Навігація
Головна
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку руху готової...Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових...Програма аудиторської перевірки ОС
Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської...Порівняльний аналіз та аналіз тенденцій на базі фінансової звітностіБухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аудиторські перевірки

Основні показники (зміст, обсяг і форми) прийнятої в Російській Федерації бухгалтерської (фінансової) звітності економічних суб'єктів визначаються відповідним законом РФ.

Аудиторські перевірки фінансово-господарської діяльності насамперед включають в себе підтвердження достовірності встановленої чинним законодавством публічної звітності підприємств (бухгалтерського балансу, бухгалтерської та фінансової звітності). Вони можуть мати і такі завдання, як підтвердження розрахунків з оподаткування та обов'язкових платежах, правильності постановки обліку матеріальних цінностей, розрахунків з покупцями і постачальниками, встановлення цін на продукцію та послуги, розподілу доходів та ін.

У ході перевірки фінансово-господарської діяльності аудитор застосовує наступні основні методи отримання знань про діяльність суб'єкта:

• вивчення загальноекономічних умов;

• аналіз регіональних особливостей;

• облік галузевих особливостей сфери діяльності суб'єкта;

• знайомство з організацією і технологією виробництва;

• збір інформації про персонал, асортименті продукції, що випускається, застосовуваних методах бухгалтерського обліку (форма, облікова політика, автоматизація);

• збір інформації про організаційну та виробничої структурах, маркетинговій політиці, основних покупців і постачальників;

• облік наявності і взаємовідношення з філіями та дочірніми товариствами;

• збір інформації про зобов'язання (важливо на етапі планування при визначенні рівня суттєвості та розрахунку внутрішньогосподарського ризику);

• знайомство з організацією засобів внутрішнього контролю (табл. 5.4, 5.5).

Таблиця 5.4

Дані попереднього обстеження: загальні відомості про організацію

Загальні відомості про організацію

Робочий документ №

Клієнт:

Аудиторська фірма:

Зміст питання

Та ні

Коментар

аудитора

1

Повне найменування організації

2

Скорочене найменування організації

3

Організаційно-правова форма організації

4

Юридична адреса організації

5

Склад засновників (акціонерів)

6

Наявність установчих документів (перерахувати)

7

Керівник організації

8

Освіта керівника організації

9

Заступник керівника з фінансової та бухгалтерської частини

10

Освіта заступника керівника з фінансової та бухгалтерської частини

11

Головний бухгалтер організації

12

Освіта головного бухгалтера організації

13

Замісник головного бухгалтера

14

Освіта заступника головного бухгалтера

15

Наявність філій, відокремлених підрозділів (перерахувати)

16

Місцезнаходження філії (ів), відокремлених підрозділів та їх функції (якщо вони є)

17

Наявність дочірніх і (або) залежних організацій (якщо так - перерахувати, вказати їх місцезнаходження)

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

18

Чи є організація залежною або дочірньої організацією інший (материнської) компанії (якщо так, то вказати який)?

19

Чи є організація малим підприємством?

20

Чисельність працівників організації (з урахуванням відокремлених підрозділів, залежних і (або) дочірніх компаній)

21

Чисельність працівників організації (без обліку відокремлених підрозділів, залежних і (або) дочірніх компаній)

22

Організаційна структура підприємства

23

Наявність пов'язаних сторін

24

Структура капіталу

25

Дані про реєстрацію компанії в реєстраційному реєстрі

Таблиця 5.5

Дані попереднього обстеження: інформація про бізнес клієнта

Інформація про бізнес клієнта

Робочий документ №

Клієнт:

Аудиторська фірма:

Зміст питання

Відповідь

Зауваження

аудитора

1

Вид діяльності організації

2

Чи підлягає діяльність ліцензуванню (якщо так, то чи є у організації ліцензія)?

3

На якому (их) ринку (ах) здійснює свою діяльність організація?

4

Який рівень конкуренції на даному (их) ринку (ах)?

5

Головні конкуренти організації

6

Чи існує монополія на даному (их) ринку (ах)?

7

Спостерігається сезонність даної діяльності?

8

Які ризики спостерігаються в даній галузі?

9

Проблеми галузі

10

Галузеві особливості бухгалтерського обліку

11

Інші особливості галузі (щодо трудових договорів, екологічних вимог тощо), якщо вони є

12

Обсяги виробництва організації (за останні три роки)

13

Основні постачальники

14

Основні покупці

15

Якість вироблюваної продукції

16

Місця зберігання продукції, умови їх зберігання

17

Основні види витрат

18

Середня виручка за звітний період

19

Рівень рентабельності за звітний період

20

Ступінь платоспроможності організації

21

Ступінь ліквідності організації

22

Чи займається організація зовнішньоекономічною діяльністю?

Основними джерелами інформації про фінансово-господарської діяльності є:

• офіційні публікації в журналах, монографіях;

• статистичні дані, офіційні звіти;

• нормативні та законодавчі акти, що регламентують діяльність суб'єкта;

• роз'яснення та докази, отримані від персоналу, внутрішнього аудитора;

• запити третім особам;

• консультації з попереднім аудитором;

• установчі документи, протоколи зборів, контракти та договори, бухгалтерська звітність минулих періодів, плани і бюджети, положення про облікову політику, бухгалтерії, документообіг, схема організаційної та виробничих структур;

• огляд цехів, складів, опитування персоналу, безпосередньо не пов'язаного зі сферою обліку;

• результати проведення аналітичних процедур, виявлення незвичайних господарських операцій;

• відомості, отримані від експертів;

• матеріали податкових перевірок і судових процесів;

• знайомство з реєстром акціонерів.

Зібрана інформація відображається в робочих документах аудитора (табл. 5.6).

Таблиця 5.6

Тести аудиту з обстеження економічного суб'єкта

Організація бухгалтерського обліку

Робочий документ №

Клієнт:

Аудиторська фірма:

Зміст питання

Відповідь

Зауваження аудитора

1

Організація бухгалтерської служби

2

Скільки людей працює в бухгалтерії?

3

Чи є окремий підрозділ, відповідальна за ведення податкового обліку?

4

Чи встановлений коло осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку?

5

Чи відповідають повноваження працівників бухгалтерії їх обов'язків і відповідальності?

6

Чи відповідають внутрішні правила ведення документообігу чинному законодавству?

7

Форма бухгалтерського обліку

8

Чи існують внутрішні регламенти окремо з бухгалтерського фінансового обліку та з податкового обліку?

9

Чи відповідає законодавству організація зберігання документів?

10

Чи відповідає система податкового обліку вимогам законодавства?

11

Стиль керівництва

12

Кадрова політика

13

Чи здійснюються періодичні перевірки?

14

Чи вірно відображаються господарські операції в регістрах бухгалтерського обліку (своєчасно, арифметично вірно, відповідно до законодавства)?

15

Чи існує служба внутрішнього аудиту?

16

Якість роботи служби внутрішнього аудиту (якщо є)

17

Чи критичні області обліку, де ризик виникнення помилки особливо великий (які)?

18

Чи встановлений порядок підготовки бухгалтерської звітності?

19

Чи задовольняє бухгалтерська звітність рівню суттєвості?

20

Відношення керівника до служби внутрішнього аудиту

21

Чи використовується техніка і програмні продукти для ведення бухгалтерського обліку?

22

Як часто здійснюється інвентаризація в організації?

23

Які методи контролю існують в організації?

24

Основні види податків

25

Чи задовольняє звітність рівню суттєвості?

26

Чи здійснюється періодичний контроль окремих ділянок обліку?

27

Як здійснюється поділ відповідальності і повноважень?

28

Порядок здійснення внутрішнього управлінського обліку і звітності для внутрішнього використання

Інформація використовується на всіх стадіях аудиту з метою раціонального та ефективного проведення аудиту, визначення аудиторського ризику та його складових, уточнення рівня суттєвості та оцінки засобів внутрішнього контролю, вибору видів та методів виконання аналітичних процедур та ін.

Аналіз фінансової звітності

Знайомство з балансом клієнта є обов'язковим у роботі аудитора на етапі укладання договору і в ході самої перевірки. Кризовий стан економічних суб'єктів знаходить вираз у наявності простроченої заборгованості по позиках, позиками, поставок сировини, товарів, недоїмок до бюджету, неплатежів по оплаті праці та ін. Такий стан обумовлюється рядом причин: нестачею власних оборотних коштів, наявністю наднормативних запасів, іммобілізацією оборотних коштів у довгобуди, перевитратою коштів спеціальних фондів і цільового фінансування. Рекомендації аудитора по санації можуть розроблятися на основі спеціального договору. У загальному плані пропозиції аудиторської фірми можуть складатися в оптимізації структури активів і пасивів клієнта і пошуків додаткових джерел, що послаблюють фінансову напруженість. Оцінка платоспроможності полягає у визначенні коефіцієнта абсолютної ліквідності або грошового покриття, рівного відношенню величини найбільш ліквідних активів до суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Нормальне обмеження показника: 0,2-0,5.

Висновки

1. У аудиторської діяльності виділяються два відносно самостійних напрямки: експертиза достовірності звітності і надання послуг. У складі безпосередньо аудиторських послуг відносно самостійне значення мають чотири напрямки: консалтинг, конструктивні послуги, інформаційне забезпечення та виконання функцій господарюючого суб'єкта.

2. Супутні аудиту послуги можна класифікувати:

а) на сумісні з проведенням у економічного суб'єкта обов'язкової аудиторської перевірки (постановка бухгалтерського обліку; контроль ведення обліку та складання бухгалтерської звітності, нарахування та сплати податків і платежів; аналіз господарської діяльності; оцінка економічних та інвестиційних проектів; представлення інтересів економічного суб'єкта третім особам та ін .);

б) несумісні (ведення бухгалтерського обліку, відновлення бухгалтерського обліку, складання податкових декларацій, складання бухгалтерської звітності).

3. Аудиторські перевірки фінансово-господарської діяльності є найбільш важливим аспектом аудиторської діяльності. Вони включають в себе: підтвердження достовірності публічної звітності підприємств; перевірку розрахунків з оподаткування та обов'язкових платежах, правильності постановки обліку матеріальних цінностей, розрахунків з покупцями і постачальниками, встановлення цін на продукцію та послуги, розподілу доходів та ін.

4. Аналіз фінансової звітності клієнта проводиться аудиторами з метою встановлення фінансового становища економічного суб'єкта.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Методика аудиторської перевірки операцій з обліку руху готової продукції
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових коштів
Програма аудиторської перевірки ОС
Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості та недоліки методу
Порівняльний аналіз та аналіз тенденцій на базі фінансової звітності
Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення фінансового аналізу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук