Навігація
Головна
Відповідальність за договорами, укладеними автором твору
Теоретичні аспекти дослідження проблем історії соціальної роботиДержавно-правові аспекти соціальної роботиТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИВітчизняні підходи до теорії соціальної роботиНОВІТНЯ ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ У XXI СТОЛІТТІ
 
Головна arrow Екологія arrow Соціальна екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Про авторів

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Ситаров В'ячеслав Олексійович - заслужений працівник вищої школи РФ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи Московського гуманітарного університету. Автор понад 200 праць з проблем дидактики, соціальної екології, один із засновників "Педагогіки та психології ненасильства" - нового гуманістичного напряму в педагогічній науці.

Пустовойтов Всеволод Всеволодович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології професійної освіти факультету педагогіки та психології Московського педагогічного державного університету.

П. Екологічні аспекти соціальної роботи

У результаті освоєння змісту модуля П студент повинен:

знати

o функції фахівця але соціальній роботі (бакалавра за напрямом "Соціальна робота"), які передбачають знання базових понять екології та соціального здоров'я, сучасних стратегій екологічно збалансованого розвитку суспільства, забезпечення здоров'я людини, уміння здійснювати об'єктивну оцінку медико-соціальних та соціально-екологічних наслідків прийнятих рішень , навичок дослідження медико-соціальних та соціально-екологічних проблем в сучасному суспільстві;

o сфери актуалізації фахівцем з соціальної роботи освоєних екологічних компетенцій;

вміти

o використовувати освоєння екологічні компетенції при постановці завдань професійної діяльності і визначенні шляхів та умов їх ефективного вирішення;

o здійснювати аналіз і об'єктивну оцінку медико-соціальних та соціально-екологічних наслідків рішень, прийнятих фахівцем з соціальної роботи у професійній діяльності;

володіти

o навичками дослідження медико-соціальних та соціально-екологічних проблем в сучасному суспільстві.

Соціальна робота є видом соціальної діяльності, спрямованим на здійснення допомоги людям, надання їм сприяння у важких життєвих ситуаціях. При цьому під важкій життєвій розуміється така ситуація, яка порушує або загрожує порушити можливості нормального соціального функціонування об'єктів, причому самі люди або їхні спільності самостійно, без зовнішньої допомоги, не можуть вирішити виниклу ситуацію.

Мета соціальної роботи - дозвіл важкій життєвій ситуації. Виходячи з такого розуміння мети, головне завдання соціальної роботи може бути визначена як надання допомоги людям та їхнім спільнотам в дозволі важких життєвих ситуацій. Рішення даної задачі передбачає наявність професійних кадрів, що володіють необхідної для цього кваліфікацією. У Російській Федерації до таких кадрам відносяться соціальні працівники та фахівці з соціальної роботи.

Соціальний працівник - це особа, яка вчинила середній спеціальний навчальний заклад за профілем соціальної роботи.

Спеціаліст із соціальної роботи - особа, закінчили вищі навчальні заклади за профілем соціальної роботи. Дана спеціальність була введена постановою Держкомпраці СРСР від 23 квітня 1991 № 92 "Про доповнення Кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців та про встановлення посадових окладів фахівців з соціальної роботи". Відповідно до містяться в додатку до постанови переліком посадових обов'язків соціальний працівник:

- Виявляє на підприємство (об'єднання, організації, установі), в курує мікрорайоні (окрузі) сім'ї та окремих осіб, які потребують соціально-медичної, юридичної, психолого-педагогічної, матеріальної та іншої допомоги, охорони морального, фізичного і психічного здоров'я, і здійснює їх патронаж;

- Встановлює причини виникли у них труднощів, конфліктних ситуацій, у тому числі за місцем роботи, навчання і т.д., сприяє у їх вирішенні і соціальний захист;

- Сприяє інтеграції діяльності різних державних і громадських організацій та установ щодо надання необхідної соціально-економічної допомоги населенню;

- Проводить серед населення роботу з пропаганди здорового способу життя, планування сім'ї, дотриманню санітарно-гігієнічних норм, заходів протипожежного захисту, попередження побутового та дорожньо-транспортного травматизму, правопорушень;

- Надає допомогу в сімейному вихованні особам, що зазнають негативний вплив соціального оточення за місцем проживання, навчання або роботи, працевлаштуванні неповнолітнім, укладанні трудових договорів про роботу на дому жінкам, які мають неповнолітніх дітей, інвалідам, пенсіонерам;

- Проводить психолого-педагогічні та юридичні консультації з питань сім'ї та шлюбу, виховну роботу з неповнолітніми з асоціальною поведінкою;

- Виявляє та сприяє дітям і дорослим, які потребують опіки та піклування, влаштування в лікувальні та навчально-виховні заклади, отриманні матеріальної, соціально-побутової та іншої допомоги;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Представляє у відповідні органи матеріали і документи для пред'явлення позову про позбавлення батьківських прав, оформлення усиновлення, опіки, піклування;

- Організовує громадський захист неповнолітніх правопорушників, у необхідних випадках виступає в якості їх громадського захисника в суді;

- Бере участь у роботі зі створення центрів соціальної допомоги сім'ї, усиновлення, піклування та опіки, соціальної реабілітації, притулків, молодіжних, підліткових, дитячих і сімейних центрів, клубів та асоціацій, об'єднань за інтересами і т.п .;

- Організовує та координує роботу з соціальної адаптації та реабілітації осіб, які повернулися з спеціальних навчально-виховних установ і місць позбавлення волі.

У 2009 р був затверджений Федеральний державний освітній стандарт вищої професійної освіти (ФГОС ВПО) за напрямом підготовки 040400 "Соціальна робота" (кваліфікація (ступінь) "бакалавр"). Область професійної діяльності бакалаврів в стандарті визначена таким чином:

- Державна служба зайнятості;

- Державна служба медико-соціальної експертизи;

- міграційна служба;

- МНС;

- Пенітенціарна систему;

- Підприємства, фірми (державні, приватні, громадські, а також промислові та сільськогосподарські);

- Ритуальна служба;

- силові структури;

- Система охорони здоров'я та психологічна допомога;

- Сфера культури;

- Система освіти та соціально-педагогічна допомога;

- Система пенсійного забезпечення;

- Система соціального обслуговування;

- Система соціального страхування;

- Система соціального захисту та соціально-правової патронаж.

Об'єктами професійної діяльності бакалаврів згідно стандарту є:

o окремі особи, сім'ї, групи населення і спільності, які потребують соціальної підтримки, допомоги, захисту та соціальному обслуговуванні;

o колективи установ соціальної сфери;

o громадські організації (фонди, асоціації, об'єднання);

o фахівці і підрозділи установ, організацій, органів управління соціального захисту населення, соціального обслуговування, соціального страхування, пенсійного забезпечення, охорони здоров'я, освіти, культури;

o соціально орієнтований бізнес.

У стандарті визначений репертуар професійних завдань, які відповідно до видами своєї професійної діяльності повинен бути готовий вирішувати бакалавр за напрямом підготовки соціальної роботи. Зокрема, до таких належать:

в галузі соціально-технологічної діяльності

- Розробка та ефективне застосування соціальних технологій, які враховують особливості сучасного поєднання глобального, національного та регіонального, специфіку соціокультурного розвитку людини і суспільства, забезпечення його соціального здоров'я;

- Цілеспрямована і ефективна розробка і реалізація моделей сучасних технологій психосоціальної, структурної і комплексно орієнтованої соціальної роботи в галузі соціального захисту, соціального обслуговування та соціальної підтримки населення;

- Забезпечення високої культури технологій соціального захисту, соціального обслуговування та соціальної підтримки населення, благополуччя громадян, їх фізичного, психічного і соціального здоров'я;

- Особисту участь у посередницької, соціально-профілактичної та консультаційної діяльності, організація безконфліктного ділового спілкування з співробітниками і підопічними (клієнтами) з проблем соціальної адаптації, реабілітації;

- Самостійне (на рівні технологічного процесу) та творче здійснення, пошук оптимального способу надання соціальної допомоги та послуг окремим особам, соціальним групам;

- Особистісно-відповідальна участь у створенні соціально сприятливого середовища інноваційної діяльності організацій, установ, колективів і служб соціального захисту населення;

- Професійно й громадянськи мотивована участь у вирішенні проблем клієнтів шляхом залучення відповідних фахівців і мобілізації власних сил, фізичних, психічних і соціальних ресурсів людини, забезпечення її здорового способу життя;

- Попередження особистої професійної деформації, професійної втоми, професійного "вигорання", девіацій соціального здоров'я;

- Педагогічна діяльність (навчання і виховання) в освітніх установах загальної, початкової професійної, середньої професійної та додаткової професійної освіти, в колективах соціального захисту населення, її соціально-психологічне забезпечення;

в області дослідницької діяльності

- Вивчення особливостей культури соціального життя, благополуччя, поведінки різних національно-етнічних і статевовікових, а також соціально-класових груп;

- Аналіз специфіки соціокультурного простору, інфраструктури забезпечення соціального благополуччя представників різних суспільних груп;

- Аналіз, структурування, опенька соціальної інформації з різних точок зору, виділення в ній головного;

- Діагностика, прогнозування, проектування і моделювання соціальних процесів і явищ у системі соціального захисту населення, забезпечення його соціального здоров'я;

- Співучасть (партнерство) у діяльності наукових колективів, які проводять дослідження з різних напрямків психосоціальної, структурної і комплексно орієнтованої соціальної роботи;

- Здійснення пошуку шляхів підвищення ефективності соціальної роботи в цілому, соціального захисту населення зокрема;

- Систематичне використання результатів наукових досліджень у забезпеченні ефективності діяльності соціальних працівників, професійної підтримки благополуччя різних верств населення, їх фізичного, психічного і соціального здоров'я;

в області організаційно-управлінської діяльності

- Визначення, конкретизація і побудова ієрархії завдань діяльності окремих соціальних працівників та їх груп в основних напрямках психосоціальної, структурної і комплексно орієнтованої соціальної роботи, у тому числі медико-соціальної допомоги;

- Сприяння координації діяльності різних фахівців у вирішенні завдань соціального захисту населення і при роботі в конкретних випадках, в організації медико-соціальної допомоги;

в галузі соціально-проектної діяльності

- Забезпечення високої соціальної культури своєї участі в соціоінженерной та соціально-проектної діяльності установ, що беруть участь у вирішенні проблем соціального захисту, благополуччя населення;

- Врахування специфіки фізичного, психічного і соціального здоров'я, особливостей національно-культурного простору і характеру життєдіяльності різних етнонаціональних і статевовікових, а також соціально-класових груп як об'єктів соціально-проектної діяльності установ соціальної сфери, забезпечують добробут громадян;

- Участь у розробці соціальних проектів в рамках заходів державної та корпоративної соціальної політики;

- Участь у розробці комплексних та індивідуальних соціальних проектів для залучення додаткових фінансових коштів;

- Участь у роботі по вирішенню проблеми в конкретному випадку важкій життєвій ситуації, вміння проектувати сучасні види психосоціальної, структурної і комплексно орієнтованої соціальної роботи, а також медико-соціальної допомоги.

Виходячи з репертуару завдань професійної діяльності і враховуючи соціальну і особистісну значимість сучасних екологічних проблем можна сформулювати ряд функцій фахівця з соціальної роботи (бакалавра за напрямом "Соціальна робота"), що передбачають володіння ним екологічними компетенціями:

o аналіз і врахування ролі і характеру впливу умов життя, середовищних факторів (природних, антропогенних, включаючи соціальні; комплексу, груп, окремих факторів) на життєдіяльність, динаміку, розвиток окремих особистостей і спільнот в ситуаціях, що вимагають участі соціального працівника;

o моделювання, дизайн життєвого середовища особистості, сприяння виробленню стилю взаємодії людини з середовищем життя для забезпечення гармонійного розвитку та соціалізації особистості;

o сприяння корекції соціальної дезадаптації, підтримка процесу соціальної реадаптації особистості (у тому числі осіб, які повернулися з спеціальних навчально-виховних установ і місць позбавлення волі);

o екологічна просвіта населення, сприяння розвитку екологічної культури людей і суспільства;

o сприяння соціальній згуртованості людей з приводу і для вирішення соціально-екологічних проблем;

o сприяння забезпеченню гідної якості життя людей, участь у розробці стандартів якості життя;

o сприяння вирішенню локальних екологічних проблем населення, забезпечення екологічної безпеки населення (сільського поселення, мікрорайону та ін.);

o надання соціальної допомоги і підтримки населенню, що опинилося в зоні екологічного лиха.

Таким чином, можна позначити три основні сфери актуалізації соціальним працівником освоєних їм екологічних компетенцій:

- Застосування екологічного підходу у вирішенні поточних завдань професійної діяльності;

- Вирішення екологічних завдань в поточній роботі;

- Участь у розробці та реалізації соціальних проектів екологічної спрямованості та екологічних проектів соціальної спрямованості.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Відповідальність за договорами, укладеними автором твору
Теоретичні аспекти дослідження проблем історії соціальної роботи
Державно-правові аспекти соціальної роботи
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Вітчизняні підходи до теорії соціальної роботи
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ У XXI СТОЛІТТІ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук