Навігація
Головна
Аналіз фінансових результатів діяльності організації та показників...Система показників фінансових результатів - основа оцінки...МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНІ...Формування фінансового результату страхової організаціїЯк різні системи обліку витрат впливають на фінансові результати...Показники сільськогосподарського виробництваАналітичні показники грошових потоківСистема показників, що характеризують фінансовий стан підприємства,...Основні показники ефективності діяльності страхової організаціїОблік фінансових результатів організації
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система показників фінансових результатів організації

До об'єктів аналізу відносяться наступні показники фінансових результатів:

o прибуток (збиток) від продажу;

o прибуток (збиток) до оподаткування;

o чистий прибуток (непокритий збиток) звітного періоду.

Фінансові результати господарської діяльності комерційної організації (крім показника валового прибутку) визначаються на рахунках бухгалтерського обліку шляхом зіставлення доходів і витрат, для чого в Плані рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації призначені рахунки розділу VIII "Фінансові результати":

- 90 "Продажі";

- 91 "Інші доходи і інші витрати";

- 99 "Прибутки і збитки".

Особливістю цих рахунків є відсутність залишків на початок і кінець періоду. Рахунки формування фінансових результатів містять тільки обороти, що відображають ділову активність і впливають на величину показників прибутку (збитку).

Рахунок 99 "Прибутки і збитки" використовується для узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності організації в звітному році. Загальний фінансовий результат (прибуток або збиток) являє собою алгебраїчну суму прибутків і збитків від звичайних видів діяльності (прибуток-збиток від продажу продукції і товарів, виконання робіт, надання послуг), а також інших доходів і витрат.

Протягом звітного року за дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки" відображаються збитки (втрати, витрати), а по кредиту - прибутки (доходи) організації (рис. 4.5):

o прибуток або збиток від звичайних видів діяльності - в кореспонденції з рахунком 90 "Продажі";

o сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць - в кореспонденції з рахунком 91 "Інші доходи і витрати".

Зіставлення дебетового і кредитового оборотів рахунку 99 "Прибутки і збитки" за звітний період показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду - загальну бухгалтерську прибуток (збиток).

Формування чистого прибутку (непокритого збитку) за звітний період

Рис. 4.5. Формування чистого прибутку (непокритого збитку) за звітний період

З 2003 р внесено зміни до порядку відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з податку на прибуток. Відповідно до ПБО 18-02 "Облік розрахунків з податку на прибуток" елементи розрахунку поточного податку на прибуток (ТИП), що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного (податкового) періоду, включають:

o умовний витрата (дохід) з податку на прибуток (УР: Д);

o постійне податкове зобов'язання (ВНО);

o відстрочений податковий актив (ВПА);

o відстрочене податкове зобов'язання (ВПЗ).

Сума поточного податку на прибуток визначається розрахунком:

± ТНП = ± УР: Д + ПНО + Зміна ВОНА - Зміна ВОНО.

У свою чергу умовний витрата (дохід) з податку на прибуток пов'язує показник поточного податку на прибуток з бухгалтерським прибутком. Він визначається як добуток облікового прибутку (БП) на ставку податку на прибуток ТУ:

де N - ставка податку на прибуток, що діє на звітну дату, частки од.

На рахунках бухгалтерського обліку величина, розрахована таким чином, показується на рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Податок на прибуток", в кореспонденції з дебетом рахунка 99

"Прибутки і збитки", якщо йдеться про умовне витраті, і з кредитом рахунка 99 - при відображенні умовного доходу.

Величина постійних податкових зобов'язань залежить від величини виявлених постійних різниць (доходів і витрат, що формують бухгалтерський прибуток (збиток) звітного періоду і виключаються з розрахунку податкової бази по податку на прибуток як звітного, так і наступного періодів):

де ПР - виявлена величина постійних різниць.

На величину постійного податкового зобов'язання робиться запис:

дебет рахунку 99 "Прибутки і збитки" кредит рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Податок на прибуток".

Отже, на рахунку 99 "Прибутки і збитки" відображаються два елементи формування суми поточного податку на прибуток - умовний витрата (дохід) з податку на прибуток і постійне податкове зобов'язання, що змінює порядок формування (але не величину) чистого прибутку звітного періоду (див. рис. 4.5).

Величини відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань залежать від відповідних різниць:

де ВВР, НВР - відповідно віднімається та оподатковуваний тимчасові різниці.

Відмінність тимчасових різниць від постійних полягає в тому, що вони будуть покликані в бухгалтерському обліку тільки в наступному і (або) більш пізніх періодах.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

За даними звіту про прибутки і збитки ВАТ "НЛМК" за 2009 р, зміна відкладених податкових активів одно -40791 тис. Руб. (139200 - 179991); зміна відкладених податкових зобов'язань - 479049 тис. руб. (4323531 - 3844482); постійні податкові зобов'язання - 3356267 тис. руб. Отже, поточний податок на прибуток дорівнює:

25802913 - 0,2 - 3356267 - (-40791) - 479049 = = 1284475 тис. Руб.

Прибуток (збиток) до оподаткування (рядок 140) визначається в результаті зіставлення доходів від звичайних видів діяльності та інших доходів з усіма відповідними їм витратами:

17375288 + 6176456 - 2080352 + 28780189 + 135067802 - 159516470 = 25802913 тис. Руб.

Чистий прибуток (рядок 190) як прибуток після оподаткування є кінцевим показником звіту про прибутки та збитки:

25802913 -40791 -479049 - I 284475 - 108 = = 23998490 тис. Руб.

Слід пам'ятати, що санкції за порушення податкового та іншого законодавства виключаються безпосередньо з чистого прибутку, для чого у звіті про прибутки і збитки вводиться самостійна рядок.

Розподіл чистого прибутку, її напрямок на збільшення капіталу відображаються на рахунках розділу VII "Капітал". Тому після закінчення звітного року при складанні річної бухгалтерської звітності рахунок 99 "Прибутки і збитки" закривається. Заключною записом грудня сума чистого прибутку звітного року списується з рахунку 99 "Прибутки і збитки" в кредит рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", сума чистого збитку - в дебет рахунку 84.

Таким чином, в систему показників фінансових результатів входять:

1) прибуток (збиток) від продажу - утворюється як результат покриття валовим прибутком комерційних і управлінських витрат. Це головний елемент прибутку до оподаткування, який у нормально функціонуючої організації становить основу чистого прибутку і відображає роль маркетингових і виробничих факторів у формуванні фінансових результатів. Збиток від продажів свідчить про неефективне веденні господарської діяльності, що вимагає виявлення причин високих витрат, оцінки цінової політики організації;

2) прибуток (збиток) до оподаткування - характеризує величину загального економічного ефекту, отриманого від фінансово-господарської діяльності. Її формування в значній мірі може визначатися фінансовими результатами за операціями, що не відносяться до звичайних видів діяльності. Не виключено, що істотна сума прибутку від продажів втрачається в результаті інших збитків, а сальдований збиток говорить про неефективність діяльності або ділової неспроможності;

3) чистий прибуток - найважливіший показник, що узагальнює результати господарської діяльності. Аналітичне значення цього показника обумовлено різноманітними і численними факторами його формування. Оцінка ролі цих факторів дозволяє аналізувати якість прибутку, реальний приріст капіталу, прогнозувати зміну фінансових результатів, оцінювати якість управлінських рішень керівництва організації у звітному році. Роль показника чистого прибутку обумовлена також тим, що він показує можливості і межі напрямки капіталу організації на цілі розширеного відтворення і виплату доходів власникам (учасникам та засновникам організації) за результатами звітного року.

Крім того, для цілей аналізу виявляються фінансові результати по окремих іншими операціями, що не відносяться до звичайних видів діяльності (наприклад, фінансові результати від вибуття основних засобів або іншого майна).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз фінансових результатів діяльності організації та показників його рентабельності
Система показників фінансових результатів - основа оцінки ефективності функціонування компанії
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Формування фінансового результату страхової організації
Як різні системи обліку витрат впливають на фінансові результати організацій?
Показники сільськогосподарського виробництва
Аналітичні показники грошових потоків
Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, та їх аналіз
Основні показники ефективності діяльності страхової організації
Облік фінансових результатів організації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук