Навігація
Головна
Навчання та інструктажі з охорони праціОрганізація інструктажів з охорони праціОрганізація навчання працівників, проведення та оформлення...ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВИ, РОБОТОДАВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІЯкі обов'язки працівника в області охорони праці?РОЛЬ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ технологічні процеси і виробництва (ОХОРОНИ...Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праціМісія та бачення організації в галузі охорони праціПланування заходів та функціонування системи управління охороною праці
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.1
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інструктажів з охорони праці

З працівниками підприємств проводять наступні види інструктажів але охорони праці: вступний та інструктажі на робочому місці - первинний інструктаж, повторний, позаплановий, цільовий. Порядок і зміст інструктажів встановлені "ГОСТ 12.0.004-90. Міждержавний стандарт. Система стандартів безпеки праці. Організація навчання безпеки праці. Загальні положення" [1].[1]

Вступний інструктаж проводить фахівець (інженер) з охорони праці (або особа, на яку наказом по підприємству покладено ці обов'язки) з усіма знову прийнятими на роботу, а також з прибулими у відрядження, з учнями та студентами, які прибули на виробничу практику, з учнями в навчальних закладах перед початком лабораторних і практичних робіт.

Вступний інструктаж проводять до підписання наказу про прийняття працівника на роботу за програмою, розробленою в організації з урахуванням всіх нормативних вимог і затвердженою керівником підприємства за погодженням з профспілковим комітетом.

При вступному інструктажі знайомлять зі структурою підприємства, характерними особливостями виробництва, правилами внутрішнього трудового розпорядку, застосовуваними заходами заохочення і покарання, основними обов'язками з охорони праці, порядком надання відпусток. Дають загальні відомості про небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що діють на робочих місцях. Розповідають, як ці фактори впливають на організм людини, як захиститися від них, у тому числі за допомогою колективних та індивідуальних засобів захисту. Знайомлять з порядком і правилами забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, з умовами проходження медичних оглядів, забезпечення молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами, з порядком виконання робіт за нарядом-допуском і т.п. Знайомлять з обставинами і причинами сталися на підприємстві нещасних випадків, а також з тим, що потрібно було зробити, щоб у кожній конкретній ситуації не допустити їх. Повідомляють порядок дій при виявленні на дільниці, в цеху обставин, що створюють загрозу життю і здоров'ю працюючих, а також порядок дій при нещасному випадку з кимось із працівників, демонструють прийоми надання першої долікарської допомоги потерпілим. Жінкам і особам молодше 18 років повідомляють про особливості регулювання їх праці, додаткових правах, обмеженнях, пільги, компенсації, списках заборонених для них робіт, обмеженнях перенесення ваги та ін.

Приблизний (рекомендований) перелік питань вступного інструктажу наведений у ГОСТ 12.0.004-90.

Хоча нормативні документи і не вимагають цього, але на підприємстві бажано мати не тільки програму вступного інструктажу, а й повний текст лекції вступного інструктажу, написаної хорошим фахівцем за цією програмою. Справа в тому, що дуже часто на підприємствах при проведенні цього виду інструктажу далі зачитання програми (якщо вона є) не йдуть. Л причина, як правило, одна - слабке знання охорони праці особою, відповідальною за проведення інструктажів, особливо коли в організації немає інженера з охорони праці. Весь інструктаж зводиться до формальної розпису в журналі.

Первинний інструктаж на робочому місці проводять з усіма працівниками, прийнятими на підприємство, переведеними з одного підрозділу в інший; з працівниками, які виконують нову для них роботу; відрядженими; з будівельниками, що виконують будівельно-монтажні роботи на території діючого підприємства; зі студентами та учнями, які прибули на виробниче навчання або практику; перед виконанням нових видів робіт, а також перед вивченням кожної нової теми при проведенні практичних занять в навчальних лабораторіях, майстернях тощо

Даний інструктаж проводять на робочому місці з практичним показом безпечних прийомів праці.

Всі робочі (особи робочих професій) після проведення інструктажу на робочому місці повинні протягом 2-14 змін (залежно від характеру роботи, кваліфікації працівника, його досвіду) пройти стажування на робочому місці під керівництвом осіб, призначених наказом (розпорядженням) по цеху, ділянці. До самостійної роботи після стажування їх допускають після перевірки теоретичних знань і набутих навичок безпечної роботи. Факт допуску реєструють в журналі інструктажів на робочому місці. Від стажування рішенням керівництва дільниці, цеху можуть бути звільнені особи, які мають стаж роботи за фахом не менше трьох років, що перейшли з одного цеху в інший на однотипну роботу.

Можуть не проходити первинний і повторні інструктажі на робочому місці особи, не пов'язані з обслуговуванням, випробуванням і ремонтом обладнання, використанням інструментів, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів. Перелік таких професій і посад, представники яких звільняються від даних інструктажів, стверджує керівник підприємства. Але для цього потрібні достатні підстави, яких на більшості підприємств зараз просто немає. Ця норма була прийнята ще в 1990 р (ГОСТ 12.0.004-90), і за минулі роки навіть порівняно безпечні офісні відділи стали небезпечними. В офісах немає виробничого обладнання, але є комп'ютери, ксерокси та інші електроприлади, якими користуються працівники і від яких отримують електротравми, часто з тяжким наслідком. З цієї причини працівників таких відділів не можна звільняти від зазначених інструктажів. Крім того, умови праці при роботі на комп'ютерах і при зайнятості на них більше половини робочої зміни тепер належать до категорії шкідливих, що не тільки не звільняє від інструктажів, але ще й зобов'язує зайнятих на них осіб проходити медичні огляди.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Первинний інструктаж на робочому місці проводять з кожним працівником індивідуально за програмами, розробленими і затвердженими керівниками підрозділів. Така програма включає в себе наступні питання:

• загальні відомості про характер роботи, вживаному технологічному обладнанні, про можливі небезпечних і шкідливих виробничих факторах, які можуть виникнути на робочому місці;

• вимоги безпеки до використовуваному устаткуванню, машин, механізмів, інструментів, сировини, місць установки огороджень, блокувань, заземлень, занулення, гальмівних пристроїв і т.п .;

• застосовувана спецодяг, спецвзуття, інші ЗІЗ, у тому числі, якщо це необхідно, респіратори, захисні окуляри, діелектричні рукавички, килимки і т.п., правила користування ними;

• вимоги безпеки, які необхідно виконати до початку виробництва робіт: перевірка справності техніки, обладнання, інструментів, наявність і справність всіх належних за конструкції огороджень, блокувань, сигналізацій і т.п .; перевірка справності і роботи вентиляції, освітлення, опалення; випробування роботи обладнання, на холостому ходу, усунення виявлених недоліків;

• порядок безпечного виконання всіх операцій технологічного процесу з демонстрацією найбільш важливих з них. Порядок користування інструментами, пристосуваннями, вантажопідйомними машинами і механізмами;

• перелік всіх можливих аварійних ситуацій в процесі роботи, порядок дій при кожній з них;

• обставини і характерні причини нещасних випадків, що сталися на даних робочих місцях або в даному цеху, дільниці;

• порядок застосування наявних на дільниці засобів пожежогасіння, місця їх знаходження;

• порядок безпечного закінчення робіт, прибирання робочого місця, передачі обладнання, машин змінникові (якщо це потрібно), порядок постановки і зберігання тракторів, автомобілів поза робочого часу та ін.

Рекомендований перелік питань цього інструктажу наведений у ГОСТ 12.0.004-90.

По закінченні первинного інструктажу на робочому місці працівникові видають під розпис інструкцію з охорони праці для даної професії або виду робіт.

Повторний інструктаж проходять всі працівники (за винятком тих, хто звільнений від первинного інструктажу на робочому місці) не рідше одного разу на півріччя. Для виробництв із шкідливими, небезпечними або важкими умовами праці відповідно до правил з охорони праці для даної галузі - не рідше одного разу на три місяці. У сільському господарстві цей інструктаж проводять, як правило, перед початком польових і збиральних робіт. Його проводять індивідуально або з групою працівників, які обслуговують однотипне устаткування, машини, трактори, за програмою первинного інструктажу на робочому місці в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж проводять при зміні технологічного процесу, заміні інструментів, сировини, грубих порушеннях працівниками безпеки праці, а також при перервах у роботі більш ніж на 60 днів (30 днів - для робіт з підвищеними вимогами безпеки праці), а також на вимогу органів нагляду, при введенні в дію нових або перероблених стандартів, правил, інструкцій з охорони праці. Обсяг і зміст інструктажу визначають залежно від причин і обставин його проведення. Проведений позаплановий інструктаж не зрушується термінів проведення повторного інструктажу.

Цільовий інструктаж проводять при виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом (навантаження, вивантаження вантажів, прибирання територій, роботи поза підприємства, ліквідація наслідків аварій, катастроф тощо); при виробництві робіт, на які оформляють наряд-допуск; при організації екскурсій, масових заходів.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі на робочому місці проводить безпосередній керівник робіт. Кожен інструктаж завершують перевіркою знань. Особи, які показали незадовільні знання, до самостійної роботи не допускаються і зобов'язані знову пройти інструктаж.

Вступний інструктаж реєструють у журналі реєстрації вступного інструктажу, а також у документі про прийом на роботу. Поряд з журналом може бути використана особиста картка проходження навчання.

Первинний, повторний, позаплановий інструктажі на робочому місці, стажування і допуск до роботи реєструють у журналі реєстрації інструктажу на робочому місці або в особистій картці. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину його проведення. Цільовий інструктаж при оформленні наряду-допуску фіксують у цьому ж вбранні або іншої документації, роздільної виробництво робіт. Про проведення будь-якого інструктажу у відповідному документі реєстрації свої підписи і дату ставлять проінструктовані і особи, які проводили інструктаж.

Серед порушень, що допускаються при навчанні та инструктировании працівників, слід виділити формальний підхід до цих питань. Виявлено безліч випадків, коли на підприємствах або взагалі не проводять інструктажі, або їх "проведення" зводиться до звичайної розпису в журналі реєстрації. Формалізмом страждає учеба керівників і спеціалістів з питань охорони праці, особливо перевірка знань членами комісій підприємств, рівень знань у яких часом не вище, ніж у учнів.

Далеко не на всіх підприємствах проводять справжню, що не зводиться до збору підписів, стажування з охорони праці після первинного інструктажу; не призначають керівників стажування, не перевіряють після неї набуті знання і вміння. Але при цьому аналіз показує, що відсутність або неякісне проведення інструктажів було однією з основних причин в 70% нещасних випадків на виробництві. У зв'язку з цим відомості про проведення інструктажів, навчання з охорони праці, стажуванні, перевірку знань працівників включені в акт розслідування нещасного випадку форми Н-1. А це означає, що якщо хоч щось з перерахованого не було виконано або було проведено з порушенням термінів, то особи, в чиї обов'язки входила організація даних заходів, потрапляють в число винних у порушенні нормативних вимог з охорони праці, що і буде відображено в акті і в інших матеріалах розслідування. Відповідні матеріали направляються в прокуратуру для вирішення питання про порушення відносно їх кримінальної справи.

  • [1] Затверджено і введено в дію постановою Держстандарту СРСР від 05.11.1990 №2797.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Навчання та інструктажі з охорони праці
Організація інструктажів з охорони праці
Організація навчання працівників, проведення та оформлення інструктажу з охорони праці на підприємстві
ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВИ, РОБОТОДАВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Які обов'язки працівника в області охорони праці?
РОЛЬ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ технологічні процеси і виробництва (ОХОРОНИ ПРАЦІ) в управлінні ризиками НА ВИРОБНИЦТВІ
Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці
Місія та бачення організації в галузі охорони праці
Планування заходів та функціонування системи управління охороною праці
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук