Навігація
Головна
Світовий ринок машин і устаткуванняМЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ МАШИН І УСТАТКУВАННЯПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ МАШИН І...Класифікації машин і устаткування. Інвентаризація та ідентифікація...Устаткування для зберігання матеріалів і підйомно-транспортне машини...
ОСОБЛИВОСТІ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ ЯК ОБ'ЄКТА ОЦІНКИСвітовий ринок машин і устаткуванняМЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ МАШИН І УСТАТКУВАННЯКласифікації машин і устаткування. Інвентаризація та ідентифікація...Устаткування для зберігання матеріалів і підйомно-транспортне машини...
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля товарами і послугами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Світовий ринок машин і устаткування

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

• основні тенденції розвитку світового ринку машин та обладнання;

• специфіку формування світових цін на машинотехнічної продукцію;

• причини зростання участі у світовому виробництві та торгівлі країн;

• роль ТНК і державного регулювання у розвитку сектора;

вміти

• визначати фактори, що впливають на організацію і динаміку світового ринку машин та обладнання; основних учасників ринку;

• здійснювати пошук і аналіз даних, що характеризують положення на даному світовому ринку, і використовувати їх у практичній роботі;

• виявляти основні фактори і тенденції, що впливають на динаміку торгівлі, а також на галузеві та географічні зрушення в торгівлі машинами та обладнанням;

володіти навичками

• аналізу основних тенденцій розвитку світового ринку машин та обладнання;

• інтерпретації отриманих в процесі аналізу результатів у вигляді сформульованих висновків і пропозицій.

Сучасні особливості розвитку ринку машин і устаткування

Однією з найважливіших характеристик сучасного розвитку світової економіки є прискорене зростання міжнародної торгівлі техноємним і наукомісткими товарами, в першу чергу машинами та обладнанням. За кілька останніх десятиліть питома вага цієї групи товарів виріс у світовій торгівлі з 10 до 40% і в даний час більш ніж у два рази перевершує наступну за нею по питомій вазі товарної позиції - паливо (18%). У багатьох країн ця група в товарній структурі є домінуючою і складає (%): у Чехії - 54, Угорщини - 55, Японії - 58, Республіці Корея - 54, Мексиці - 53, Німеччині - 47. У Китаї частка машин і устаткування в експорті зросла з 21% в 1995 р до 47,5% в 2011 р [1] Так само швидко розвивається експорт послуг, пов'язаних з виробництвом, збутом і експлуатацією машин та обладнання.

Машинобудування є найбільшою галуззю світового промислового комплексу, а його рівень визначає місце країни в міжнародному поділі праці. У розвинених країнах на нього припадає до 40% матеріального виробництва. Від результатів розвитку цієї галузі залежать загальний технологічний прогрес усього світу, обсяги випуску продукції, ефективність її транспортування, розміри її продажів. Це найбільш глобалізована галузь: вона тісно зав'язана на інші сфери виробництва, так як, з одного боку, є великим споживачем різних матеріалів - металів, пластмас, продукції легкої промисловості, з іншого - забезпечує знаряддями виробництва всі підприємства всіх галузей.

Розвиток машинобудування і торгівля машинотехнической продукцією безпосередньо пов'язані з НТП, зростанням і розширенням міжнародної фрагментації виробництва, формуванням глобальних вартісних ланцюжків. Більшість галузей машинобудування тісно взаємозалежні, і готова продукція одних служить вихідним матеріалом для виробництва інших. У зв'язку з цим зростає частка торгівлі проміжною продукцією (комплектуючі вироби, вузли та деталі для подальшого складання). Зовсім недавно дослідники писали, що на неї доводиться "три п'ятих" світової торгівлі машинами та обладнанням, а в огляді СОТ за 2012 р вже зазначено, що в 2009 р частка проміжної продукції вперше перевищила частку готових виробів і склала 51% [2] .

НТП викликав до життя появу і розвиток нових раніше не існували галузей і методів виробництва на базі новітніх технологій. Відмінною рисою машин і устаткування як товару стала динамічність вдосконалення їх технічних і якісних параметрів. Знижується термін морального зносу машин та обладнання, прискорюється змінюваність поколінь. При цьому терміни морального застарівання скорочуються: якщо в 1980-і рр. середні норми амортизації обладнання становили 10-15 років, в 1990-і рр. - 5 років, то в даний час за деякими видами техніки вони можуть складати рік і навіть кілька місяців.

Зростають вимоги до безпеки використання техніки, екологічній чистоті, комфорту, рівнем експлуатаційних витрат, ергонометріческім показниками, загальній якості виробів. Одночасно підвищуються запити відносно забезпечення та якості технічного обслуговування, своєчасного постачання запасними частинами й т.д. Всі ці фактори формують основні тенденції розвитку світової торгівлі машинами та обладнанням.

Серйозний вплив на розвиток виробництва і збуту машин і обладнання надає активізація торгівлі патентами і ліцензіями, обміну технічним досвідом. Сучасна міжнародна торгівля супроводжується все більш широким поширенням лізингу, торгівлі на компенсаційній основі, зустрічних операцій, пов'язаних з викупом застарілої техніки та ін. Зростає торгівля уживаними машинами.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Велику роль у розвитку торгівлі машинами та обладнанням відіграє державна політика країн, спрямована на стимулювання виробництва та експорту високотехнологічних товарів, включаючи машини й устаткування. Для заохочення експортерів можуть використовуватися такі методи, як пільгове оподаткування, надання гарантій державних банків, фінансування і кредитування і т.д. Так, Бразилія з метою диверсифікації свого експортного потенціалу та підвищення конкурентоспроможності національної продукції на світових ринках прийняла в 2012 р Нову індустріальну політику, що містить комплекс фіскальних і фінансових заходів щодо стимулювання розвитку галузей промисловості, продукція яких призначається на експорт. Особливі пільги отримало автомобілебудування (зборка і виробництво компонентів), що призвело до зростання інвестицій у галузь з 116 млн дол, в рік в період 2007-2010 рр. до 1,6 млрд дол, в 2011-2012 рр. [3]

Серйозний вплив на світову торгівлю товарами цієї групи робить діяльність ТНК, в руках яких сконцентровані виробництво і збут багатьох видів товарів.

Машини та обладнання - особливий товар. Вони є об'єктом та інвестиційного (безумовно, переважаючого), і особистого попиту. Це - складний, дорогий і специфічний об'єкт світової торгівлі.

Для цієї групи товарів характерна вкрай широка і постійно мінлива номенклатура, яка включає величезну кількість видів виробів різного призначення - виробничого, споживчого, проміжного. Усередині кожного виду є безліч типорозмірів, що розрізняються за технічними характеристиками: потужності, швидкості, ресурсоспоживання, вантажопідйомності, виробітку тощо Машини та обладнання одного і того ж призначення з однаковими технічними параметрами можуть відрізнятися конструктивно, за якістю виготовлення, по обробці, з використовуваних матеріалів, надійності в експлуатації, ремонтованих, періоду окупності тощо

Однією з відмінних рис експорту машинотехнічної продукції є необхідність її попереднього тестування на предмет відповідності технічним вимогам і стандартам того чи іншого ринку. Мова йде про напрузі в мережі, навантаженні на вісь, чистоті вихлопу, параметрах безпеки, вимогах ергонометрікі та ін.

На ринку машин і устаткування поряд зі стандартною продукцією представлені унікальні за своїми властивостями вироби, що також накладає свій відбиток на розвиток ринку машин і устаткування. До унікального (штучному, індивідуальному) належить обладнання, придатне для експлуатації в умовах надвисоких або наднизьких температур, під тиском, в безповітряному просторі, в умовах вологого тропічного клімату і т.д. Сюди ж можна віднести дрібносерійне виробництво (до 50 од.), Яке носить експериментальний характер і вимагає застосування висококваліфікованої робочої сили. Унікальне обладнання проводиться за замовленням, призначене для вирішення якихось певних завдань і відрізняється підвищеним рівнем техно- і наукоємності. До цієї категорії належить і техніка так званого престижного споживання (класу люкс - легкові автомобілі, побутова техніка).

Серійне обладнання забезпечує загальне поступальний розвиток економіки і задоволення зростаючих потреб населення. У передових країнах наявність гнучких систем автоматизованого проектування і виробництва дозволяє досить швидко перемикатися від експериментального до масового випуску продукції і від однієї моделі до іншої.

До числа особливостей машин і устаткування як товару слід віднести високу питому вагу в загальній їх вартості експлуатаційних витрат. У зв'язку з цим для цієї категорії продукції характерне поняття "ціна споживання", тобто купівельна ціна виробу плюс витрати, пов'язані з його експлуатацією протягом періоду його використання. Ціна експлуатації буде складатися з вартості спожитого палива, витратних матеріалів, електроенергії, витрат на транспортування, монтаж, установку, зберігання, технічне обслуговування, включаючи ремонт і придбання запасних частин, вартість навчання персоналу для обслуговування машин і т.д. У цю категорію будуть включені і суми на оплату утилізації завершального свій цикл вироби. Ціна споживання, як правило, у кілька разів вище, ніж продажна ціна: в 10 разів - для холодильника, автомобіля, літака; в п'ять разів - для трактора і т.д. Таким чином, імпортер зацікавлений не тільки в тому, щоб товар якомога довше зберігав свої споживчі властивості, а й у тому, щоб він зберігав їх при мінімальних витратах на експлуатацію, тобто в оптимізації співвідношення між купівельною ціною і ціною споживання. Ціна споживання стає ключовим фактором конкурентоспроможності товару на світовому ринку. За експертними оцінками, в Росії витрати з експлуатації легкового автомобіля для споживача - одні з найвищих у світі, що впливає на рішення про покупку [4].[4]

Відносини між продавцем і покупцем, як правило, носять довгостроковий характер і не закінчуються після поставки товару. Експортер бере на себе зобов'язання щодо забезпечення безперебійності роботи обладнання в гарантійний період і постачання запасних частин в період експлуатації. При відвантаженні складного промислового устаткування виникають зобов'язання з монтажу, навчання персоналу, техобслуговування, післягарантійного ремонту.

Існують різні підходи до класифікації машин і устаткування. Традиційно сегментируют машинотехнічної продукцію на три групи: промислове обладнання, засоби транспорту, електротехнічне та електронне обладнання (див. Додаток 7), які в цілому рівновеликі як за питомою вагою у світовій торгівлі, так і за обсягом доданої вартості. У кожній з цієї групи можна виділити дуже значимі об'єкти для вивчення. Так, в макросегменте "Електроніка" виділяються електронні компоненти, офісна техніка, телекомунікаційне обладнання, побутова електроніка. У розділі "Транспортні засоби" розглядаються автомобілі, авіатехніка, судна, засоби залізничного транспорту. У макросегменте "Промислове устаткування" - енерогосіловое і електророзподільної обладнання, обладнання для окремих галузей господарства (для харчової, целюлозно-паперової, текстильної, металургійної промисловості тощо), прилади, інструменти та ін. [5]

В цілому є велика кількість класифікацій цієї групи товарів. Згідно зі Стандартною міжнародної торгової класифікації ООН (SITC, про неї розповідалося в гл. 2), машини та устаткування підрозділяються на дев'ять відділів, які включають в себе 50 груп, 217 підгруп, 642 позиції (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Види машин і устаткування по Міжнародної стандартної торгової класифікації

Відділ

Код

відділу

Число

груп

Число

підгруп

Число

основних

позицій

Розділ 7. Машини та устаткування

50

217

642

Енергогенеруюче обладнання

71

6

22

44

Машини спеціальні, призначені для конкретних галузей

72

8

33

117

Машини для обробки металів

73

4

15

69

Неспеціальні машини й устаткування для промисловості, не включені в інші категорії, і деталі машини, не включені в інші категорії

74

9

56

150

Канцелярське обладнання для автоматичної обробки даних

75

3

11

23

Апаратура й устаткування електрозв'язку, звукозаписувальна та звуковідтворювальна

76

4

14

33

Електричні машини та апарати, прилади, не включені в інші категорії, і їх електричні деталі (включаючи неелектричні деталі електропобутових приладів, які не включені в інші категорії)

77

7

31

126

Автомобілі, включаючи транспортні засоби на повітряній подушці

78

6

16

40

Інше транспортне обладнання

79

3

19

38

Джерело: Міжнародна стандартна класифікація. Четвертий переглянутий варіант. ООН. 2008. URL: unstats.un.org/unsd/publication/ SeriesM / SeriesM_34rev4r.pdf

Ціноутворення на машини й устаткування також має свої особливості. Багато в чому воно пов'язане з гігантською і швидко мінливої номенклатурою виробів, а також інтенсивністю змін технічних та якісних характеристик, рівня витрат на виробництво одиниці продукції під впливом НТП і т.д.

Ціни на машини й устаткування в значній мірі пов'язані із загальним циклом розвитку економіки. Очевидно, що в період кризи попит на легкові автомобілі та побутову техніку падає, знижується попит і на інвестиційні товари. Для цього періоду з метою стимулювання продажів використовуються спеціальні знижки на купівлю продукції, надання кредитів, прийняття зустрічних зобов'язань по викупу та утилізації старої техніки і т.д. Одночасно пожвавлюється торгівля запасними частинами, так як в експлуатації виявляється все більше старої техніки, що вимагає ремонту.

Як правило, інформація за цінами міститься у різних галузевих довідниках, до яких відносяться економічні галузеві газети і журнали, спеціальні бюлетені, фірмові каталоги і прейскуранти. Довідкові ціни носять номінальний характер і грають роль лише відправної точки, з якої починається формування ціни пропозиції.

Визначення цін на нестандартне і комплектне устаткування звичайно спирається на витрати виготовлення, на базі яких виконуються складні розрахунки, що враховують вартість наукових і проектно-вишукувальних робіт, інжинірингу, будівельно-монтажних робіт, технічне обслуговування і т.п. Якщо щодо сировинних товарів визначення світової ціни не викликає ускладнень, то стосовно до готовим виробам і машинотехнічної продукції для встановлення ціни, яка відповідає світовим показникам, необхідно спиратися на дані провідних компаній, які виробляють та експортують аналогічну продукцію.

За способом формування ціни на машинотехнічної продукцію можна розділити на розрахункові та наведені. Розрахункові калькулюються на базі витрат виробництва. Наведені мають у своїй основі конкурентні матеріали, дані яких адаптуються шляхом внесення відповідних поправок до конкретної продукції.

В цілому загальна тенденція руху світових цін на машини й устаткування оцінюється як підвищувальна, проте за різними групами динаміка цін виглядає різноспрямованою. На стандартні серійні товари промислового і побутового призначення ціни знижуються, на унікальні ростуть. Остання тенденція пов'язана зі збільшенням витрат на дослідницькі роботи і конструкторські розробки, замовленнями з боку держави, у тому числі військовими, Міжнародний мегапроект.

За останні десятиліття світова торгівля машинами та обладнанням зазнала ряд найважливіших змін, в числі яких можна відзначити наступні:

• включення у зовнішньоторговельний оборот все більш значного числа нових, раніше невідомих товарів - продукції електронної промисловості, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, автоматизації, робототехніки та різного наукового обладнання і приладів;

• розширення ємності світового ринку за рахунок попиту і збуту з боку країн, що розвиваються;

• випереджаючі темпи зростання виробництва і збуту вузлів і деталей, формування глобальних вартісних ланцюжків;

• високі темпи зростання експорту машин і устаткування, включаючи компоненти, з країн, що розвиваються.

В даний час світова торгівля машинами та обладнанням становить понад 6 трлн дол. Під впливом зростання цін на паливо частка цього сегмента в загальному світовому експорті трохи знизилася, і в 2011 р на нього довелося 18%, в той час як на початку XX ст. вона становила понад 20%.

За останні 15 років у світі тричі змінювався лідер з експорту машинотехнічної продукції. До середини 1990-х рр. їм була Японія, яку потім випередили США. У середині 2000-х рр. на перше місце вийшла Німеччина, а з 2009 р - Китай, розмір експорту якого далеко випереджає традиційних експортерів. З 1995 по 2011 р китайський експорт машин та обладнання зріс у 10 разів. Особливо сильні позиції цієї країни на ринках телекомунікаційного, офісного обладнання, засобів транспорту. Таблиця 5.2 дає уявлення про масштаби розвитку китайського машинобудування.

Таблиця 5.2. Виробництво в Китаї машин і устаткування в 2012 р

Вид

Одиниця

вимірювання

Кількість

Зміна до 2011 р,%

Енергогенеруюче обладнання

10000 кВт

13 005,6

-9,7

Автомобілі

10000 од.

1927,7

4,7

У тому числі легкові

10000 од.

1077,1

6,4

Трактори (потужні і середньої потужності)

10000 од.

46,3

15,3

Інтегральні схеми

100 млн од.

823,1

14,4

Модеми та пульти контролю

10000 од.

2826,3

-6,8

Мобільні телефони

10000 од.

118 154,3

4,3

Мікрокомп'ютери

10000 од.

35 411,0

10,5

Джерело: URJL: stats.gov.cn/english/Statistical Communiques /

До групи найбільших експортерів машин і устаткування входить також Республіка Корея. Сильні позиції Мексики, Великобританії, Франції, Італії, Сінгапуру (див. Додаток 9 і табл. 5.3).

Таблиця 5.3. Країни-лідери в торгівлі машинами та обладнанням, млрд дол.

Експорт

Імпорт

2000

2010

2000

2010

США

455

Китай

841

США

600

США

791

Японія

356

Німеччина

654

Німеччина

192

Китай

641

Німеччина

291

США

615

Велико

британия

165

Німеччина

411

Велико

британия

144

Японія

496

Канада

133

Франція

224

Франція

140

Республіка

Корея

304

Франція

127

Велико

британия

217

Канада

115

Франція

218

Японія

120

Японія

186

Мексика

103

Сінгапур

191

Гонконг

101

Канада

173

Республіка

Корея

102

Мексика

176

Китай

99

Сінгапур

154

Італія

98

Італія

172

Мексика

93

Мексика

153

Сінгапур

96

Тайвань

162

Сінгапур

87

Італія

147

Джерело: Хохлов А. В. Указ. соч. С. 179.

Як уже вказувалося, світовий експорт машин та обладнання поступово переміщується в країни, що розвиваються. У 2000 р питома вага розвинених країн у світовому експорті цієї групи товарів склав 71,8%, країн, що розвиваються - 27,8, країн перехідної економіки - 0,4%. У 2011 р, за даними щорічника ООН, частка розвинених країн знизилася до 56,7%, країн, що розвиваються зросла до 42,8%, становище країн перехідної економіки залишилося колишнім - 0,5% [6]. При цьому особливий зростання спостерігалося в країнах, що розвиваються Південно-Східної Азії: їхня частка у світовому експорті машин і устаткування зросла з 13,3 до 27,2%.[6]

Імпортерами машин і устаткування виступають практично всі країни світу. З них найбільшими є США, Китай, країни Європи.

Торгівля машинами та обладнанням оцінюється у вартісному вираженні. Одиниці фізичного обсягу застосовні до однотипним транспортним засобам, сільськогосподарській техніці (трактори, комбайни), до окремих видів підйомнотранспортного та дорожньо-будівельного обладнання, металорізальних верстатів і т.п. Але в цілому кількісні показники дають спотворену картину, так як в аналітичних цілях підсумовуються машини, різні по потужності, ресурсоспоживання, іншим технічним характеристикам.

  • [1] UNCTAD 2012. Р. 132-144. URL: unctad2012stat37_en.pdf
  • [2] WTO. World Trade Report. 2012. Р. 79. URL: wto.org/english/ res_e / publications_e / wtrl3_e.htm
  • [3] World Investment Report 2013. Global Value Chains and Trade Development. UNCTAD 2013. P. 61.
  • [4] URL: autoreview.ru
  • [5] Хохлов А. В. Світові товарні ринки. С. 177.
  • [6] URL: comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Світовий ринок машин і устаткування
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ
Класифікації машин і устаткування. Інвентаризація та ідентифікація технічних об'єктів
Устаткування для зберігання матеріалів і підйомно-транспортне машини і механізми
ОСОБЛИВОСТІ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ ЯК ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ
Світовий ринок машин і устаткування
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ
Класифікації машин і устаткування. Інвентаризація та ідентифікація технічних об'єктів
Устаткування для зберігання матеріалів і підйомно-транспортне машини і механізми
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук