Навігація
Головна
Розрахунки платіжними дорученнями (банківський переказ)Форми безготівкових розрахунків у внутрішньому оборотіФорми безготівкових розрахунківПлатіжне доручення як форма безготівкових розрахунківФінансово-правові основи безготівкових розрахунків. Кореспондентські...Безготівкові розрахунки та розрахункові послуги банківФорми безготівкових розрахунківЗдійснення переказів грошових коштів без відкриття банківських...Порядок відкриття розрахункових рахунків у банку і ведення операцій...Загальні положення про безготівкові розрахунки. Форми безготівкових...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа. Організація діяльності комерційного банку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Платіжні послуги банків господарюючим суб'єктам. Банківський рахунок . Форми безготівкових розрахунків

Платіжні послуги банків - це послуги та переказу грошових коштів з рахунків клієнтів і одержання платежів на користь клієнтів, що супроводжуються в ряді випадків передачею товаророзпорядчих документів та наданням платіжних гарантій. Основу платіжних послуг складають безготівкові розрахунки, для проведення яких організаціям відкриваються розрахункові рахунки [1].[1]

Розрахункові рахунки відкриваються юридичним особам, що здійснюють комерційну діяльність (незалежно від форм власності), а також індивідуальним підприємцям або фізичним особам, які займаються приватною практикою. Організація може мати кілька розрахункових рахунків у різних банках.

Для відкриття розрахункового рахунку клієнт повинен представити в банк:

• свідоцтво про державну реєстрацію як юридичної особи або в якості індивідуального підприємця;

• установчі документи (для юридичної особи) або документ, що засвідчує особу фізичної особи;

• ліцензії (патенти) на право здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню (регулюванню шляхом видачі патенту);

• картку із зразками підписів та відбитком печатки;

• документи, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у картці, на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на розрахунковому рахунку;

• свідоцтво про постановку на облік в податковому органі.

Відкриття клієнту розрахункового рахунку проводиться тільки в тому випадку, якщо банком отримані всі перераховані документи, а також проведена ідентифікація клієнта і з ним укладено договір банківського рахунку. За цим договором банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові грошові кошти, виконувати розпорядження останнього про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій по ньому.

Відкриття розрахункового рахунку завершується внесенням відповідного запису до книги реєстрації відкритих рахунків, яка повинна бути зроблена не пізніше робочого дня, наступного за днем укладення з клієнтом договору банківського рахунку.

При укладенні та виконанні договору банківського рахунку банки та інші кредитні організації зобов'язані дотримуватися таких правил.

1. Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, що звернулося з пропозицією відкрити рахунок даного виду на оголошених банком умовах. Банк може відмовити у відкритті рахунку тільки у випадку, якщо у нього немає можливості прийняти на банківське обслуговування даного клієнта. При необгрунтованому ухиленні банку від укладення договору банківського рахунка клієнт має право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти договір (g. 4 ст. 445 ЦК України). Банк, необгрунтовано ухиляються від укладення договору, повинен відшкодувати клієнтові завдані пов'язані з цим збитки.

2. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені законом або договором банківського рахунку, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд. Обмеження прав клієнта на розпорядження знаходяться на рахунку коштами допускається лише при накладенні на них арешту та зупинення операцій за рахунком, передбачених законодавством.

3. Банк зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту (якщо договором банківського рахунку не передбачено інше).

4. Банк зобов'язаний зараховувати надійшли на рахунок клієнта та перераховувати за його розпорядженням грошові кошти пізніше дня, наступного за днем надходження до банку відповідного платіжного документа. Для зарахування коштів на рахунок у договорі може бути передбачений більш короткий термін. Для видачі та перерахування коштів з рахунку інші строки можуть бути встановлені законодавством, банківськими правилами або договором. У випадках несвоєчасного зарахування на рахунок надійшли клієнтові грошових коштів або їх необгрунтованого списання від нього, а також невиконанні вказівок клієнта про їх перерахування або видачу з рахунку банк зобов'язаний сплатити на цю суму відсотки, розраховані виходячи із ставки рефінансування.

5. У договорі банківського рахунку може бути передбачена можливість його кредитування, тобто здійснення банком платежів з рахунку, незважаючи на відсутність грошових коштів. У цьому випадку вважається, що банк надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення такого платежу.

6. Списання грошових коштів з рахунку здійснюється банком на підставі розпорядження клієнта. Виняток - списання за рішенням суду і yа підставі банківського законодавства. Клієнт може дати розпорядження банку про списання грошових коштів з рахунку на вимогу третіх осіб, в тому числі пов'язаному з виконанням клієнтом своїх зобов'язань перед цими особами (так зване безакцептне списання).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Банкам не забороняється стягувати плату з клієнтів за послуги із здійснення операцій з грошовими коштами, а також нараховувати відсотки на залишки коштів на рахунку. Допускається залік грошових вимог банку до клієнта, пов'язаний з кредитуванням рахунка та оплатою послуг банку, і вимог клієнта до банку про сплату відсотків за користування грошовими коштами на рахунку. Всі умови користування рахунком узгоджуються сторонами і фіксуються, як уже зазначалося, в договорі банківського рахунку.

Договір банківського рахунку може бути розірваний за заявою клієнта в будь-який час. Банк має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору банківського рахунку у разі відсутності протягом двох років грошових коштів на рахунку клієнта та операцій по ньому. У цьому випадку банк у письмовій формі повинен попередити клієнта про намір закрити рахунок. Договір банківського рахунку вважається розірваним після закінчення двох місяців з дня направлення такого попередження, якщо на рахунок клієнта протягом цього терміну не надійшли грошові кошти.

За ініціативою банку договір банківського рахунку може бути розірваний також і за рішенням суду, але тільки в наступних випадках:

1) коли сума грошових коштів, що зберігаються на рахунках клієнта, нижче мінімального розміру, передбаченого договором, і не була відновлена протягом місяця від дня попередження банку про це;

2) при відсутності операцій за рахунком протягом року, якщо інше не передбачено договором.

Розірвання договору банківського рахунку служить підставою для закриття рахунку клієнта. Залишок коштів на ньому видається клієнтові або за його вказівкою перераховується на інший рахунок не пізніше семи днів після отримання письмової заяви клієнта.

Укладаючи договір банківського рахунку, банк бере на себе обов'язки по комплексному розрахунково-касового обслуговування клієнта: перерахування коштів за розпорядженням клієнтів, видачу грошових і розрахункових чеків, наданню виписок про стан рахунку та проведені операції по ньому, наданню поштово-телеграфних послуг з пересилання расчетно- грошових документів, зарахуванню грошей на рахунок, консультування клієнта і т.п. Банк зобов'язується забезпечити зберігання грошей на рахунку, повернути їх на першу вимогу клієнта, гарантувати конфіденційність інформації про операції по рахунку, тобто дотримуватися банківську таємницю.

Клієнт зобов'язується: оформляти свої розрахункові та платіжні операції відповідно до чинним законодавством та нормативними актами, надавати банку у встановлені терміни бухгалтерську і статистичну звітності та інші документи, необхідні для розрахунково-касового обслуговування, попередньо в письмовій формі повідомити банк про намір закрити рахунок, сповіщати банк про зміну організаційно-правової форми, юридичної адреси, поштових реквізитів тощо

В окремому розділі договору фіксуються фінансові взаємовідносини сторін: плата за відкриття рахунку, комісія за здійснення операцій за рахунком і касове обслуговування та ін., А також розмір процентної ставки за залишок на розрахунковому рахунку (середній або мінімальний), величина премій постійним клієнтам і т. п.

Банк несе відповідальність за своєчасне і правильне списання коштів з рахунків клієнта, зарахування сум на рахунок (у розмірі ставки рефінансування), своєчасне подання та достовірність виписок з розрахункового рахунку, порушення банківської таємниці та ін.

Клієнт несе відповідальність за достовірність документів, поданих для відкриття рахунку та здійснення операцій по ньому, своєчасне подання касової заявки на отримання грошей, оплату банківських послуг, одержання готівки, заброньованих банком для клієнтів.

Розмір штрафів, пені та неустойок за порушення умов договору встановлюється за взаємною домовленістю сторін з урахуванням діючих нормативних актів.

У договір зазвичай включають розділ про порядок вирішення спорів (суд, третейський суд, арбітраж) і строк її дії. Можуть бути обумовлені особливі умови, наприклад, в частині розрахунків чеками, емітованими даним банком, або векселями.

Форми безготівкових розрахунків обираються клієнтами банків самостійно і передбачаються в договорах, укладених ними зі своїми контрагентами. Банки не втручаються у договірні відносини клієнтів. Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів, крім виникли з вини банків, вирішуються в установленому законодавством порядку без участі останніх. Відповідно до чинного законодавства переклад банком грошових коштів по рахунках здійснюється на підставі розпоряджень клієнтів - платників, розпоряджень одержувачів коштів, а також органів, які мають право на підставі закону пред'являти розпорядження до банківських рахунків платників. Розпорядження клієнт - платник або стягувач платежу може представити в банк на паперовому носії або в електронному вигляді. Розпорядження в електронному вигляді підписуються електронним підписом, аналогом власноручного підпису і (або) засвідчуються кодами, паролями та іншими засобами, що дозволяють підтвердити, що розпорядження складено платником або одержувачем коштів (стягувачем) або уповноваженими на це особами.

При цьому переказ грошових коштів по банківських рахунках допускається з використанням наступних форм безготівкових розрахунків:

- Розрахунки платіжними дорученнями;

- Розрахунки по акредитиву;

- Розрахунки інкасовими дорученнями;

- Розрахунки у формі переказу грошових коштів на вимогу одержувача коштів (пряме дебетування);

- Розрахунки чеками;

- Розрахунки у формі переказу електронних грошових коштів.

Крім того, у розрахунках економічних агентів можуть використовуватися векселя.

При достатності грошових коштів на банківському рахунку платника розпорядження підлягають виконанню в послідовності їх надходження в банк. При недостатності коштів на банківському рахунку платника - юридичної особи, індивідуального підприємця або фізичної особи, що займається приватною практикою, розпорядження не приймаються банком до виконання і повертаються відправникам розпоряджень не пізніше робочого дня, наступного за днем надходження розпорядження в банк, за винятком:

- Розпоряджень про переведення коштів до бюджетів бюджетної системи РФ, а також розпоряджень цієї ж і попередньої встановленої законом черговості платежів;

- Розпоряджень стягувачів засобів;

- Розпоряджень, прийнятих банком до виконання відповідно до договору.

Прийняті до виконання зазначені розпорядження банк поміщає в чергу не виконаних у строк розпоряджень, а відправнику розпорядження направляє відповідне повідомлення в електронному вигляді або на паперовому носії в строк не пізніше робочого дня, наступного за днем приміщення розпорядження в чергу.

При недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог клієнт втрачає право розпоряджатися коштами, які надходять на рахунок. У цьому випадку списання грошових коштів з рахунку здійснюється в міру надходження на нього коштів у встановленій законом черговості (ст. 855 ЦК України) і виглядає наступним чином:

1) здійснюється списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів з рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів;

2) проводиться списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків з виплати вихідної допомоги та оплати праці осіб, які працюють за трудовим договором, з виплати винагород за авторським гонорару;

3) проводиться списання gо платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і в державні позабюджетні фонди, а також перерахування або видачу грошових коштів для оплати праці осіб, які працюють за трудовим договором (контрактом);

4) проводиться списання за платіжними документами, що передбачають платежі до недержавні позабюджетні фонди;

5) проводиться списання за виконавчими документами, що передбачають задоволення інших грошових вимог;

6) проводиться списання по решті платіжними документами.

Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів (або настання терміну платежу).

  • [1] Інструкція Банку Росії від 14 вересня 2006 № 28-І "Про відкриття і закриття банківських рахунків, рахунків за вкладами (депозитами)".
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Розрахунки платіжними дорученнями (банківський переказ)
Форми безготівкових розрахунків у внутрішньому обороті
Форми безготівкових розрахунків
Платіжне доручення як форма безготівкових розрахунків
Фінансово-правові основи безготівкових розрахунків. Кореспондентські рахунки банків
Безготівкові розрахунки та розрахункові послуги банків
Форми безготівкових розрахунків
Здійснення переказів грошових коштів без відкриття банківських рахунків, в тому числі електронних грошових коштів (за винятком поштових переказів)
Порядок відкриття розрахункових рахунків у банку і ведення операцій по ним
Загальні положення про безготівкові розрахунки. Форми безготівкових розрахунків
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук