільне спостереження за господарськими процесами. Документ повинен бути заповнений з дотриманням певних вимог, які надають йому юридичну силу, і відповідати формам уніфікованих первинних документів. Це початок і основа облікового процесу, без якого бухгалтерський облік неможливий.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Інвентаризація - метод підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку. Проводиться шляхом опису, підрахунку, вимірювання, зважування та оцінки всіх залишків коштів і коштів у натурі, виявлення фактичної наявності та стану залишків майна підприємства і зіставлення їх з даними бухгалтерського обліку. Це метод контролю наявності та руху майна, заборгованості, роботи матеріально відповідальних осіб.

Методу вимірювання об'єктів відповідають прийоми оцінки та калькуляції.

Оцінка - спосіб грошового виміру об'єктів бухгалтерського обліку. За допомогою оцінки натуральні і трудові вимірники (характеристики) господарських засобів перераховують до вартісні. У бухгалтерському обліку оцінка об'єктів обліку ґрунтується переважно на показнику фактичних витрат на їх створення або придбання (історичною собівартістю). Майно та господарські операції оцінюють у національній валюті шляхом підсумовування проведених витрат. Оцінка об'єктів бухгалтерського обліку залежить від видів об'єктів і цілей обліку: для відображення в бухгалтерському обліку, бухгалтерської звітності, податкових деклараціях, статистичної звітності, інших цілей. Оцінка майна повинна бути реальною і відповідати сучасним вимогам. У відповідності з діючими нормативними документами для організацій усіх форм власності встановлено єдиний порядок оцінки майна та зобов'язань.

Калькуляція - визначення витрат у вартісній (грошовій) формі на виробництво одиниці або групи одиниць виробів, або на окремі види виробництв. Калькуляція дає можливість визначити фактичну або планову собівартість об'єкта або виробу і є основою для їх оцінки. У різних організаціях оцінка і калькуляція використовуються для об'єктів бухгалтерського обліку в грошовому вираженні. Калькуляція є основою для визначення середніх витрат виробництва і встановлення собівартості продукції. Вона може бути прогнозної, планової, звітної.

Методу угруповання облікових даних відповідають бухгалтерські рахунки і подвійний запис.

Бухгалтерські рахунки - спосіб економічного угруповання об'єктів спостереження, що дозволяє відобразити не тільки початковий і кінцевий стан, але й самі зміни об'єктів обліку в результаті совершившихся господарських факторів. Рахунки відкриваються на кожен вид активу, капіталу і зобов'язань, а також доходів і витрат, на них виявляється і розподіляється фінансовий результат. Для кожного виду майна, зобов'язання та операції відкриваються окремі рахунки зі своїм найменуванням і цифровим номером (шифром), який відповідає кожній статті балансу, наприклад 01 "Основні засоби", 50 "Каса", 80 "Статутний капітал" і т.д.

Подвійний запис - метод відображення господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку. Подвійний запис є продуктом кругообігу господарських засобів, відображає подвійність господарських процесів. Суть її полягає в подвійному відображенні в бухгалтерському обліку кожної господарської операції: за дебетом одного і кредитом іншого рахунку однієї і тієї ж суми.

Узагальненню облікових даних відповідають балансове узагальнення (бухгалтерський баланс) і бухгалтерська звітність.

Балансове узагальнення (бухгалтерський баланс) - метод узагальнення даних через рахунки і подвійний запис. Баланс показує склад майна суб'єкта діяльності за видами (складом і використанням) і джерелами утворення на певну дату в узагальненому вартісному вимірнику. Містить дані для аналізу фінансового стану його активів і ліквідності підприємства. Бухгалтерський баланс показує залишки на рахунках, які характеризують, з одного боку, майно суб'єкта господарювання, а з іншого - його власний і залучений капітал. Бухгалтерський баланс є однією з основних форм бухгалтерської звітності. Інформація в балансі згрупована за розділами, які в свою чергу, складаються з статей. Дебетові залишки рахунків знаходять відображення в лівій частині (активі) балансу, кредитові - у правій частині (пасиві) балансу.

Підсумок активу і пасиву балансу називається валютою балансу. Сума всіх статей активу балансу (інформація про господарські засоби) дорівнює сумі всіх статей пасиву балансу (інформація про джерела господарських засобів).

Бухгалтерська звітність - єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами.

Бухгалтерська звітність складається з бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, додатків до них (звіту про зміни капіталу, звіту про рух грошових коштів, звіту про цільове використання отриманих коштів) і пояснювальної записки, а також аудиторського висновку, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона відповідно до федеральних законів підлягає обов'язковому аудиту.

Бухгалтерська звітність повинна давати достовірне і повне уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі. Достовірної та повної вважається бухгалтерська звітність, сформована виходячи з правил, встановлених нормативними актами з бухгалтерського обліку.

При формуванні бухгалтерської звітності організацією повинна бути забезпечена нейтральність інформації, що міститься в ній, тобто виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп користувачів бухгалтерської звітності перед іншими.

Інформація не є нейтральною, якщо за допомогою відбору або форму подання вона впливає на рішення та оцінки користувачів з метою досягнення визначених результатів або наслідків.

Бухгалтерська звітність організації повинна включати показники діяльності всіх філій, представництв та інших підрозділів (включаючи виділені на окремі баланси).

Методичні прийоми бухгалтерського обліку взаємопов'язані, доповнюють один одного і в сукупності складають одне ціле - метод бухгалтерського обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Особливості бухгалтерського обліку в банках
ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Правові основи бухгалтерського обліку
Відновлення бухгалтерського обліку
МЕТОДОЛОГІЧНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Класи програмних продуктів ІС бухгалтерського обліку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук