Навігація
Головна
Малий і середній бізнес в економіці і зовнішній торгівлі окремих країнСВІТОВА ЕКОНОМІКА - БАЗА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІСВІТОВА ЕКОНОМІКАСвітова економіка в Середні століття (V - сер. XVIII ст.)Поняття і сутність світової економіки і міжнародних економічних...
Переваги та недоліки найпростіших методів прогнозуванняЕлектронна комерція: сутність, переваги та недолікиПереваги та недоліки ринкуПереваги і недоліки бюджетуванняПереваги та недоліки лізингу
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля товарами і послугами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Роль малого та середнього бізнесу у світовій економіці й міжнародній торгівлі

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

• показники, що характеризують діяльність малих і середніх підприємств на національному та світовому ринках;

• основні принципи державної підтримки та регулювання діяльності малого та середнього бізнесу (МСБ);

• вітчизняні та зарубіжні джерела отримання інформації;

вміти

• визначати роль і місце МСБ з урахуванням сучасних тенденцій розвитку світової економіки;

• здійснювати пошук і аналіз інформаційних даних по діяльності МСБ на національному та світовому ринках з використанням вітчизняної та зарубіжної статистики;

• аналізувати і представляти результати аналітичної та дослідницької роботи у вигляді доповіді та аналітичного звіту;

володіти навичками

• побудови моделей для оцінки і прогнозування зовнішньоторговельної діяльності МСБ на макро- і мікрорівні;

• збору, обробки та аналізу соціально-економічних показників малих і середніх підприємств;

• використання сучасних технічних засобів та інформаційних технологій при вирішенні дослідницьких та аналітичних завдань.

Малий і середній бізнес: переваги та недоліки

Розвиток малого і середнього підприємництва має велике значення в умовах стрімко розвивається процесу глобалізації економіки. Що відбувається на сучасних світових ринках посилення суперництва і конкуренції, дозволяє малому і середньому бізнесу (МСБ) в силу своєї маневреності та відносно невеликий капіталомісткості швидше і легше пристосовуватися до мінливих умов кон'юнктури ринку. МСБ відіграє важливу роль в економіці будь-якої країни, оскільки сприяє вирішенню проблем зайнятості населення, породжує конкуренцію, забезпечуючи зростання експортного потенціалу та наповнення внутрішнього ринку споживчими товарами та послугами. Тому уряди багатьох країн з різним рівнем соціально-економічного розвитку надають великого значення малим і середнім підприємствам (МСП), надаючи всіляку підтримку в їх діяльності, у тому числі надаючи різні пільги та субсидії.

Наприкінці жовтня 2012 Світовий банк опублікував доповідь "Ведення бізнесу - 2013", в якому подається рейтинг країн світу, сприятливих веденню бізнесу. У дослідженні відзначено, що в 2011-2012 рр. 108 країн здійснили 201 реформу системи регулювання МСП з метою створення більш сприятливих умов для ведення ними діяльності [1].[1]

За даними дослідження «Ведення бізнесу», починаючи з 2002- 2003 рр. 180 країн здійснили близько 2000 реформ системи регулювання підприємницької діяльності.

Найкращих результатів домоглися країни Східної Європи та Центральної Азії, а найбільш сприятливі умови для ведення бізнесу як і раніше існують в країнах ОЕСР з високим рівнем доходу.

В даний час відбувається поступове зближення процедур регулювання підприємницької діяльності, що діють в різних країнах, у міру того, як країни з одвічно низькими показниками скорочують відставання від країн з більш високими показниками. Серед 50 країн, що досягли найбільших успіхів у поліпшенні ділового середовища за період з 2005 р, одна третина - країни Африки на південь від Сахари.

З категорій процедур регулювання підприємницької діяльності найбільше зближення спостерігалося серед категорій, що відносяться до рівня складності та вартості процедур регулювання (створення підприємств, реєстрація власності, отримання дозволів на будівництво, підключення до системи енергопостачання, оподаткування і здійснення зовнішньоторговельної діяльності) порівняно з категоріями, що відносяться до міцності правових інститутів (забезпечення виконання договорів, процедури вирішення проблем неплатоспроможності підприємств, кредитна інформація, законні права позичальників і кредиторів, захист прав міноритарних акціонерів).

Джерело: Світовий банк. Ведення бізнесу - 2 013.

Згідно з дослідженням Світового банку досягнута багатьма країнами стабільне макроекономічне середовище є необхідною, але недостатньою умовою для зростання експорту. Ключовим фактором, що впливає на експорт, є рівень продуктивності, а характерними стримуючими факторами для появи нових потенційно придатних для експорту товарів - недостатньо високий рівень конкуренції і підприємницьких інновацій.

В даний час в розвинених країнах компанії МСБ складають приблизно 70-90% загального числа підприємств. Наприклад, в США в секторі МСБ зайнято близько 53% усього працездатного населення, в Японії - 71,7%, у країнах ЄС середні підприємства становлять 1% загальної кількості компаній, але при цьому забезпечують 20% загального обороту і 17% загальної зайнятості населення [ [2]2], на малих підприємствах трудиться приблизно половина працюючого населення [3].[3]

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У дослідженнях Національного інституту системних досліджень проблем підприємництва [4] зазначається, що помітне зростання показників розвитку в країнах з ринковою економікою був обумовлений:

- Зростанням науково-технічного прогресу і утворенням венчурних компаній та

- Створенням високопродуктивних машин і устаткування, орієнтованих на індивідуальне використання і випуск продукції малими партіями;

- Орієнтацією малих і середніх фірм на поставку частин, вузлів і деталей для великих компаній на основі контрактних та субпідрядних відносин.

Варто відзначити, що в загальносвітовій практиці не вироблено єдиних підходів віднесення підприємств до розряду "малих і середніх" і вони істотно розрізняються по країнах. В даний час основним критерієм віднесення підприємств до категорії "малі та середні" є чисельність співробітників, а при визначенні заходів державної підтримки суб'єктам малого підприємництва можуть враховуватися й інші показники і країни можуть коригувати і доповнювати вищеназвані критерії.

Наприклад, всі МСП в ЄС повинні володіти економічною незалежністю і відповідати одному з фінансових критеріїв: величини річного обороту (для мікропідприємств - до 2 млн євро, для малих фірм - до 10 млн, для середніх - до 50 млн євро) або величини банківської вартості активів (для мікропідприємств - до 2 млн євро, для малих фірм - до 10 млн, для середніх - до 43 млн євро) (табл. 13.1).

Таблиця 13.1. Критерії віднесення підприємств до категорії "малі та середні" в ЄС

Показник

Максимальні значення критеріїв

мікро-підприємства

малі підприємства

середні підприємства

великі підприємства

Чисельність зайнятих, чол.

від 1 до 9

від 10 до 49

від 50 до 249

≥ 249

Річний оборот, млн євро

≤ 2

≤ 10

≤ 50

> 50

Річний підсумок балансу, млн євро

≤ 2

≤ 10

≤ 43

> 43

Джерело: Кнут А., Скриба А. Середа розвитку малого та середнього бізнесу: міжнародний досвід, досвід Німеччини та можливості їх використання в Білорусі. Берлін; Мінськ, 2012. С. 7.

У законодавстві США, Китаю і Японії МСП характеризується тим, що кількісні критерії диференціюються залежно від галузі економіки, в першу чергу це відноситься до такого показника, як чисельність працівників, і доповнюються такими показниками, як величина обороту, наявне майно, що перебуває в розпорядженні малого або середнього підприємства, або можуть змінюватися за допомогою прийняття спеціальних законів [5].[5]

Так, критеріями віднесення суб'єктів господарювання до МСП в Китаї є чисельність співробітників і річний оборот, а в промисловості та будівництві ще й вартість майна. При цьому названі критерії істотно різняться залежно від галузі економіки (табл. 13.2).

Таблиця 13.2. Критерії віднесення господарюючих суб'єктів до МСП в Китаї

Галузь

Показник

Середні підприємства

Малі підприємства

Промисловість

Чисельність зайнятих, чол.

300-2000

≤ 300

Виробництво товарів і послуг, млн юанів

30-300

≤ 30

Загальні фонди, млн юанів

40-400

≤ 40

Будівництво

Чисельність зайнятих, чол.

600-3000

≤ 600

Виробництво товарів і послуг, млн юанів

30-300

≤30

Загальні фонди, млн юанів

40-400

≤ 40

Оптова

торгівля

Чисельність зайнятих, чол.

100-200

≤ 100

Виробництво товарів і послуг, млн юанів

30-300

≤ 30

Роздрібна

торгівля

Чисельність зайнятих, чол.

100-500

≤ 100

Виробництво товарів і послуг, млн юанів

10-150

≤ 10

Транспорт

Чисельність зайнятих, чол.

500-3000

≤ 500

Виробництво товарів і послуг, млн юанів

30-300

≤ 30

Зв'язок

Чисельність зайнятих, чол.

400-1000

≤ 400

Виробництво товарів і послуг, млн юанів

30-300

≤ 30

Готелі та ресторани

Чисельність зайнятих, чол.

400-800

≤ 400

Виробництво товарів і послуг, млн юанів

30-150

≤ 30

Джерело: Євразійський юридичний портал. URL: eurasialegal. info / index.php? option = com.2012

Визначення МСП в Росії відповідають визначень МСП в Європі та США. Відповідно до Федеральним законом від 24 липня 2007 р № 209-ФЗ "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації" (з послід, зм.) До суб'єктів МСП належать: юридичні особи та індивідуальні підприємці, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб; споживчі кооперативи та комерційні організації (за винятком державних і муніципальних унітарних підприємств); фізичні особи, внесені до Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців і здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; селянські (фермерські) господарства (п. 1 ст. 4).

Закон також встановив критерії віднесення суб'єктів господарської діяльності до числа макро-, мікро- і середніх підприємств, у тому числі критерій "незалежність походження". Згідно з останнім в статутному капіталі юридичних осіб частка участі Російської Федерації і її суб'єктів, благодійних та інших фондів, іноземних юридичних осіб і громадян не повинна перевищувати 25%. При цьому частка, що належить одному або декільком юридичним особам, які є малими та середніми підприємствами, також не повинна перевищувати 25% (табл. 13.3).

МСБ, безумовно, має переваги перед іншими видами підприємництва, до яких можна віднести:

- Забезпечення зайнятості (підприємства МСБ сприяють створенню нових робочих місць, отже, ослаблення соціальної напруженості в суспільстві і розвитку депресивних районів). Особливо його роль важлива в кризові періоди;

- Висока ефективність капіталовкладень. Наприклад, в американському малому бізнесі вона майже в дев'ять разів вище, ніж у сфері великого підприємництва, в першу чергу це відноситься до технологічного сектору малого підприємництва. В цілому на Заході на технологічний сектор припадає до 60% загального обсягу малого бізнесу;

- Прибутковість - інвестори малого бізнесу отримують більше доходів, ніж інвестори великих виробників;

- Велика конкурентоздатність і мобільність, що зумовлено насамперед економією на масштабах (менші витрати виробництва, відсутність зайвого бюрократичного апарату, зниження накладних витрат, здатність до змін ринкової кон'юнктури та використанню сучасних досягнень науки і техніки і т.д.);

Таблиця 13.3. Критерії віднесення бізнесу до суб'єктів малого та середнього підприємництва

Критерії

Малі

підприємства

Середні

підприємства

Сумарна частка участі в статутному (складеному) капіталі організації:

- Російської Федерації, суб'єктів РФ, муніципальних утворень;

- Іноземних юридичних осіб та іноземних громадян;

- Громадських і релігійних організацій (об'єднань);

- Благодійних та інших фондів

Не більше 25%

Частка участі в статутному (складеному) капіталі, що належить одному або декільком юридичним особам, які не є суб'єктами малого та середнього підприємництва

Не більше 25%

Середня чисельність працівників за попередній календарний рік

до 100 чол .; до 15 чол. - Мікропідприємства

від 101

до 250 чол.

Виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) без урахування ПДВ за попередній рік [6]

400 млн руб .;

60 млн руб. - Мікропідприємства

1000 млн руб.

Джерело: У відповідності з Федеральним законом "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації" та постановою Уряду РФ від 22 липня 2008 року № 556.

- Спеціалізація на виробництві затребуваних товарів (особливо це відноситься до малого бізнесу), що дозволяє задовольняти потреби в дефіцитних послугах і виготовляти штучну продукцію за вимогами замовника;

- Можливість почати бізнес з малим стартовим капіталом і т.д.

Однак існують і негативні сторони і проблеми в діяльності МСП, серед яких слід виділити: високий рівень ризику; обмеженість ресурсів, брак спеціалізованого обладнання; недостатній рівень професійної підготовки; труднощі з виходом на ринок; відносно короткий життєвий цикл багатьох малих підприємств, що безпосередньо пов'язано з природою цього бізнесу; проблеми зі збутом товарів і послуг; труднощі в отриманні кредитів на прийнятних умовах; ведення тіньової діяльності, зокрема ухилення від податків; недоступність деяких видів реклами і т.д.

Як показує досвід зарубіжних країн, МСБ є найважливішим суб'єктом ринкової економіки, оскільки багато в чому визначає темпи економічного зростання і структуру ВВП. Саме підприємства МСБ є технологічними лідерами у зароджуються галузях економіки, що відкривають нові сегменти ринку та розвиваючими нові виробництва. На відміну від великого бізнесу, МСП не мають виходу на світові ринки і найчастіше діють на внутрішніх (регіональних).

На практиці великі компанії підвищують свою ефективність і гнучкість, вдаючись до послуг малого бізнесу. Одночасно малий бізнес отримує доступ до нових ринків і додатковому фінансуванню, взаємодіючи з великими компаніями. Синергетичний ефект досягається не тільки завдяки взаємодії постачальник-покупець, але і в результаті довготривалих союзів між великим і малим бізнесом. Крім того, багато великих компаній вважають корисним підтримувати малий бізнес з метою поліпшення економічної ситуації в тих регіонах, де вони представлені.

  • [1] Світовий банк. Ведення бізнесу - 2013. Розумний підхід до регулювання діяльності малих і середніх підприємств. 10-е изд. Міжнародний банк реконструкції та розвитку / Світовий банк. Вашингтон, 2013. С. 1. URL: worldbank.org
  • [2] Торгово-промислова палата Російської Федерації. Зростаючий малий і середній бізнес в Росії і за кордоном: роль і місце в економіці: дослідження Фонду Ресурсного центру малого підприємництва. М., 2010. С. 3. URL: rcsme.ru
  • [3] У 2012 р чисельність працюючого населення в ЄС становила приблизно 229 млн чоловік.
  • [4] Національний інститут системних досліджень проблем підприємництва, "Динаміка розвитку малого підприємництва в регіонах Росії в 2006 році" [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: nisse.ru
  • [5] Євразійський юридичний портал. URL: eurasialegal.info/ index.php? Option = com. 2012
  • [6] На підставі п. 1 постанови Уряду РФ від 22 липня 2008 року № 556.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Малий і середній бізнес в економіці і зовнішній торгівлі окремих країн
СВІТОВА ЕКОНОМІКА - БАЗА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
СВІТОВА ЕКОНОМІКА
Світова економіка в Середні століття (V - сер. XVIII ст.)
Поняття і сутність світової економіки і міжнародних економічних відносин
Переваги та недоліки найпростіших методів прогнозування
Електронна комерція: сутність, переваги та недоліки
Переваги та недоліки ринку
Переваги і недоліки бюджетування
Переваги та недоліки лізингу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук