Навігація
Головна
Оцінка як елемент методу бухгалтерського облікуМетоди експертних оцінок та моделі організації складних експертизВиди методів оцінки PR-діяльності. Оцінка ефективності окремих...Майно в довірчому управлінні організаціїДжерела формування майна некомерційних організацій та їх структураОцінка ефективності методів управління ризикамиОцінка методів прогнозуванняМЕТОДИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙМайно у власності організаціїЯкі методики оцінки ризику окремого проекту зазвичай використовуються?
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Основи бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи оцінки окремих видів майна організації

Для здійснення поточного обліку окремих видів майна організації та формування інформації про них в бухгалтерській звітності застосовуються різні методи оцінки даного майна.

Оцінка основних засобів передбачає такі види вартості:

- Первісну, по якій об'єкти приймаються до обліку, - визначається виходячи з умов і джерел надходження;

- Відновну, встановлювану після переоцінки і яка відображає реальну вартість об'єктів, з урахуванням інфляції і зміни цін і тарифів;

- Залишкову, що розраховується на дату складання бухгалтерського балансу у вигляді різниці між первісною (відновлювальною) вартістю та сумою нарахованої до цього моменту амортизації.

У свою чергу, амортизація являє собою економічний механізм поступового перенесення на витрати звітного періоду частини вартості об'єктів основних засобів з метою відшкодування та накопичення грошових коштів для їх подальшого відтворення. Списана частина вартості основних засобів, під назвою амортизаційних відрахувань, включається в кожному звітному періоді до витрат організації протягом всього терміну корисного використання об'єкта.

Строком корисного використання амортизується майна визнається період, протягом якого об'єкт основних засобів і (або) нематеріальних активів служить для виконання цілей діяльності організації і приносить їй економічну вигоду.

Законодавчим актами та нормативними документами з бухгалтерського та податкового обліку передбачені чотири методи нарахування амортизації:

- Лінійний (рівномірний), що полягає в розрахунку щорічної суми амортизаційних відрахувань, виходячи з первісної вартості, норми амортизаційних відрахувань та строку корисного використання об'єкта. Отримана сума ділиться на 12 міс, визначається щомісячна сума амортизації, яка включається до витрат, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем надходження. Припиняється процес нарахування амортизації з першого числа місяця, наступного за місяцем виходу об'єкта з експлуатації;

- Метод зменшуваного залишку (прискореної амортизації) - передбачає застосування коефіцієнта прискореної амортизації, що дозволяє відшкодувати більшу частину вартості об'єктів в перші роки експлуатації, а отримані кошти спрямувати на оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази;

- Метод списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання, що вважається також методом прискореної амортизації. Наприклад, при СПИ, рівному 5 років, сума чисел років дорівнює: 1 + 2 + 3 + 4 + + 5 = 15, а сума амортизаційних відрахувань становить: для 1-го року - 5/15; 2-го - 4/15; Третя - 3/15; 4-го - 2/15; 5-го - 1/15 первісною вартістю;

- Метод списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг) використовується при нарахуванні амортизації виробничих машин, устаткування і транспортних засобів. Для розрахунку амортизаційних відрахувань використовуються показники планового і фактичного обсягів випущеної продукції, первісної вартості об'єктів і СПИ. Формула розрахунку являє собою твір первісної вартості основних засобів (нематеріальних активів) і відношення фактичного обсягу випущеної продукції до його плановому значенню.

Оцінка нематеріальних активів проводиться аналогічно основним засобам. Нарахування амортизації здійснюється також за аналогією з основними засобами, за винятком методу нарахування за сумою чисел років терміну корисного використання. Особливістю нематеріальних активів є також те, що амортизація нараховується тільки по тих об'єктах, по яких прибутковість не зменшується зі збільшенням СПИ, і тільки по об'єктах, по якому можна однозначно встановити даний термін.

Спосіб нарахування амортизації нематеріального активу щорічно перевіряється і уточнюється організацією. Якщо розрахунок очікуваного надходження економічних вигод від використання нематеріальних активів істотно змінився, спосіб нарахування його амортизації також повинен бути змінений. Виникли у зв'язку з цим коригування відображаються в обліку і звітності на початок року як зміни в оціночних значеннях.

Якщо в обліку відображена ділова репутація організації у вигляді різниці між купівельною ціною організації та балансовою вартістю її майнового комплексу на дату його покупки, в обліковій політиці фіксується порядок її списання, як правило, протягом 20 років (за не більше терміну роботи організації) із застосуванням лінійного способу. Негативна ділова репутація в повній сумі відноситься па збитки організації.

Оцінка матеріально-виробничих запасів (МПЗ) здійснюється:

- За собівартістю одиниці запасів (методом ідентифікації) при невеликій номенклатурі матеріалів, дорогоцінним каменям, метали та вироби з них;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Середній собівартості;

- Методом ФІФО (/ пяС-т-аи-ом) - але вартості першого надійшла партії.

Право вибору методу оцінки відноситься тільки до матеріально-виробничих запасів, які відпускаються у виробництво. Застосування останніх двох методів оцінки МПЗ передбачає їх оцінку протягом звітного періоду за обліковою (умовної) ціною. В кінці місяця складається спеціальний розрахунок фактичної собівартості МПЗ і виявляються відхилення фактичної собівартості від облікової ціни з метою їх подальшого списання і включення у витрати на виробництво:

Для розрахунку фактичної собівартості відсоток відхилень множиться на вартість матеріалів, відпущених за місяць у виробництво, і ділиться на 100%:

У бухгалтерському обліку вартість матеріалів, відпущених за місяць у виробництво, відображається наступними проводками. За обліковою ціною: ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво"; КРЕДИТ 10 "Матеріали". На суму перевитрати: ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво";

КРЕДИТ 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей".

На суму економії:

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво";

КРЕДИТ 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" -методом "червоне сторно".

Готова продукція відображається в балансі за фактичною або нормативної (планової) виробничої собівартості, що включає витрати використовуваних у процесі виробництва основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, праці та інших витрат або за прямими статтями. У місцях зберігання готова продукція може оцінюватися за обліковими цінами, у вигляді фактичних, нормативних, договірних та ін.

Якщо готової продукція оцінюється в поточному обліку за нормативною собівартістю або договірними цінами, різниця між фактичною собівартістю та облікової ціною відображається на окремому субрахунку рахунку 43 "Готова продукція" - "Відхилення фактичної собівартості готової продукції від облікової вартості" за окремими групами або по організації в цілому . Перевищення фактичної собівартості над облікової вартістю відображається за дебетом цього субрахунка і кредитом витратних рахунків. Від'ємна різниця відбивається сторнировочной записом.

Списання готової продукції при відвантаженні і відпустці може проводитися за обліковою вартістю. Відхилення, що відносяться до проданої готової продукції, списуються пропорційно її облікової вартості, а пов'язані з залишками готової продукції, залишаються на відповідному субрахунку рахунку "Готова продукція". Незалежно від методу поточної оцінки, загальна собівартість готової продукції повинна дорівнювати її фактичної виробничої собівартості.

Товари відображаються в бухгалтерському балансі за вартістю їх придбання. Роздрібні торговельні організації можуть враховувати товари також за продажними цінами, при цьому різницю між вартістю придбання і продажною ціною (знижки, накидки) відображають па окремому рахунку 42 "Торговельна націнка". Так як товари входять до складу матеріально-виробничих запасів, на них повністю поширюються вимоги ПБО 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів", і крім перерахованих методів оцінки допускається оцінка за методами, передбаченими для матеріалів.

Відвантажена продукція, товари, роботи і послуги, відповідно до п. 61 Положення ведення бухгалтерського обліку, відображаються в бухгалтерському балансі за фактичною або нормативної (планової) повної собівартості, що включає поряд з виробничою собівартістю витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції, робіт, послуг, що відшкодовуються договірної (контрактної) ціною. Можливість вибору варіанти оцінки відсутній - метод визначається специфікою виробництва [1].[1]

Незавершене виробництво згідно з п. 64 Положення ведення бухгалтерського обліку оцінюється але: фактичною або нормативної (планової) виробничої собівартості; прямими статтями витрат; вартості сировини, матеріалів і напівфабрикатів. Вибір методу можливий тільки в масовому і серійному виробництві. При одиничному виробництві застосовується фактична собівартість. Оцінку незавершеного виробництва для цілей оподаткування регулює гл. 25 НК РФ.

Матеріально-виробничі запаси морально застарілі, повністю / частково втратили первинну якість і зі зниженою ринковою вартістю відображаються в бухгалтерському балансі за вирахуванням резерву під зниження вартості матеріальних цінностей [2]. Відбувається попередження можливих втрат організації від зниження балансової вартості оборотних активів порівняно з ринковими цінами і формування більш достовірної інформації про фактичну величиною фінансових результатів організації.[2]

Освіта резерву під зниження вартості матеріальних цінностей в кінці звітного періоду відображається в обліку за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати" і кредитом рахунку 14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей" на суму різниці між вартістю ресурсів на бухгалтерських рахунках та ринковою вартістю.

У бухгалтерській звітності утворений в кінці звітного періоду резерв під зниження вартості матеріальних цінностей віднімається з відповідних статей активу балансу і окремо в пасиві не вказується. У наступному звітному періоді у міру списання матеріальних цінностей, за якими утворено резерв, за дебетом рахунка 14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей" і кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати" резерв відновлюється. Аналогічний запис робиться при підвищенні ринкової вартості МПЗ, за якими раніше були створені резерви. Вибір конкретного варіанту облікової ціни запасів, як і рішення про створення оціночних резервів, належить організації і повинен бути закріплений в її облікову політику.

  • [1] Пункт 61 наказу Мінфіну Росії від 29.07.1998 № 34н.
  • [2] Пункт 25 Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5/01 (затверджено наказом Мінфіну Росії від 09.06.2001 № 44н).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку
Методи експертних оцінок та моделі організації складних експертиз
Види методів оцінки PR-діяльності. Оцінка ефективності окремих PR-інструментів
Майно в довірчому управлінні організації
Джерела формування майна некомерційних організацій та їх структура
Оцінка ефективності методів управління ризиками
Оцінка методів прогнозування
МЕТОДИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ
Майно у власності організації
Які методики оцінки ризику окремого проекту зазвичай використовуються?
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук