Навігація
Головна
Економічні інтереси, цілі та засоби їх досягненняГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУБаланс інтересів як парадигма господарської діяльностіПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ І МОДЕЛІ НОВОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИДосягнення цілей управління за допомогою мотивації при мінімумі витрат
Потреби, інтереси, мотиви, стимулиПотреби та інтересиМотивація поведінки споживача і прийняття рішень про покупкуМотивація і результативністьСКЛАДНІ ФОРМИ КРИМІНАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ
 
Головна arrow Економіка arrow Інституціональна економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ІНТЕРЕСИ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ПОВЕДІНКИ У ДОСЯГНЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ ЦІЛЕЙ

Прогрес людства в технологічному і духовному відношенні змінює в часі погляди і мотиви поведінки людини, народів і держав з урахуванням їх положення в світі суспільної взаємодії. Долаючи загострення протиріч і необгрунтованих претензій у процесах господарської діяльності, суспільство і суспільні групи потребують узагальненні ідей у задоволенні потреб та в користуванні цінностями.

На цій основі формується комплекс мотивів і дій, вчинків і завдань відносин до життєво важливих обставинам, цілям, перспективам і ситуацій, які можна узагальнити поняттям "інтереси" як сукупність поглядів і уявлень про бажаність подій і явищ господарської діяльності (успіху, доходу), про задоволенні потреб і прагнень долучитися до досягнень цивілізації (культурних цінностей, зручностям, повазі, комфорту) та забезпечення благополуччя (матеріальних і духовних благ). Історично соціально-політичні умови впливають на сприйняття ціннісної орієнтації в суспільстві, надаючи інтересам різну значимість, важливість.

Інтереси якузагальнююча форма мотивації потреб

Життя людини об'єднує безліч факторів фізичного та інтелектуального дії, що формують цілі біологічного стану - інстинкти і суспільної значимості: отримання благ, набуття корисності, задоволення потреб - інтереси.

Як специфічна форма прояву пізнавальної потреби людини інтерес забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення сенсу і цілей діяльності, тим самим сприяючи орієнтуванні особистості в навколишньої дійсності. Наявність інтересу в чому пояснюється наявністю у людини спеціальної здібності - розуму.

Категорія "інтерес" розкривається у взаємозв'язку мотивів поведінки і потреб, що означають недолік чогось, нужду в чому-небудь для нормального існування особистості, соціальної групи, держави, суспільства. Мотив сприймається як форма прояву вже усвідомленої потреби, що сформувалася під впливом зовнішніх умов і спонукає до діяльності.

У мотиві сходяться і потреба, і інтерес, що формуються під впливом зовнішніх умов, але йдуть безпосередньо від людини, укладені в самій людині. Мотиви формують економічну зацікавленість і економічну відповідальність у господарській діяльності суб'єктів.

Під економічною зацікавленістю або стимулами, розуміються взаємозв'язку між суб'єктами, безпосередньо встановлюють мету свого економічної поведінки.

Під економічною відповідальністю, або обмеженнями, розуміються допустимий у даній господарській структурі набір засобів і методів, якими суб'єкт може розташовувати для досягнення цілей.

Мотиви представляють собою діалектичну єдність потреб і стимулів. Без потреб немає мотиву, без стимулу не виникає мотив через відсутність умов реалізації самої потреби. У реалізації економічних відносин центральним сполучною ланкою між потребами і стимулами є мотив в послідовності взаємозв'язків: потреби -мотіви - інтереси - стимули.

Мотиви виключно різноманітні і рухливі. Джерело їх розвитку - постійний прогрес суспільного виробництва матеріальних благ і послуг, трудова діяльність як підприємця, так і найманого працівника. Практична значимість дослідження трудової мотивації будь-якого з учасників господарського процесу визнається як економістами, так і представниками інших суспільних наук.

Наявність чітко зрозумілих і зафіксованих трудових відносин полегшує розуміння інтересів як вираження намірів досягнення господарських цілей і культурного розвитку. Економічні відносини кожного даного суспільства проявляються насамперед як інтереси [1].

Виробничі відносини проявляються через спонукальні мотиви людської діяльності, тобто у формі інтересів, які відносяться до числа об'єктивних умов існування суспільства. У тимчасовому відношенні вони можуть розглядатися як короткострокові і постійні. Розвиток співробітництва від простих форм угод і обміну до складних форм регулювання на найближчу перспективу відбувається під впливом інтересів.

Таким чином, інтерес представляє собою категорію, що відображає самоствердження суб'єкта і характеризує його соціальний статус, його положення в системі суспільних відносин. Суб'єктивно інтерес виявляється в емоційному тоні, що супроводжує процес пізнання або увагу до певного об'єкту. Однією з найбільш істотних характеристик інтересу є те, що при його задоволенні він не згасає. Як правило, інтерес розвивається, еволюціонує, породжує нові інтереси, відповідні більш високому рівню пізнавальної діяльності

Інтереси - реальні передумови дій, що формуються у індивідів і соціальних груп у зв'язку з їх відмінностями по положенню і ролі в суспільному житті. В інтересах знаходять найбільш узагальнений вираз актуальної потреби і можливий в даних умовах спосіб їх задоволення. Але на відміну від потреби (що потрібно) інтерес відповідає па питання, як треба діяти, щоб задовольнити потребу. Змістом інтересу є предмети і об'єкти, оволодіння якими дозволить задовольнити ті чи інші потреби. Структура інтересів відповідає структурі потреб. Будь-яка з потреб може породити різноманіття інтересів. Структура і спрямованість інтересів різних соціальних груп обумовлюються соціально-економічним становищем цих груп. Взаємодія і зіткнення інтересів визначають хід подій соціально-економічного життя і соціально-економічний розвиток суспільства.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Вивчити інтереси - значить не тільки з'ясувати зміст потреб, але й визначити можливі шляхи, способи і форми їх задоволення. Сама наявність потреби ще не пояснює дії і поведінку людини. Потреби тільки обумовлюють діяльність, але сам зміст напрямки діяльності визначається інтересами. Однакові потреби можуть бути задоволені різними діями, па їх основі можуть формуватися різного змісту і характеру інтереси.

За змістом кожен з інтересів являє собою якийсь агрегат факторів, з якого в разі потреби можна витягнути понад конкретне вираження бажань, надій, потреб (табл. 2.1).

Серед інтересів виділяють життєво важливі - сукупність потреб, задоволення яких надійно забезпечує існування і можливості прогресивного розвитку, біологічного, матеріального, духовного та соціально-економічного змісту при спрямованості забезпечити добробут, процвітання і розвиток суспільства.

Таблиця 2.1. Інтереси різних суб'єктів економіки

Економічні суб'єкти

Інтереси суб'єкта від зовнішнього світу

Інтереси зовнішнього світу від суб'єкта

Підприємства

Залучення робочої сили

Нові технології Сировина

Товари та послуги Визнання суспільної цінності виробництва Зайнятість

Населення і його соціальні групи

Засоби до існування

Можливість самореалізації в колективі Задоволення потреб

Залучення коштів населення через цінні папери

Відданість працівників підприємству Працездатність

Нанки

Розширення клієнтури Кредитоспроможність Попит на фінансові послуги

Отримання доходів від вкладених коштів Інвестиції і кредити

Наукові та проектно-конструкторські організації

Попит на НДДКР Попит па нові технології

Нові проекти Досягнення ПТП

Навчальні заклади

Попит на випускників

Грамотність населення Підготовка фахівців

До життєво важливим інтересам відносяться:

• забезпечення прав і свобод, гідних матеріальних умов духовного, морального і культурного розвитку;

• підтримку гармонійного балансу згоди різних соціальних груп і прошарків;

• забезпечення економічної стабільності в суспільстві на основі стійкого і позитивного розвитку національної економіки;

• проведення ефективної національно орієнтованої зовнішньоекономічної політики і забезпечення вигідного для своєї країни участі в міжнародному поділі праці та економічне співробітництво.

Оцінки життєво важливих інтересів можна представити на основі зіставлення "можливості - здібності", беручи до уваги:

• природно-географічні умови та ресурсний потенціал середовища проживання;

• творчий та інтелектуальний потенціал суспільства;

• духовність і соціальну організованість населення;

• рівень інженерної та інформаційної інфраструктури об'єктів господарської діяльності;

• тенденції використання досягнень науково-технічного прогресу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Економічні інтереси, цілі та засоби їх досягнення
ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Баланс інтересів як парадигма господарської діяльності
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ І МОДЕЛІ НОВОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
Досягнення цілей управління за допомогою мотивації при мінімумі витрат
Потреби, інтереси, мотиви, стимули
Потреби та інтереси
Мотивація поведінки споживача і прийняття рішень про покупку
Мотивація і результативність
СКЛАДНІ ФОРМИ КРИМІНАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук