Навігація
Головна
Суміщення депозитарної діяльності з іншими видами професійної...Депозитарна діяльність банкуДепозитарний облікДопоміжні та супутні послуги банківДепозитарний договірІНШІ ОПЕРАЦІЇ І ПОСЛУГИ БАНКІВДепозитарні розпискиПоняття й види додаткових операцій (послуг) банкуОперації та послуги банківОперації та послуги комерційних банків
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа. Організація діяльності комерційного банку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Депозитарні послуги банків

Депозитарна діяльність банків на ринку цінних паперів зазвичай здійснюється спільно з їх брокерської і дилерської функціями.

Депозитарна діяльність - це надання послуг зі зберігання сертифікатів цінних паперів і (або) обліку і переходу прав на них. Вона відноситься до професійної діяльності на ринку цінних паперів, тому для роботи в якості депозитарію банки повинні отримати спеціальний дозвіл - ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів, яка видається ФСФР Росії.

Професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює депозитарну діяльність, іменується депозитарієм. Особа, яка користується перерахованими послугами, іменується депонентом.

В останні роки попит на депозитарні послуги банків різко зріс. Це пов'язано, по-перше, з широким застосуванням бездокументарних технологій обігу цінних паперів, коли вони не оформляються на паперових носіях - сертифікатах; по-друге, з прагненням банків надавати клієнтам комплексне і глибоке обслуговування на ринку цінних паперів, що включає брокерські операції, довірче управління, депозитарні послуги. Банки в порівнянні з іншими професійними учасниками ринку мають хорошу матеріально-технічну базу, що дозволяє проводити таке обслуговування клієнтів, постійно розширювати і оновлювати лінійку послуг на ринку цінних паперів.

Об'єктом депозитарної діяльності можуть виступати цінні папери будь-яких форм випуску (документарні з обов'язковим і без обов'язкового централізованого зберігання, бездокументарні), випущені як резидентами, так і нерезидентами РФ.

Депозитарна діяльність включає в себе обов'язкове надання клієнтам (депонентам) послуг з обліку і посвідчення прав на цінні папери, а також їх передачі, включаючи випадки обтяження цінних паперів зобов'язаннями. Депозитарний облік (облік депозитарних операцій) - це облік цінних паперів з метою отримання повної та достовірної інформації про цінні папери в розрізі їх власників, місць зберігання і застосовуваних до них депозитарних операціях.

Депозитарій надає своєму клієнтові перераховані послуги за певну винагороду. Порядок, форми і умови їх виконання визначаються депозитарним договором, або договором про рахунок депо, між депозитарієм та його клієнтом, регулюючим їхні стосунки. Цей договір повинен в обов'язковому порядку містити наступні істотні умови:

• однозначне визначення предмета договору: надання послуг із зберігання цінних паперів і (або) обліку прав на них;

• порядок передачі депонентом депозитарію інформації про розпорядження депонованими у банку цінними паперами їх власника;

• обов'язки депозитарію по виконанню доручень депонента, терміни їх реалізації;

• порядок надання депозитарієм послуг, пов'язаних зі сприянням у здійсненні власниками вдачу з цінних паперів, у тому числі шляхом передачі відповідної інформації та документів від власника до емітента і реєстратора і навпаки;

• термін дії договору, підстави, порядок його зміни та припинення, включаючи право депонента на розірвання договору з депозитарієм в односторонньому порядку;

• порядок і форму звітності депозитарію перед депонентом;

• розмір і порядок оплати послуг депозитарію.

Крім зазначених обов'язкових послуг, що є власне депозитарною діяльністю, депозитарій може за договором з депонентом надавати йому супутні послуги, що підвищують якість такого обслуговування. Порядок надання супутніх послуг може бути обговорений як в депозитарному договорі, так і встановлюватися окремою угодою між сторонами.

До супутніх послуг належать: ведення грошових рахунків депонентів, пов'язаних з проведенням операцій з цінними паперами та отриманням доходів за ними; перевірка сертифікатів цінних паперів на справжність і платіжність; вилучення з обігу, погашення і знищення сертифікатів цінних паперів, відділення та погашення купонів у встановлених законодавством випадках; але дорученням власника представлення його інтересів на загальних зборах акціонерів, надання депонентам наявних відомостей про емітентів, інформації про стан ринку цінних паперів; сприяння в оптимізації оподаткування доходів по цінних паперах; та ін.

Депозитарій зобов'язаний затвердити умови здійснення ним депозитарної діяльності, які повинні містити відомості, що стосуються виконуваних ним операцій, порядку дій депонентів і персоналу депозитарію при їх реалізації, підстав для проведення операцій, зразків документів, які повинні заповнювати клієнти депозитарію та які депоненти отримують на руки, термінів виконання операцій, тарифів на послуги депозитарію, процедур прийому на обслуговування випуску цінних паперів депозитарієм та його припинення, порядку надання депонентам виписок з їх рахунків, порядку та строків надання депонентам звітів про проведені операції, а також документів, що засвідчують права на цінні папери. Умови здійснення депозитарної діяльності носять відкритий характер і надаються за запитами всіх зацікавлених осіб.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Клієнтами депозитарію можуть бути не тільки власники цінних паперів, але також інші депозитарії, емітенти, які здійснюють розміщення цінних паперів через депозитарій, утримувачі цінних паперів в заставі, довірчі керуючі цінними паперами.

Депозитарій несе цивільно-правову відповідальність за збереження депонованих у нього сертифікатів цінних паперів. Слід звернути увагу, що укладення депозитарного договору не тягне за собою перехід до депозитарію права власності на цінні папери депонента. Депозитарій не має права розпоряджатися цінними паперами клієнта, управляти ними або здійснювати від імені останнього будь-які інші дії з цінними паперами, крім як за дорученням клієнта, зумовленого депозитарним договором. На цінні папери депонентів не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями банку. При його банкрутство цінні папери депонентів не включаються до складу ліквідаційної маси.

Характеризуючи депозитарну діяльність, важливо провести різницю між договором зберігання та договором рахунки депо. Обидва цих договору передбачають зберігання сертифікатів цінних паперів. Але при цьому договір зберігання не забезпечує обліку прав на цінні папери. Тому власне зберігання сертифікатів цінних паперів не є депозитарною діяльністю.

У Російській Федерації у зв'язку з існуванням різних форм обігу цінних паперів склалося два можливих варіанти депозитарної діяльності:

• депозитарій враховує права на цінні папери, але не зберігає їх сертифікати (бездокументарні цінні папери, цінні папери з обов'язковим централізованим зберіганням);

• депозитарій зберігає сертифікати і враховує права на них (документарні цінні папери, сертифікати яких зберігаються у сховищах депозитарію).

Отже, депозитарне зберігання цінних паперів обов'язково має на увазі облік прав на них.

Здійснення депозитарних операцій у банку покладається керівництвом на окремий підрозділ, для якого дана діяльність повинна бути винятковою. Це необхідно для попередження неналежного використання співробітниками банку інформації про володіння цінними паперами та пов'язаними з ними операціями для цілей, не випливають безпосередньо з їх посадових обов'язків.

Крім умов здійснення депозитарної діяльності депозитарій банку зобов'язаний розробити та затвердити внутрішні документи, що визначають:

• порядок здійснення операцій і документообіг депозитарію;

• правила ведення обліку депозитарних операцій і відповідні процедури, що забезпечують і підтримують відокремлене зберігання цінних паперів і (або) облік прав на них кожного клієнта (депонента), а також облік цінних паперів, що належать самому депозитарію;

• правила внутрішнього контролю для забезпечення цілісності даних, у тому числі в разі надзвичайних ситуацій, розмежування прав доступу та забезпечення конфіденційності інформації, що не допускають можливості її використання у власних інтересах депозитарієм, його службовцями і третіми особами на шкоду інтересам клієнтів (депонентів);

• процедуру розгляду скарг і запитів клієнтів (депонентів).

Названі документи встановлюють внутрішній порядок функціонування депозитарію і дій його співробітників при оформленні депозитарних операцій. Внутрішні документи та умови здійснення депозитарної діяльності складають так званий регламент депозитарію.

При обліку прав на цінні папери в депозитарії право на цінний папір переходить до набувача з моменту внесення прибуткового запису по його рахунку депо. Облік прав на цінні папери в депозитарії здійснюється шляхом ведення записів за спеціальними рахунками - рахунках депо. Облік ведеться в штуках. Додатково кредитні організації можуть вести облік в одиницях, в яких встановлено номінал цінного паперу. Кожному клієнту для обліку прав на належні йому цінні папери депозитарій відкриває окремий рахунок депо. Таким чином, забезпечується відокремлене зберігання цінних паперів і (або) роздільний облік прав на них кожного депонента від цінних паперів інших депонентів депозитарію.

Як вже зазначалося, операції з рахунком депо депонента депозитарій може здійснювати тільки за дорученням депонента або уповноважених ним осіб. Підставою для внесення записів є доручення клієнта або уповноваженої ним особи, що відповідає вимогам депозитарного договору, а також документи, що підтверджують перехід прав на цінні папери у разі переходу права па цінні папери не в результаті цивільно-правових угод. Наприклад, при розміщенні нового випуску цінних паперів серед акціонерів шляхом капіталізації дивідендів зарахування цінних паперів на рахунки депо в депозитарії здійснюється па підставі документів, наданих емітентом або реєстроутримувачем, виписок з системи ведення реєстру за рахунком номінального утримувача і умов випуску цінних паперів.

У плані рахунків банків для відбиття депозитарних операцій виділена окрема глава Д "Рахунки депо".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Суміщення депозитарної діяльності з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів
Депозитарна діяльність банку
Депозитарний облік
Допоміжні та супутні послуги банків
Депозитарний договір
ІНШІ ОПЕРАЦІЇ І ПОСЛУГИ БАНКІВ
Депозитарні розписки
Поняття й види додаткових операцій (послуг) банку
Операції та послуги банків
Операції та послуги комерційних банків
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук