Навігація
Головна
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ І КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ...АФРИКА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІМісце Європейського союзу в системі міжнародної торгівліМісце США в системі міжнародної торгівліТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БАЗА, КОНЦЕПЦІЇ, ПРИНЦИПИ
Положення ЄС в системі міжнародної торгівліПоложення США в системі міжнародної торгівліМІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ І КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ...АФРИКА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БАЗА, КОНЦЕПЦІЇ, ПРИНЦИПИ
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля товарами і послугами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Китай в системі міжнародної торгівлі

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

• основні тенденції розвитку найважливішого учасника сучасних міжнародних економічних відносин - Китаю; фактори, що впливають на динаміку, структуру та географію його зовнішньої торгівлі;

• основні бар'єри на шляху поступального розвитку його економіки; напрямки і характер зовнішньоторговельних зв'язків Китаю з Росією;

вміти

• здійснювати пошук і аналіз даних, що характеризують ситуацію в економіці і зовнішньоекономічних зв'язках Китаю, вміти їх аналізувати, використовувати в ламанні до російської дійсності;

володіти навичками

• аналізу основних тенденцій розвитку Китаю - основного двигуна міжнародної торгівлі;

• інтерпретації отриманих в процесі аналізу результатів у вигляді сформульованих висновків і пропозицій.

Положення Китаю в системі міжнародної торгівлі

Стало загальною фразою говорити про те, що за три останні десятиліття Китай досяг величезних успіхів у галузі розвитку економіки та підвищення життєвого рівня населення. Але дійсно, успіхи цієї країни не можуть не дивувати. У світі не було ще прикладу, щоб колись відстала країна з бідним населенням в настільки короткий історичний термін перетворилася на "фабрику світу" і лідера за такими показниками, як темпи зростання ВВП, обсяг зовнішньоторговельного обороту та експорту, обсяг видобутку багатьох видів корисних копалин, виробництва сільськогосподарської продукції, сталі, металів, продукції машинобудування, включаючи автомобілі і електронну техніку, товарів народного споживання. Китай вийшов на позиції одного з провідних суб'єктів світового господарства і міжнародних економічних відносин.

Частка Китаю у світовому ВВП перевищила в наш час 10%. Він послідовно перегнав за розмірами цього показника всіх минулих лідерів за винятком США, розрив з якими поки представляється непереборним, але за прогнозами, може бути ліквідований до 2050 р (рис. 9.1).

Порівняння ВВП Китаю з ВВП країн - світових лідерів

Рис. 9.1. Порівняння ВВП Китаю з ВВП країн - світових лідерів, млрд дол.

Джерело: складено за: URL: be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_china. html # t2_l

Частка Китаю у світовому експорті в 2012 р перевищила 13%, а 12 років тому вона була на рівні 3,5%. Попит з боку Китаю на найважливіші товари світового виробництва носить глобальний характер. На Китай припадає приблизно дві третини світового імпорту залізної руди, половина імпорту соєвих бобів, третина імпорту металів. Китай вийшов на перше місце в світі з експорту машин і устаткування. На нього припадає майже 40% світового експорту телекомунікаційного обладнання, 30% офісного, 7% енергетичного. В Африці китайські компанії стали найбільшими інвесторами в гірничодобувному та інфраструктурному секторах. У Латинській Америці економічний цикл в чималому ступені залежить від економічної активності в Китаї. В Азії Китаєм сформовані цілі промислові кластери, обслуговуючі потреби його економіки. Китай - найважливіший торговий партнер Росії та багатьох інших країн.

Успіхи Китаю в розвитку зовнішньої торгівлі особливо рельєфно виглядають у порівнянні з показниками країн - сусідів по регіону. У 1990 р експорт Китаю становив 63 млрд дол., У той час як Росії та Республіки Корея - 109 млрд дол., Японії - 319 млрд дол. У Індії в той час експорт був на рівні 23 млрд дол. У 2000 р Китай вже обігнав Росію і Корею, а в 2004 р - і Японію. З тієї пори китайський експорт зростає з багаторазовим випередженням експорту своїх регіональних сусідів (рис. 9.2).

Динаміка експорту Китаю в порівнянні з сусідами по регіону

Рис. 9.2. Динаміка експорту Китаю в порівнянні з сусідами по регіону, млрд дол.

Джерело: складено за: URL: be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp. china.html # t2_l

Зазначені досягнення багато в чому стали результатом послідовного руху країни по шляху інтеграції у світове господарство шляхом всебічного розвитку зовнішньоторговельних зв'язків. Зовнішня торгівля сприймалася КНР як основний важіль розвитку - не тільки джерела надходження в країну валюти, а й доступу до передового досвіду, новій техніці, технологій, знань.

Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку Китаю зростає. Якщо в 1990 р частка експорту в обсязі ВВП становила 15,6%, то в 2000 р вона зросла до 23,5%, а до 2012 р - до 30%. Обсяг зовнішньої торгівлі збільшився з 0,5 трлн дол, в 2000 р до 3,9 трлн дол, в 2012 р, т.е практично в 8 разів.

Підсумки економічного розвитку Китаю підтверджують ефективність взятого курсу на зовнішньоекономічну відкритість. Динаміка китайського ВВП та експорту, незважаючи на відмічуване нині уповільнення, залишається високою. Китайська економіка довела стійкість до кризових явищ (у 2009 р зниження китайського експорту на 16% було менш значним, ніж в цілому по світу (23%) і в багатьох інших країнах). Високого рівня досягла диверсифікація експорту, в якому основна частка припадає на машинотехнічної продукцію. Випереджаючі темпи зростання зовнішньої торгівлі досягаються не за рахунок цінового фактора, а в результаті розширення фізичних поставок. Сучасний Китай - основне джерело міжнародного попиту і мотор глобального розвитку.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Велика роль у розвитку зовнішньоекономічної діяльності Китаю належить державі, яка через систему п'ятирічних планів розвитку задає економіці основні орієнтири, підкріплюючи їх відповідним фінансуванням та інституційними інструментами.

Так, можна вважати, виконаний і перевиконаний 11-й п'ятирічний план, реалізований у рамках Концепції зовнішньоекономічної політики по 2010 р, де ставилося завдання переходу від переважного нарощування кількісних показників у зовнішній торгівлі до поліпшення її якісного змісту.

Для реалізації даної Концепції передбачалися наступні кроки:

• оптимізація структури експорту шляхом підвищення ступеня обробки експортних товарів, посилення конкурентоспроможності китайських товарів і диверсифікації експорту;

• подальше розширення імпорту передових, ключових технологій, машин і устаткування, запасних частин, дефіцитних енергоресурсів і сировини;

• вдосконалення політики зовнішньоторговельного регулювання шляхом активізації системи моніторингу та превентивних заходів у зовнішній торгівлі, своєчасного підключення механізмів реагування на торговельні суперечки; раціонального використання антидемпінгових і захисних заходів; посилення можливостей по захисту прав підприємств та інтересів держави.

Здійснення цієї програми, продемонструвавши високі кількісні та якісні результати, виявило й певні ризики, в числі яких: надмірна залежність від зовнішніх ринків; висока трудо-, капітало- і енергоємність економіки; екологічні загрози; обмеженість природних і трудових ресурсів; падіння рентабельності через зростання заробітної плати трудящих.

Відповіддю на ці виклики стали положення 12-го п'ятирічного плану (2011-2015), де в якості основного напрямку розвитку було виділено прискорення економічних перетворень, необхідних для переходу від зростання, що визначається зовнішнім попитом та іноземними інвестиціями, до розвитку на базі внутрішніх факторів - споживання домашніх господарств. В якості основних напрямків розвитку зовнішньоторговельної сфери були виділені: подальше підвищення частки в експорті продукції з високою додатковою вартістю, у тому числі машин і устаткування, товарів під національними марками, продукції, захищеної китайськими патентами, а також послуг; подальше збільшення в імпорті частки високотехнологічної продукції, комплектуючих, "зеленої" продукції. Темпи зростання зовнішньоторговельного обороту повинні були триматися на рівні 10% на рік, торговий оборот ДО 2015 р - досягти 4800 млрд дол. Було намічено зниження протягом найближчих п'яти років рівня енерговитрат і обсягів викидів вуглекислого газу на 16-17%, а викидів інших основних видів забруднюючих речовин - на 8-10%.

Новою тенденцією стає орієнтація не на залучення великої кількості зайнятої некваліфікованою фізичною працею робочої сили, а на підвищення продуктивності праці на кожному робочому місці, у тому числі і в сільському господарстві - тобто перехід від екстенсивних форм розвитку до інтенсивних на базі інноваційної економіки [1].[1]

Місто Чжухай розташований на півдні Китаю. Звідси до Гонконгу 2:00 їзди на поромі й авто. Саме тут знаходяться цехи корпорації "Flextronics International". Коли компанія "Flextronics" відкрила виробництво в Чжухаї в 1999 р, місто було справжнім глушиною. Сьогодні штат фабрики налічує близько 50 тис. Співробітників; тут виробляються ігрові консолі "Xbox Microsoft", принтери "Hewlett-Packard", електронні браслети "Nike + FuelBand" та інші гаджети. Коли заробітна плата стала різко зростати по всій провінції Гуандун, у компанії виникли проблеми. Політика Китаю "одна сім'я - одна дитина" також посилює труднощі. До 2012 р число осіб працездатного віку в країні скоротилося на 3450000 осіб - до 937 270 000.

У 2012 р 25 провінцій підвищили мінімальний розмір оплати праці відразу на 20,2%. Згідно з планом розвитку країни, розрахованому до 2015 р, підвищення китайських заробітних плат буде йти щорічно на 13%, щоб скоротити рівень соціальної диференціації в країні. Але навіть при тому, що фірми пропонують робочим конкурентоспроможні заробітні плати, все одно відчувають великі проблеми з підбором персоналу. Деякі великі виробники електроніки вже передислокували частину виробничих потужностей в західні райони КНР, де поки ще невисока вартість робочої сили і є потенціал для розвитку бізнесу. Відомий тайваньський виробник електроніки "Foxconn Technology", який робить айпади, айфони та інші замовлення для "Apple", переміщує цеху з узбережжя вглиб країни. Зараз на заводі "Foxconn" в Чженчжоу в провінції Хенань (Цетрального Китай) трудиться 250-300 тис. Співробітників. Але заробітні плати ростуть і в глибинці.

Для виробників рівня "Flextronics" і ряду інших переміщення на материк або до В'єтнаму не стане вирішенням проблеми, оскільки тоді доведеться повністю міняти логіку роботи з постачальниками. "Flextronics" відкрила невеликий завод в місті Ченду, столиці західної провінції Сичуань. Тут виробляються запчастини для смартфонів, планшетників та ігрових консолей. Однак її виробничий комплекс в Чжухаї отримує до 41% матеріалів від постачальників з дельти Перлової річки. Проте вартість низькокваліфікованої праці на фабриці компанії в Чжухаї виросла на 70% за останні п'ять років. І це все при тому, що кожен з робітників на фабриці "Flextronics" в Чжухаї приносить дохід компанії на 625 дол, в день при заробітній платі в 15 дол, вдень.

Джерело: Кіндінова Н. Китайські виробники шукають шляхи зниження цін на товари. URL:

У новому документі "Середньострокова і довгострокова концепція Китаю з експорту машин та обладнання на період до 2020 року" були поставлені мети забезпечення якісних змін у структурі торгівлі машинотехнической продукцією. До 2020 р частка Китаю в світовому експорті устаткування і машин, відповідно до програми, повинна досягти 20%. Серед цільових позицій були виділені: телекомунікаційне та офісне обладнання, побутова техніка, автомобілі, навігаційна техніка для повітряних та морських суден, судна, енергетичне обладнання, будівельні машини, медичне обладнання. В якості пріоритетних ринків збуту визначені: Росія, Індія, країни СНД, Африки, Латинської Америки, держави АСЕАН і Океанії.

Важливим інструментом політики КНР є розвиток інвестиційного співробітництва. Багато досягнень китайської економіки пов'язані з діяльністю іноземного капіталу. Хоча за обсягом виробництва Китай справедливо вважають всесвітньої переробної фабрикою, він не розпорядженні повний цикл виробництва, що включає всі ланки технологічних розробок, виробництва і збуту, і таким чином активно включений в глобальні вартісні ланцюжки, де ключову роль відіграють ТНК. З іншого боку, сам Китай активно зайнятий формуванням національних ТНК, здійснюючи так звану стратегію виходу за кордон. Як очевидно з графіка на рис. 9.3, зовнішня торгівля Китаю в останні 12 років зростає особливо стрімко: показники експорту та імпорту зросли в кілька разів. До 2011 р середньорічні темпи зростання навіть з урахуванням спаду в 2009 р склали 16%. У 2010 р в порівнянні з 2009 р товарообіг зріс на 34%, експорт - на 31, імпорт на 39%.

У 2012 р темпи зростання зовнішньої торгівлі з різних причин знизилися до 6,1%. Сума обороту склала 3,9 трлн дол., Експорту - 2100000000000, імпорту -1800000000000 дол. (Табл. 9.1). У 2013 р товарообіг зріс на 7,6% і склав 4160000000000 дол., Експорт - 2210000000000, імпорт -1950000000000 дол. У результаті профіцит торгового балансу зріс на 12,8% і досяг 259, 75 млрд дол. [2] В цілому за сім останніх років торгівля зросла більш ніж у два рази, і за розмірами товарообігу в 2012 р Китай вийшов на перше місце в світі, обійшовши США. До цього в 2009 р КНР зайняла лідируючі позиції в світі за розмірами експорту.

Динаміка товарообігу Китаю

Рис. 9.3. Динаміка товарообігу Китаю, млрд дол.

Джерело: URL: stats.gov.cn

Таблиця 9.1. Динаміка зовнішньої торгівлі КНР в 2006-2012 рр., Млрд дол, і%

2006

2007

2008 р

2009

2010

2011

2012

Зовнішньоторговельний

оборот

1760,4

2176,6

2563,3

2207,5

2972,8

3642,0

3866,8

У% до попереднього року

23,8

26,3

17,8

-13,9

34,7

22,5

6,2

Експорт

969,1

1220,5

1430,7

1201,6

1577,9

1898,6

2048,9

У% до попереднього року

27,2

25,7

22,9

-16,0

31,3

20,3

7,9

Імпорт

791,5

956,1

1132,6

1005,9

1394,8

1743,4

1817,8

У% до попереднього року

20,0

20,8

18,5

-11,2

38,7

25,0

4,3

Джерело: URL: stats.gov.cn

Як уже зазначалося, криза 2009 р наочно продемонстрував стійкість китайської економіки. Скорочення експорту в 2009 р здебільшого торкнулося товарів первинної обробки (-20,1%), а експорт товарів високих технологій знизився на 9,3%. Що стосується імпорту, то при зниженні його вартісних показників кількісні в багатьох випадках виросли. У цей період Китаю вдалося виявити гнучкість і скористатися низькою кон'юнктурою для нарощування закупівель за кордоном мінеральної сировини і палива. Так, імпорт сталевого прокату зріс на 14,3% до 176 300 000 т (приріст 14,3%), а обсяг закупівель нафти - на 13,9% до 203 800 000 т при зниженні його вартості на 31,1% . Вже в 2010 р КНР вдалося відновити і перевищити докризовий рівень експорту та імпорту.

Поступальному розвитку китайської зовнішньої торгівлі сприяє активна політика країни на міжнародних переговорних майданчиках. Китайський уряд підтримує курс на реформування багатосторонньої торговельної системи на основі принципів "рівномірності, загального благоденства і загальної вигоди", просуває ідею встановлення нового порядку в міжнародній торговельно-економічній системі, заснованого на справедливість і рівноправність. У багатьох питаннях міжнародного порядку денного Китай відіграє консолідуючу і спрямовуючу роль в групі країн, що розвиваються. Він приймає активно участь у самітах G-20, зустрічах керівників країн БРІКС, Дохійського переговорах та інших міжнародних діалогах і механізмах співпраці.

  • [1] Титаренко М. Л. Китайська Народна Республіка: політика, економіка, культура. 2010-2011. М .: ІД "ФОРУМ", 2 011.
  • [2] URL: ved.gov.ru/news/15/13128.html
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ І КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
АФРИКА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Місце Європейського союзу в системі міжнародної торгівлі
Місце США в системі міжнародної торгівлі
ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БАЗА, КОНЦЕПЦІЇ, ПРИНЦИПИ
Положення ЄС в системі міжнародної торгівлі
Положення США в системі міжнародної торгівлі
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ І КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
АФРИКА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БАЗА, КОНЦЕПЦІЇ, ПРИНЦИПИ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук