Навігація
Головна
Розробка плану аудитуМіркування щодо планування і виконання аудитуТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУІстотність при плануванні та проведенні аудитуПланування аудитуМіжнародний стандарт аудиту 320 "Суттєвість в плануванні та...Місце планування у проведенні підтверджує аудиту
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Планування аудиту

Федеральне правило (стандарт) аудиторської діяльності № 3 "Планування аудиту" затверджено постановою Уряду РФ від 23 вересня 2002 № 696. Вимоги даного правила є обов'язковими для всіх аудиторських організацій при здійсненні аудиту, що передбачає підготовку офіційного аудиторського висновку. Застосовується в першу чергу до перевірок, які аудитор проводить не перший рік. Планування аудитором своєї роботи сприяє тому, щоб важливих областей аудиту було приділено необхідну увагу, щоб були виявлені потенційні проблеми і робота була виконана з оптимальними витратами, якісно і своєчасно. Планування дозволяє ефективно розподіляти роботу між членами групи фахівців, що беруть участь в аудиторській перевірці, а також координувати таку роботу.

Для підвищення ефективності аудиту і координації аудиторських процедур з роботою персоналу аудируемого особи аудитор вправі обговорювати окремі розділи загального плану аудиту та певні аудиторські процедури з працівниками, а також з членами ради директорів і членами ревізійної комісії аудируемого особи. При цьому аудитор несе відповідальність за правильну і повну розробку загального плану і програми аудиту.

Планування аудиту повинно починатися до написання листа-зобов'язання і включає в себе наступні основні етапи:

1) попереднє планування;

2) підготовка загального плану аудиту;

3) підготовка програми аудиту.

Попереднє планування - це як би попередня експертиза, де вирішується питання: чи варто укладати договір на проведення аудиту. На цьому етапі аудитору необхідно ознайомитися з діяльністю економічного суб'єкта, отримати інформацію про зовнішніх і внутрішніх факторах, що впливають на економічну діяльність суб'єкта. Аудитору необхідно ознайомитися:

• з організаційно-управлінської структурою;

• видами виробничої діяльності та номенклатурою продукції;

• структурою капіталу і курсом акцій;

• технологією виробництва;

• основними постачальниками і покупцями;

• порядком розподілу прибутку;

• дочірніми залежними організаціями;

• системою внутрішнього контролю;

• порядком оплати праці.

Джерелами інформації є: статут та інші установчі документи; протоколи засідань ради директорів; наказ по обліковій політиці; бухгалтерська і статистична звітність; плани, кошториси, прогнози суб'єкта; основні контракти-договори; внутрішні звіти консультантів-аудиторів; внутрішньофірмові інструкції; матеріали податкових перевірок і судових позовів; список філій і дочірніх компаній; матеріали бесід з керівництвом та персоналом.

На етапі попереднього планування оцінюється можливість проведення аудиту, трудомісткість, склад групи аудиторів.

При підготовці загального плану аудиту виконуються наступні дії:

а) виявляються області, значущі для аудиту, за допомогою аналітичних процедур;

б) аналізується система внутрішнього контролю, тобто система, що дозволяє забезпечити хоча б мінімальний рівень достовірності (хто виписує накладні, хто отримує товар, чи проводиться інвентаризація, порядок документообігу); виявляються слабкі ланки;

в) оцінюються прийнятний рівень суттєвості і аудиторський ризик;

г) визначається рівень автоматизації.

Окремі положення загального плану аудиту можуть узгоджуватися з керівництвом суб'єкта.

У загальному плані повинні бути передбачені терміни і графік проведення аудиту. Необхідно передбачити час для інструктування членів групи і розподілу членів групи по окремих дільницях роботи; вирішити питання про притягнення експертів.

Вся робота, пов'язана зі складанням загального плану аудиту, повинна документуватися (табл. 8.1).

В ході аудиту в загальний план аудиту можуть бути внесені істотні зміни.

Таблиця 8.1

Загальний план аудиту обліку праці та заробітної плати

Перевіряється організація

ТОВ "Квітень-Консалтинг"

Період аудиту

05.10.1X-31.I0.1X

Кількість людино-годин

-

Керівник аудиторської групи

-

Склад аудиторської групи

-

Запланований аудиторський ризик

-

Запланований рівень суттєвості

-

Планований вид перевірки

Період проведення

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Виконавець

Примітка

1. Регулювання трудових відносин на підприємстві

05.10.1X - 07.10.1Х

2. Формування на підприємстві складу фонду заробітної плати та виплат соціального характеру

07.10.1Х - 10.10.1Х

3. Нарахування заробітної плати та утримання з неї. Включення нарахованої заробітної плати в собівартість продукції

11.10.1Х - 15.10.1Х

4. Нарахування внесків до позабюджетних фондів із заробітної плати і включення їх в собівартість продукції

16.10.1Х - 20.10.1Х

5. Оформлення розрахунків із співробітниками та виплата заробітної плати

21.10.1Х - 23.10.1Х

6. Формування первинних облікових документів з обліку праці та заробітної плати на підприємстві

24.10.1Х - 27.10.1Х

7. Правильність складання звітності до податкових органів та інші контролюючі органи

28.10.1Х - 31.10.1Х

Керівник аудиторської організації, що має право підпису аудиторських висновків від її імені:

__________________________________________________

Керівник аудиторської групи:

________________________________ __________________

Програма аудиту є розвитком загального плану аудиту та являє собою детальний перелік аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану аудиту. Програма служить докладною інструкцією асистентам аудитора й одночасно є засобом контролю якості роботи аудитора.

Програма оформляється документально, кожна проведена процедура позначається номером або кодом, щоб

аудитор в процесі роботи мав можливість робити посилання в робочих документах.

Аудиторські процедури діляться на два типи:

1) тести засобів контролю (процедури перевірки засобів внутрішнього контролю, зазвичай у вигляді переліку питань);

2) процедури але суті (детальна перевірка відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо по рахунках).

Програма аудиту може переглядатися, причини і результати змін варто документувати. Висновки аудитора по кожному розділу програми є вихідною базою для написання аудиторського висновку і вирази, думки про достовірність звітності.

Загальний план і програма аудиту повинні бути документально оформлені та завізовані (табл. 8.2).

При складанні програми аудиту на практиці використовуються наступні критерії:

повноти (завершеності) відображення операцій - чи всі активи і пасиви, а також господарські операції, які повинні бути відображені в звітності, в ній відображені;

існування - чи всі активи і пасиви, відображені в балансі, дійсно існують на звітну дату, а господарські операції дійсно мали місце протягом звітного періоду;

прав і зобов'язань - чи всі активи, відображені у звітності, належать підприємству на законних підставах, а пасиви характеризують дійсні зобов'язання;

уявлення - чи належним чином інформація, відображена у звітності, класифікована, описана і розкрита;

оцінки - чи всі елементи звітності наведені в оцінці, що відповідає вимогам нормативних документів;

точності - чи всі операції відображені арифметично точно;

оподаткування - чи правильно відображені відповідні податки за окремими операціями.

Тривалість аудиту визначається відповідно до попереднім плануванням з урахуванням можливих проблем в людино-годинах по кожному пункту програми.

Таблиця 8.2

Програма аудиту по розділу "Аудит розрахунків з працівниками по заробітній платі"

Перевіряється організація ТОВ "Аір-Консалтинг" Період аудиту 05.10.lX-31.10.1Х Кількість людино-годин -

Керівник аудиторської групи -

Склад аудиторської групи -

Запланований аудиторський ризик -

Запланований рівень суттєвості -

Перелік аудиторських процедур по розділах плану аудиту

Період проведення

Виконавець

Робочі документи аудитора

Примітка

1. Відповідність кадрової політики нормам законодавства РФ,

наявність внутрішніх норм, посадових інструкцій, що регулюють груд працівників, їх непротиворечие ТК РФ та ін.

05.10.1X - 07.10.1Х

ТК РФ, посадові інструкції, розпорядки, договору із співробітниками, трудові книжки та ін.

2. Склад фонду заробітної плати і виплат соціального характеру, правильність віднесення нарахованих сум до таких та їх віднесення на рахунки бухгалтерського обліку і включення до собівартості

07.10.1Х - 10.10.1Х

Регістри бухгалтерського обліку, картка рахунку 70, розрахункові відомості, рахунок 69-1, розрахункова відомість для Фонду соціального страхування РФ

3. Нарахування заробітної плати відповідно до існуючої на підприємстві формою оплати купа, правильність їх оформлення, нарахування заробітної плати за відпрацьований співробітником час. Утримання із заробітної плати. Їх законність, обгрунтованість і правильність віднесений ия на рахунки бухгалтерського обліку

11.10.1Х - 15.10.1Х

Договори з співробітниками, табель відпрацьованого часу, накази, заяви, виконавчі листи на утримання сум з нарахованої заробітної плати співробітника

4. Нарахування внесків до позабюджетних фондів із сум заробітної плати відповідно до законодавства РФ, розподіл їх у частини Пенсійного фонду РФ по рахунках бухгалтерського обліку і податкові відрахування. Включення внесків у позабюджетні фонди в собівартість продукції

16.10.1X - 20.10.1Х

Картки рахунків 69, 20, 26, картка співробітника із зазначенням його дати народження та ін.

5. Оформлення розрахунків із співробітниками, складання платіжної відомості, розрахункових листків, виплата заробітної плати в строки, встановлені законодавством РФ, перерахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з сум виплаченої заробітної плати до бюджету

21.10.1Х - 23.10.1Х

Платіжна і розрахункова відомості, розрахункові листки, касова книга, картки рахунків 50 і 51, корінці чекової книжки

6. Складання первинних документів по ділянці "Облік праці та заробітної плати", їх оформлення, зберігання. Відповідність зазначених

24.10.1Х

-27.10.1Х

Платіжна відомість, розрахункова відомість, розрахункові листки, касова книга, звіт касира, корінці чекових

первинних документів вимогам законодавства РФ. Їх достатність, обгрунтованість і несуперечність один одному

книжок, банківські виписки з розрахункового рахунку в день видачі заробітної плати

7. Перевірка правильності складання звітності по нарахуванню внесків у позабюджетні фонди та страхових внесків до Пенсійного фонду РФ. Перевірка відповідності сум нарахованої заробітної плати з базою для нарахування внесків до позабюджетних фондів, виключення з бази неоподатковуваних виплат з усіх внесків у позабюджетні фонди або його частини (лікарняний лист, винагороди працівникам, які працюють за договором цивільно-правового характеру). При складанні звітності до Пенсійного фонду РФ дотримання ставок відрахувань сум відповідно до роком народження працівника на страхову й накопичувальну частину пенсії. Правильність формування розрахункової відомості до Фонду соціального страхування РФ. Повнота і вірність зазначених у звіті даних. Дотримання термінів здачі звітності

28.10.1X - 31.10.1X

Звітність підприємства, картки рахунків 70, 69, договори із співробітниками

Керівник аудиторської організації, що має право підпису аудиторських висновків від її імені:

_______________________________________________________

Керівник аудиторської групи:

_______________________________________________________

У міру необхідності загальний план аудиту і програма аудиту повинні уточнюватися і переглядатися в ході аудиту, що повинно бути документально зафіксовано.

Висновки

1. Підготовка аудиторської перевірки - обов'язкова частина аудиторської перевірки. У ході її визначаються і регламентуються фактори, що забезпечують обґрунтованість календарно-тематичного плану і програми перевірки.

2. Кожна аудиторська фірма повинна мати політику добору потенційних клієнтів для зниження ризику невдачі аудиту. Ця політика передбачає отримання загальної та галузевої інформації, а також інформації про клієнта у третіх осіб (банків, страхових компаній, адвокатів, попереднього аудитора); проведення попереднього планування аудиту (попередньої експертизи) та ін.

3. Економічні суб'єкти здійснюють вибір аудиторської фірми з реклами, рекомендацій ділових партнерів, друзів, виставки, семінари, статтями в спеціальній літературі, тендеру, оголошує великими клієнтами.

4. Економічним суб'єктам, що здійснюють вибір аудиторських фірм, доцільно використовувати такі критерії для відбору: рейтинг за показниками - чисельність персоналу, виручка від реалізації, виручка на одного фахівця; рівень цін на послуги; можливі пільги, які надає аудиторська фірма; відповідальність за якість роботи відповідно до договору; основні клієнти; асортимент послуг; стаж роботи на ринку; наявність філій в регіонах.

5. Федеральне правило (стандарт) аудиторської діяльності № 12 "Узгодження умов проведення аудиту" регламентує порядок оформлення листа-зобов'язання, що є офертою укладення договору.

6. Договір на проведення аудиту відноситься за цивільним законодавством до договору на оплатне надання послуг. Він включає в себе стандартні розділи: преамбула, предмет договору, обов'язки сторін, вартість і порядок розрахунків, порядок здачі та приймання робіт, відповідальність сторін, вирішення спорів, форс-мажор, інші умови, юридичні адреси сторін. Робота по укладанню договору повинна проводитися у відповідності зі стандартом аудиторську діяльність "Порядок укладення договорів на надання аудиторських послуг".

7. Планування аудиту передбачає попереднє планування, підготовку загального плану і програми проведення аудиторської перевірки. Планування аудиту передбачає розробку спільної стратегії і детального підходу до очікуваного характеру, термінів проведення і обсягу аудиторських процедур.

8. Загальний план перевірки включає в себе передбачуваний обсяг і порядок проведення перевірки, містить перелік об'єктів перевірки, терміни, прізвища аудиторів, що виконують дані розділи перевірки.

9. Програма аудиту є розвитком загального плану аудиту та являє собою детальний перелік аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану аудиту. Програма служить докладною інструкцією асистентам аудитора й одночасно є засобом контролю якості роботи аудитора.

10. Федеральне правило (стандарт) аудиторської діяльності № 3 "Планування аудиту", розроблене з урахуванням міжнародних стандартів аудиту, встановлює єдині вимоги щодо планування аудиту фінансової (бухгалтерської) звітності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Розробка плану аудиту
Міркування щодо планування і виконання аудиту
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ
Істотність при плануванні та проведенні аудиту
Планування аудиту
Міжнародний стандарт аудиту 320 "Суттєвість в плануванні та проведенні аудиту"
Місце планування у проведенні підтверджує аудиту
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук