Навігація
Головна
Склад і вимоги до зведеної (консолідованої) бухгалтерської звітності,...Правила складання та подання бухгалтерської звітностіПорядок складання бухгалтерської звітності і правила оцінки статей...Основні правила складання фінансової звітностіОсновні правила ведення бухгалтерського облікуСкладання бухгалтерської (фінансової) звітностіЗміст основних форм бухгалтерської звітностіПорядок складання бухгалтерської (фінансової) звітностіСклад, зміст і основні вимоги, пропоновані до бухгалтерської...Трансформація бухгалтерської звітності
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Теорія бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Склад бухгалтерської звітності та основні правила її складання

Бухгалтерська звітність організацій, за винятком звітності державних (муніципальних) установ, а також громадських організацій (об'єднань) та їх структурних підрозділів, які не здійснюють підприємницької діяльності і не мають крім вибулого майна оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг), складається з наступних форм:

а) бухгалтерського балансу;

б) звіту про прибутки і збитки;

в) додатків до них, передбачених нормативними актами;

г) аудиторського висновку або висновку ревізійного союзу сільськогосподарських кооперативів, що підтверджують достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона відповідно до федеральних законів підлягає обов'язковому аудиту чи обов'язкової ревізії;

д) пояснювальної записки.

Склад бухгалтерської звітності державних (муніципальних) установ визначається Мінфіном Росії.

Для громадських організацій (об'єднань) та їх структурних підрозділів, які не здійснюють підприємницької діяльності і не мають крім вибулого майна оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг), встановлюється спрощений складу річної бухгалтерської звітності:

а) бухгалтерський баланс;

б) звіт про прибутки і збитки;

в) звіт про цільове використання отриманих коштів.

Форми бухгалтерської звітності організацій, а також

інструкції про порядок їх заповнення затверджуються Мінфіном Росії.

Інші органи, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, стверджують у межах своєї компетенції форми бухгалтерської звітності банків, страхових та інших організацій та інструкції про порядок їх заповнення, що не суперечать нормативним актам Мінфіну Росії.

Статті бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки та інших окремих форм бухгалтерської звітності, які відповідно до ПБО підлягають розкриттю і по яких відсутні числові значення активів, зобов'язань, доходів, витрат та інших показників, прокреслюються (в типових формах) або не наводяться ( у формах, розроблених самостійно, і в пояснювальній записці).

Показники про окремі активи, зобов'язання, доходи, витрати і господарських операціях повинні приводитися в бухгалтерській звітності окремо в разі їх суттєвості, і якщо без знання про них зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності.

Для складання бухгалтерської звітності звітною датою вважається останній календарний день звітного періоду.

При складанні бухгалтерської звітності за звітний рік звітним роком є календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно.

Першим звітним роком для новостворених організацій вважається період з дати їх державної реєстрації по 31 грудня відповідного року, а для організацій, створених після 1 жовтня, - по 31 грудня наступного року.

Кожна складова частина бухгалтерської звітності повинна містити такі дані: найменування складової частини; вказівку звітної дати або звітного періоду, за який складена бухгалтерська звітність; найменування організації із зазначенням її організаційно-правової форми; формат представлення числових показників бухгалтерської звітності.

Бухгалтерський баланс повинен характеризувати фінансовий стан організації за станом на звітну дату.

У бухгалтерському балансі активи та зобов'язання повинні надаватися з підрозділом залежно від терміну звернення (погашення) на короткострокові та довгострокові. Активи та зобов'язання представляються як короткострокові, якщо термін обігу (погашення) із них не більше 12 міс. після звітної дати або тривалості операційного циклу, якщо він перевищує 12 міс. Всі інші активи і зобов'язання представляються як довгострокові.

Опис змісту бухгалтерського балансу докладно викладено в гол. 4.

Звіт про прибутки і збитки повинен характеризувати фінансові результати діяльності організації за звітний період. Він повинен містити такі числові показники.

Виручка (відображається за мінусом податку на додану вартість акцизів).

Собівартість продажів.

Валовий прибуток (збиток).

Комерційні витрати.

Управлінські витрати.

Прибуток (збиток) від продажу.

Доходи від участі в інших організаціях.

Відсотки до отримання.

Відсотки до сплати.

Інші доходи.

Інші витрати.

Прибуток (збиток) до оподаткування.

Поточний податок на прибуток, у тому числі постійні податкові зобов'язання (активи).

Зміна відкладених податкових зобов'язань.

Зміна відкладених податкових активів.

Інше.

Чистий прибуток (збиток).

Наказом Мінфіну Росії від 2 липня 2010 року № 66н (далі - Наказ Мінфіну № 66н) затверджено такі форми додатків до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

а) форма звіту про зміни капіталу;

б) форма звіту про рух грошових коштів;

в) форма звіту про цільове використання отриманих коштів, що включається до складу бухгалтерської звітності громадських організацій (об'єднань), які не здійснюють підприємницької діяльності і не мають крім вибулого майна оборотів з продажу товарів (робіт, послуг).

Мінфіном Росії встановлено, що організації самостійно визначають деталізацію показників за статтями вищеперелічених звітів.

Інші додатки до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки (пояснення):

а) оформлюються у табличній і (або) текстовій формі;

б) зміст пояснень, оформлених у табличній формі, визначається організаціями самостійно з урахуванням додатка № 3 до Наказу Мінфіну № 66н.

У бухгалтерській звітності, що подається до органів державної статистики та інші органи виконавчої влади, після графи "Найменування показника" наводиться графа "Код", в якій зазначаються коди показників згідно з додатком № 4 до Наказу Мінфіну № 66н.

Організації - суб'єкти малого підприємництва формують бухгалтерську звітність за наступною спрощеній системі:

а) в бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки включаються показники тільки по групах статей (без деталізації показників за статтями);

б) у додатках до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки наводиться тільки найбільш важлива інформація, без знання якої неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності.

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки повинні розкривати відомості, пов'язані з облікову політику організації, і забезпечувати користувачів додатковими даними, які недоцільно включати в бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки, але які необхідні користувачам бухгалтерської звітності для реальної оцінки фінансового становища організації, фінансових результатів її діяльності та змін в її фінансовому становищі.

У поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки має бути зазначено, що бухгалтерська звітність сформована організацією виходячи з діючих в Росії правил бухгалтерського обліку та звітності, крім випадків, коли організація допустила при формуванні бухгалтерської звітності відступу від цих правил.

Істотні відступи повинні бути розкриті в бухгалтерській звітності із зазначенням причин, що викликали ці відступи, а також результату, який дані відступу надали на розуміння стану фінансового становища організації, відображення фінансових результатів її діяльності та змін в її фінансовому становищі. Організацією має бути забезпечено підтвердження оцінки в грошовому вираженні наслідків відступів від діючих правил.

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки повинні розкривати наступні додаткові дані:

- Про наявність на початок і кінець звітного періоду та рух протягом звітного періоду окремих видів нематеріальних активів, основних засобів (у тому числі орендованих), фінансових вкладень, дебіторської заборгованості;

- Про зміни в капіталі (статутному, резервному, додатковому) організації;

- Про кількість акцій, випущених акціонерним товариством і повністю оплачених; кількості акцій, випущених, але не оплачених або оплачених частково; номінальної вартості акцій, що перебувають у власності акціонерного товариства, її дочірніх і залежних товариств;

- Про склад резервів майбутніх витрат і платежів, оціночних резервів, наявність їх на початок і кінець звітного періоду, рух коштів кожного резерву протягом звітного періоду;

- Про наявність на початок і кінець звітного періоду окремих видів кредиторської заборгованості;

- Про обсяги продажів продукції, товарів, робіт, послуг за видами (галузях) діяльності та географічних ринків збуту (діяльності);

- Про склад витрат на виробництво (витратах звернення);

- Про склад інших доходів і витрат;

- Про надзвичайні факти господарської діяльності та їх наслідки;

- Про будь-виданих та отриманих забезпечення зобов'язань і платежів організації;

- Про події після звітної дати і умовних факти господарської діяльності;

- Про припинених операціях;

- Про афілійованих осіб;

- Про державну допомогу;

- Про прибуток, що припадає на одну акцію.

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки розкривають інформацію у вигляді окремих звітних форм (звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни капіталу та ін.) І у вигляді пояснювальної записки.

Стаття бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки, до якої даються пояснення, повинна мати вказівку на таке розкриття.

У бухгалтерській звітності повинні бути розкриті дані про рух грошових коштів у звітному періоді, що характеризують наявність, надходження і витрачання грошових коштів в організації.

Звіт про рух грошових коштів повинен характеризувати зміни у фінансовому становищі організації в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності. Він повинен містити такі числові показники.

Залишок коштів на початок звітного періоду.

Надійшло коштів - всього, в тому числі:

- Від продажу продукції, товарів, робіт і послуг;

- Від продажу основних засобів та іншого майна;

- Аванси, отримані від покупців (замовників); бюджетні асигнування та інше цільове фінансування;

- Отримані кредити і позики;

- Дивіденди, відсотки по фінансових вкладеннях;

- інші надходження.

Направлено грошових коштів - всього, в тому числі:

- На оплату товарів, робіт, послуг;

- Оплату праці;

- Відрахування в державні позабюджетні фонди;

- Видачу авансів;

- фінансові вкладення;

- Виплату дивідендів, відсотків по цінних паперах;

- Розрахунки з бюджетом;

- Оплату відсотків за отриманими кредитами, позиками;

- Інші виплати, перерахування.

Залишок коштів на кінець звітного періоду.

Господарські товариства і товариства у складі бухгалтерської звітності повинні розкрити інформацію про наявність та зміни статутного (складеного) капіталу, резервного капіталу та інших складових капіталу організації.

Звіт про зміни капіталу повинен містити такі числові показники.

Величина капіталу на початок звітного періоду.

Збільшення капіталу - усього, у тому числі:

- За рахунок додаткового випуску акцій;

- Переоцінки майна;

- Приросту майна;

- Реорганізації юридичної особи (злиття, приєднання);

- Доходів, які відповідно до правил бухгалтерського обліку та звітності відносяться безпосередньо на збільшення капіталу.

Зменшення капіталу - усього, у тому числі:

- За рахунок зменшення номіналу акцій;

- Зменшення кількості акцій;

- Реорганізації юридичної особи (поділ, виділення);

- Витрат, які відповідно до правил бухгалтерського обліку та звітності відносяться безпосередньо у зменшення капіталу.

Величина капіталу на кінець звітного періоду.

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки повинні розкривати (якщо ці дані відсутні в інформації, що супроводжує бухгалтерський звіт):

- Юридична адреса організації;

- Основні види діяльності;

- Середньорічну чисельність працюючих за звітний період або чисельність працюючих на звітну дату;

- Склад (прізвища та посади) членів виконавчих і контрольних органів організації.

Відзначимо, що згідно з новим Законом про бухоблік № 402-ФЗ річна бухгалтерська (фінансова) звітність складатиметься з бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати та додатків до них.

Порядок, терміни складання та подання бухгалтерської звітності

Всі організації представляють річну бухгалтерську звітність відповідно до установчими документами засновникам, учасникам організації або власникам її майна, а також територіальним органам державної статистики за місцем їх реєстрації. Державні і муніципальні унітарні підприємства представляють бухгалтерську звітність органам, уповноваженим управляти державним майном.

Іншим органам виконавчої влади, банкам та іншим користувачам бухгалтерська звітність подається відповідно до законодавства РФ.

Організація зобов'язана представляти бухгалтерську звітність у встановлені адреси по одному примірнику безкоштовно в обсязі форм, передбачених Положенням ведення бухобліку і звітності.

Звіт про рух грошових коштів дозволяється не уявляти суб'єктам малого підприємництва і некомерційним організаціям. Крім того, суб'єкти малого підприємництва мають право не подавати додаток до бухгалтерського балансу, інші програми та пояснювальну записку.

Організації зобов'язані подавати річну бухгалтерську звітність протягом 90 днів після закінчення року, якщо інше не передбачено законодавством РФ, а квартальну - у випадках, передбачених законодавством, - протягом 30 днів після закінчення кварталу.

У межах зазначених термінів конкретна дата подання бухгалтерської звітності встановлюється засновниками (учасниками) організації або загальними зборами.

День подання організацією бухгалтерської звітності визначається за датою її поштового відправлення або датою фактичної передачі за належністю.

Якщо дата подання бухгалтерської звітності припадає на неробочий (вихідний) день, то терміном подання звітності вважається перший, наступний за ним робочий день.

Річна бухгалтерська звітність організації є відкритою для зацікавлених користувачів: банків, інвесторів, кредиторів, покупців, постачальників, які можуть знайомитися з річною бухгалтерською звітністю та отримувати її копії з відшкодуванням витрат на копіювання.

Організація повинна забезпечити можливість для зацікавлених користувачів ознайомитися з бухгалтерською звітністю.

Бухгалтерська звітність, що містить показники, віднесені до державної таємниці за законодавством РФ, представляється з урахуванням вимог зазначеного законодавства.

У випадках, передбачених законодавством, організація публікує бухгалтерську звітність та аудиторський висновок. Публікація бухгалтерської звітності здійснюється не пізніше 1 липня року, наступного за звітним, якщо інше не встановлено законодавством РФ. Порядок публікації бухгалтерської звітності встановлюється Мінфіном Росії та органами, яким федеральними законами надане право регулювання бухгалтерського обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Склад і вимоги до зведеної (консолідованої) бухгалтерської звітності, правила її складання та подання
Правила складання та подання бухгалтерської звітності
Порядок складання бухгалтерської звітності і правила оцінки статей балансу
Основні правила складання фінансової звітності
Основні правила ведення бухгалтерського обліку
Складання бухгалтерської (фінансової) звітності
Зміст основних форм бухгалтерської звітності
Порядок складання бухгалтерської (фінансової) звітності
Склад, зміст і основні вимоги, пропоновані до бухгалтерської (фінансової) звітності
Трансформація бухгалтерської звітності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук