Навігація
Головна
Податковий облік витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією...Облік витрат і собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послугЗабезпечення ритмічної, узгодженої роботи всім ланок виробництва за...ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПРОДАЖІВ І ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ...Відвантаження (відпуск) продукції, робіт і послуг покупцям і...АУДИТ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ...Зв'язок обліку витрат з калькулюванням собівартості продукції (робіт,...АУДИТ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА, ЗВЕРНЕННЯ І калькулювання собівартості...Аудит калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і...Аудит обліку випуску й схоронності готової продукції
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Основи бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік процесу виробництва та випуску продукції (робіт, послуг)

Процес виробництва та випуску продукції, що відбувається в організаціях, що виготовляють продукцію, виконують роботи та надають послуги, являє собою процес впливу працівників засобами праці на предмети праці для отримання готової продукції (робіт, послуг). Таким чином, в процесі виробництва і випуску продукції відбувається створення матеріальних благ для особистого та виробничого споживання. У ньому здійснюється з'єднання праці із засобами виробництва з метою виготовлення готової продукції. В рамках даного процесу відбувається перехід витрат зі стадії заготовляння матеріально-виробничих запасів у стадію виробничої діяльності, пов'язаних з виготовленням готової продукції, незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виготовлення.

Бухгалтерський облік процесу виробництва покликаний відображати витрати на виготовлення продукції (робіт, послуг), здійснювати контроль за доцільністю та ефективністю витрат, вести собівартість продукції (робіт, послуг) і шляхом порівняння їх фактичної і планової собівартості визначати фінансовий результат даного процесу (економії або перевитрати) .

З урахуванням перерахованого основними завданнями бухгалтерського обліку процесу виробництва і випуску продукції є:

- Документальне оформлення та своєчасне відображення в обліку всіх виробничих витрат;

- Контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;

- Правильне обчислення фактичної собівартості випущеної продукції (робіт, послуг).

Основними фактами господарського життя, що відбуваються в процесі виробництва і випуску продукції, є:

- Відпуск матеріальних ресурсів у виробництво та їх використання;

- Нарахування заробітної плати робітникам за виготовлення продукції; здійснення відрахувань страхових внесків;

- Нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів;

- Здійснення інших виробничих витрат;

- Випуск готової продукції з виробництва, передача на склад і прийняття до обліку;

- Розрахунок собівартості випущеної продукції (робіт, послуг).

За результатами обліку витрат на виробництво визначається фактична собівартість випущеної готової продукції, переданої на склад і прийнятої до обліку.

Для підприємств, що виконують роботи та надають послуги, процес виробництва закінчується здачею замовникові виконаних робіт і наданих послуг, фактична собівартість яких списується безпосередньо на рахунок реалізації.

Правильна організація обліку процесу виробництва і випуску продукції передбачає роздільний облік витрат за видами виробництв, розподіл всіх витрат на прямі і непрямі і їх включення в собівартість продукції (робіт і послуг).

Складність процесу виробництва і випуску продукції, його значимість у господарській діяльності організації, різноманітність зроблених витрат вимагають використання групи виробничих рахунків, що використовуються для обліку основного і допоміжного виробництва, а також обслуговуючого виробництва та господарства:

- 20 "Основне виробництво";

- 23 "Допоміжне виробництво";

- 25 "Загальновиробничі витрати";

- 26 "Загальногосподарські витрати";

- 28 "Брак у виробництві";

- 97 "Витрати майбутніх періодів";

- 96 "Резерви майбутніх витрат".

Основне виробництво випускає профільну продукцію організації, а здійснені у зв'язку з цим витрати враховуються на рахунку 20 "Основне виробництво".

Допоміжне виробництво зайняте обслуговуванням основних цехів з метою створення сприятливих умов для їх роботи: котельні, власні електростанції, ремонтні, транспортні цехи і т.д. Витрати допоміжних цехів по виробництву робіт, послуг або продукції враховуються на рахунку 23 "Допоміжне виробництво".

В аналітичному обліку витрати, що збираються на рахунках 20 і 23, поділяються по цехах, видам продукції, стадіями обробки, замовленнями. Протягом звітного періоду па цих рахунках збираються прямі витрати, безпосередньо пов'язані з виготовленням конкретних видів продукції, робіт і послуг. Непрямі витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва і управлінням, протягом звітного періоду обліковуються на збірно-розподільчих рахунках 25 "Загальновиробничі витрати" і 26 "Загальногосподарські витрати".

За дебетом рахунка 25 "Загальновиробничі витрати" збираються цехові витрати:

- Витрати на утримання, амортизацію та поточний ремонт виробничого устаткування, цехового транспорту, робочих місць;

- Витрати на відновлення інструментів і пристосувань;

- Витрати, пов'язані з управлінням цехом;

- Витрати з утримання цехового персоналу;

- Амортизація і ремонт будівель, споруд, інвентарю цехового призначення і т.д .;

- Втрати від простоїв та інші непродуктивні витрати.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

В кінці місяця зібрані на дебеті рахунку витрати розподіляються і списуються в дебет рахунків "Основне виробництво" і "Допоміжне виробництво".

Рахунок 26 "Загальногосподарські витрати" служить для поточного обліку та контролю за виконанням кошторису наступних видів витрат:

- За змістом загальнозаводського персоналу;

- Експлуатації та ремонту будівель, споруд, приміщень та інвентарю загальногосподарського (загальнозаводського) призначення;

- Змістом воєнізованої, пожежної та сторожової охорони;

- З підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

- Канцелярські і друкарські витрати і т.д.

Зібрані за місяць витрати розподіляються по об'єктах обліку і списуються або в дебет рахунків 20 "Основне виробництво" і 23 "Допоміжне виробництво" (якщо його продукція реалізується на сторону), або безпосередньо па рахунок 90 "Продажі".

Завдяки щомісячним розподілом і списанню непрямих витрат на калькуляційних рахунках 20 "Основне виробництво" і 23 "Допоміжне виробництво" у кінці місяця збирається фактична виробнича собівартість продукції, що випускається, робіт, послуг.

Якщо організація випускає продукцію, її фактична виробнича собівартість списується з кредиту рахунків 20 "Основне виробництво" і 23 "Допоміжне виробництво" на рахунок 43 "Готова продукція". Витрати по виконаним роботам і послугам списуються з рахунків обліку процесу виробництва 20 "Основне виробництво" і 23 "Допоміжне виробництво" на рахунок 90 "Продажі".

Якщо фактичний випуск продукції і її передача на склад, а часто і відвантаження покупцям здійснюються протягом місяця, а точна собівартість ще невідома, в поточному обліку готову продукцію приймають до обліку за обліковою (умовної) вартості. В кінці місяця, коли всі фактичні витрати зібрані, розраховується фактична виробнича собівартість продукції, яка може відрізнятися від облікової вартості і утворити калькуляційну різницю, використовувану для коригування фактичної собівартості наступним чином.

Якщо фактична виробнича собівартість виявилася вищою від облікової, робиться додатковий запис на суму різниці бухгалтерською проводкою:

ДЕБЕТ 43 "Готова продукція";

КРЕДИТ 20 "Основне виробництво".

Якщо фактична собівартість виявилася нижче облікової, проводиться сторнировочная запис:

ДЕБЕТ 43 "Готова продукція";

КРЕДИТ 20 "Основне виробництво".

Калькулювання фактичної собівартості готової продукції здійснюється шляхом підсумовування всіх витрат (прямих і непрямих), зібраних на рахунку 20 "Основне виробництво" за звітний період, додавання до отриманої суми залишку незавершеного виробництва на початок періоду і віднімання суми залишку незавершеного виробництва на кінець періоду.

Прямі витрати включаються в собівартість конкретного виду продукції безпосередньо у момент їх здійснення на основі даних первинних документів, а непрямі витрати підлягають відображенню протягом місяця на збірно-розподільчих рахунках і їх подальшому розподілу між об'єктами калькулювання в кінці місяця. З метою здійснення даних розрахунків необхідно:

- Обчислити базу розподілу - суми основних витрат на виробництво по кожному} 'виду продукції, а також загальну суму основних витрат па виробництво;

- Обчислити суми загальновиробничих витрат (ОПР) і загальногосподарських витрат (ВОХР), що підлягають розподілу, шляхом підсумовування витрат, зібраних але дебетом рахунків 25 "Загальновиробничі витрати" і 26 "Загальногосподарські витрати";

- Провести розрахунок коефіцієнта розподілу ОПР і ВОХР шляхом ділення їх суми па базу розподілу, наприклад загальну суму основних витрат на виробництво;

- Обчислити суми ОПР та ОХР, зараховують на кожен вид продукції, шляхом множення відповідного коефіцієнта на суму основних витрат на виробництво кожного виду продукції.

В якості елемента облікової політики організації мають право вибрати для поточної оцінки готової продукцію нормативну (планову) собівартість. У цьому випадку на рахунку 43 "Готова продукція" відображається нормативна вартість продукції, а відхилення виявляються на рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" і списуються безпосередньо на рахунок реалізації продукції:

ДЕБЕТ 43 "Готова продукція";

КРЕДИТ 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" - на нормативну собівартість продукції.

ДЕБЕТ 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)";

КРЕДИТ 20 "Основне виробництво" - на фактичну собівартість випущеної продукції (списання витрат).

ДЕБЕТ 90 "Продажі";

КРЕДИТ 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" - звичайною записом або методом "червоне сторно" на різницю між нормативною і фактичною вартістю. Рахунок 40 "Випуск продукції" на кінець місяця сальдо не має і підлягає закриттю.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Податковий облік витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг)
Облік витрат і собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг
Забезпечення ритмічної, узгодженої роботи всім ланок виробництва за єдиним графіком і рівномірного випуску продукції
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПРОДАЖІВ І ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
Відвантаження (відпуск) продукції, робіт і послуг покупцям і замовникам
АУДИТ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
Зв'язок обліку витрат з калькулюванням собівартості продукції (робіт, послуг)
АУДИТ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА, ЗВЕРНЕННЯ І калькулювання собівартості продукції (РОБІТ, ПОСЛУГ)
Аудит калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і розрахунку незавершеного виробництва
Аудит обліку випуску й схоронності готової продукції
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук