Навігація
Головна
Порядок проведення державного екологічного моніторингуМоніторинг та екологічний нагляд (контроль)ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГЕкологічний моніторинг
Моніторинг джерел скидання забруднюючих речовин підприємства у...Моніторинг джерел викидів забруднюючих речовин підприємства в...Джерела і основні групи забруднюючих речовин атмосфери РосіїДжерела і основні групи забруднюючих речовин гідросфери РосіїДжерела і основні групи забруднюючих речовин літосфери Росії
 
Головна arrow БЖД arrow Нагляд та контроль у сфері безпеки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ НА ВИРОБНИЦТВІ

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

• порядок проведення інвентаризації забруднюючих речовин;

вміти

• визначати обсяг робіт з контрол ю за дотриманням встановлених для підприємств нормативів;

володіти

• навичками оформлення звітів по інвентаризації, паспортів небезпечних відходів;

• методикою розрахунку нормативів ГДК для підприємств.

Інвентаризація забруднюючих речовин і фізичних впливів підприємства

У Федеральний закон від 04.05.1999 (редакція від 25.06.2012) № 96-ФЗ "Про охорону атмосферного повітря" вперше введена стаття, що стосується інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря.

У відповідності зі ст. 22 "Інвентаризація викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел": "Юридичні особи, які мають джерела викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, проводять інвентаризацію викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел у порядку, певному федеральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього середовища "(в даний час, Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду - Ростехнагляд).

Інвентаризацію викидів шкідливих речовин в атмосферу (надалі - інвентаризацію) проводять всі діючі підприємства, організації, установи незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, виробнича діяльність яких пов'язана з викидом забруднюючих речовин в атмосферу.

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферу є систематизацією відомостей про розподіл джерел викидів на території, кількість і склад викидів.

Інвентаризація є основою для ведення всієї повітряохоронного діяльності. Основною метою інвентаризації є виявлення та облік джерел забруднення атмосфери, визначення кількісних і якісних характеристик викидів забруднюючих речовин для:

• підготовки вихідних даних для нормування викидів і встановлення нормативів гранично допустимих і тимчасово узгоджених викидів ЗР в атмосферу (ПДВ і ВСВ) підприємств;

• підготовки вихідних даних для оцінки забруднення атмосфери (зокрема, в рамках розрахункового моніторингу забруднення атмосфери);

• контролю за дотриманням встановлених нормативів викидів;

• ведення статистичної звітності про викиди;

• контролю роботи пиловловлюючих і газоочисних установок (ГОУ) та вироблення рекомендацій щодо поліпшення їх ефективності;

• розробки та встановлення технічних нормативів викидів (ТНВ) шкідливих (забруднюючих) речовин для пересувних та стаціонарних джерел викидів від технологічних процесів і обладнання;

• оцінки екологічності використовуваних технологій;

• формування комп'ютерної бази даних про ІЗЛ в рамках підприємства, галузі, міста і регіону.

При інвентаризації повинні бути виявлені і враховані всі можливі джерела виділення і викиду ЗВ в атмосферу, які постійно або тимчасово експлуатуються або зберігаються на виробничій території підприємства (у тому числі і пересувні), а також шкідливі речовини, які можуть виділитися або утворитися при здійсненні всіх процесів , передбачених технологічним регламентом виробництва.

Всі джерела, що відносяться до конкретної території підприємства, є стаціонарними джерелами викиду шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря.

Стаціонарним джерелом викиду шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря є будь-який (точковий, базарною і т.д.) джерело з організованим або неорганізованим викидом шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, дислокується чи функціонуючий постійно або тимчасово в межах ділянки території (місцевості ) об'єкта, підприємства, юридичної або фізичної особи, що належить йому або закріпленого за ним відповідно до чинного законодавства.

Стаціонарні джерела викиду шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря поділяються на два типи:

• джерела з організованим викидом (організований джерело - ОІ);

• джерела з неорганізованим викидом (неорганізований джерело - НІ).

Під організованим викидом розуміється викид, який надходить в атмосферу через спеціально споруджені газоходи, повітроводи і труби; під неорганізованим викидом розуміється викид, який надходить в атмосферу у вигляді ненапрямлених потоків газу внаслідок порушення герметичності устаткування, відсутності або незадовільної роботи вентиляційних систем, місцевих відсмоктувачів в місцях завантаження, вивантаження або зберігання сировини, палива, напівпродуктів і продуктів і т.д. (див. гл. 5).

Роботи з інвентаризації можна підрозділити на наступні основні етапи:

вивчення технологічного регламенту (карти техпроцесу) і складання переліку забруднюючих речовин, які можуть виділятися (утворитися) в ході технологічних процесів. При цьому враховуються результати інструментального та розрахункового визначення викидів за попередньої інвентаризації (для діючих об'єктів), дані проектної документації (для нововведених в дію реконструйованих об'єктів) і діючі розрахункові методики визначення виділень (викидів) в атмосферне повітря різними виробництвами;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

підготовка карти-схеми промислових майданчиків підприємства, для яких проводиться інвентаризація;

кодифікація і визначення координат ІЗ А. Кожному джерелу забруднення атмосфери підприємства присвоюється код-ідентифікатор (як правило, номер), який вказується на карті-схемі поряд з джерелом і служить надалі для ідентифікації цього ІЗА в межах промислового майданчика підприємства. Однак при необхідності для великих підприємств з великим числом джерел допускається незалежна нумерація ІЗА структурних підрозділів підприємства - майданчиків, цехів і т.д. У цьому випадку код (номер) ІЗА, що указується на карті-схемі, може складатися з номера структурного підрозділу підприємства і номера джерела всередині структурного підрозділу (наприклад, 1.1 - цех № 1, джерело № 1);

аналіз результатів періодичної (щорічної) перевірки технічного стану ГОУ з метою визначення ефективності роботи її обладнання та ступеня очищення газу. У випадках якщо фактичні (Среднеексплуатаціонний) показники роботи обладнання ГОУ не відповідають проектним або налагоджувальних показниками більш ніж на 20%, перед початком інвентаризації повинні бути виконані операції технічного обслуговування або ремонту;

вибір методів визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів ЗР в атмосферу,

визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів забруднюючих речовин в атмосферу, включаючи геометричні характеристики ІЗА і параметри викидається газоповітряної суміші;

складання звіту по інвентаризації та його затвердження керівником підприємства.

Відповідальність за повноту і достовірність даних інвентаризації несе підприємство (в особі керівника).

Інвентаризація викидів проводиться один раз на п'ять років [7].

Нерідко виникає необхідність у проведенні коригування результатів інвентаризації викидів всього підприємства або його окремих виробництв, яка проводиться у випадках виявлення або виникнення невідповідності між існуючими характеристиками викидів підприємства (об'єкта) і даними останньої за часом інвентаризації (у тому числі на підставі яких були встановлені нормативи викидів) . До таких випадків, зокрема, відносяться такі ситуації, коли контролюючі органи або природопользователи встановили наявність:

• неврахованих при інвентаризації джерел викиду ЗВ в атмосферу;

• неврахованих при інвентаризації ЗВ η викидах джерел;

• неврахованих при інвентаризації режимів роботи джерел, викид при яких призводить до порушення встановлених нормативів ПДВ (ВСВ);

• на підприємстві в процесі експлуатації відбулися зміни технології виробництва, складу вихідної сировини і т.п., які потягли за собою значущі зміни якісних і кількісних характеристик викидів і їх джерел.

Коригування інвентаризації може бути проведена або за рішенням керівника підприємства, або за приписом "Федерального центра аналізу та оцінки техногенного впливу" Росприроднагляду із зазначенням факторів, що обумовлюють необхідність коригування інвентаризації.

Відповідно до і. 3.7 наказу Ростехнагляду від 15.08.2007 №570 "Про організацію роботи з паспортизації небезпечних відходів", а також на підставі наказу Росприроднагляду від 24.12.2010 №441 "Про організацію роботи з паспортизації відходів I-IV класу небезпеки" проведення перевірки обґрунтованості встановлення класів небезпеки відходів для навколишнього середовища та їх ідентифікації покладено на федеральне бюджетна установа "Федеральний центр аналізу та оцінки техногенного впливу" (ФГУ "Ф ЦАО") Росприроднагляду.

Якщо протягом п'ятирічного терміну дії інвентаризації на підприємстві (або в окремих його цехах) не відбулося ніяких змін у технології та обсягах виробництва, склад і види використовуваного сировини і палива, то термін дії наявної інвентаризації може продляться на 3-5 років (при відповідному обгрунтуванні ) на розсуд територіального органу ФГУ "ФЦАО".

Якщо на підприємстві є виробництва, для яких розроблені та затверджені в установленому порядку технічні нормативи викидів (ТНВ), то для таких виробництв подальша інвентаризація виконується на основі цих ТНВ.

Якщо в період дії інвентаризації введені в дію нові методики визначення виділень (викидів), то, як правило, облік можливих змін кількісних і якісних характеристик ІЗА виконується після закінчення дії існуючої інвентаризації. В окремих випадках територіальні органи Росприроднагляду, виходячи з екологічної обстановки в місті (регіоні), вправі рекомендувати провести коригування діючої інвентаризації.

При будівництві нових та реконструкції (розширенні) існуючих об'єктів і при введенні в дію таких об'єктів можливі відхилення (дозволені і погоджені) від проектної технічної документації, зміни умов експлуатації обладнання, сировини, матеріалів на відміну від об'єктів-аналогів. Для виявлення таких розходжень у кількісних і якісних характеристиках джерел забруднення атмосфери необхідно проведення інвентаризації викидів нового об'єкта. Як правило, в цих випадках інвентаризація проводиться не пізніше ніж через рік після введення в дію основних виробничих потужностей даного об'єкта.

У практиці повітряохоронного діяльності нерідкі випадки, коли для підприємства інвентаризацію виконує одна організація, а проект нормативів ГДВ розробляє інша. При розгляді проекту нормативів ГДВ в контролюючих органах нерідко виявляються недоліки, пов'язані з неповнотою обліку джерел і шкідливих речовин, недостатньою обгрунтованістю даних інвентаризації. У результаті підприємство змушене нести додаткові витрати по уточненню інвентаризації. Тому доцільно, щоб підприємство при укладанні договору на проведення інвентаризації з підрядною організацією передбачало гарантійні зобов'язання з боку цієї організації щодо коригування інвентаризації та компенсації витрат підприємства, понесених ним внаслідок неправильної інвентаризації, у випадках, коли необхідність таких дій виникла з вини підрядника.

Зі свого боку підприємство має нести відповідальність за надання виконавцю повних і достовірних даних про технологію виробництва, матеріальних балансах, складі сировини і палива, наявності паспортів вентиляційних установок і газоочисного обладнання, а також забезпечити роботу обладнання на режимах, необхідних для проведення інвентаризації.

Вибіркову перевірку достовірності та повноти інвентаризації територіальні органи Росприроднагляду, як правило, здійснюють при державному контролі за охороною атмосферного повітря підприємства.

Слід звернути увагу на завершальну стадію робіт але інвентаризації викидів на підприємстві, пов'язану з оформленням відповідної документації, а саме звіту по інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел для підприємства.

Нерідкі випадки, коли інвентаризація викидів обмежується джерелами з організованими викидами, визначення параметрів яких виконувалося інструментальними методами. При цьому результати розрахункового визначення викидів від ряду джерел з організованим викидом, в основному не оснащених ГОУ, і всієї сукупності джерел з неорганізованим викидом не включаються до звіту по інвентаризації. У цих випадках результати розрахункового визначення викидів, як правило, включаються в проект нормативів ПДВ (ВСВ) підприємства. Це призводить до того, що на підприємстві відсутній єдиний звіт по інвентаризації викидів, потрібна додаткова робота по складанню розділів III і IV звіту по інвентаризації, і, крім того, невиправдано збільшується обсяг роботи але розгляду проектів нормативів ПДВ (ВСВ) в контролюючих органах.

У випадках, коли за рекомендацією територіальних органів Росприроднагляду інвентаризація проводиться в єдиному комплексі з розробкою нормативів ГДВ, окремий звіт з інвентаризації для підприємств може не складатися. При цьому вся інформація, яка повинна міститися в цьому звіті, представляється у проекті нормативів ГДВ у вигляді відповідних додатків.

В основному це відноситься до підприємств, викиди яких визначаються розрахунковими методами.

При виборі термінів проведення інвентаризації слід враховувати можливу річну мінливість викидів в атмосферу і вибирати пору року, коли викиди в атмосферу будуть найбільші. Так, наприклад, для об'єктів теплоенергетики, що працюють по опалювальному графіку, таким періодом є холодний період, для відкритих поверхонь випаровування - літній період і т.д.

Відповідно до положення ст. 22 Федерального закону "Про охорону атмосферного повітря" на підставі даних про результати інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря повинні встановлюватися джерела викидів і переліки шкідливих (забруднюючих) речовин, що підлягають державному обліку і нормуванню.

До введення в дію Федерального закону "Про охорону атмосферного повітря" нормуванню підлягали викиди будь-яких шкідливих речовин незалежно від їх маси і ступеня впливу на атмосферне повітря. У результаті на багатьох підприємствах (у тому числі що використовують сировину і паливо з широким спектром мікродомішок, що містяться в них) пропонувалося унормувати велика кількість шкідливих речовин, викиди яких не надають скільки-небудь відчутного (значимого) впливу на атмосферне повітря. Все це невиправдано збільшує обсяг робіт з нормування, а потім і з контролю викидів.

Для того щоб визначити джерела і перелік шкідливих речовин, що підлягають нормуванню, в НДІ "Атмосфера" розроблені критерії, що дозволяють на першому етапі цієї роботи без проведення розрахунків забруднення атмосфери за уніфікованими програмами розрахунку забруднення атмосфери (УПРЗА) визначити перелік нормованих шкідливих речовин, а потім ( при необхідності) уточнити цей перелік з допомогою розрахунків забруднення атмосфери по УПРЗА.

Основні вимоги до проведення інвентаризації викидів наступні.

1. Визначення параметрів ІЗА повинно здійснюватися при регламентної завантаженні технологічного обладнання та нормальних умовах експлуатації газоочисних і пиловловлюючих установок.

2. Поряд з цим параметри ІЗА слід фіксувати і на основних режимах роботи технологічного обладнання (установки) і стадіях технологічних процесів.

3. Результат визначення разового значення кожного параметра ГВП та інших параметрів, що характеризують режим викиду ЗВ з ІЗА, повинен характеризувати середнє за 20-хвилинний інтервал часу значення цього параметра.

При проведенні інвентаризації рекомендується застосовувати єдину наскрізну нумерацію промислових майданчиків в рамках підприємства, цехів - в рамках промислового майданчика, ділянок - в рамках цехів, джерел виділення ІВ - в рамках кожного джерела забруднення атмосфери, режиму (стадії) ІВ - в розрізі кожного ІВ, режиму (стадії) викиду - в розрізі кожного ІЗА, ІЗА - в рамках промислового майданчика (при наявності тільки однієї промислової площадки - в рамках підприємства), починаючи з № 1 в зростаючій послідовності. Прийнята нумерація від року до року не повинна змінюватися.

При появі нового джерела (ІВ, ІЗА) йому присвоюють номер, раніше не використовувався у звітності. При ліквідації (консервації) джерела його номер надалі не використовують. Всім організованим джерелам забруднення атмосфери присвоюють номери від 1 до 5999, а всім неорганізованих джерел - з 6001.

Для великих виробничих об'єктів з великим числом джерел допускається розглядати кожний із структурних підрозділів даного об'єкта як промисловий майданчик.

У разі відсутності речовини, що викидається в переліку йому присвоюється чотиризначний код в діапазоні 9001- 9999, про що робиться відповідна примітка в тексті інвентаризації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Порядок проведення державного екологічного моніторингу
Моніторинг та екологічний нагляд (контроль)
ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
Екологічний моніторинг
Моніторинг джерел скидання забруднюючих речовин підприємства у поверхневі води
Моніторинг джерел викидів забруднюючих речовин підприємства в атмосферне повітря
Джерела і основні групи забруднюючих речовин атмосфери Росії
Джерела і основні групи забруднюючих речовин гідросфери Росії
Джерела і основні групи забруднюючих речовин літосфери Росії
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук