Навігація
Головна
Аудит в умовах автоматизованої обробки данихФорми бухгалтерського облікуДокументообіг та автоматизована обробка інформаційних потоків...Прийоми виявлення зловживань в умовах автоматизованого облікуСутність і зміст бухгалтерського фінансового обліку в сучасних умовахОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В...ГАРМОНІЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇОСНОВНІ ПОНЯТТЯ автоматизованої обробки інформації, БАЗОВІ...Завдання і принципи бухгалтерського обліку в кредитних організаціях
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік в умовах автоматизованої обробки даних

Організація системи бухгалтерського обліку визначає нові вимоги до інформаційної бази. З'являються можливості створення системи розподілених баз даних, обміну інформацією між користувачами, автоматичного створення первинних документів на комп'ютері. Також з'являються можливості інформаційного обміну між організацією і зовнішнім середовищем для отримання нормативних та методичних матеріалів та передачі зведеної фінансової звітності зацікавленим організаціям: вищестоящим, адміністративним органам, податковим органам, органам статистики, фінансовим органам та ін. Для зв'язку з банками широко використовується обмін інформацією в системі "Клієнт - Банк". Банк, який обслуговує розрахунковий рахунок організації, пропонує послуги з оперативного управління розрахунковим рахунком прямо з офісу.

Значно збільшується швидкість обробки документів, їх кількість, що дозволяє вважати комп'ютеризований бухгалтерський облік одним з найбільш ефективних методів управління.

В основу сучасних пакетів комп'ютеризації бухгалтерського справи покладені наступні системи:

1) узагальнююча система, яка здійснює централізований збір і розподіл даних між підсистемами, такими як розрахунок заробітної плати, облік розрахунків з постачальниками, покупцями, дебіторами і кредиторами, облік матеріальних цінностей, облік витрат і калькулювання собівартості, ведення Головної книги; заповнення первинних документів;

2) формування бухгалтерських регістрів.

Такі програми призначені для непрофесійного користувача і не вимагають спеціального супроводу.

Впровадження автоматизації бухгалтерського справи на підприємстві припускає, що система повинна:

• бути відповідною для існуючого бізнесу;

• дозволяти час від часу міняти внутрішні та зовнішні умови його функціонування;

• бути добре документованої і відповідати на всі питання користувача.

Якщо в організації багато точок автоматизації робочих місць, то переважно мати в структурі фахівців з автоматизації бухгалтерського обліку. Ці фахівці виходячи з потреб організації можуть правильно вибрати програмні продукти і сформувати необхідну кількість технічних засобів з відповідними характеристиками.

Бухгалтерський облік має особливості, які можуть вплинути на використання програмних засобів і можливостей обчислювальної техніки, тому що охоплює практично весь відтворювальний процес організації. Це передбачає значний обсяг постійних і змінних даних, отже, використовувані технічні засоби повинні мати великий пам'яттю і відповідною системою підтримки та можливістю управління великими динамічними масивами.

Автоматизація облікового процесу може частково змінити саму методику бухгалтерського обліку. Це проявляється в наступному:

• автоматизоване документування (а в бухгалтерському уче ті документування - самий трудомісткий процес) може одночасно з розробкою документа формувати типові бухгалтерські проводки, що значно скорочує обліковий процес і дозволяє своєчасно створювати необхідні звіти;

• підвищується можливість аналізу розрахунків завдяки можливості додавання до окремих бухгалтерських рахунках додаткових ознак аналітики, в результаті чого на цих рахунках крім облікових даних можуть відбиватися планові або нормативні показники;

• прискорюється процес калькулювання за рахунок збільшення швидкості виконання арифметичних розрахунків;

• швидше відбувається процес формування бухгалтерської звітності, отже, скорочується звітний період (баланс при необхідності можна за запитом складати щотижня і навіть щодня), а також підвищується достовірність та аналітичність звітності.

Переклад бухгалтерського обліку yа автоматизовану форму одночасно зі збільшенням швидкості облікового процесу, забезпеченням простоти і доступності документів при роботі з ними стає важливим елементом облікової політики будь-якої організації.

Сьогодні велика кількість різноманітних фірм займається створенням програмних продуктів для цілей бухгалтерського обліку. Цей процес розвитку пережив певну еволюцію. Можна виділити три етану у розвитку вітчизняного ринку бухгалтерських програм.

Перший етап відноситься до першої половини 80-х рр. XX ст., Коли потік персональних комп'ютерів з-за кордону супроводжувався перенесенням ряду програм з великих ЕОМ і створенням кустарних програм.

Другий етап пов'язаний з народженням на початку 1990-х рр. великого числа комерційних структур, що призвело до необхідності створення програмного забезпечення для ведення простої бухгалтерії. Попит ринку був задоволений фірмами, що зуміли швидко і досить успішно відгукнутися на його потреби.

Третій етап розвитку програмного забезпечення, який розпочався наприкінці 1990-х рр., Пов'язаний з професійним урахуванням, зокрема управлінським обліком. У сучасних розробках серйозна увага приділяється можливості роботи в комп'ютерних мережах, накопиченню статистики роботи з декількома планами рахунків, аналізу фінансово-господарської діяльності. В даний час ринок програмних засобів автоматизації бухгалтерського обліку продовжує інтенсивно розвиватися.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Перелічимо найбільш поширені в Росії програмні продукти автоматизації бухгалтерського обліку.

Програма "1C: Бухгалтерія". Ця програма дозволяє автоматизувати ведення всіх розділів бухгалтерського обліку:

• операції по банку і касі;

• основні засоби та нематеріальні активи;

• матеріали;

• товари та послуги, виконання робіт;

• облік виробництва продукції;

• облік валютних операцій;

• взаєморозрахунки з організаціями;

• розрахунки з підзвітними особами;

• розрахунки але заробітній платі;

• розрахунки з бюджетом;

• інші розділи обліку.

У процесі реалізації програми використовуються гнучкі можливості обліку:

• кілька планів рахунків одночасно;

• багаторівневі плани рахунків;

• багатомірний аналітичний облік;

• кількісний оперативний облік;

• облік по необмеженому числу валют;

• ведення на одному комп'ютері обліку для декількох підприємств;

Програма "1C: Бухгалтерія" дозволяє автоматизувати підготовку будь-яких первинних документів: платіжних доручень, рахунків на оплату і рахунків-фактур, прибуткових і видаткових касових ордерів; актів, накладних, вимог, доручень, інших документів.

Засоби роботи з документами дають можливість організувати введення документів, їх довільний розподіл по журналах і пошук будь-якого документа за різними критеріями: номеру, даті, сумі, контрагенту. Програма містить набір стандартних звітів, що дозволяють одержати інформацію за довільний період, у різних розрізах і з необхідним ступенем деталізації. Вона формує звіти по синтетичному обліку, такі як:

• оборотно-сальдові відомості;

• шахові відомості;

• Головна книга;

• журнали-ордери і відомості по рахунках;

• аналіз рахунків за період і по датах;

• картки рахунків.

Також програма "1C: Бухгалтерія" формує звіти в розрізі аналітичного обліку:

• оборотно-сальдові відомості по рахунках для об'єктів аналітичного обліку;

• журнали-ордери об'єктів аналітичного обліку;

• аналіз рахунків по об'єктах аналітичного обліку.

Звіт "Діаграма" програми дозволяє представити

бухгалтерську інформацію в графічному вигляді. Звіти за розділами обліку:

• аналіз об'єкта аналітики по рахунках;

• картка операцій по об'єкту аналітики;

• касова книга;

• книги продажу покупок;

• звіти по основних засобах і нематеріальних активів;

• звіти по заробітній платі і т.д.

Програма "1C: Бухгалтерія" формує також затверджені Мінфіном РФ форми звітності:

• здійснюються введення, заповнення та друк бухгалтерської, податкової та статистичної звітності, а також звітів в соціальні фонди;

• в "ручному" режимі заповнення звітів бухгалтер вводить основні показники, а програма розраховує всі підсумкові і похідні показники;

• в автоматичному режимі програма заповнює звіти на підставі введених за період господарських операцій;

• спеціальний режим програми дозволяє перевірити стан обліку та виявити помилки бухгалтера, що впливають на дані звітності;

• режим розшифровки дозволяє отримати обгрунтування заповнених автоматично показників аж до кожного первинного документа і господарської операції;

• форми звітності щоквартально оновлюються фірмою "1C" і безкоштовно надаються зареєстрованим користувачам.

У комплект поставки програми крім основної "Типовий конфігурації" входить також "Спрощена конфігурація". Її застосування доцільно в наступних випадках:

• коли в організації ведеться досить простий облік і не потрібен високий рівень автоматизації ведення обліку;

• коли передбачається істотно перебудовувати структуру обліку по відношенню до методології, закладеної у типовій конфігурації;

• коли програма використовується в цілях освоєння, а також для організації процесу з навчання бухгалтерського обліку та роботі з програмою "1C: Бухгалтерія".

Крім того, "1C: Бухгалтерія" може бути адаптована до будь-яких особливостей обліку в конкретній організації. До складу системи входить Конфігуратор, який дозволяє:

• налаштовувати систему на різні види обліку і реалізувати будь-яку методологію обліку;

• редагувати властивості довідників - змінювати склад збереженої інформації, кількість рівнів вкладеності, тип коду (числовий, текстовий) та ін .;

• створювати нові довідники довільної структури;

• налаштовувати зовнішній вигляд і поведінку форм для введення інформації;

• редагувати існуючі і створювати нові необхідні документи будь-якої структури, змінювати екранні і друковані форми документів;

• створювати нові журнали для роботи з документами і довільно перерозподіляти документи по журналах;

• редагувати форми і алгоритми формування стандартних звітів;

• створювати будь-які додаткові звіти і процедури обробки інформації;

• описувати поведінку елементів системи на вбудованій мові.

У програмі "1C: Бухгалтерія" запропонований зручний користувальницький інтерфейс. Путівник по конфігурації призначений для швидкого освоєння програми бухгалтером. Він дає змогу ознайомитися з порядком використання програми по конкретних розділах обліку і тут же виконати необхідні дії. У процесі автоматичного формування проводок документами програма інформує користувача про те, чому були складені ті чи інші проводки.

Програма "1C: Бухгалтерія" має готові режими для обміну бухгалтерською інформацією з іншими програмами системи і містить різноманітні засоби для зв'язку з іншими програмами:

• існує можливість імпорту та експорту інформації через текстові файли, що дозволяє обмінюватися даними практично з будь-якою програмою;

• вбудований мова містить засоби роботи з файлами різних форматів.

"1C: Бухгалтерія" підтримує сучасні засоби інтеграції додатків, що дозволяють:

• управляти роботою інших програм, використовуючи вбудовану мову;

• отримувати доступ до даних "1C: Бухгалтерії" з інших програм;

• вставляти в документи і звіти "1C: Бухгалтерії" об'єкти, створені іншими програмами;

• розміщувати в документах і звітах малюнки і графіки.

Програма має засоби, що дозволяють адміністратору системи:

• вести список користувачів системи;

• призначати користувачам паролі на вхід в систему;

• призначати користувачам права на доступ до інформації, що обробляється системою;

• формувати індивідуальні інтерфейси, що включають меню і панелі інструментів;

• переглядати список працюючих користувачів;

• отримувати історію роботи користувачів.

Для організацій з різною кількістю скоєних господарських операцій фірма "1C" пропонує різні версії програми "1C: Бухгалтерія":

• однопользовательськую версію;

• мережеву версію;

• версію "Клієнт - Сервер".

При зміні законодавства та методології обліку випускаються оновлення конфігурації, які безкоштовно розповсюджуються серед зареєстрованих користувачів. Режим оновлення дозволяє завантажити нові можливості без втрати введених користувачем даних.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аудит в умовах автоматизованої обробки даних
Форми бухгалтерського обліку
Документообіг та автоматизована обробка інформаційних потоків управлінського обліку
Прийоми виявлення зловживань в умовах автоматизованого обліку
Сутність і зміст бухгалтерського фінансового обліку в сучасних умовах
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ГАРМОНІЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ автоматизованої обробки інформації, БАЗОВІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Завдання і принципи бухгалтерського обліку в кредитних організаціях
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук