Навігація
Головна
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ в аудиторській фірмі -...Організація системи контролю якості послуг в аудиторській фірміЗміст звіту аудиторської фірмиПрава та обов'язки аудіруемих осіб і (або) осіб, які уклали договір...Підготовка договору на надання аудиторських послугЗагальна характеристика послуг аудиторської організаціїКласифікація послугРівні контролю якості аудиторських послугФірми та їх класифікаціяФІРМА ЯК РИНКОВИЙ АГЕНТ МІКРОЕКОНОМІКИ
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація аудиторських послуг та аудиторських фірм

Відповідно до Закону "Про аудиторську діяльність" метою аудиту є висловлення думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудіруемих осіб і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації.

Під достовірністю розуміється ступінь точності даних фінансової (бухгалтерської) звітності, яка дозволяє користувачеві цієї звітності на підставі її даних робити правильні висновки про результати господарської діяльності, фінансовому та майновому положенні аудіруемих осіб і приймати базуються на цих висновках обгрунтовані рішення.

Таким чином, головна мета аудиту - дати об'єктивні, початкові і точні відомості про аудируємий об'єкті. Досягнення поставленої мети шляхом вирішення цілого комплексу завдань безпосередньо залежить від виду аудиту, в першу чергу зовнішнього або внутрішнього, обов'язкового або ініціативного.

Основна мета обов'язкового аудиту - перевірка і підтвердження законності господарських операцій, правильності їх відображення в обліку і достовірності фінансової звітності суб'єктів, що потрапляють під обов'язковий аудит.

Основна мета ініціативного аудита - виявити недоліки у веденні бухгалтерського обліку, складанні звітності, оподаткування, провести аналіз фінансового стану господарюючого суб'єкта та допомогти йому в організації обліку та звітності.

Основна мета аудиту (перевірка достовірності фінансової звітності) може доповнюватися обумовленими договором з клієнтом завданнями виявлення резервів кращого використання фінансових ресурсів, аналізом правильності обчислення податків, розробкою заходів щодо поліпшення фінансового становища, оптимізації витрат і результатів діяльності, доходів і витрат.

Зовнішній аудит спрямований на:

• перевірку і підтвердження достовірності показників звітів або констатації їх недостовірності;

• контроль і дотримання законодавства та нормативних документів, що регулюють правила ведення обліку і складання звітності, методологію оцінки активів, зобов'язань і власного капіталу;

• перевірку повноти, достовірності і точності відображення в обліку і звітності витрат, доходів та фінансових результатів діяльності організації за період, що перевірявся;

• виявлення резервів кращого використання власних основних і оборотних коштів, фінансових резервів і позикових джерел.

Зовнішній аудит може вирішувати також завдання:

• з організації, відновленню, постановки та ведення бухгалтерського обліку;

• планування та оптимізації оподатковуваних баз і розрахунку податків;

• аналізу виробничо-господарської та фінансової діяльності;

• вирішенню окремих правових, управлінських та інших проблем шляхом консультування керівників і фахівців-клієнтів.

Основна мета внутрішнього аудиту полягає в забезпеченні ефективності функціонування всіх видів діяльності на всіх рівнях управління, а також у захисті законних майнових інтересів організації та її власників (акціонерів).

Внутрішній аудит в організації може вирішувати наступні завдання:

• перевірка правильності складання та умов виконання господарських договорів;

• перевірка наявності, стану, правильності оцінки майна, ефективності використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, дотримання чинного порядку встановлення і застосування цін, тарифів, а також розрахунково-платіжної дисципліни, своєчасності внесення до бюджету податків і платежів у позабюджетні фонди;

• експертиза бухгалтерських балансів і звітів, правильності організації, методології і техніки ведення бухгалтерського обліку;

• експертиза достовірності обліку витрат на виробництво, повноти відображення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), точності формування фінансових результатів, об'єктивності використання прибутку і фондів;

• розробка і подання обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення організації системи контролю, бухгалтерського обліку та розрахункової дисципліни, підвищенню ефективності програм розвитку, зміни структури виробництва та видів діяльності;

• консультування засновників, керівників підрозділів, фахівців і працівників апарату управління, права, аналізу господарської діяльності та іншим проблемам.

Аудитори служби внутрішнього контролю можуть вирішувати також інші організаційно-управлінські, правові, технологічні, техніко-економічні та інші завдання, пов'язані зі специфікою видів діяльності організації.

Узагальнено в сучасній світовій теорії і практиці залежно від характеру оцінюваної інформації, застосовуваних критеріїв і перевіряється господарської системи розрізняють такі типи аудиту:

• аудит фінансової звітності;

• аудит на відповідність вимогам;

• операційний (управлінський) аудит;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

• аудит ефективності.

Аудит фінансової звітності являє собою перевірку звітності суб'єкта з метою підготовки аудиторського висновку про відповідність її встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам бухгалтерського обліку. Проводиться зовнішніми аудиторами, як правило, в рамках обов'язкового аудиту. Відповідно до Закону "Про аудиторську діяльність" обов'язковий аудит проводиться в наступних випадках;

1) організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства;

2) організація є кредитною організацією, бюро кредитних історій, страховою організацією, суспільством взаємного страхування, товарною або фондовою біржею, інвестиційним фондом, державним позабюджетним фондом, фондом, джерелом утворення засобів якого є добровільні відрахування фізичних і юридичних осіб;

3) обсяг виручки від продажу продукції (виконання робіт, надання послуг) організації (за винятком сільськогосподарських кооперативів і союзів цих кооперативів) за передував звітному рік перевищує 50 млн руб., Або сума активів бухгалтерського балансу за станом на кінець року, що передував звітному, перевищує 20 млн руб. Для муніципальних унітарних підприємств законом суб'єкта РФ фінансові показники можуть бути знижені.

Для окремих організацій проведення обов'язкового аудиту регулюється спеціальними нормативними актами. Це стосується унітарних підприємств, сільгоспвиробників та ін.

Обов'язковий аудит проводиться щорічно. Перерахуємо вимоги до аудиторських фірм і аудиторам, які надають ці послуги:

1) обов'язковий аудит бухгалтерської (фінансової) звітності організацій, цінні папери яких допущені до обігу на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів, інших кредитних і страхових організацій, недержавних пенсійних фондів, організацій, у статутних (складеному) капіталах яких частка державної власності становить не менше 25%, державних корпорацій, державних компаній, а також консолідованої звітності проводиться тільки аудиторськими організаціями;

2) договір на проведення обов'язкового аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності організації, у статутному (складеному) капіталі якої частка державної власності становить не менше 25%, а також на проведення аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності державної корпорації, державної компанії, державного унітарного підприємства або муніципального унітарного підприємства укладається за підсумками розміщення замовлення шляхом проведення торгів у формі відкритого конкурсу в порядку, передбаченому Федеральним законом від 21.07.2005 № 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб".

Результати аудиту публікуються і розсилаються широкому колу користувачів. Аудит фінансової звітності базується на тому припущенні, що звітність буде використана різними групами для різних цілей. Отже, більш ефективний варіант, коли один аудитор виконує аудит і робить висновок, на яке можуть покластися всі користувачі, ніж той, при якому кожен користувач проводив би свій власний аудит. Тому власникам необхідно попередньо прийняти рішення про аудиторську фірму, яка проводитиме цей обов'язковий аудит.

Аудит на відповідність вимогам полягає в оцінці господарських операцій суб'єкта з метою визначення їх відповідності встановленим правилам. Якщо такі правила встановлені адміністрацією, то цей вид аудиту здійснюється співробітниками організації, які виконують функцію внутрішніх аудиторів. Регулювання діяльності внутрішніх аудиторів здійснюється виключно керівництвом і власниками організації.

Якщо правила встановлені зовнішніми організаціями або державними органами, аудит здійснюється зовнішніми аудиторами. Аудит на відповідність вимогам, встановленим державними актами, проводиться ревізорами (інспекторами), працюють у державному органі, або зовнішніми аудиторами в ході аудиту фінансової звітності або як самостійна перевірка. В даному випадку регулювання здійснюється органами, уповноваженими для ініціювання даного аудиту.

Операційний (управлінський) аудит являє собою оцінку діяльності суб'єкта на різних етапах управління з метою поліпшення функціонування системи управління організацією. При цьому зазвичай основна увага приділяється надійності роботи систем внутрішнього контролю. По завершенні цього аудиту менеджеру компанії зазвичай видаються рекомендації щодо вдосконалення операцій. Через те що операційна ефективність може бути оцінена в безлічі самих різних областей, охарактеризувати типовий операційний аудит неможливо. Виконання операційного аудиту та повідомлення про його результати визначаються не так легко, як при аудиті інших типів. Ефективність операцій набагато складніше об'єктивно оцінити, ніж їх відповідність інструкціям або подання фінансової звітності, що не суперечить загальноприйнятим бухгалтерським принципам; а встановлені критерії для оцінки інформації при кожному конкретному аудиті вкрай суб'єктивні. У цьому сенсі операційний аудит більше схожий на консалтинг адміністрації, ніж на те, що зазвичай вважається аудитом.

Аудит ефективності являє собою систематичний аналіз господарської діяльності організації, що проводиться для визначення ефективності роботи організації. До основних завдань аудиту ефективності відноситься оцінка ефективності діяльності відповідно до нормативних критеріями; виявлення можливості поліпшення економічної діяльності, пов'язаної зі скороченням витрат, підвищенням продуктивності; видача рекомендацій щодо поліпшення діяльності.

Крім поділу на типи аудиту, в міжнародній практиці і російському аудиті виділяють наступні види послуг, що надаються аудиторськими фірмами та індивідуальними аудиторами, так звані супутні послуги аудиту, які представляють такі види:

1) постановку, відновлення і ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерської (фінансової) звітності, бухгалтерське консультування;

2) податкове консультування, постановку, відновлення і ведення податкового обліку, складання податкових розрахунків і декларацій;

3) аналіз фінансово-господарської діяльності організацій і індивідуальних підприємців, економічне та фінансове консультування;

4) управлінське консультування, у тому числі пов'язане з реорганізацією організацій або їх приватизацією;

5) юридичну допомогу в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю, включаючи консультації з правових питань, представлення інтересів довірителя в цивільному та адміністративному судочинстві, в податкових і митних правовідносинах, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

6) автоматизацію бухгалтерського обліку і впровадження інформаційних технологій;

7) оціночну діяльність;

8) розробку та аналіз інвестиційних проектів, складання бізнес-планів;

9) проведення науково-дослідних і експериментальних робіт в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю, і поширення їхніх результатів, у тому числі на паперових та електронних носіях;

10) навчання в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю.

При наданні супутніх аудиторських послуг, аудитори повинні керуватися принципами, які затверджені стандартів аудиту.

Податкові послуги включають проведення податкового аудиту та надання інших податкових послуг.

Підсумковий аудит - це перевірка організації з метою висловлення думки про правильності і своєчасності сплати податків і зборів.

Підвидами податкового аудиту є:

• комплексний податковий аудит - перевірка правильності складання декларацій і розрахунків по всіх податках, що сплачуються підприємством за рік;

• тематичний податковий аудит - перевірка правильності складання декларацій і розрахунків по окремих податках, що сплачуються підприємством за певний період;

• структурний податковий аудит - перевірка правильності складання декларацій і розрахунків по окремих податках, що сплачуються юридичною особою за місцем знаходження його відокремлених підрозділів.

До інших податковим послуг відносяться:

• розробка проекту облікової політики для цілей оподаткування;

• постановка та / або ведення податкового обліку;

• підготовка та здача податкових декларацій;

• податкове планування та податкова оптимізація;

• податкове консультування;

• проведення семінарів з питань оподаткування;

• правове консультування, а також представництво в судових і податкових органах по податкових і митних спорах.

Консультаційні послуги для адміністрації можуть варіюватися від пропозицій щодо поліпшення системи обліку і контролю клієнта до допомоги в маркетингової стратегії, установці комп'ютерів і проведенні консультацій з актуальних виплатах. В якості консалтингових послуг можуть пропонуватися:

• налагодження системи внутрішнього контролю або виконання функцій внутрішнього контролера;

• розробка проектів внутрішніх розпорядчих документів і системи документообігу;

• розробка та аналіз інвестиційних проектів, складання бізнес-планів;

• оцінка вартості майна, оцінка підприємств як майнових комплексів, а також підприємницьких ризиків;

• проведення маркетингових досліджень;

• управлінське консультування, у тому числі пов'язане з реструктуризацією організацій;

• тестування кадрів і кадровий консалтинг.

Залежно від масштабів діяльності і спектру надаваних послуг існуючі аудиторські фірми світу можна згрупувати в чотири категорії:

1) транснаціональні мережеві аудиторські організації ("велика четвірка");

2) національні аудиторські організації;

3) великі і середні регіональні аудиторські організації;

4) дрібні місцеві аудиторські організації та індивідуальні аудитори.

В даний час "великою четвіркою" називають чотири найбільші транснаціональні мережеві аудиторські організації, що мають офіси більш ніж в 100 країнах, річний дохід яких перевищує 4,0 млрд дол. Це Ernst & Young, DeloitteToucheTohmatsu; Pricewaterhouse-Coopers і KPMG. "Велика четвірка" надає весь спектр послуг, розглянутих вище.

При цьому необхідно зазначити, що чисельний склад елітарної групи транснаціональних мережевих аудиторських організацій є величиною змінною. Так, ще в 1987 р ця група представляла собою "велику вісімку": Arthur Young; Ernst & Whitney; Deloitte Haskins & Seels; Touche Ross; Pricewaterhouse Coopers & Librand; KPMG і Andersen Worldwide network. У 1992 р після злиття Arthur Young і Ernst & Whitney в Ernst & Young, а також Deloitte Haskins & Seels і Touche Ross в Deloitte Touche "велика вісімка" перетворилася на "велику шістку". Потім в 1997 р після злиття Pricewaterhouse і Coopers & Librand в Pricewaterhouse-Coopers на ринку аудиту з'явилася "велика п'ятірка" аудиторських мереж, яка проіснувала до березня 2002 Після скандалу підрозділи фірми Arthur Andersen в США з компанією Enron розпалася міжнародна мережева аудиторська організація Andersen Worldwide network. Так "велика п'ятірка" аудиторських фірм перетворилася на "велику четвірку".

Національними вважаються аудиторські організації, які мають офіси в більшій частині великих міст країни, а також в інших країнах світу. Ці фірми виконують ті ж послуги, що і "велика четвірка", безпосередньо конкуруючи з ними на національних ринках.

Великі та середні регіональні аудиторські організації мають у своєму штаті понад 50 осіб. Багато з них також можуть мати більше одного офісу. Як правило, вони роблять певний перелік послуг, що має конкурентні переваги на відповідному регіональному ринку.

Дрібні місцеві аудиторські організації мають штат менше 25 осіб і один офіс, надають одну або декілька видів послуг, як правило, спеціалізуючись на них і орієнтуючись на певних клієнтів. До цієї ж категорії відносяться індивідуальні аудитори. Слід зазначити, що за чисельністю більше 95% аудиторських фірм світу є дрібними.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ в аудиторській фірмі - ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ надаваних послуг
Організація системи контролю якості послуг в аудиторській фірмі
Зміст звіту аудиторської фірми
Права та обов'язки аудіруемих осіб і (або) осіб, які уклали договір надання аудиторських послуг
Підготовка договору на надання аудиторських послуг
Загальна характеристика послуг аудиторської організації
Класифікація послуг
Рівні контролю якості аудиторських послуг
Фірми та їх класифікація
ФІРМА ЯК РИНКОВИЙ АГЕНТ МІКРОЕКОНОМІКИ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук