Навігація
Головна
Організація та діяльність житлових та житлово-будівельних кооперативівОрганізація і діяльність житлових і житлово-будівельних кооперативівРеорганізація житлового кооперативуОргани управління житловим кооперативомЖитлові та житлово-будівельні кооперативиСпадкування прав, пов'язаних з участю у господарських товариствах і...Організація і діяльність житлових та житлово-будівельних кооперативівПереважне право вступу в члени житлового кооперативу у разі...Обов'язки правління товариства власників житлаПравове становище членів житлових кооперативів
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація бухгалтерської справи у виробничих, споживчих і житлово-будівельних кооперативах і товариства власників житла

Діяльність виробничих кооперативів регулюється статтями 107-112 ГК РФ. Виробничим кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції і виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування , надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків.

Законодавства та установчих документів виробничого кооперативу може бути передбачено участь у його діяльності юридичних осіб. Виробничий кооператив є комерційною організацією.

Члени кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну відповідальність у розмірах і порядку, передбачених законом про виробничі кооперативи і статутом.

Законодавство встановило такі вимоги для виробничих кооперативів:

• фірмове найменування кооперативу має містити його найменування і слова "виробничий кооператив" або "артіль";

• майно, що перебуває у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу;

• статутом кооперативу може бути встановлено, що певна частина належного йому майна становить неподільні фонди, використовувані на цілі, що визначаються статутом. Рішення про утворення таких фондів приймається членами кооперативу одноголосно, якщо інше не передбачено статутом;

• член кооперативу зобов'язаний внести до моменту реєстрації кооперативу не менше 10% пайового внеску, а решту - протягом року з моменту реєстрації;

• кооператив не має права випускати акції;

• прибуток кооперативу розподіляється між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не передбачений законом і статутом кооперативу;

• в такому ж порядку розподіляється майно, що залишилося після ліквідації кооперативу та задоволення вимог його кредиторів;

• вищим органом управління кооперативом є загальні збори його членів;

• в кооперативі з числом членів більш 50 може бути створена наглядова рада, яка здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів кооперативу;

• виконавчими органами кооперативу є правління та (або) його представник; вони здійснюють поточне керівництво діяльністю кооперативу та підзвітні наглядовій раді та загальним зборам членів кооперативу;

• членами наглядової ради і правління кооперативу, а також головою кооперативу можуть бути тільки члени кооперативу; член кооперативу не може одночасно бути членом наглядової ради і членом правління або головою кооперативу;

• компетенція органів управління кооперативом та порядок прийняття ними рішень визначаються законом та статутом кооперативу.

До виключної компетенції загальних зборів членів кооперативу належать:

• зміна статуту кооперативу;

• утворення наглядової ради та припинення повноважень його членів, а також утворення і припинення повноважень виконавчих органів кооперативу, якщо це право за статутом кооперативу не передано його наглядовій раді;

• прийом і виключення членів кооперативу;

• затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів кооперативу і розподіл його прибутку і збитків;

• рішення про реорганізацію та ліквідацію кооперативу.

Законом та статутом кооперативу до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань. Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради кооперативу, не можуть бути передані ними на рішення виконавчих органів кооперативу. Член кооперативу має один голос при прийнятті рішень загальними зборами.

Для виробничого кооперативу так само, як і для господарського товариства, характерно особисту трудову участь у ньому членів-пайовиків, в ролі яких зазвичай виступають громадяни, які не є підприємцями. Участь в управлінні справами кооперативу будується за принципом «один пайовик - один голос" і не залежить від розміру паю. Розподіл між пайовиками отриманого прибутку відбувається завжди з обов'язковим урахуванням трудового внеску, а не тільки майнового внеску.

Мінімальний розмір неподільного фонду встановлено з розрахунку 100-кратної величини МРОТ на дату подання установчих документів для реєстрації. Таким чином, неподільний фонд виконує майнову та гарантійну функцію, а його аналітичний облік ведеться тільки за стадіями накопичення. З цією метою до рахунку "Статутний капітал" субрахунок "Неподільний фонд" бухгалтерія відкриває два аналітичних рахунки: "Неоплачений фонд" і "Сплачений фонд". Суми, що зараховуються на ці субрахунки в загальному порядку, відображаються через дебет рахунку 75 "Розрахунки з засновниками". Аналітичний облік за субрахунками ведеться по кожному члену кооперативу, кожній сумі паю і кожному об'єкту неподільного фонду.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Неподільний фонд збільшується за рахунок:

• внесків грошових коштів та майна членами кооперативу;

• перерахувань частини одержуваної ними прибутку в неподільний фонд;

• включення до нього частини прибутку.

Пайовий фонд зменшують за рахунок:

• паїв, виданих виходять членам кооперативу;

• покриття балансових збитків, що не перекриті резервним фондом.

Кооператив веде бухгалтерський облік і звітність, а також статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації для комерційних організацій. Інформація про діяльність кооперативу надається органам державної влади та органам місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Юридичні особи можуть також мати форму споживчих кооперативів, діяльність яких регулюється ст. 116 ГК РФ. Споживчий кооператив - его некомерційна організація, правове становище якої визначається Федеральним законом від 12.01.1996 № 7-ФЗ "Про некомерційні організації".

Назва споживчий кооператив відноситься до спеціалізованих споживчим кооперативам, його не слід ототожнювати з поняттями "споживча кооперація", "споживче товариство", для яких діє Закон РФ від 19.06.1992 № 3085-1 "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російської Федерації". Дія цього Закону не поширюється на спеціалізовані кооперативи. Споживчі кооперативи включають об'єднання фізичних та юридичних осіб: житлово-будівельні, гаражно-будівельні, садівничі і огороднические, дачні та ін.

Споживчим кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян і юридичних осіб на основі членства. Воно не передбачає обов'язкового особистого участі своїх членів у спільних справах, і коло учасників не обмежується. Єдиним установчим документом є статут. Вимог до мінімального пайовому (статутного) фонду немає. Пайовий фонд формується за рахунок пайових внесків членів кооперативу, які зобов'язані протягом трьох місяців після затвердження щорічного балансу покрити збитки додатковими внесками. У разі невиконання цього обов'язку кооператив може бути ліквідований у судовому порядку. Члени кооперативу солідарно несуть відповідальність за його зобов'язаннями в межах невнесеної частини додаткового внеску кожного з членів кооперативу. Доходи, отримані кооперативом від підприємницької діяльності, що здійснюється відповідно до закону та статуту, розподіляються між його членами.

Кооперативи в умовах ринкової економіки забезпечують своїх пайовиків відповідними матеріальними послугами і ведуть комерційну діяльність. Поєднання цих функцій з правової і фінансової точок зору слід враховувати в бухгалтерському обліку. Організаційна форма бухгалтерського обліку повинна співвідноситися з законодавчими актами. При організації та постановки бухгалтерського обліку необхідно керуватися ст. 117 ГК РФ і документами, рекомендованими для ведення обліку в різних некомерційних організаціях.

Різновидом споживчих кооперативів є житлово-будівельні кооперативи (ЖБК), які створюються громадянами, охочими об'єднати свої грошові кошти для будівництва і надалі експлуатації житлових будинків.

Управління роботою ЖБК до введення будинку в експлуатацію здійснюється за рахунок вступних внесків, що відображається записами:

Дебет 50 "Каса" Кредит 86 "Цільове фінансування" - відображені вступні внески пайовиків;

Дебет 51 "Розрахункові рахунки" Кредит 50 "Каса" - на розрахунковий рахунок кооперативу перераховані вступні внески.

Вступні внески членів ЖБК відображають на рахунку 86 "Цільове фінансування" в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів в залежності від форми їх внесення (готівковій або безготівковій) або з рахунком 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Внески членів ЖБК на ремонт будинку враховуються на рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат". При їх нарахуванні дебетується рахунок 76 і кредитується рахунок 96, а при сплаті членами ЖБК дебетуються рахунки 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки" і кредитується рахунок 76.

Облік цільових зборів і витрат в ЖБК ведеться на рахунку 86 "Цільове фінансування". Для відображення окремих видів зборів і витрат повинні бути відкриті субрахунки, наприклад для адміністративно-управлінських витрат, для урахування зборів і витрат на опалення і т.д. Збори відображаються за кредитом рахунка 86, а витрати - за дебетом того ж рахунку. Якщо витрати перевищують збори, то сума перевищення покривається за рахунок коштів членів кооперативу, якщо ж, навпаки, зібрані кошти перевищують витрати, то на рахунку 86 утворюється кредитовий залишок, який може бути використаний у наступному звітному періоді. Перевитрата має стати предметом обговорення та аналізу і затверджується зборами. Перевитрата за кошторисом згідно ГК РФ, якщо він затверджений, повинен бути компенсований пайовиками протягом трьох місяців шляхом додаткових внесків.

У бухгалтерському балансі перевищення витрат над зборами (дебетовий залишок рахунку 86) відображається у складі інших оборотних активів, а перевищення зборів над витратами (кредитовий залишок по рахунку 86) - у складі інших короткострокових пасивів. Якщо є недобір коштів по одним субрахунках і перевитрата за іншими, то в балансі відбивається і дебетовий, і кредитовий залишок по рахунку 86.

Якщо ЖБК займається комерційною діяльністю, її бухгалтерський облік ведеться традиційним способом. Облік доходів і витрат цільових коштів і доходів і витрат від підприємницької діяльності кооперативу повинен вестися окремо. Суми, одержувані від користувачів комунальних та інших послуг, спрямовуються на покриття витрат за статтями згідно із затвердженими кошторисами.

Кошторису витрат цільового призначення по кожному виду послуг повинні передбачати майбутні платежі, а розподіл витрат між користувачами цих послуг проводиться за їх фактичною собівартістю.

До кошторису експлуатаційних витрат не включаються витрати по комунальному обслуговуванню, які обліковуються окремо від них. Такі види комунальних платежів, як плата за газ, електроенергію, телефон, сплачуються членами кооперативу безпосередньо постачає організації. Тому дані платежі ЖБК не враховує і не планує. Враховуються і плануються платежі, платником яких виступає сам ЖБК: за холодне і гаряче водопостачання, центральне опалення, вивезення сміття, колективні антени і ін.

Оплата комунальних послуг враховується за дебетом рахунка 86 "Цільове фінансування" і кредитом рахунку 51 "Розрахункові рахунки".

Кооперативи в умовах ринкової економіки забезпечують своїх пайовиків відповідними матеріальними послугами і ведуть комерційну діяльність. Поєднання цих функцій з правової і фінансової точок зору слід враховувати в бухгалтерському обліку. Організаційна форма бухгалтерського обліку повинна співвідноситися з законодавчими актами. При організації та постановки бухгалтерського обліку необхідно керуватися ст. 117 ГК РФ і документами, рекомендованими для ведення обліку в різних некомерційних організаціях.

Статут кооперативу передбачає участь в ньому окремих пайовиків, що об'єднали свої паї у вигляді часток вкладів у статутний капітал. У статуті, як правило, передбачаються чотири види власних коштів ЖБК:

1) вступні внески, які служать для первісного нагромадження оборотних коштів, оплачуються учасниками при вступі до кооперативу та поверненню не підлягають, вони необхідні для проведення організаційних робіт (нагляд за будівництвом об'єкта, оформлення прав власності);

2) членські внески, які служать для покриття експлуатаційних витрат, амортизації, витрат по зарплаті і інших витрат, вони можуть вноситися авансом, частково з наступним перерахуванням і доплатою і не підлягають поверненню;

3) пайові внески, використовувані для передбачених статутом капітальних вкладень, їх облік ведеться відокремлено по кожному учаснику, і в разі вибуття з кооперативу йому повертається пайовий внесок;

4) цільові внески, які використовуються для зведення додаткових об'єктів або ремонту загального майна.

Оскільки ЖБК є некомерційною організацією, то в перелік установчих документів входить тільки статут. Статут не є персоніфікованим документом, тому купівля-продаж, дарування та спадкування паю не тягнуть за собою зміну статуту. Виділена земельна ділянка може належати ЖБК або членам ЖБК на праві спільної власності.

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку ЖБК повинен бути побудований на базі Плану рахунків бухгалтерського обліку. Головна особливість його застосування - використання для обліку доходів і витрат по статутної діяльності рахунки 86 "Цільове фінансування", на якому ведеться контроль за виконанням кошторису за видами внесків.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Організація та діяльність житлових та житлово-будівельних кооперативів
Організація і діяльність житлових і житлово-будівельних кооперативів
Реорганізація житлового кооперативу
Органи управління житловим кооперативом
Житлові та житлово-будівельні кооперативи
Спадкування прав, пов'язаних з участю у господарських товариствах і суспільствах, виробничих або споживчих кооперативах
Організація і діяльність житлових та житлово-будівельних кооперативів
Переважне право вступу в члени житлового кооперативу у разі спадкування паю
Обов'язки правління товариства власників житла
Правове становище членів житлових кооперативів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук