Навігація
Головна
РОЛЬ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ технологічні процеси і виробництва (ОХОРОНИ...Дослідження систем управління безпекою та охороною праці в...Місія та бачення організації в галузі охорони праціСистема управління охороною праці в організаціїЯкі обов'язки працівника в області охорони праці?ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІОрганізація служби охорони праціПланування заходів та функціонування системи управління охороною праціУправління охороною праці в організаціїУПРАВЛІННЯ виробничих ризиків (ОХОРОНА ПРАЦІ)
 
Головна arrow БЖД arrow Охорона праці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Принципи управління охороною праці в організації на сучасному етапі

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Найбільш важливими елементами сучасного підходу в галузі охорони праці є розробка СУОП, оцінка ризиків, проведення аудитів, документування системи, навчання фахівців з охорони купа на основі нових принципів управління охороною праці в організації.

Багаторічний досвід роботи з удосконалення охорони праці, розробки та впровадження систем управління охороною праці, промисловою безпекою та екологією в провідних організаціях країни дозволив сформулювати 18 принципів управління безпекою та охороною праці [1][1]. Використання цих принципів при мінімальних витратах (що важливо в нинішніх кризових умовах) зможе надати великий вплив на підвищення безпеки виробництва та зниження витрат від непродуктивних втрат, до яких відносяться прямі і непрямі втрати від нещасних випадків і аварій на виробництві.

Порядок викладу (нумерацію) принципів не слід пов'язувати з їх важливістю для успіху: всі вони однаково важливі, а порядок їх реалізації може варіюватися відповідно до особливостей організації і станом трудоохрапной, промислової та екологічної безпеки в ній.

Принцип 1. Створюйте нову культуру охорони праці. Ключову роль у створенні нової культури управління в галузі охорони праці відіграють системи управління охороною праці на рівні організацій і формування у керівників цих організацій прихильність справі охорони праці.

Впровадження СУОП організації, яка легко інтегрується в інші системи управління, наприклад управління якістю, охороною навколишнього середовища, створює умови, за яких охорона праці стає для керівників пріоритетним завданням розвитку колективу.

СУОП стає для організації проектом вищого рівня: за створення системи відповідає перший керівник організації, за її функціонування - як правило, технічний директор або головний інженер організації. Крім того, документи системи (керівництво по СУОП, стандарти підприємства, інструкції з охорони праці) підписують керівники організації, тим самим вони беруть на себе відповідальність за їх реалізацію і успішне функціонування. Охорона праці стає частиною корпоративної культури організаці і.

Одним з важливих інструментів створення позитивної культури охорони праці є політика в галузі охорони праці, спрямована на досягнення безпеки за конкретний період діяльності, розроблена за участю персоналу організації, документально оформлена та підписана першим керівником організації. У результаті культура охорони праці стає позитивною, що дає впевненість працівникам організації, що безпека є однією з ключових цінностей організації.

Принцип 2. Введіть у практику обов'язкове безперервне навчання кадрів у галузі охорони праці. Заохочуйте прагнення до утворення і вдосконалення ю. Найбільш важливим підсумком навчання з охорони праці має стати засвоєння учнями принципів, що полягають у посиленні особистої відповідальності за власне здоров'я та безпеку. Навчання та підвищення кваліфікації в галузі охорони праці повинні забезпечити процес впровадження передових знань серед працівників, підвищити їх компетенцію у вживаних ними діях. Таким чином, найважливішим чинником навчання керівників і персоналу повинні стати компетентність і поінформованість, а щоб добитися цього, керівники повинні проявляти якості лідерів і демонструвати прихильність ідеям безпеки [2][2]. Звідси виникає першорядна необхідність навчати керівників принципам прихильності безпеки: тільки опанувавши цими принципами, вони будуть зацікавлені в постійному освоєнні їх працівниками нових знань в галузі охорони праці.

Враховуючи необхідність в масовому навчанні новим методам роботи в галузі охорони праці, потрібно створювати умови для відкритої освіти працівників на основі дистанційних методів навчання (інтернет- технології, відеоконференції та ін.), А також використовувати індивідуальне навчання на основі інформаційних технологій.

Принцип 3. Навчайте лідерства та прихильності керівників питань охорони праці. Згідно з цим принципом безпеку піддається управлінню, є об'єктом постійного і загальної уваги; безпека - успіх бізнесу організації, вона прибуткова. У загальному вигляді мета прихильності безпеки сформульована в системі управління охороною праці та промисловою безпекою ТОВ "Северсталь-ресурс": "Безпека - скрізь. Безпека - завжди. Безпека - у всьому".

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Безпека праці необхідно розглядати як важливу область діяльності, яку можна порівняти з іншими виробничими завданнями. Найвище керівництво повинне однозначно вважати і підтверджувати своїми діями, що безпека має таке ж значення, як ціна, продуктивність, якість і людське відношення. Всі менеджери і керівники організації повинні демонструвати наочну і активну прихильність принципам безпеки, заохочувати ініціативи, пов'язані з поліпшенням безпеки, і керувати цим процесом, а також сприяти участі співробітників в поліпшенні результатів діяльності з охорони праці.

За впровадження політики в галузі охорони праці та елементів СУОП в організації відповідає перший керівник компанії, а також керівники структурних підрозділів (бізнес-одиниць компанії). Лінійні керівники всіх рівнів відповідальні за результати діяльності в галузі безпеки на підвідомчих їм ділянках. Керівники та спеціалісти служб охорони праці забезпечують лінійних керівників рекомендаціями щодо виконання зобов'язань з охорони праці, проводять необхідні експертизи тощо При необхідності вони повинні мати повноваження для прямого доступу до вищого керівництва організацій.

Права, звітність і відповідальність повинні бути чітко визначені в залежності від делегованих повноважень для кожної посади в кожній організації. Права і відповідальність у галузі охорони праці, делеговані окремим співробітникам, повинні бути документально оформлені. Керівництво має забезпечити розуміння співробітниками їх прав і відповідальності.

Принцип 4. Розробіть програму морального і матеріального заохочення працівників. Нові трудові відносини в галузі безпеки неможливо створити без відмови від пріоритету покарань за будь-які помилки персоналу, в тому числі не призвели до травм і аварійних ситуацій. Страх неминучості покарання знижує ефективність роботи колективу, продуктивність праці, створює ненормальний психологічний і соціальний клімат на виробничих дільницях та робочих місцях.

Найважливішим в управлінні безпекою є мотивація працівників. У реалізації цього принципу треба виходити з того, що люди мотивують себе самі, але для цього керівництву організації треба створити такий клімат, в якому нагорода за безпечне поводження відповідає бажанням і потребам всіх працівників організації.

Способів і методів матеріальної і моральної мотивації співробітників існує багато, але головний висновок мотивування працівників у галузі охорони праці полягає в тому, що досягнення високих показників у сфері безпеки допоможуть підприємству підвищити продуктивність праці за рахунок підвищення ефективності виробництва, прояви доброї волі, завдяки високому моральному настрою в колективі.

Принцип 5. Руйнуйте бар'єри між підрозділами і людьми, що працюють в них. Відсутність адміністративних бар'єрів між підрозділами характеризує високу культуру трудових відносин у колективі і досягається за рахунок об'єднання зусиль підрозділів, що займаються дослідженнями, проектуванням, експлуатацією, виробництвом, ремонтом, підрядними роботами. Це дозволяє колегіально вирішувати проблеми забезпечення безпеки на всіх стадіях життєвого циклу підприємства. На кожному етапі проекту має бути сформована команда (цільова група), яка буде втілювати в життя програму вдосконалення управління безпекою.

Принцип 6. Дайте працівникам можливість пишатися своєю працею і його результатами. Усуньте ситуації, які "обкрадають" робітників, фахівців і керівників, позбавляючи їх можливості пишатися своєю працею. Працівників, які не мають порушень правил безпеки, необхідно заохочувати на противагу поширеною в наших організаціях практики розголошувати тільки випадки порушень або травм.

Крім того, в організації важливо створити соціальний клімат довіри, партнерства і взаємної поваги як по вертикалі, так і по горизонталі

Принцип 7. Переходьте від контролю за забезпеченням безпеки до управління безпекою. Для цього на рівні організації повинен бути зроблений акцент на пріоритетності організаційної культури, підвищенні відповідальності, прихильності керівників компанії певним цілям, мотивації людей на безпечний і високопродуктивну працю. На рівні наглядових і контролюючих органів це пов'язано з переходом від нагляду за об'єктами до нагляду за функціонуванням систем управління безпекою в організаціях, ефективність яких підтверджується аудитом цих систем. У свою чергу, СУОП повинні будуватися на досягненнях сучасного менеджменту та міжнародних стандартів у сфері управління безпекою.

Новий підхід до формування СУОП в організації заснований на принципах доступності, відкритості, гласності. Це означає загальнодоступність даних про стан умов і охорони праці, відкритість роботи контролюючих органів, інформування всіх працівників про події (аваріях, інцидентах, мікротравмах, нещасних випадків, професійних захворювань), створення умов, що сприяють участі в управлінні безпекою праці працівників організації, а також персоналу інших організацій (постачальники та підрядники), споживачів продукції (робіт, послуг).

Принцип 8. Визначте ролі, відповідальність і повноваження кожного працівника в області забезпечення безпеки. Ефективне впровадження системи управління охороною праці може бути досягнуто лише за активної участі всіх працівників організації. Розподіл відповідальності і повноважень серед посадових осіб повинні бути рівнозначним, що дозволить створити ефективну взаємодію між керівниками та персоналом очолюємо их ними підрозділів. При цьому треба враховувати, що кожен рівень управління організації виконує свою роль, має свої специфічні види відповідальності і повноважень (див. Вище).

Принцип 9. Керуйте змінами. Поняття "зміни" включає, але не обмежується змінами у виробничому процесі і використаний обладнанні; в спорудах; у складі використовуваних речовин і введенні нових матеріалів, здійсненні експериментальних робіт; в проектах, що реалізуються в діючих цехах; в структурі управління.

Процедура управління змінами в першу чергу передбачає розподіл відповідальності за її здійснення. Для цього створюється комісія з розгляду змін, до складу якої входять фахівці в галузі безпеки (працеохоронної, промислової, пожежної, екологічної та ін.), Менеджер з якості та інженер з охорони праці, начальник цеху інженер виробничої гігієни і т.д. При цьому начальник служби охорони праці, промислової та екологічної безпеки організації останнім підписує комплект необхідної документації.

Принцип 10. Доведіть до всіх працівників організації політику керівництва у сфері охорони праці. Політика організації в галузі охорони праці повинна відповідати характеру і масштабу ризиків, ув'язуватися з цілями організації і включати в себе зобов'язання, прийняті та підписані вищим керівником організації щодо забезпечення постійного поліпшення умов і охорони праці. Політика має активно пропагуватися в якості основного документа і постійно вдосконалюватися.

Без такої політики поведінкові аспекти безпеки не будуть у достатній мірі прийняті до уваги, і безпека відсунеться в сторону, коли інші виробничі проблеми, наприклад в умовах кризи, стануть більш невідкладними. Важливо, щоб політика отримала ефективне розповсюдження і була доведена до відома кожного працівника, була їм зрозуміла і виконувалася.

Принцип 11. Введіть у практику регулярне проведення поведінкового аудиту безпеки. В організації, в якій правильно реалізується процес мотивації, керівництво і кожен працівник віддані принципам безпеки і беруть активну участь у роботі щодо її забезпечення.

У російській практиці давно зарекомендував себе такий метод залучення працівників до контролю за забезпеченням безпеки на виробництві, як багатоступінчастий контроль за станом охорони праці. Він і сьогодні широко практикується в організаціях. Однак цей метод, застосовуваний протягом багатьох років практично без змін, досить формалізований і перестав активно впливати на прихильність фахівців питань охорони праці та результативність цієї діяльності. Крім того, велика кількість порушень на робочих місцях і ділянках відбувається з організаційних причин: через помилкових дій персоналу або недосконалості з позицій безпеки діючих інструкцій, стандартів підприємств і т.п. Па практиці на ці проблеми звертають увагу лише тоді, коли відбуваються нещасні випадки, зокрема опитується персонал: чому він так працював, чи відповідає його робота регламентуються процедурам і методам, чи не містять помилок самі процедури, чи відповідають вони чинними правилами і нормами і т .п.

Усунути ці недоліки можна за допомогою поведінкового аудиту безпеки. Цілі, які переслідує поведінковий аудит, спрямовані на визначення, виявлення та виключення відхилень, викликаних неправильним, невідповідним і (або) небезпечною поведінкою персоналу, та сприяння закріпленню правильної поведінки. Поведінковий аудит безпеки не виключає інші види контролю, що застосовуються в організаціях.

Принцип 12. Введіть пріоритет, за яким закупівлі обладнання, засобів індивідуального захисту визначаються їх функціональними властивостями, а не ціною. Головне - не гроші, а безпека і нешкідливість. Постачальна організації продукція, включаючи технічні пристрої і послуги, повинна мати сертифікат відповідності ГОСТ Р або ТУ. Засоби індивідуального захисту додатково повинні мати гігієнічний сертифікат.

Вимоги про відповідність придбаної продукції вимогам нормативної документації з охорони праці (у тому числі нормативам з радіаційної безпеки) містяться в договорах на поставку, що укладаються службами постачання організації.

При пошуку нових постачальників / підрядників і закупівлю нових видів товарів і послуг рекомендується розсилати опитувальний лист, що включає відомості про стан охорони праці постачальника. При остаточному виборі постачальника враховується отримана інформація про виконання ним вимог охорони праці, пов'язаних з його продукцією або послугами.

Принцип 13. Покращуйте кожну процедуру забезпечення безпеки. Щоб покращувати процедури забезпечення безпеки, їх треба спочатку створити. Прийняти рішення про документування процедури необхідно для того, щоб бути впевненим, що процедура буде виконуватися всіма працівниками однаково безпечно. Крім того, задокументована процедура дозволяє контролювати, чи правильно вона виповнюється персоналом.

Виходячи з вимог російських і міжнародних стандартів але управлінню охороною праці (OHSAS 18001, ГОСТ ССБ'Г 12.0.230- 2007 та ін.), В організації повинні бути розроблені процедури, що включають ідентифікацію небезпек, оцінку ризиків, ідентифікацію законодавчих та інших нормативних правових вимог , створення обізнаності, навчання та інформування, управління документацією та ін., включаючи управління аварійними ситуаціями і внутрішній аудит в галузі охорони праці.

Принцип 14. Постійно ставте цілі і досягайте їх. Цілі організації в галузі охорони праці - це прогнозовані і плановані результати, які повинні бути досягнуті організацією відповідно до політикою, спрямованою на послідовне поліпшення умов і охорони праці. Вони розробляються на підставі інформації про функціонування СУОП, результатах оцінки ризику та виявлених невідповідностей. Цілі визначають те, що потрібно виконувати, а завдання визначають рівень виконання у встановлений період часу. Цілі в галузі охорони праці в організації спрямовані на виконання її політики в галузі охорони праці та постійне вдосконалення СУОП.

Використання системного підходу в постановці цілей і завдань і плануванні заходів в сукупності з системою обліку витрат на охорону праці дозволяє вести єдиний облік коштів, які витрачаються на безпеку, контролювати і аналізувати досягнення цілей і завдань і виконання запланованих заходів.

Принцип 15. Визначте методи оцінки результативності роботи в галузі охорони праці. Система вимірювання результативності діяльності з охорони праці в організації включає оцінку стану охорони здоров'я та безпеки праці; ефективності функціонування та результативності СУОП; якості та повноти відповідальності працівників у галузі охорони праці. Вона дозволяє об'єктивно оцінювати виконання конкретними працівниками обов'язків з охорони праці, встановлювати відхилення досягнутих показників від необхідних або запланованих величин, дає можливість зіставляти роботу різних підрозділів і окремих працівників з охорони праці. Крім того, вимірювання результативності дає інформацію для планування подальшої роботи з охорони праці, матеріального і морального стимулювання персоналу, вдосконалення форм і методів роботи щодо забезпечення безпеки праці, коригування регламентуючих документів і т.д.

Показники, що характеризують роботу організації з охорони праці, можуть бути найрізноманітнішими: утримання робочих місць відповідно до вимог безпеки та гігієни праці; своєчасне виконання запланованих заходів з охорони праці; своєчасне виконання заходів за актами розслідування аварій та інцидентів на виробничих об'єктах, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; своєчасне виконання приписів державних органів нагляду та контролю, служб охорони праці, інших служб організації; зниження аварійності та захворюваності на виробництві.

Принцип 16. Організуйте регулярне проведення днів безпеки праці. Відповідно до моніторингу умов і охорони праці в організації на регулярній основі проводяться дні охорони праці, мета яких - привернути увагу органів влади, роботодавців і всіх працівників організації до проблем запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійних захворювань.

У цей день всі структурні підрозділи та їх працівники, громадські організації приділяють питанням охорони праці особливе і пріоритетне значення. Заслуховуються інформація керівництва організації, а також звіти керівників підрозділів про стан роботи з охорони праці за минулий місяць і виконання рішень, прийнятих раніше, і ін.

Починаючи з 2003 р з ініціативи МОП проводиться Всесвітній день охорони праці, який припадає на 28 квітня. Таким способом МОП просуває ідею активного попередження виробничого травматизму та професійної захворюваності, пріоритету попереджувальних заходів щодо забезпечення безпеки праці та збереженню здоров'я на роботі.

Принцип 17. Відмовтеся від "порожніх" гасел, закликів з охорони праці, наповніть їх "живим" сенсом. Досягнення в галузі забезпечення безпеки мають бути послідовними, виходити з досягнутого рівня безпеки з орієнтацією на чітко заплановані заходи. З цією метою в організації бажано сформулювати місію і бачення керівників організації та всіх її працівників у галузі охорони праці (див. Нижче). Така спрямованість діяльності дозволяє орієнтувати весь колектив на перспективу досягнення поетапної повній безпеці за рахунок реалізації конкретних заходів.

Принцип 18. Переходьте на інтегроване управління охороною праці, промислової та екологічної безпекою. В умовах економічної та фінансової кризи, коли значно менше фінансових коштів виділяється на попереджувальні заходи в галузі охорони праці та інших напрямів забезпечення безпеки, доцільно переходити на розробку і впровадження інтегрованих систем управління охороною праці, промисловою безпекою та екологією, щоб не знижувати рівень безпеки виробництва. По-перше, це дозволяє перейти до комплексного вирішення проблеми зниження втрат в організації, а значить, сприяти ефективності та економічності виробництва за рахунок попередження прояви нещасних випадків, аварій, забруднення навколишнього середовища. По-друге, значно знижуються витрати на розробку окремих систем управління за вказаними напрямками, скорочується кількість розроблюваних документів по системам, видів аудиту та витрат на їх проведення тощо По-третє, спрощує розуміння фахівцями і персоналом документів, що регламентують процедури забезпечення безпеки і нешкідливості виробництва.

  • [1] При формуванні 18 принципів управління охороною праці в умовах економічної та фінансової кризи використовувався досвід відомих вчених у сфері світового менеджменту: Е. Демінга, Дж. Джу- рана, К. Ісікави, Т. Тагуті, Е. Шухарта та ін., а також наукова і практична робота Відкритого інституту охорони праці, промислової безпеки та екології Академії праці і соціальних відносин з провідними організаціями, які домоглися позитивних результатів у галузі управління охороною праці.
  • [2] Слід зазначити, що прихильність керівників до питань охорони праці не піддається виміру, але завжди видно, коли вона є, а коли її немає.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

РОЛЬ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ технологічні процеси і виробництва (ОХОРОНИ ПРАЦІ) в управлінні ризиками НА ВИРОБНИЦТВІ
Дослідження систем управління безпекою та охороною праці в промисловості та організаціях
Місія та бачення організації в галузі охорони праці
Система управління охороною праці в організації
Які обов'язки працівника в області охорони праці?
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Організація служби охорони праці
Планування заходів та функціонування системи управління охороною праці
Управління охороною праці в організації
УПРАВЛІННЯ виробничих ризиків (ОХОРОНА ПРАЦІ)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук