Навігація
Головна
Оцінка забезпеченості працівників засобами індивідуального захистуГігієнічна оцінка умов праціЗагальна гігієнічна оцінка умов праціПопит на працю і її пропозицію в умовах абсолютно конкурентного ринку...ЧИННИКИ, ВПЛИВАЮТЬ НА УМОВИ ПРАЦІОплата через оцінку праціОплата праці при відхиленні від нормальних умов праціЗабезпечення безпечних умов праці при використанні офісної технікиОбов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов праціЗагальні поняття про трудову діяльність людини і умовах його праці
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.1
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Спеціальна оцінка умов праці

З 1 січня 2014 року набрав чинності Федеральний закон "Про спеціальну оцінці умов праці", предусмотревшій скасування процедури атестації робочих місць за умовами праці (тобто оцінки відповідності робочих місць нормативним вимогам охорони праці). Порядок проведення цієї атестації багаторазово змінювався, але так і залишився далеким від досконалості.

Мета атестації (а тепер і мета спеціальної оцінки умов праці) була - спонукати роботодавця зробити робочі місця безпечними і нешкідливими, щоб уникнути травматизму і виникнення професійних захворювань, що в свою чергу призвело б до скорочення витрат (у тому числі й бюджетних) на компенсаційні витрати за роботу у шкідливих умовах праці.

Атестація припускала вимір рівнів діють в зоні робочих місць шкідливих і небезпечних виробничих факторів, порівняння їх з гігієнічними нормативами і, залежно від рівня або перевищення якого-небудь виміряного виробничого фактора над ГДК або ПДУ, встановлювала відповідні класи умов праці; здійснювала перевірку безпеки технологічного обладнання, повноту та якість забезпечення працівників спецодягом.

За її результатами формувалися певні списки осіб: кому слід проходити медичні огляди, хто повинен отримувати молоко, хто - спецодяг, яким працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, покладаються будь-які компенсації.

Але механізм реалізації атестації не передбачав ніякої економічної зацікавленості в ній роботодавця. Всього з 1 вересня 2008 р 1 січня 2013 атестація була проведена лише в 110 тис. Організацій (2% від діючих господарюючих суб'єктів) і з 1 січня 2014 року була скасована.

Спеціальна оцінка умов праці регулюється нормами Федерального закону (атестація проводилася за правилами, передбаченими актами Мінпраці Росії) і покликана усунути недоліки атестації.

Спеціальна оцінка умов праці (Соуто) - це комплекс заходів але ідентифікації шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу і оцінки рівня їх впливу на працівника з урахуванням відхилення їх фактичних значень від встановлених нормативів та з урахуванням застосування засобів індивідуального та колективного захисту працівників. У цьому Соуто схожа з атестацією, але підходить до вирішення відповідних питань більш строго.

Методика проведення Соуто повинна затверджуватися федеральним органом виконавчої влади.

Спеціальну оцінку умов праці не проводять відносно праці надомників, віддалених працівників і працівників, що вступили в трудові відносини з роботодавцями - фізичними особами, які не є індивідуальними підприємцями. Закон не поширюється на оцінку умов праці державних цивільних службовців і муніципальних службовців.

Працівник має право бути присутнім при проведенні Соуто на своєму робочому місці і отримувати відповідні роз'яснення. Роботодавець зобов'язаний у письмовій формі ознайомити його з результатами оцінки, які працівник при необхідності може оскаржити.

Обов'язки з організації та фінансування проведення Соуто покладені на роботодавця. Він проводить її спільно зі спеціальною організацією (або відразу з декількома організаціями) на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів, в яких вказують порядок і розмір оплати за виконання робіт.

Організації, яким дозволено проводити Соуто, заносяться до спеціального реєстру. Вони повинні відповідати певним вимогам:

• у статутних документах повинен був відображений такий вид її діяльності, як проведення СУОП;

• в організації повинно бути не менше п'яти експертів, що працюють за трудовим договором (на штатній основі) і мають сертифікат експерта на право виконання робіт по Соуто. У тому числі організація повинна мати не менше одного експерта, котрий має вищу освіту за однією з наступних спеціальностей: лікар із загальної гігієни, лікар з гігієни праці, лікар за санітарно-гігієнічним лабораторним дослідженням;

• в якості структурного підрозділу організації повинна матися випробувальна лабораторія (центр), що пройшла державну акредитацію в установленому законом порядку.

Порядок допуску таких організацій до проведення СУОП, порядок їх реєстрації у відповідному реєстрі, порядок призупинення і припинення діяльності встановлюються Урядом РФ.

Експертами організації, що проводить СУОП, можуть бути особи, які пройшли відповідну атестацію і отримали сертифікат експерта на право виконання робіт по СУОП. Дані про цих осіб заносять до спеціального реєстру експертів. Експерти повинні мати:

1) вищу освіту;

2) додаткову професійну освіти, зміст програми якого передбачає вивчення питань оцінки умов праці в обсязі не менше ніж 72 години;

3) досвід практичної роботи в області оцінки умов праці, в тому числі в галузі атестації робочих місць за умовами праці, не менше трьох років.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Закон визначив перелік підлягають занесенню до відповідних реєстрів відомостей, що характеризують організації та експертів. Ці відомості підлягають розміщенню на офіційному сайті в мережі Інтернет і повинні бути доступні для ознайомлення всім зацікавленим особам без справляння плати.

Закон також визначив ряд умов, при яких організації, які проводять Соуто, або їх експерти не можуть проводити СУОП на певних підприємствах. Наприклад, не можуть проводити Соуто:

• посадові особи органів державного нагляду, а також державної експертизи умов праці;

• організації, а також їх керівники, посадові особи та експерти, які є засновниками (учасниками) підприємств, на робочих місцях яких проводиться Соуто, або які складаються в близькій спорідненості чи властивості з засновниками цих підприємств або за посадовими особами цих підприємств, які несуть відповідальність за організацію та проведення Соуто;

• організації, які проводять Соуто, - на своїх робочих місцях та ін.

Для організації та проведення СУОП роботодавець утворює своїм наказом відповідну комісію з непарним числом членів і затверджує графік її проведення.

До складу комісії включають представників роботодавця, у тому числі спеціаліста з охорони праці, представників виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (при їх наявності).

Комісію очолює роботодавець або його представник. Комісія, крім іншого, затверджує перелік робочих місць, на яких проводитиметься Соуто, із зазначенням аналогічних робочих місць.

Аналогічними робочими місцями визнають такі, які розташовані в одному або декількох однотипних виробничих приміщеннях (виробничих зонах), обладнаних однаковими (однотипними) системами вентиляції, кондиціонування повітря, опалення та освітлення, на яких працівники працюють за однією і тією ж професії, посади, спеціальності, здійснюють однакові трудові функції в однаковому режимі робочого часу при веденні однотипного технологічного процесу з використанням однакових виробничого обладнання, інструментів, пристосувань, матеріалів і сировини та забезпечені однаковими ЗІЗ. При виявленні аналогічних робочих місць Соуто проводять на 20% робочих місць від загального числа таких місць (але не менше ніж на двох робочих місцях) і її результати застосовують всім аналогічним робочим місцям.

Періодичність проведення Соуто - не рідше одного разу на п'ять років.

Позапланову СУОП проводять протягом шести місяців після настання таких подій:

• введення в експлуатацію знову організованих робочих місць;

• за приписом державного інспектора праці у зв'язку з виявленими порушеннями;

• при зміні технологічного процесу, застосовуваних матеріалів, сировини, використовуваних засобів індивідуального та колективного захисту, заміні виробничого устаткування, які здатні вплинути на рівень

впливу шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів на працівників;

• нещасний випадок на робочому місці, виявлене професійне захворювання, причинами яких стало вплив на працівника шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів;

• пропозиції профспілкових організацій чи іншого представницького органу працівників.

Ідентифікація потенційно шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів - це процедура встановлення відповідності наявних на робочих місцях факторів виробничого середовища і трудового процесу затвердженим класифікатором.

Якщо шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочому місці не будуть ідентифіковані, то умови праці на даному місці визнаються комісією допустимими. При цьому дослідження і вимірювання шкідливих і небезпечних виробничих факторів не проводяться, а роботодавець подає до територіального органу федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства (Державну інспекцію праці) декларацію відповідності умов праці державним нормативним вимогам, яка буде дійсна протягом п'яти років. Якщо в цей період на даному робочому місці не станеться нещасний випадок, чи не буде виявлено профзахворювання, то термін дії декларації вважається продовженим на наступні п'ять років. При настанні цих обставин проводиться позапланова СУОП, а дія декларації припиняється.

Якщо шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочому місці будуть ідентифіковані, то проводять їх дослідження і вимірювання, а декларацію подавати не треба.

Ідентифікацію потенційно шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів не здійснюють відносно робочих місць:

• працівників, професії, посади, спеціальності яких включені в списки, з урахуванням яких здійснюється дострокове призначення трудової пенсії по старості;

• працівникам яких відповідно до нормативними правовими актами надаються гарантії та компенсації за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;

• на яких за результатами раніше проведених атестацій робочих місць за умовами праці або Соуто були встановлені шкідливі і (або) небезпечні умови праці.

Всі ідентифіковані шкідливі і небезпечні виробничі фактори підлягають дослідженням (випробувань) та вимірювань, здійснюваним випробувальною лабораторією (центром), експертами та іншими працівниками організації, що проводить СУОП.

При проведенні досліджень повинні застосовуватися атестовані в установленому порядку методи та методики вимірювань і відповідні їм засоби вимірювань, що пройшли повірку та внесення в Федеральний інформаційний фонд по забезпеченню єдності вимірювань.

Результати проведених досліджень і вимірювань оформляють протоколами. За ним здійснюють віднесення умов праці на робочих місцях за ступенем шкідливості та (або) небезпеки до відповідних класів (підкласів) умов праці.

Дослідження і вимірювання не проводять на тих робочих місцях, де створена загроза життю працівників та експертів. Умови праці на таких робочих місцях відносять до небезпечного класу умов праці. Відповідні рішення оформляють комісійно протоколом, копію якого роботодавець протягом 10 робочих днів направляє до Державної інспекції праці.

Випробувальна лабораторія (центр) проводить дослідження (випробування) і вимірювання наступних шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу:

1) температура повітря;

2) відносна вологість повітря;

3) швидкість руху повітря;

4) інтенсивність і експозиційна доза інфрачервоного випромінювання;

5) напруженість змінного електричного поля промислової частоти (50 Гц);

6) напруженість змінного магнітного поля промислової частоти (50 Гц);

7) напруженість змінного електричного поля електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону;

8) напруженість змінного магнітного поля електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону;

9) напруженість електростатичного нуля і постійного магнітного поля;

10) інтенсивність джерел ультрафіолетового випромінювання в діапазоні довжин хвиль 200-400 нм;

11) енергетична освітленість в діапазонах довжин хвиль УФ-А (400-315 нм), УФ-В (315-280 нм), УФ-С (280- 200 нм);

12) енергетична експозиція лазерного випромінювання;

13) потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання, рентгенівського і нейтронного випромінювань;

14) радіоактивне забруднення виробничих приміщень, елементів виробничого обладнання, ЗІЗ і шкірних покривів працівників;

15) рівень звуку;

16) загальний рівень звукового тиску інфразвуку;

17) ультразвук повітряний;

18) вібрація загальна і локальна;

19) освітленість робочої поверхні;

20) концентрація шкідливих хімічних речовин, у тому числі речовин біологічної природи (антибіотиків, вітамінів, гормонів, ферментів, білкових препаратів), які одержують хімічним синтезом і (або) для контролю вмісту яких використовують методи хімічного аналізу, а також концентрація сумішей таких речовин в повітрі робочої зони та на шкірних покривах працівників (відповідно до галузі акредитації випробувальної лабораторії (центру));

21) масова концентрація аерозолів у повітрі робочої зони;

22) тяжкість трудового процесу (довжина шляху переміщення вантажу, м'язове зусилля, маса переміщуваних вантажів, кут нахилу корпусу тіла працівника і кількість нахилів за робочий день (зміну), час утримання вантажу, кількість стереотипних робочих рухів);

23) біологічні фактори (відповідно до галузі акредитації випробувальної лабораторії (центру));

24) напруженість трудового процесу працівників, трудова функція яких:

а) полягає в диспетчеризації виробничих процесів, управлінні транспортними засобами (тривалість зосередженого спостереження, щільність сигналів (світлових, звукових) і повідомлень в одиницю часу, число виробничих об'єктів одночасного спостереження, навантаження на слуховий аналізатор, час активного спостереження за ходом виробничого процесу);

б) полягає в обслуговуванні виробничих процесів конвеєрного типу (тривалість виконання одиничної операції, число елементів (прийомів), необхідних для реалізації одиничної операції);

в) пов'язана з тривалою роботою з оптичними приладами;

г) пов'язана з постійним навантаженням на голосовий апарат.

За ступенем шкідливості та (або) небезпеки умови праці поділяють на чотири класи.

Оптимальними умовами праці (1 клас) вважають такі, при яких на працівника не діють шкідливі і (або) небезпечні виробничі фактори або їх рівні не перевищують встановлених гігієнічних безпечних для людини норм і при цьому створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності працівника.

Допустимими умовами праці (2 клас) визнаються такі, при яких на працівника не діють шкідливі і (або) небезпечні виробничі фактори або їх рівні не перевищують встановлених гігієнічних безпечних для людини норм, а змінене функціональний стан організму працівника відновлюється за час регламентованого відпочинку або до початку наступного робочого дня (зміни).

Шкідливими умовами праці (3 клас) вважають такі, при яких рівні впливу на працівника шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів перевищують встановлені гігієнічні нормативи.

За рівнем впливу на організм працівника і зміни його функціонального стану шкідливі умови праці поділяють на підкласи:

1) підклас 3.1 (шкідливі умови праці 1-го ступеня) - умови праці, що викликають зміну функціонального стану організму, яке, як правило, не встигає відновитися до початку наступного робочого дня (зміни), і при цьому збільшується ризик ушкодження здоров'я;

2) підклас 3.2 (шкідливі умови праці 2-го ступеня) - умови праці, здатні викликати після тривалого впливу (15 і більше років) стійкі функціональні зміни в організмі працівника, що призводять до появи і розвитку професійних захворювань легкого ступеня тяжкості (без втрати професійної працездатності );

3) підклас 3.3 (шкідливі умови праці третього ступеня) - умови праці, здатні в період трудової діяльності викликати стійкі функціональні зміни в організмі працівника, що призводять до появи і розвитку професійних захворювань легкого та середнього ступеня тяжкості (з втратою професійної працездатності);

4) підклас 3.4 (шкідливі умови праці 4-го ступеня) - умови праці, здатні в період трудової діяльності привести до появи і розвитку важких форм професійних захворювань (з втратою загальної працездатності).

Небезпечними умовами праці (4 клас) вважають такі, при яких рівні впливу на працівника шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів протягом робочого дня (зміни) або його частини здатні створити загрозу життю працівника з високим ризиком розвитку гострого професійного захворювання.

У разі застосування працівниками, зайнятими на робочих місцях з шкідливими умовами праці, ефективних ЗІЗ, що пройшли обов'язкову сертифікацію, клас (підклас) умов праці може бути знижений комісією на одну ступінь. Критерії класифікації умов праці на робочому місці будуть встановлені методикою проведення спеціальної оцінки умов праці.

Результати проведення спеціальної оцінки умов праці застосовують для:

• здійснення контролю за станом умов праці працівників та реалізації заходів щодо їх поліпшення;

• інформування працівників: про умови праці, про існуючий ризик ушкодження їх здоров'я, про заходи щодо захисту від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, про які слід їм гарантії і компенсації;

• забезпечення працівників ЗІЗ, а також оснащення робочих місць СКЗ;

• організації обов'язкових попередніх (при вступі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників;

• встановлення додаткового тарифу страхових внесків до Пенсійного фонду РФ з урахуванням класу (підкласу) умов праці на робочому місці, розрахунку знижок (надбавок) до страхового тарифу на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

• обгрунтування фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці, в тому числі за рахунок коштів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

• оцінки рівнів професійних ризиків;

• вирішення питання про зв'язок захворювань працівників з впливом на них шкідливих і небезпечних виробничих факторів, а також для розслідування причин нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та ін.

Результати СУОП оформляють звітом за встановленою формою, який підписують усі члени комісії та затверджує її голова.

Роботодавець організовує ознайомлення працівників з результатами проведення СУОП на їхніх робочих місцях під розпис у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня затвердження звіту.

У цей же термін він зобов'язаний розмістити на своєму офіційному сайті в мережі Інтернет (за наявності такого сайту) зведені дані про результати проведення СУОП в частині встановлення класів (підкласів) умов праці на робочих місцях і переліку заходів щодо поліпшення умов і охорони праці працівників, на робочих місцях яких проводилася СУОП.

Організація, що проводила СУОП, зобов'язана протягом 10 робочих днів з дня затвердження звіту про її проведення передати у Федеральну державну інформаційну систему обліку результати проведення СУОП у формі електронного документа, підписаного кваліфікованої електронним підписом. Такий документ містить досить великий перелік відомостей як щодо роботодавця, на робочих місцях якого проводилася СУОП, так і щодо організації, що проводила Соуто.

Наприклад, щодо кожного робочого місця, на якому проводилася Соуто, передачі підлягають такі відомості:

а) індивідуальний номер робочого місця;

б) код професії працівника або працівників, зайнятих на даному робочому місці, відповідно до Класифікація професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів;

в) страховий номер індивідуального особового рахунку працівника або працівників, зайнятих на даному робочому місці;

г) чисельність працівників, зайнятих на даному робочому місці;

д) клас (підклас) умов праці на даному робочому місці, а також клас (підклас) умов праці щодо кожного шкідливого і (або) небезпечних виробничих факторів із зазначенням їх найменування, одиниць їх вимірювання, виміряних значень, відповідних нормативів (гігієнічних нормативів) умов праці, тривалості впливу даних шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів на працівника;

е) підставу для формування прав на дострокову трудову пенсію по старості (за наявності);

ж) відомості про відбулися за останні п'ять років нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, виявлених у працівників, зайнятих на даному робочому місці;

з) відомості про якість результатів проведення Соуто (відповідність чи невідповідність результатів проведення СУ ВІД вимогам федерального закону у разі проведення експертизи якості Соуто).

Експертизу якості Соуто здійснюють територіальні органи державної експертизи умов праці за поданнями територіальних органів Федеральної інспекції праці, а також, але вже на платній основі, за заявами працівників, професійних спілок, їх об'єднань, інших уповноважених працівниками представницьких органів, а також роботодавців, їх об'єднань, страховиків. Результати експертизи проводив її орган передає в інформаційну систему обліку.

В якості перехідних положень встановлено, що організації, яким у встановленому порядку було дозволено проводити атестацію робочих місць, вправі проводити Соуто до закінчення терміну дії атестатів акредитації випробувальних лабораторій (центрів) цих організацій, але не пізніше ніж до 31 грудня 2018 включно. А якщо термін дії цих атестатів закінчується в 2014 р, то до 31 грудня 2014 року включно.

Якщо на якихось робочих місцях організації була проведена атестація до 1 січня 2014 р то Соуто щодо цих робочих місць може не проводитися протягом п'яти років з дня завершення даної атестації, за винятком випадків виникнення обставин проведення позапланової Соуто.

З 1 січня 2015 р відповідно до ст. 5.27.1 КоАП РФ порушення роботодавцями встановленого порядку проведення спеціальної оцінки умов праці на робочих місцях або її непроведення тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб та осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, в розмірі від 5000 до 10 000 руб .; на юридичних осіб - від 60 000 до 80 000 руб.

Згідно ст. 14.54 КоАП РФ порушення організацією, що проводила спеціальну оцінку умов праці, встановленого порядку її проведення з 1 січня 2015 р тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від 20000 до 30000 руб .; на юридичних осіб - від 70 000 до 100 000 руб. Для осіб, які раніше піддавалися адміністративному покаранню за аналогічне адміністративне правопорушення, санкції підвищуються: штраф для посадових осіб становить від 40000 до 50000 руб., Можлива дискваліфікація на строк від 1 року до 3 років; штраф для юридичних осіб - від 100 000 до 200 000 руб., можливо адміністративне призупинення діяльності на строк до 90 діб.

Кодекс РФ про адміністративні правопорушення передбачив і відповідальність експертів організацій, що проводили спеціальну оцінку умов праці. За скоєння при її проведенні адміністративного правопорушення згідно ст. 14.54 вони несуть адміністративну відповідальність як посадові особи.

На закінчення даної глави додамо, що зазначені вище додаткові тарифи страхових внесків до Пенсійного фонду РФ в залежності від результатів спеціальної оцінки умов праці на робочих місцях встановлені Федеральним законом від 28.12.2013 № 421-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону "Про спеціальну оцінку умов праці" ". Ці тарифи (табл. 5.1) застосовують з метою підвищення зацікавленості роботодавців у поліпшенні умов праці на робочих місцях.

Таблиця 5.1

Тарифи страхових внесків до Пенсійного фонду РФ в залежності від результатів спеціальної оцінки умов праці на робочих місцях

Клас умов праці

Підклас умов праці

Додатковий тариф страхового внеску,%

Небезпечний

4

8,0

Шкідливий

3,4

7,0

3,3

6,0

3,2

4,0

3,1

2,0

Допустимий

2

0,0

Оптимальний

1

0,0

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Оцінка забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту
Гігієнічна оцінка умов праці
Загальна гігієнічна оцінка умов праці
Попит на працю і її пропозицію в умовах абсолютно конкурентного ринку праці
ЧИННИКИ, ВПЛИВАЮТЬ НА УМОВИ ПРАЦІ
Оплата через оцінку праці
Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці
Забезпечення безпечних умов праці при використанні офісної техніки
Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов праці
Загальні поняття про трудову діяльність людини і умовах його праці
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук