Навігація
Головна
Особливості проведення інвентаризації окремих видів майнаОсобливості проведення інвентаризації окремих видів майнаІнвентаризації медикаментів і перев'язувальних засобівОформлення результатів інвентаризації та регулювання...Інвентаризація медикаментів і перев'язувальних засобів
Особливості проведення інвентаризації окремих видів майнаОсобливості проведення інвентаризації окремих видів майнаДокументальне оформлення оціночної діяльностіОформлення результатів інвентаризації та регулювання...Методика проведення аудиту та документальне оформлення результатів...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Теорія бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види інвентаризації

Організація з урахуванням специфіки своєї діяльності та завдань, які необхідно вирішити в ході інвентаризації, використовує різні види інвентаризації.

За періодичністю проведення відповідно до облікової політикою організації розрізняють планову та позапланову інвентаризацію.

Планова інвентаризація проводиться відповідно до плану контрольно-ревізійних робіт органу внутрішньогосподарського контролю (ревізійної комісії, внутрішнього аудиту) та облікової політики організації, а також тоді, коли проведення інвентаризації обов'язково згідно із законодавством. До планових инвентаризациям відносяться також і щорічні інвентаризації, що проводяться перед складанням річного звіту.

Позапланові (раптові) інвентаризації (проведення яких не передбачено в обліковій політиці та плані контрольно-ревізійних робіт) проводяться зовнішніми аудиторами при проведенні аудиту (обов'язкового або ініціативного) в даній організації, внутрішніми ревізорами ревізійної комісії, аудиторами аудиторської служби, інвентаризаційною комісією організації при виявленні фактів порушень законності, але сигналам персоналу, при виявленні сумнівних господарських операцій та ін.

Залежно від повноти охоплення майна і зобов'язань організації розрізняють повну та часткову інвентаризацію.

Повна інвентаризація - це перевірка в натурі всього майна організації та її зобов'язань на певну дату. Повна інвентаризація проводиться перед складанням річної бухгалтерської звітності, при реорганізації економічного суб'єкта і т.д.

Часткової (вибіркової) інвентаризацією є кожна окрема перевірка в натурі об'єктів певних видів. Наприклад, інвентаризація матеріалів на складі, інвентаризація коштів у касі та ін.

Вибіркова інвентаризація наявності товарно-матеріальних цінностей може проводитися у випадках виявлення порушення порядку та строків приведення інвентаризації, а також встановлення фактів списання матеріальних цінностей по незаконних операцій або неправильно оформленими документами.

Організація самостійно вирішує питання проведення повної або часткової інвентаризації та відображає це в наказі по обліковій політиці виходячи з вимог чинного законодавства.

За методом проведення виділяють натуральну і документальну інвентаризацію.

Натуральна інвентаризація полягає у безпосередньому спостереженні об'єктів і визначенні їх кількості шляхом підрахунку, зважування, обміру і т.д.

Документальна інвентаризація полягає у перевірці документального підтвердження наявності об'єктів.

Порядок проведення та документального оформлення інвентаризації

Інвентаризації підлягають всі види майна і фінансових зобов'язань.

Інвентаризація майна здійснюється по кожному його найменуванню та в розрізі матеріально відповідальних осіб.

Вся робота з проведення інвентаризації покладається на ревізійну комісію, робочі або постійно діючі комісії.

Склад інвентаризаційної комісії ут верждает керівник підприємства з включенням в нього представників адміністрації, бухгалтерії та інших фахівців (технологів, економістів), а також можуть залучатися працівники служби внутрішнього аудиту.

Суть роботи інвентаризаційної комісії полягає в порівнянні фактичного наявності цінностей в натурі з даними бухгалтерського обліку. Результати інвентаризації відображаються в порівнювальної відомості, також у ній відбивається порядок регулювання інвентаризаційних різниць.

За правильне документальне оформлення інвентаризації несе відповідальність головний (старший) бухгалтер. Тому до початку інвентаризації необхідна ретельна попередня підготовча робота.

Інвентаризаційна комісія складає календарний план проведення інвентаризації і розподіляє роботу між окремими проміжними групами (бригадами) комісії.

Кожна проміжна група (бригада) залежно від об'єкта перевірки розробляє детальну програму проведення інвентаризації конкретних об'єктів і розподіляє роботу між членами групи. У кожній групі призначається (вибирається) старший (бригадир), а для інвентаризаційної комісії в цілому з її членів обирається голова комісії.

Керівник організації і головний (старший) бухгалтер проводять інструктаж членів комісії про цілі, завдання і порядок проведення інвентаризації.

Бухгалтерія організації готує всі необхідні бланки документів для проведення інвентаризації (інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, проміжні акти і т.п.).

На початку інвентаризації всі записи і залишки по рахунках в регістрах аналітичного і синтетичного обліку повинні бути ретельно вивірені, а всі дані документів записані в регістри.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Перевірка матеріально-виробничих цінностей, грошових коштів і необоротних активів проводиться за місцем їх зберігання, обов'язково у присутності осіб, на відповідальності яких знаходяться перевіряються цінності.

Загальний порядок проведення інвентаризації та оформлення її результатів визначено Методичними вказівками по інвентаризації, а постановами Держкомстату Росії від 18 серпня 1998 № 88 і від 27 березня 2000 № 26 затверджені уніфіковані форми обліку результатів інвентаризації.

Порядок проведення інвентаризації в організації оформляється у вигляді додатку до наказу про облікову політику, яке включає в себе:

- Графік проведення планових та позапланових інвентаризацій у звітному році;

- Дати проведення планових інвентаризацій;

- Перелік майна і зобов'язань, що перевіряються при кожній інвентаризації.

Об'єктами інвентаризації виступають:

• основні засоби;

• нематеріальні активи;

• фінансові вкладення;

• виробничі запаси;

• готова продукція;

• товари;

• інші запаси;

• грошові кошти;

• інші фінансові активи;

• кредиторська заборгованість;

• кредити банків;

• позики;

• резерви.

Кожна організація зобов'язана створювати постійно діючу інвентаризаційну комісію. У неї включаються представники адміністрації, працівники бухгалтерії, а також інші фахівці (інженери, економісти, техніки).

До комісії можуть входити і представники служби внутрішнього аудиту організації або незалежних аудиторських організацій.

В організаційно-контрольні функції постійно діючої комісії входить проведення планових, а також вибіркових інвентаризацій і контрольних перевірок у міжінвентаризаційний період.

Для проведення інвентаризації в організації можуть створюватися також робітники і разові комісії.

Робочі комісії безпосередньо проводять планові інвентаризації матеріальних цінностей та грошових коштів у місцях їх зберігання. Вони зазвичай створюються при великому обсязі робіт або територіальної роз'єднаності майна для одночасного проведення інвентаризації майна і фінансових зобов'язань.

Разові комісії (у кожному конкретному випадку склад комісії затверджується керівником організації при проведенні інвентаризації в міру необхідності) проводять перевірки вибіркові інвентаризації.

Істотне правило для всіх інвентаризацій: при відсутності хоча б одного члена комісії при проведенні інвентаризації є підставою для визнання результатів інвентаризації недійсними.

До проведення інвентаризації важливо переконатися, що в організації чітко організовані складське господарство та контрольно-пропускна система. Для цього інвентаризаційної комісії рекомендується перевірити наступні факти:

- Чи здійснюється охорона території організації, чи обладнані приміщення пожежно-охоронною сигналізацією;

- Чи укладені фактично і чи правильно оформлені договори про повну індивідуальну або бригадної матеріальної відповідальності з працівниками, яким передані цінності для збереження та використання;

- Чи відповідають посади матеріально відповідальних осіб із затвердженим переліком посад і робіт, що заміщаються і виконуються працівниками, з якими організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність;

- Чи створені матеріально відповідальним особам умови для забезпечення збереження матеріальних цінностей, чи є що закриваються складські приміщення, шафи, сейфи, ємності для зберігання цінностей;

- Оснащені Чи місця зберігання матеріальних цінностей необхідними вимірювальними приладами;

- Чи існує контроль над порядком вивезення цінностей із організації та видачею довіреностей на їх отримання;

- Чи зберігаються товарно-матеріальні цінності, що належать третім особам, окремо;

- Чи призначена наказом керівника постійно діюча комісія для перевірки збереження матеріальних цінностей.

Перед тим як почати перевірку фактичної наявності майна, інвентаризаційна комісія повинна отримати всі прибуткові і витратні документи або звіти про рух грошових коштів і матеріальних цінностей. Прибуткові та видаткові документи матеріально відповідальні особи здають в бухгалтерію під розписку, а потім документи передаються інвентаризаційної комісії.

Перед проведенням інвентаризації директор видає наказ про її проведення (форма № інв-22). Він реєструється в журналі обліку контролю за виконанням наказів про проведення інвентаризації (форма № інв-23).

Даний наказ готують, як правило, не менше ніж за 10 днів до настання строку проведення інвентаризації. У наказі визначають, що конкретно буде враховуватися в ході інвентаризації, в якому порядку вона повинна проводитися, в які терміни і хто входить до інвентаризаційну комісію.

Після перевірки фактичної наявності матеріальних цінностей складаються акти інвентаризації та інвентаризаційні описи.

Основною формою первинної документації для обліку результатів речовій інвентаризації є інвентаризаційний опис, а для обліку документальної інвентаризації - акт інвентаризації.

Форми інвентаризаційних описів та актів інвентаризації затверджені постановою Держкомстату Росії від 18 серпня 1998 № 88.

Інвентаризаційні описи можна заповнювати як від руки, так і з використанням комп'ютера. Але в будь-якому випадку вони повинні бути заповнені чітко і ясно, без помарок і підчисток. Помилки, допущені при заповненні інвентарних описів, виправляються у всіх їх примірниках наступним чином: неправильні записи закреслюються однією лінією і над ними проставляються правильні записи.

Виправлення узгоджуються з усіма членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальними особами та підписуються ними.

У інвентаризаційних описах і актах інвентаризації неприпустимо залишати незаповнені рядки, тому всі залишилися незаповненими рядки опису чи акту мають бути прокреслені.

Інвентаризаційні описи передаються в бухгалтерію, де проводиться порівняння даних обліку і даних інвентаризації. Після закінчення інвентаризації можуть проводитися контрольні перевірки правильності проведення інвентаризації. Їх слід проводити за участю членів інвентаризаційних комісій і матеріально відповідальних осіб обов'язково до відкриття складу, комори, секції тощо, де проводилася інвентаризація.

Результати інвентаризації, а також контрольних перевірок оформляються наступними документами:

- Порівняльна відомість результатів інвентаризації основних засобів (форма № інв-18);

- Порівняльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (форма № інв-19);

- Акт про контрольну перевірку правильності проведення інвентаризації цінностей;

- Журнал обліку контрольних перевірок правильності проведення інвентаризацій;

- Відомість обліку результатів, виявлених інвентаризацією.

При складанні порівнювальних відомостей необхідно враховувати пересортицю товарно-матеріальних цінностей (неправильний облік товарів одного сорту в складі іншого сорту), сумові різниці, що утворилися в результаті пересортиці. Необхідно також провести списання втрат у межах норм природного убутку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Особливості проведення інвентаризації окремих видів майна
Особливості проведення інвентаризації окремих видів майна
Інвентаризації медикаментів і перев'язувальних засобів
Оформлення результатів інвентаризації та регулювання інвентаризаційних різниць
Інвентаризація медикаментів і перев'язувальних засобів
Особливості проведення інвентаризації окремих видів майна
Особливості проведення інвентаризації окремих видів майна
Документальне оформлення оціночної діяльності
Оформлення результатів інвентаризації та регулювання інвентаризаційних різниць
Методика проведення аудиту та документальне оформлення результатів аудиторської перевірки
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук