Навігація
Головна
Інформативність форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки"АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИПринципи формування інформації про доходи і витратиМаржинальний звіт про прибутки і збиткиДопущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при...Статті доходу, витрат, прибутку або збитківПоняття доходів і витрат організації та їх класифікаціяДоходи і витрати, прибуток організаційЗвіт про прибутки і збиткиДоходи і витрати, прибуток і грошові потоки організації
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття доходів і витрат організації та їх класифікація у звіті про прибутки і збитки

Уміння читати і аналізувати звіт про прибутки і збитки передбачає розуміння визначень доходів і витрат відповідно до методу нарахувань, знання класифікації та змісту статей звіту. Крім того, при аналізі доходів і витрат, що цікавить організації за тривалий період необхідно брати до уваги зміни вимог щодо розкриття інформації в бухгалтерській (фінансової) звітності.

У трактуванні МСФЗ доходи - це збільшення економічних вигод, що відбувається у формі надходження або збільшення активів або зменшення зобов'язань, що виражається в збільшенні капіталу, не пов'язаного з внесками засновників; витрати - зменшення економічних вигод, що відбувається у формі вибуття або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що спричиняють зменшення капіталу і не пов'язаних з розподілом між засновниками.

Критерії визнання доходів і витрат у звіті про прибутки та збитки:

o існує ймовірність того, що організація отримає або втратить майбутні економічні вигоди, обумовлені відповідним об'єктом визнання;

o збільшення (зменшення) активів і зменшення (збільшення) зобов'язань може бути надійно оцінений;

o визнання доходів відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань (продаж товарів, відмова від виплати боргу);

o визнання витрат відбувається одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів (заборгованість з виплати зарплати, амортизація обладнання).

Під майбутніми економічними вигодами (the future economic benefit) розуміється укладений в об'єкті потенціал (сукупність можливостей), прямо або побічно що сприяє притоку грошових коштів або еквівалентів грошових коштів в компанію.

Цим потенціалом можуть бути виробничі можливості, які є частиною операційної діяльності компанії. Комітет може приймати такі форми:

o конвертованість у грошові кошти або еквіваленти грошових коштів;

o здатність скоротити відтік грошових коштів з компанії (наприклад, альтернативний виробничий процес знижує витрати на виробництво).

Майбутні економічні вигоди, які компанія отримує від об'єкта, можуть бути виражені у вигляді виручки від продажу товарів і послуг, економії витрат, інших вигод, які є результатом використання об'єкта. Іншими вигодами можуть бути підвищення ефективності, зниження ризиків.

Компанія має деякими активами (основними засобами, матеріалами та ін.), Які призначені для використання у виробництві товарів чи наданні послуг, здатних задовольнити потреби та інтереси покупців. Оскільки товари та послуги здатні задовольнити потреби та інтереси покупців, останні готові платити за них і тим самим сприяти припливу грошових коштів в компанію. Таким чином, зазначені активи містять в собі майбутні економічні вигоди, тобто сукупність можливостей сприяти припливу грошових коштів в компанію.

У компанії є об'єкт інтелектуальної власності. Використання цього об'єкта у виробничому процесі може призвести до скорочення виробничих витрат (а не до збільшення доходів як таких). Отже, даний об'єкт несе в собі майбутні економічні вигоди.

Опціон на покупку будь-якого фінансового інструменту (наприклад, акцій) припускає, що держатель його має право в майбутньому придбати даний інструмент на заздалегідь обговорених умовах (включаючи ціну). У зв'язку з цим опціон надає власникові можливість отримати економічні вигоди, що викликаються змінами у справедливій вартості базового фінансового інструменту. У свою чергу випуск опціону припускає потенційну втрату майбутніх економічних вигод другою стороною.

Втілені в активі майбутні економічні вигоди реалізуються різними шляхами. Зокрема, актив може бути: використаний окремо або в комбінації з іншими активами у виробництві товарів або при наданні послуг, призначених для продажу третім особам; обміняний на інші активи; використаний для погашення зобов'язання; розподілений серед власників компанії. У свою чергу відтік економічних вигод при погашенні зобов'язання відбувається в результаті відмови компанії від своїх ресурсів шляхом виплати грошових коштів, передачі інших активів, надання послуг та ін.

Для цілей складання бухгалтерської звітності російськими організаціями визначення і зміст доходів і витрат розкриті в ПБО 9-99 "Доходи організації" та ПБО 10-99 "Витрати організації" (рис. 4.3, 4.4). Цими положеннями:

- Визначено поняття доходів і витрат організації;

- Встановлено перелік доходів і витрат по звичайних видах діяльності та інших доходів і витрат;

- Сформульовані критерії визнання доходів і витрат; встановлено порядок розкриття інформації про доходи і витрати в бухгалтерській звітності.

Доходи організації

Рис. 4.3. Доходи організації

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Витрати організації

Рис. 4.4. Витрати організації

Наказом Мінфіну Росії від 18.09.2006 № 116н внесені зміни до класифікації доходів і витрат. Починаючи з бухгалтерської звітності за 2006 р у звіті про прибутки та збитки доходи і витрати відображаються як доходи і витрати від звичайних видів діяльності та інші доходи і витрати. Таким чином, інші операційні, позареалізаційні та надзвичайні доходи і відповідні їм витрати відображаються у звітності як інші.

Це не виключає доцільності ведення аналітичного обліку за рахунком 91 "Інші доходи і інші витрати" з виділенням таких об'єктів аналітичного обліку, як позареалізаційні доходи і витрати, надзвичайні доходи і витрати.

Можливі й інші ознаки класифікації інших доходів і витрат для цілей аналізу фінансових результатів, але в кожному разі розкриття інформації для зовнішніх користувачів повинне бути засноване на загальних правилах, що виключають двояке тлумачення доходів і витрат, їх вплив на кінцеві показники і несуттєву інформацію.

У звіті про прибутки і збитки виручка та інші доходи, які становлять 5% і більше від загальної суми доходів організації за звітний період, демонструються за кожним видом окремо. Виходячи з правила суттєвості по кожному доходу, який досягає 5% і більше від загальної суми доходів організації за звітний період, у звіті показується відповідна йому частину витрат. Також відокремлено слід відобразити ті доходи, без інформації про яких неможлива оцінка фінансових результатів зацікавленими користувачами.

До доходів від звичайних видів діяльності належать: виручка від продажу продукції і товарів; надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг, які з метою аналізу та оцінки результатів господарської діяльності розуміються як обсяг продажів - показник ділової активності, що характеризує результат використання наявних ресурсів.

Грошовий вираз цих надходжень визначається на основі умов договорів з продажу товарів, продукції (робіт, послуг) з урахуванням знижок (накидок), сумовихрізниць, змін умов договору, розрахунків негрошовими засобами тощо Це означає, що виручка приймається до обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, яка складається з надходжень грошових коштів, іншого майна та (або) дебіторської заборгованості.

Якщо не виконані всі умови визнання доходу від продажу продукції, а перехід права власності на продукцію до покупця відрізняється від загальновстановленого, то відвантажена продукція не включається до складу виручки і відображається в балансі за статтею

"Товари відвантажені" по виробничій собівартості. Виручка від продажу цієї продукції буде включена до звіту про прибутки і збитки після надходження грошових коштів або іншого майна.

Якщо предметом діяльності організації є надання за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів за договором оренди, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю (орендна плата), відповідно і виникаючі витрати відносяться до звичайних видів діяльності.

У тих випадках, коли предмет діяльності організації визначений як надання за плату прав по патентах на винаходи, промислові зразки та інші види інтелектуальної власності, виручкою вважаються надходження у вигляді ліцензійних платежів (включаючи роялті), надходжень за користування об'єктами інтелектуальної власності, а витрати по веденню такої діяльності вважаються звичайними витратами.

В організаціях, предметом діяльності яких є участь у статутних капіталах інших організацій, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю, а відповідні їм витрати - витратами по звичайної діяльності.

В інших випадках перераховані доходи (витрати) відносяться до інших доходів (витрат).

Витрати по звичайних видах діяльності включають витрати:

o з виготовлення та продажу продукції;

o придбання та продажу товарів;

o виконання робіт, надання послуг.

Також витратами по звичайних видах діяльності вважається відшкодування вартості основних засобів, нематеріальних активів та інших активів, що амортизуються, здійснюваних у вигляді амортизаційних відрахувань.

Витрати по звичайних видах діяльності складаються з витрат:

- Пов'язаних з придбанням сировини, матеріалів, товарів та інших МПЗ;

- Виникають безпосередньо в процесі переробки (доопрацювання) МПЗ для цілей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг та їх продажу;

- Пов'язаних з продажем (перепродажем) товарів (витрати по утриманню та експлуатації основних засобів та інших необоротних активів, а також для підтримання їх у справному стані, комерційні витрати, управлінські витрати та ін.).

Витрати по звичайних видах діяльності у звіті про прибутки і збитки представлені наступними статтями:

o собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг у вигляді витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) у частці, що відноситься до проданої продукції (робіт, послуг);

o комерційні витрати;

o управлінські витрати.

У бухгалтерській звітності підлягає розкриттю, як мінімум, така інформація:

o витрати по звичайних видах діяльності в розрізі елементів витрат;

o зміна величини витрат, що не мають відношення до обчислення собівартості проданих продукції, товарів, робіт, послуг у звітному році;

o витрати, рівну величині відрахувань у зв'язку з утворенням відповідно до правил бухгалтерського обліку резервів (майбутніх витрат, оціночних резервів та ін.).

Показники, які відповідно до галузевої приналежністю організації відображають у складі доходів і витрат по звичайних видах діяльності, наведено в табл. 4.2.

Управлінські витрати для промислових організацій - це витрати по управлінню і загальногосподарські витрати, які показуються в звіті про прибутки і збитки окремим рядком (якщо вони не включаються до складу собівартості товарів, продукції, робіт, послуг). У цьому випадку для визначення фінансового результату вони списуються як витрати періоду з рахунку 26 "Загальногосподарські витрати" безпосередньо в дебет рахунку 90 "Продажі". До таких витрат належать:

o адміністративно-управлінські витрати;

o витрати на утримання загальногосподарського персоналу, не пов'язаного з виробничим процесом;

o амортизаційні відрахування і витрати на ремонт основних засобів управлінського і загальногосподарського призначення;

o орендна плата за приміщення загальногосподарського призначення;

o витрати з оплати інформаційних, аудиторських та консультаційних послуг;

o інші аналогічні за призначенням витрати.

Організації, діяльність яких не пов'язана з виробничим процесом (комісіонери, агенти, брокери, дилери і т.п., крім організацій, що здійснюють торговельну діяльність), відображають у складі загальногосподарських витрат витрати на ведення цієї діяльності і списують накопичені суми в дебет рахунку "Продажі ".

Таблиця 4.2. Доходи і витрати організацій різних галузей народного господарства і фінансової сфери

Доходи і витрати організацій різних галузей народного господарства і фінансової сфери

Комерційні витрати, що збираються на рахунку 44 "Витрати на продаж", пов'язані з продажем продукції, товарів, робіт, послуг. В організаціях, що здійснюють промислову й іншу виробничу діяльність, в їх складі можуть бути відображені витрати:

- На затарювання і упаковку виробів на складах готової продукції;

- З доставки продукції на станцію (пристань) відправлення, навантаженню у вагони, судна, автомобілі та інші транспортні засоби;

- Комісійні збори (відрахування), що сплачують збутових та інших посередницьким організаціям;

o з утримання приміщень для зберігання продукції в місцях її продажу і оплати праці продавців в організаціях, зайнятих сільськогосподарським виробництвом;

- На рекламу;

- представницькі витрати;

- Інші аналогічні за призначенням витрати. У сільськогосподарських і заготівельних організаціях у складі комерційних витрат можуть бути відображені:

o операційні витрати;

o общезаготовітельние витрати;

o витрати на утримання заготівельних та приймальних пунктів;

o витрати на утримання худоби та птиці на базах і в приймальних пунктах.

У торговельних організаціях комерційні витрати включають витрати обігу:

o на перевезення товарів;

o оплату праці;

o оренду;

o утримання будівель, споруд, приміщень та інвентарю;

o по зберіганню і підробці товарів;

o на рекламу;

o представницькі витрати;

o інші аналогічні за призначенням витрати.

У торговельній організації управлінські витрати включаються у витрати обігу і показуються по статті "Комерційні витрати".

Комерційні витрати списуються в дебет рахунку "Продажі".

Якщо комерційні витрати визнаються організацією як звичайні витрати звітного періоду, то їх сума показується повністю у звіті про прибутки і збитки за статтею "Комерційні витрати".

У ПБУ 10-99 "Витрати організації" немає прямого і однозначного приписи про спосіб визнання комерційних і управлінських витрат. Відзначено лише те, що "комерційні та управлінські витрати можуть визнаватися в собівартості проданих продукції, товарів, робіт, послуг повністю в звітному році їх визнання як витрати по звичайних видах діяльності".

Організація може передбачати в обліковій політиці інший порядок відображення управлінських і комерційних витрат. Тоді частка управлінських витрат, що відноситься до реалізованої продукції, включається в собівартість продукції і відображається по рядку 020 "Собівартість реалізованої продукції, проданих товарів, робіт, послуг". Комерційні витрати розподіляються між реалізованою і нереалізованою продукцією, у звіті про прибутки і збитки показується та їх частина, яка відноситься до реалізованої продукції. При часткове списання підлягають розподілу витрати: - на упаковку і транспортування (між окремими видами відвантаженої продукції) - в організаціях, що здійснюють промислову й іншу виробничу діяльність; - Транспортування (між проданим товаром і залишком товару на кінець кожного місяця) - у торговельних і посередницьких організаціях;

- По заготівлі сільськогосподарської сировини і (або) витрати по заготівлі худоби та птиці - в організаціях, заготовляють і переробляють сільськогосподарську продукцію.

Всі інші витрати, пов'язані з продажем продукції (товарів, робіт, послуг), щомісяця відносяться на собівартість проданої продукції (товарів, робіт, послуг).

У складі інформації про облікову політику організації в бухгалтерській звітності підлягає розкриттю порядок визнання комерційних і управлінських витрат.

Під іншими доходами та витратами розуміються доходи і витрати, не пов'язані з предметом діяльності організації. До них відносяться доходи і витрати, типові для діяльності багатьох організацій (табл. 4.3).

Окремі статті "Відсотки до отримання", "Відсотки до сплати", "Доходи від участі в інших організаціях" необов'язкові для заповнення окремим рядком, якщо є несуттєвими для оцінки фінансових результатів організації. В іншому випадку ці статті показуються самостійними рядками, причому вимога суттєвості може призвести до подальшої деталізації окремих доходів і відповідних їм витрат. При цьому організація повинна дати роз'яснення у звітності з даного питання.

Відсотки до отримання відображають доходи в сумі відсотків за облігаціями, депозитами, державними цінних паперів і т.п. відповідно до договорів, а також відсотки за надання в користування грошових коштів, використання банком грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації-клієнта в цьому банку. У цю статтю не включаються доходи, пов'язані з участю в статутному капіталі інших організацій; вони показуються у звіті відокремлено.

Таблиця 4.3. Склад типових статей інших доходів та інших витрат

Склад типових статей інших доходів та інших витрат

Відсотки до сплати включають витрати, пов'язані зі сплатою відсотків за облігаціями, а також відсотки, що виплачуються за користування наданими коштами у вигляді кредитів і позик.

Доходи від участі в інших організаціях - це доходи, одержувані від участі в статутному капіталі інших організацій, якщо це не є предметом їхньої діяльності. Вони підлягають отриманню по терміну відповідно до установчих документів.

У складі інших доходів і витрат відображаються прибуток і збитки від ведення спільної діяльності (за договором простого товариства), від операцій з передачі майна в рахунок вкладу за договором простого товариства та інші фінансові результати, пов'язані з веденням спільної діяльності, виявлення на рахунках бухгалтерського обліку.

За одним і тим же господарським операціям необхідно показувати розгорнуто доходи і витрати, не допускаючи заліку між статтями доходів і витрат. Наприклад, результати операцій з вибуття основних засобів, курсові різниці показуються в складі інших доходів і витрат наступним чином:

- У складі інших доходів - дохід до отримання від продажу основних засобів, відповідно до договору; у складі інших витрат - витрати, пов'язані з продажем основних засобів, залишкова вартість об'єкта основних засобів.

При аналізі статей інших витрат слід мати на увазі, що у зв'язку з вибуттям основних засобів та інших видів майна з причини неможливості їх використання (внаслідок непридатності до подальшої експлуатації, а також морального і фізичного зносу), списання по іншим причинам (наприклад, передача по договором дарування) в організації виникають тільки витрати у вигляді збитку від списання основних засобів.

У складі інших витрат також відображаються:

o суми окремих видів податків і зборів, які за законодавством відносяться на фінансові результати (наприклад, податок на майно);

o витрати, пов'язані з оплатою послуг, надаваних кредитними організаціями;

o витрати з утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів, мобілізаційних потужностей;

o витрати, пов'язані з анулюванням виробничих замовлень (договорів), припиненням виробництва, не дав продукції;

o витрати, пов'язані з обслуговуванням цінних паперів (оплата консультаційних, посередницьких, депозитарних послуг тощо);

o перерахування коштів, пов'язаних з благодійною діяльністю, витрати на спортивні заходи, відпочинок, розваги, заходи культурно-просвітницького характеру і т.п .;

o збитки за операціями з тарою;

o судові витрати, арбітражні збори.

Сумові різниці, що виникають у зв'язку з погашенням заборгованості за отриманими кредитами, отриманими і виданими позиками, також відображаються у складі інших доходів і витрат.

У складі інших доходів для комерційних організацій тепер враховуються і активи, отримані безоплатно. До них слід також відносити і бюджетні кошти, отримані в порядку надання державної допомоги, яка визнається збільшенням економічної вигоди конкретної організації в результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна).

Порядок списання бюджетних коштів на фінансові результати у вигляді позареалізаційних доходів визначено ПБО 13-2000 "Облік державної допомоги". Списання бюджетних коштів з рахунку обліку цільового фінансування проводиться систематично наступним чином.

Суми бюджетних коштів на фінансування капітальних видатків списуються протягом строку корисного використання необоротних активів (або протягом періоду визнання витрат, пов'язаних з виконанням умов надання бюджетних коштів, коли купуються необоротні активи, які не підлягають амортизації). У цьому випадку цільове фінансування враховується як доходи майбутніх періодів при введенні об'єктів необоротних активів в експлуатацію з подальшим віднесенням протягом строку корисного використання об'єктів необоротних активів у розмірі нарахованої амортизації на фінансові результати організації як позареалізаційні доходи.

Якщо суми бюджетних коштів призначені для фінансування поточних витрат, то цільове фінансування визнається як доходи майбутніх періодів в момент прийняття до обліку матеріально-виробничих запасів, нарахування оплати праці, здійснення інших видатків аналогічного характеру. Потім доходи майбутніх періодів списуються на фінансові результати як позареалізаційні доходи в періоди визнання витрат, на фінансування яких вони надані: при відпуску матеріально-виробничих запасів у виробництво продукції, на виконання робіт (надання послуг), нарахування оплати праці та здійснення інших видатків аналогічного характеру.

Якщо виділення бюджетних коштів пов'язане з виконанням певних умов, то період, протягом якого проводиться списання суми з рахунку обліку цільового фінансування, визначається виходячи з часу визнання окремих видів витрат.

Бюджетні кошти, надані на фінансування витрат, понесених організацією в попередні звітні періоди, відображаються як виникнення заборгованості за такими коштами і збільшення фінансового результату організації як позареалізаційні доходи у складі інших.

Інші витрати можуть і не показуватися розгорнуто по відношенню до відповідних доходах у тому випадку, якщо:

- Вони виникли в результаті одного і того ж або аналогічного за характером факту господарської діяльності;

- При цьому не є суттєвими для характеристики фінансового стану організації;

- Правила бухгалтерського обліку передбачають або не забороняють такого подання інформації в бухгалтерській звітності.

У процесі господарської діяльності організацій можуть виникати події, які по раптовості наступу і наслідків можуть розглядатися як надзвичайні. До подій такого роду відносять техногенні катастрофи і природні явища (стихійні лиха у вигляді ураганів, землетрусів і т.п.). Як правило, вони супроводжуються втратами майна і збитками. Але при цьому можуть мати місце і доходи - у вигляді майна, придатного для корисного використання (наприклад, цеглини після руйнування будівлі). Такі доходи і витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку в звичайному порядку, але для цього вони повинні бути документально підтверджені.

Підтвердженням можуть служити:

o акт, що підтверджує те що подія, підписаний керівником організації, фахівцями з ліквідації наслідків події;

o довідка спеціалізованих служб про подію (метеорологічному, сейсмічному та ін.);

o висновок експерта про можливість (неможливість) відновлення споживчих властивостей майна.

Розміри витрат визначаються за результатами інвентаризації, проведення якої обов'язково в разі стихійного лиха, пожежі або інших подій, викликаних екстремальними умовами.

Слід мати на увазі, що бухгалтерського визначення надзвичайної події та бухгалтерської їх класифікації на рівні МСФЗ не існує. У частині розкриття інформації про надзвичайні події вимоги МСФЗ 1 радикально змінені: з 1 січня 2005 р організація зобов'язана виключити подання будь-яких статей доходів і витрат в якості надзвичайних статей як безпосередньо у звіті про прибутки і збитки, так і в примітках у фінансовій звітності . Також внесено зміни до російські бухгалтерські стандарти. Наказ Мінфіну Росії від 18.09.2006 № 116н передбачає класифікацію доходів і витрат без виділення надзвичайних. Те, що раніше розумілося як надзвичайні доходи і витрати, вважається іншими доходами та витратами.

Виручка від звичайних видів діяльності визнається при одночасному дотриманні наступних умов:

o організація має право на отримання виручки, що випливає з конкретного договору або підтверджений іншим відповідним способом;

o сума виручки може бути визначена;

o є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації. Це означає, що організація отримала в оплату актив або відсутня невизначеність відносно одержання активу;

o право власності (володіння, користування і розпорядження) на продукцію перейшло від організації до покупця або робота прийнята замовником (послуга надана);

o витрати, які вироблені або будуть проведені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.

Якщо стосовно грошових коштів та інших активів, отриманих організацією в оплату, не виконано хоча б одне із зазначених умов, то в бухгалтерському обліку визнається не виручка, а кредиторська заборгованість.

Витрати визнаються при одночасному дотриманні наступних умов:

o витрата проводиться відповідно до конкретного договором, вимогою законодавчих і нормативних актів, звичаями ділового обороту;

o сума витрат може бути визначена;

o є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться зменшення економічних вигод організації. Це означає, що організація передала актив або відсутня невизначеність щодо передачі активу.

Якщо відносно будь-яких витрат, здійснених організацією, не виконано хоча б одне з названих умов, то в бухгалтерському обліку організації визнаються не витрати, а дебіторська заборгованість.

Для визнання виручки від надання за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів, прав (виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інші види інтелектуальної власності) та доходів від участі в статутних капіталах інших організацій достатньо виконання перших трьох умов з п'яти. Це пояснюється тим, що, по-перше, відсутня перехід права власності, а по-друге, отримання доходу не завжди супроводжується витратами.

Організація може визнавати в бухгалтерському обліку виручку від виконання робіт (надання послуг, продажу продукції) з тривалим циклом виготовлення у міру готовності конкретної роботи (послуги, продукції) чи після закінчення виконання роботи (надання послуги, виготовлення продукції) в цілому. Виручка від виконання конкретної роботи, надання конкретної послуги, продажу конкретного виробу визнається в бухгалтерському обліку в міру готовності, якщо можливо визначити готовність роботи, послуги, вироби.

Відносно різних за характером і умовами виконання робіт, надання послуг, виготовлення виробів організація може застосовувати в одному звітному періоді одночасно різні способи визнання виручки.

Якщо сума виручки від продажу продукції, виконання роботи, надання послуги не може бути визначена, то вона приймається до бухгалтерського обліку в розмірі визнаних у бухгалтерському обліку витрат з виготовлення цієї продукції, виконання цієї роботи, надання цієї послуги, які будуть в подальшому відшкодовані організації.

Витрати визнаються в бухгалтерському обліку:

- Незалежно від наміру отримати виручку, операційні

чи інші доходи; - Незалежно від форми здійснення витрат (грошової, натуральної або інший); - В тому звітному періоді, в якому вони мали місце, незалежно від часу фактичної виплати коштів або витрачання інших засобів (допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності). Якщо організацією прийнятий в дозволених випадках порядок визнання виручки від продажу продукції і товарів не в міру передачі прав володіння, користування і розпорядження на поставлену продукцію, відпущений товар, виконану роботу, надану послугу, а після надходження коштів і іншої форми оплати, то й витрати визнаються після здійснення погашення заборгованості. Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки:

o з урахуванням зв'язку між проведеними витратами та надходженнями (відповідність доходів і витрат);

o шляхом їх обгрунтованого розподілу між звітними періодами, коли витрати зумовлюють отримання доходів протягом кількох звітних періодів і якщо зв'язок між доходами і витратами не може бути визначена чітко чи визначається непрямим шляхом;

o коли стає певним неотримання економічних вигод (доходів);

o незалежно від того, як вони приймаються для цілей розрахунку оподатковуваної бази;

o коли виникають зобов'язання, не обумовлені визнанням відповідних активів.

Інші доходи і витрати організації за звітний період, які відповідно до правил бухгалтерського обліку не зараховуються на рахунок прибутків і збитків, підлягають розкриттю в бухгалтерській звітності окремо.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Інформативність форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки"
АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
Принципи формування інформації про доходи і витрати
Маржинальний звіт про прибутки і збитки
Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки і збитки
Статті доходу, витрат, прибутку або збитків
Поняття доходів і витрат організації та їх класифікація
Доходи і витрати, прибуток організацій
Звіт про прибутки і збитки
Доходи і витрати, прибуток і грошові потоки організації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук