Навігація
Головна
Вивчення та оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього...Аудит організації бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю,...Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролюКонтроль якості роботи внутрішніх аудиторівВнутрішній аудит в системі фінансового контролюЗагальні положення про контроль, облік та аудитБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ В БУДІВНИЦТВІАудит системи внутрішнього контролю кредитної організаціїІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУОблік і аудит в системі фінансового контролю
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вивчення та оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в ході аудиту

Аудиторський стандарт "Вивчення та оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в ході аудиту" регламентує підходи аудитора до оцінки ефективності та надійності системи внутрішнього контролю в цілому, контрольної середовища і окремих засобів контролю. Аудитор оцінює їх як високу, середню, низьку, відображаючи результати вивчення в робочих документах.

В ході аудиту рекомендується використовувати:

• спеціально розроблені тестові процедури;

• переліки типових питань для з'ясування думки керівного персоналу та працівників бухгалтерії;

• спеціальні бланки і перевірочні листи;

• блок-схеми та графіки;

• переліки зауважень, протоколи або акти.

Аудитор для досягнення розуміння системи бухгалтерського обліку економічного суб'єкта знайомиться:

а) з обліковою політикою та основними принципами ведення бухгалтерського обліку;

б) організаційною структурою підрозділу, відповідального за ведення бухгалтерського обліку;

в) розподілом обов'язків і повноважень між працівниками;

г) організацією підготовки, обороту та зберігання документів, що відображають господарські операції;

д) порядком підготовки періодичної бухгалтерської звітності;

е) роллю і місцем обчислювальної техніки.

Особливу увагу він приділяє критичним областям обліку з високим рівнем ризику, встановлює засоби контролю, передбачені в окремих областях системи обліку.

Система бухгалтерського обліку вважається ефективною, якщо виконуються наступні вимоги:

1) операції в обліку правильно відображають часовий період їх здійснення:

2) операції в обліку зафіксовані в правильних сумах;

3) операції правильно відображені на рахунках;

4) зафіксовані деталі операції, що мають істотне значення для обліку та звітності;

5) обмежена можливість появи зловживань.

Для тестування організації бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю організацій доцільно використовувати тести перевірки (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Тести аудиту організації бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю

Питання

Нотатки аудитора

1. Використовувана система бухгалтерського обліку: ручна або автоматизована

2. Використовувані програмні засоби

3. Чисельність співробітників бухгалтерії

4. Розподілено Чи відповідальність і повноваження?

5. ПІБ бухгалтерів, відповідальних за організацію ведення бухгалтерського обліку

6. ПІБ та стаж осіб, що здійснюють ведення певної ділянки обліку із зазначенням цих ділянок

7. Організація документообігу: коли, кому і які документи надходять і кому ці документи передаються

8. Чи відповідають внутрішні правила ведення документообігу чинному законодавству?

9. Відповідність законодавству організації зберігання документів

10. Чи здійснюється контроль на всіх ділянках бухгалтерського обліку?

11. Здійснення арифметичної перевірки правильності бухгалтерських записів, їх своєчасності

12. Чи виконується перевірка правильності здійснення документообігу?

14. Зручність доступу до документів

15. Чи проводяться планові та позапланові інвентаризації?

16. Чи правда відображаються господарські операції в регістрах бухгалтерського обліку?

17. Чи існує налагоджена система освідомлення керівництва організації про організацію та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності?

18. Чи проводиться звірка розрахунків?

19. Чи є критичні області обліку, де ризик виникнення помилки особливо великий?

20. Можливість доступу до програми обліку

21. Реалізація продукції, робіт, послуг у розрізі різних режимів оподаткування

22. Застосування податкових пільг

Для тестування облікової політики організацій аудитор використовує розроблені і схвалені аудиторською фірмою тести перевірки (табл. 6.2).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Таблиця 6.2

Анкета-дослідження облікової політики підприємства для бухгалтерського та податкового обліку

РД №1

Клієнт:

Юридична адреса клієнта:

Телефон клієнта:

Аудиторська організація:

Юридична адреса аудиторської організації:

Положення облікової політики

Альтернативний варіант

Зауваження

аудитора

Для цілей бухгалтерського обліку

1. Амортизація основних засобів

Лінійний спосіб.

Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції.

Спосіб зменшуваного залишку. Спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання

2. Амортизація

нематеріальних

активів

Лінійний спосіб виходячи з норм, обчислених організацією на основі строку їх корисного дії.

Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт)

3. Оцінка

виробничих

запасів

За фактичною собівартістю

4. Оцінка готової продукції

За фактичною собівартістю.

За нормативною собівартістю.

За планової виробничої собівартості.

За прямими статтями витрат

5. Оцінка товарів

За вартістю придбання

6. Оцінка незавершеного виробництва

За фактичної виробничої собівартості.

За нормативною (плановою) виробничої собівартості.

За прямими статтями витрат.

За вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

За фактичних виробничих витрат

7. Витрати майбутніх періодів

У порядку, встановленому організацією протягом періоду, до якого вони відносяться:

а) рівномірно;

б) пропорційно обсягу виробництва і т.д.

8. Резерви майбутніх витрат і платежів

Створюються за видами резервів і акумулюються на рахунку 96 та інших рахунках

9. Угруповання і списання витрат на виробництво

Встановлюється підприємством:

а) за статтями калькуляції;

б) за видами продукції. Накладні витрати розподіляються пропорційно основній заробітній платі

10. Визнання прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

За методом нарахувань. За касовим методом

11. Резерви по сумнівним боргах

Створюються за розрахунками з іншими організаціями

12. Оцінка заборгованості за отриманими позиками

Залишки показуються з урахуванням належних на кінець звітного періоду до сплати відсотків

13. Облік ремонту основних засобів

Створюється ремонтний фонд. Фактичні витрати включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) але мері виробництва ремонту. Фактичні витрати відносяться на рахунок 97 з подальшим рівномірним списанням

14. Списання матеріалів у витрату

За собівартістю одиниці запасів.

По середній собівартості. Метод ФІФО

15. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

Нормативний.

Позамовний.

Поіздельний.

Попередільний

16. Інвентаризація майна і зобов'язань

Склад видів майна і зобов'язань, що підлягають інвентаризації

Для цілей податкового обліку

17. Метод нарахування доходів з метою обчислення податку на прибуток

Касовий

18. Спосіб нарахування амортизації по амортизується майну

Лінійний.

Нелінійний

19. Застосування до основної норми амортизації коефіцієнта відносно групи основних засобів, що використовуються для роботи в умовах агресивного середовища і підвищеної змінності

Застосовується коефіцієнт 2. Не застосовується коефіцієнт 2

20. Застосування до основної норми амортизації коефіцієнта по амортизируемим основних засобів, що є предметом договору фінансової оренди (договору лізингу)

Застосовується спеціальний коефіцієнт 2.

Застосовується спеціальний коефіцієнт 3.

Підвищувальний коефіцієнт не застосовується

21. Застосування понижуючого коефіцієнта по амортизируемим основних засобів

Застосовується. Не застосовується

22. Визначення норми амортизації по амортизується майну

З урахуванням строку корисного використання, зменшеного на кількість місяців експлуатації даного майна попередніми власниками.

Без обліку кількості місяців експлуатації даного майна попередніми власниками

23. Резерв по сумнівних боргах

Створюється.

Не створюється

24. Резерв майбутніх витрат на оплату відпусток

Не створюється

Створюється. Сума відрахувань - гранична. Відсоток відраховується щомісяця

25. Резерв майбутніх витрат на виплату винагороди за підсумками роботи за рік

Не створюється.

Створюється. Сума відрахувань - гранична. Відсоток відраховується щомісяця

26. Резерв майбутніх витрат на виплату щорічної винагороди за вислугу років

Не створюється.

Створюється. Сума відрахувань - гранична. Відсоток відраховується щомісяця

27. Резерв з гарантійного ремонту та гарантійного обслуговування

Не створюється. Створюється

28. Включення до складу позареалізаційних витрат відсотків, що нараховуються за борговим зобов'язанням при залученні позикових коштів

У межах нормативу витрат, обчислених за ставкою рефінансування Банку Росії, збільшеної в 1,1 рази.

У межах суми відсотків, нарахованих за борговим зобов'язанням, якщо їх розмір істотно не відхиляється від середнього рівня відсотків, що стягуються за борговими зобов'язаннями

29. Визначення податкової бази за підсумками кожного податкового періоду по кожному виду податку

Шляхом складання самостійних регістрів податкового обліку.

На основі даних бухгалтерських регістрів, доповнених відсутніми реквізитами. На основі даних бухгалтерських регістрів і їх коригування

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Вивчення та оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в ході аудиту
Аудит організації бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, аудит облікової політики
Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю
Контроль якості роботи внутрішніх аудиторів
Внутрішній аудит в системі фінансового контролю
Загальні положення про контроль, облік та аудит
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ В БУДІВНИЦТВІ
Аудит системи внутрішнього контролю кредитної організації
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Облік і аудит в системі фінансового контролю
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук