Навігація
Головна
Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення...МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІВикористання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської...
Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення...МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІВикористання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської...
Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення...МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІВикористання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності

Фінансовим аналізом займаються не тільки керівники і відповідні служби організації, але і її засновники, інвестори - для оцінки фінансового стану, вивчення ефективності використання ресурсів, комерційні банки - для оцінки кредитоспроможності і визначення ступеня ризику видачі кредиту, постачальники - для своєчасного отримання платежів і т. д. В залежності від завдань аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності поділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз - проводиться службами організації, його результати використовуються для планування фінансового стану організації, забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності. Його мета - встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб забезпечити ефективне функціонування організації, отримання максимального прибутку і виключення банкрутства.

Зовнішній аналіз - здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. Його мета - встановити можливість вигідного вкладення коштів, щоб забезпечити максимальну прибуток і мінімізувати комерційні та фінансові ризики.

Аналізуючи бухгалтерську (фінансову) звітність, користувач спочатку визначає абсолютні показники, а потім при їх аналітичній обробці переходить до відносних показників - фінансових коефіцієнтах.

Деталізація методики фінансового аналізу залежить від поставлених цілей, а також від різних факторів інформаційного, тимчасового, методичного, кадрового та технічного забезпечення. Логіка аналітичної роботи передбачає її організацію в два етапи:

o попередня оцінка, або експрес-аналіз, фінансового стану;

o деталізований аналіз фінансового стану.

Експрес-аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності

Метою експрес-аналізу є наочна просте оцінка майнового стану та ефективності розвитку господарюючого суб'єкта. Цей вид аналізу може проводитися аудитором на попередньому етапі планування аудиторської перевірки. Експрес-аналіз доцільно виконувати в три етапи:

1) підготовчий;

2) попередній огляд бухгалтерської звітності;

3) економічне читання та аналіз звітності.

Мета підготовчого етапу - прийняти рішення про доцільність аналізу фінансової звітності і переконатися в її готовності до читання. Перше завдання вирішується шляхом попереднього ознайомлення зі звітністю і останнім аудиторським висновком, друга носить певною мірою технічний характер. Тут проводиться візуальна і найпростіша рахункова перевірка звітності по формальних ознаках і по суті: визначається наявність всіх необхідних форм і додатків, реквізитів і підписів; вивіряються правильність і ясність заповнення звітних форм; перевіряються валюта балансу і всі проміжні підсумки; перевіряються взаємна ув'язка показників звітних форм і основні контрольні співвідношення між ними і т.п.

Мета попереднього огляду бухгалтерської звітності - ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу, яка дозволить зрозуміти особливості бізнесу організації, стратегії її розвитку, етап життєвого циклу. Це необхідно для того, щоб оцінити умови роботи у звітному періоді, виявити тенденції зміни основних показників діяльності, а також якісні зміни в майновому і фінансовому становищі господарюючого суб'єкта.

На даному етапі потрібно звертати увагу на алгоритми розрахунку основних показників. Аналізуючи тенденції зміни основних показників, необхідно брати до уваги вплив деяких спотворюють факторів, зокрема інфляції.

Крім того, слід зазначити, що і сам баланс, будучи основною звітною і аналітичною формою, не вільний від деяких обмежень. Найбільш істотні з них наступні.

1. Баланс історич за своєю природою - він фіксує сформовані до моменту його складання підсумки фінансово-господарської діяльності.

2. Баланс відображає статику в коштах і зобов'язаннях організації, тобто відповідає на питання про те, що являє собою організація в даний конкретний момент згідно використовуваної обліковій політиці, але не відповідає на питання про те, в результаті чого склалося таке положення.

3. За даними звітності можна розрахувати цілий ряд аналітичних показників, проте всі вони будуть марні без зіставлення з якою-небудь базою. Баланс, розглянутий ізольовано, не забезпечує просторової і тимчасової порівнянності. Тому його аналіз повинен проводитися в динаміці і по можливості доповнюватись оглядом аналогічних показників по спорідненим організаціям, їх середньогалузевими і среднепрогрессівнимі значеннями.

4. Інтерпретація балансових показників можлива лише з залученням даних про обороти коштів, тобто про ділову активність організації.

5. Баланс - звід одномоментних даних на кінець звітного періоду, а отже, не відображає змін засобів організації протягом звітного періоду. Це стосується насамперед до найбільш динамічним статтями балансу.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

6. При складанні балансу закладений принцип оцінки за цінами придбання. В умовах інфляції, зростання цін на сировину та обладнання, низькою обновляемости основних засобів багато статей балансу відображають сукупність однакових за функціональним призначенням, але різних за вартістю облікових об'єктів. Це, зрозуміло, істотно спотворює результати діяльності організації, реальну оцінку її господарських засобів, "ціну" організації в цілому і її фінансові результати, в першу чергу пов'язані з оцінкою використання капіталу.

7. Одна з головних цілей функціонування будь-якої організації - отримання прибутку. Однак цей показник відображений в балансі недостатньо повно. Представлена в ньому абсолютна величина накопиченого прибутку у відриві від витрат і обсягу реалізації не показує, в результаті чого склалася саме така сума.

8. Підсумок балансу не відображає ту суму коштів, якої реально володіє організація, її "вартісну оцінку". Це обумовлено можливим невідповідністю балансової оцінки господарських засобів реальним умовам внаслідок інфляції, кон'юнктури ринку і т.д.

9. На фінансове становище організації та перспективи його зміни впливають фактори не тільки фінансового характеру, але і багато інших, які взагалі не мають вартісної оцінки (можливі політичні та економічні зміни, зміна форм власності тощо). Тому аналіз бухгалтерської звітності є лише одним з розділів комплексного економічного аналізу, що використовує, крім формалізованих критеріїв, неформальні оцінки.

Економічне читання та аналіз звітності - основний етап експрес-аналізу. Його мета - узагальнена оцінка результатів господарської діяльності організації та її фінансового стану. Такий аналіз проводиться з тим чи іншим ступенем деталізації в інтересах різних користувачів.

Деталізований аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності

Мета деталізованого аналізу - докладна характеристика майнового і фінансового положення господарюючого суб'єкта, результатів його діяльності в минулому році (періоді), а також можливостей розвитку на перспективу. Він конкретизує, доповнює і розширює окремі процедури експрес-аналізу.

Деталізований аналіз дає можливість оцінити фінансове становище компанії, майновий стан, ступінь підприємницького ризику (можливість погашення зобов'язань перед третіми особами), достатність капіталу для поточної діяльності і короткострокових інвестицій, потреба в додаткових джерелах фінансування, здатність до нарощування капіталу, раціональність використання позикових коштів, ефективність діяльності компанії.

У загальному вигляді програма поглибленого аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності може виглядати наступним чином.

1. Попередній огляд економічного і фінансового стану суб'єкта господарювання.

1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності.

1.2. Виявлення "хворих" статей звітності.

2. Оцінка і аналіз економічного потенціалу суб'єкта господарювання.

2.1. Оцінка майнового стану.

2.1.1. Побудова аналітичного балансу-нетто.

2.1.2. Вертикальний аналіз балансу.

2.1.3. Горизонтальний аналіз балансу.

2.1.4. Аналіз якісних зрушень у майновому положенні.

2.2. Оцінка фінансового стану.

2.2.1. Оцінка ліквідності.

2.2.2. Оцінка фінансової стійкості.

3. Оцінка і аналіз фінансових результатів діяльності суб'єкта господарювання.

3.1. Оцінка обсягу продажів.

3.2. Аналіз структури доходів.

3.3. Аналіз структури витрат.

3.4. Аналіз прибутку.

3.5. Аналіз рентабельності.

3.6. Оцінка фінансової стійкості, кредито- і платоспроможності.

В даний час склалося кілька підходів до послідовності проведення аналізу:

o від розрахунку і оцінки узагальнюючих показників ефективності використання капіталу, вивчення його складу і структури до оцінки платоспроможності та фінансової стабільності організації;

o від загальної характеристики та оцінки активів та їх джерел до оцінки платоспроможності, фінансової стійкості та ефективності використання активів;

o від аналізу фінансових результатів до загальної оцінки динаміки і структури статей бухгалтерського балансу, фінансової стійкості та ліквідності, ефективності діяльності організації;

o від аналізу формування капіталу, його розміщення, оцінки платоспроможності, фінансової стабільності до аналізу ефективності використання капіталу і основним факторам формування і зміни фінансового становища;

o від аналізу і ліквідності, структури та вартості капіталу до аналізу оборотності оборотних коштів, прибутковості організації, перспективного фінансового аналізу та оцінці беззбитковості.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення фінансового аналізу
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості та недоліки методу
Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення фінансового аналізу
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості та недоліки методу
Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення фінансового аналізу
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості та недоліки методу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук