Навігація
Головна
перший. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАЯкість навколишнього середовищаУправління якістю земель і навколишнього середовищаУправління якістю природокористування і охорони навколишнього...ЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ...
Рівень і якість життяЯкість життя як соціально-економічне поняттяЯкість трудового життяЯкість трудового життя та соціальне партнерствоКерування якістю на підприємстві (в організації)
 
Головна arrow Екологія arrow Соціальна екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ф2.2. Якість життя і якість навколишнього середовища

У результаті освоєння змісту модуля Ф2.2 студент повинен:

знати

o сенс і зміст понять "якість життя", "рівень життя", "якість довкілля";

o фактори, показники та індикатори якості життя;

o синтетичні, агреговані показники (індекси) якості життя;

o критерії та нормативи якості навколишнього середовища;

вміти

o аналізувати дані про рівень життя населення;

o оцінювати якість навколишнього середовища;

володіти

o методами оцінки якості навколишнього середовища.

Якість життя

Якість життя - комплексна характеристика рівня, а також об'єктивних і суб'єктивних умов життя населення, що визначають фізичне, ментальне, соціально-культурний розвиток людини, групи чи спільноти людей. Якість життя населення даної території або держави визначається рядом економічних, соціальних, техногенних, демографічних, екологічних, географічних, політичних та моральних чинників. Серед об'єктивних чинників - споживання продуктів харчування, епідеміологічна обстановка, забрудненість навколишнього середовища, житлові умови, рівень зайнятості, розвиток сфери послуг, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення. До суб'єктивних факторів відносяться задоволеність роботою і життєвими умовами, соціальним статусом індивіда, фінансовим становищем сім'ї та сімейними відносинами. Таким чином, концепція якості життя включає всі аспекти взаємодії людини і навколишнього середовища.

Більш вузьким у порівнянні з категорією "якість життя", але також широко використовуваним при характеристиці умов життя населення, є поняття "рівень життя". Під рівнем життя розуміються забезпеченість населення необхідними матеріальними благами і послугами, досягнутий рівень їх споживання і ступінь задоволення розумних (раціональних) потреб. Грошова ж оцінка благ і послуг, фактично споживаних в середньому домогосподарстві протягом відомого проміжку часу і відповідають певному рівню задоволення потреб, являє собою вартість життя.

Можна виділити чотири градації рівня життя населення:

- Достаток (користування благами, що забезпечують всебічний розвиток людини);

- Нормальний рівень (раціональне споживання за науково обгрунтованими нормами, що забезпечує людині відновлення його фізичних та інтелектуальних сил);

- Бідність (споживання благ на рівні збереження працездатності як нижчої межі відтворення робочої сили);

- Злидні (мінімально допустимий за біологічним критеріям набір благ і послуг, споживання яких лише дозволяє підтримати життєздатність людини).

Більшість країн тривалий час використовували класифікацію показників якості та рівня життя населення, підготовлену експертами ООН в 1961 р Так, класифікація Європейської економічної комісії ООН виділяє вісім груп показників якості життя, ставлячи на перше місце здоров'я, на друге - споживання, на третє - освіта. У шведській моделі якості життя, розробленої в кінці 1960-х - початку 1970-х рр., На перше місце виведені працю і його умови, економічні та політичні можливості людини. Розробники моделі прагнули врахувати в концепції якості життя вплив соціальної політики, що проводиться урядами, на умови життя різних верств населення. Обидві ці концепції надавали домінуюче значення кількісними показниками, особливо показниками, визначальним рівень життя. У класифікації ООН, поширюваної на всі країни (у тому числі і розвиваються), на перше місце поставлено споживання продуктів харчування, далі - стан здоров'я, рівень освіти. До найважливіших показників рівня і якості життя, що дозволяє проводити міждержавні порівняння, відносяться коефіцієнт дитячої смертності, а також структура харчового раціону населення.

У характеристиці якості життя важливе значення має система соціальних показників, розроблена Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка охоплює вісім основних аспектів життєдіяльності: здоров'я, розвиток через освіту, зайнятість і якість трудового життя, дозвілля і відпочинок, стан споживчого ринку товарів і послуг , навколишнього середовища, особисту безпеку, соціальні можливості і соціальну активність. У свою чергу, ці основні аспекти містять більше двох десятків різних соціальних і соціально-економічних характеристик.

Всі показники, що дають кількісну оцінку різних складових якості життя, можна умовно розділити на позитивні і негативні. До першої групи належать, наприклад, такі багатовимірні показники, як ВВП на душу населення, очікувана тривалість життя, коефіцієнт материнської смертності, частка державних витрат на охорону здоров'я, кількість інвалідів, а також такі приватні показники, як кількість газет та інших видів ЗМІ на 100 чол. населення, тривалість робочого тижня, число кілокалорій, споживаних на душу населення, і т.зв.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Друга група показників, швидше, відображає низька якість життя, але має величезне значення для аналізу сто динаміки в країнах, населення яких складає поки ще переважна більшість у світі. Це такі показники, як число випадків недоїдання, що враховуються, насамперед, для дітей до 5 років; частка у всьому населенні сімей, що не мають доступу до безпечної води, що розраховується, насамперед, для сільської місцевості; чисельність і частка населення, не доживають до 40-річного віку; частка населення, яка не має доступу до послуг у галузі охорони здоров'я або до інших базових соціальних послуг. До цієї групи негативних показників відносяться також рівень екологічної деградації в маргінальних районах, порівняння частки військових витрат у ВВП з часткою військових витрат у сукупних витратах держави на освіту та охорону здоров'я, що виявляє реальний тягар населення і потенційну навантаження, що знижує як якість життя, так і можливості його підвищення. За даними ООН, першими п'ятьма державами з максимальним військовим тягарем в середині 1990-х рр. були КНДР, Оман, Ірак, Росія, Пакистан.

Крім аналізу загальної динаміки якості життя в окремих країнах і регіонах, важлива динаміка її складових, так як при загальному позитивному русі можливе істотне погіршення окремих показників, що вимагає втручання держави або міжнародних організацій. Так, під час перехідного періоду і радикальних економічних реформ у східноєвропейських країнах скоротилася щоденна норма споживаних калорій, в деяких - досить значно, наприклад, на Україні з 3500 калорій в 1989 р до 2800 калорій в 1994 р

Підвищення якості життя знаходить відображення в зростанні споживання товарів тривалого користування, в економії (за рахунок цього) часу і витрат домашньої праці, розширенні вільного часу, збільшення видатків на послуги, відпочинок, культурне дозвілля, туризм та подорожі. Якість життя залежить від рівня інформованості населення, доступності інформації, ступеня громадянських і політичних свобод та ін. Соціальне благополуччя родини - індикатор якості життя, тому після досягнення певного рівня добробуту особливу увагу суспільства приділяється психосоціальним і духовно-моральним аспектам життя населення.

Важливим синтетичним показником якості життя населення є індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП, англ. Human Development Index - HDI). Він щороку розраховується експертами Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) спільно з групою незалежних міжнародних експертів, що використовують у своїй роботі, поряд з аналітичними розробками, статистичні дані національних інститутів і міжнародних організацій. Даний індекс публікується у виданнях спеціальної серії доповідей ПРООН про розвиток людини.

ІРЛП вимірює досягнення країн з точки зору стану здоров'я, отримання освіти та фактичного доходу її громадян, за трьома основними напрямками, для яких розраховуються свої індекси.

1. Індекс очікуваної тривалості життя: здоров'я та довголіття, вимірювані показником середньої очікуваної тривалості життя при народженні.

2. Індекс освіти: доступ до освіти, вимірюваний середньої очікуваної тривалістю навчання дітей шкільного віку та середньою тривалістю навчання дорослого населення.

3. Індекс валового національного доходу: гідний рівень життя, вимірюваний величиною валового національного доходу (ВНД) на душу населення в дол. США за паритетом купівельної спроможності (ПКС).

Доповіді про розвиток людського потенціалу ПРООН підготовляються на регіональному, національному та міжнародному рівні. У підсумковому звіті зводяться всі основні показники якості життя населення країн і регіонів, представлених в доповіді. При визначенні рейтингу враховуються безліч факторів, таких як положення в області вдачу людини і громадянських свобод, можливість участі в суспільному житті, соціальна захищеність, ступінь територіальної та соціальної мобільності населення, показники рівня культурного розвитку населення, доступу до інформації, здоров'я, рівня безробіття, стану злочинності, охорони навколишнього середовища та ін. У підсумковому рейтингу всі держави ранжуються на основі ІРЛП і класифікуються чотирма категоріями:

o країни з дуже високим рівнем ІРЛП;

o країни з високим рівнем ІРЛП;

o країни з середнім рівнем ІРЛП;

o країни з низьким рівнем ІРЛП.

У табл. 2.3 представлені дані, які ілюструють динаміку ІРЛП за період 1980-2010 рр. в деяких країнах кожної з чотирьох зазначених вище категорій (у тому числі Росії).

У Російській Федерації найбільш різке зниження індексу розвитку людського потенціалу відбулося у першій половині 1990-х рр., Насамперед через падіння обсягів ВВП, зростання смертності та зменшення очікуваної тривалості життя. Потім зниження індексу хоча і тривало, але значно повільніше.

Незважаючи на давню традицію використання ІРЛП як інструмент вимірювання та оцінки якості життя населення, індекс нерідко піддається критиці, зокрема за те, що при його розрахунку не беруться до уваги екологічні фактори, а також не розглядається в явному вигляді духовний та моральний розвиток людини.

Крім об'єктивних показників якості життя, для його повної характеристики важливі оцінки суб'єктивного характеру, особливо для держав з високим рівнем економічного розвитку, оскільки високий рівень і навіть постійне зростання економічних можливостей може поєднуватися зі зменшенням задоволеності людини зростанням свого добробуту і якістю життя. Для індивіда дуже важливо відповідність потреб і можливостей його очікуванням, тому в концепції якості життя важливе місце займають такі характеристики, як соціальна активність, задоволеність працею, можливість розвивати свої здібності, почуття своєї індивідуальності, почуття причетності до життя суспільства і т.п.


Таблиця 2.3

Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) за 1980-2010 рр. (за даними ПРООН)

Рейтинг країни за ІРЛП

Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)

Рейтинг країни за ІРЛП

Середньорічний приріст ІРЛП (%)

Значення

Зміни

1980

1990

1995

2000

+2005

+2009

+2010

2005-2010

2009-2010

1980-2010

1990-2010

2000-2010

Країни з дуже високим рівнем розвитку людського потенціалу

1

Норвегія

0,788

0,838

0,869

0,906

0,932

0,937

0,938

0

0

0,58

0,56

0,34

2

Австралія

0,791

0,819

0,887

0,914

0,925

0,935

0,937

0

0

0,57

0,67

0,25

3

Нова Зеландія

0,786

0,813

0,846

0,865

0,896

0,904

0,907

0

0

0,48

0,55

0,47

4

США

0,810

0,857

0,873

0,893

0,895

0,899

0,902

0

0

0,36

0,25

0,10

5

Ірландія

0,720

0,768

0,799

0,855

0,886

0,894

0,895

0

0

0,72

0,76

0.45

Країни з високим рівнем розвитку людського потенціалу

43

Багамські острови

-

-

-

-

0,776

0,783

0,784

-3

0

-

-

44

Литва

0,709

0,677

0,730

0,775

0,782

0,783

-2

0

0,50

0,71

45

Чилі

0,607

0,675

0,707

0,734

0,762

0,779

0,783

2

0

0.85

0,74

0,65

46

Аргентина

0,656

0.682

0,709

0,734

0,749

0,772

0,775

4

0

0,56

0,64

0,55

47

Кувейт

0,675

-

0,760

0,763

0,764

0,769

0,771

-2

0

0,44

0,10

65

Російська Федерація

-

0,692

0,644

0,662

0,693

0,714

0,719

3

0

-

0,19

0,82

Країни із середнім рівнем розвитку людського потенціалу

86

Фіджі

0,551

0,612

0,636

0,651

0,667

0,667

0,669

-9

0

0,65

0,45

0,28

87

Туркменістан

0,642

0,662

0,669

0

0

88

Домініканська республіка

-

0,560

0,591

0,624

0,638

0,660

0.663

0

0

-

0,85

0,61

89

Китай

0,368

0,460

0,518

0,567

0,616

0,655

0,663

8

0

1,96

1,83

1,57

90 |

Сальвадор

0,456

0,511

0,562

0,606

0,635

0,655

0,659

0

0

1,23

1,27

0,85

Країни з низьким рівнем розвитку людського потенціалу

128

Кенія

0,404

0,437

0,435

0,424

0,443

0,464

0,470

-1

0

0,50

0,37

1,03

129

Бангладеш

0,259

0,313

0,350

0,390

0,432

0,463

0,469

1

0

1,99

2,03

1,86

130

Гана

0,363

0,399

0,421

0,431

0,443

0,463

0,467

-2

0

0,84

0,79

0,82

131

Камерун

0,354

0,418

0,408

0,415

0,437

0,456

0,460

-2

0

0,87

0,48

1,02

132

М'янма

-

-

-

-

0,406

0,444

0,451

6

0

-

-

Розвинуті країни

Країни ОЕСР

0,754

0,798

0.827

0,852

0,868

0,876

0,879

-

-

0,51

0,48

0,31

Країни - не члени ОЕСР

0,701

0,761

0,779

0,799

0,829

0,840

0,844

-

-

0,62

0,51

0,54

Країни, що розвиваються

Арабські держави

0,396

0,470

0,505

0,525

0,562

0,583

0,588

-

-

1,32

1,12

1,14

Сх. Азія і Тихоокеанський регіон

0,383

0,466

0,519

0,559

0,600

0,636

0,643

-

-

1,73

1,61

1,40

Європа і Центральна Азія

0,503

0,660

0,628

0,648

0,679

0,698

0,702

-

1,11

0,31

0,80

Латинська Америка та Карибський басейн

0,573

0,614

0,640

0,660

0,681

0,699

0,704

-

-

0,68

0,68

0,64

Південна Азія

0,315

0,387

0,415

0,440

0,481

0,510

0,516

1,65

1,44

1,61

Африка на південь від Сахари

0,293

0,354

0,358

0,315

0,366

0,384

0,389

0,94

0,46

2,10

Весь світ

0,455

0,526

0,554

0,570

0,598

0,619

0,624

1,05

0,85

0,89


Серед агрегатних показників якості життя, які враховують його суб'єктивну оцінку людьми, можна відзначити індекс якості життя та міжнародний індекс щастя.

Індекс якості життя за версією Economist Intelligence Unit (The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index) був підрахований в 2005 р Він включає в себе дані по 111 країнам. Цей показник поєднує в собі як об'єктивні дані, одержувані від статистичних агентств, так і результати опитувань населення на предмет ставлення до різних життєвих явищ. Індекс розраховується на основі дев'яти факторів.

1. Здоров'я: очікувана тривалість життя (в роках).

2. Сімейне життя: рівень розлучень (на 1 тис. Чол.); ставиться оцінка від 1 (мало розлучень) до 5 (багато розлучень).

3. Громадське життя: змінна приймає значення 1, якщо в країні високий рівень відвідуваності церкви або профспілкового членства.

4. Матеріальне благополуччя: ВВП на душу населення, паритет купівельної спроможності.

5. Політична стабільність і безпека: рейтинги політичної стабільності та безпеки.

6. Клімат і географія: враховується географічна широта для розрізнення холодних і жарких кліматів.

7. Гарантія роботи: рівень безробіття (у відсотках).

8. Політична свобода: середній індекс політичної та громадянської свободи; шкала від 1 (повністю вільна) до 7 (невільна).

9. Гендерна рівність: вимірюється шляхом ділення середньої зарплати чоловіків на зарплату жінок.

Перші місця в списку займають Ірландія, Швейцарія і Норвегія, останні - Танзанія, Гаїті, Зімбабве. Росія в рейтингу займає 105-е місце.

Міжнародний індекс щастя (МІС, англ. Happy Planet Index - HPI) - являє собою індекс, що відображає добробут людей і стан навколишнього середовища в різних країнах світу. Був запропонований New Economics Foundation (ΝΕF) в липні 2006 р Для розрахунку індексу використовуються три показники: суб'єктивна задоволеність життям людьми, очікувана тривалість життя і так званий екологічний слід.

Вперше МІС був розрахований в 2006 р, до нього увійшли 178 країн. Вдруге розрахунок проводився в 2009 р, обраховувались 143 країни. За підсумками 2009 р на чолі рейтингу розташовуються Коста-Ріка, Домініканська республіка і Ямайка, мінімальні значення рейтингу у Зімбабве, Танзанії і Ботсвани. Росія в списку займає 108-е місце (у 2006 р - 172-е).

Важливо відзначити, що обидва розглянутих вище індексу на відміну від ІРЛП в явній формі враховують роль екологічних чинників у забезпеченні якості життя людей.

Особливо гостро проблема якості життя стоїть перед країнами, що розвиваються, які не можуть самостійно вирішити завдання забезпечення загального доступу до таких базових соціальних послуг, які на початку XXI ст. вважаються мінімально необхідними для переходу якості життя їх населення до цивілізованого рівня. Це загальне базове освіта, базова медичне обслуговування, достатнє харчування, репродуктивне здоров'я, дешеве безпечне водопостачання і санітарія. За оцінкою ООН витрати на вирішення цих завдань становили щорічно в 1995-2005 рр. близько 40 млрд дол. США.

На початку XXI ст. фактори глобалізації економіки та інших сфер життєдіяльності людини суперечливе впливають на якість життя. Так, зміна характеристик ринку праці та перехід до зайнятості з високим рівнем освіти, мобільності і гнучкості знову вивели проблему праці та забезпечення зайнятості всього населення в розвинених країнах на перше місце. В кінці 1990-х рр. безробіття в багатьох країнах, що входять в Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), перебувала на найвищому після Другої світової війни рівні. При цьому більше сильний негативний вплив на якість життя в цьому аспекті відчувають жінки, молодь, етнічні меншини. У концепції якості життя зайнятість розглядається не тільки як джерело доходів, по і як участь у громадському житті, а безробіття - як соціальна ізоляція. Особливо складні проблеми в цій галузі виникли в країнах з перехідною економікою, де зниження рівня і якості життя торкнулося практично всі соціальні групи, а низький рівень життя притаманний навіть постійно працюючому населенню та сім'ям з двома працюючими годувальниками. Так, в Росії 2/3 живуть нижче межі бідності мають роботу. Більшість експертів вважають, що катастрофічне зниження якості життя в країнах з перехідною економікою відбулося через неправильної політики соціального забезпечення, запізнювання в створенні нових систем соціального забезпечення та соціального захисту, адекватних радикальних економічних реформ та ринкової економіці. Крім того, завдання не такого різкого зниження якості життя в цих країнах для збереження доступу до базових соціальних послуг - медичного обслуговування та освітою - вимагала посилення або навіть створення нової системи державного втручання в перерозподільчі процеси між секторами економіки, соціальними групами, регіонами.

Велику роль в усвідомленні глобальних проблем, пов'язаних з основними напрямками поліпшення якості життя або з основними соціально-демографічними групами, поліпшення якості життя яких вимагає загальносвітових зусиль, грають всесвітні форуми, які проведені під егідою ООН в 1990-х рр .: з проблем дітей (1990 р), навколишнього середовища (1992 р), прав людини (1993 р), народонаселення (1994 г.), соціального розвитку (1995 г.), становища жінок (1995 г.), осілості населення (1996 г.) , продовольчої безпеки (1996 г.), міграції (1997 г.).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

перший. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Якість навколишнього середовища
Управління якістю земель і навколишнього середовища
Управління якістю природокористування і охорони навколишнього середовища
ЦІЛІ І СПОСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Рівень і якість життя
Якість життя як соціально-економічне поняття
Якість трудового життя
Якість трудового життя та соціальне партнерство
Керування якістю на підприємстві (в організації)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук