Навігація
Головна
Еластичність пропозиціїЦінова еластичність пропозиції, її вимір і типи. Фактори, що...Функція еластичностіЕластичність попиту і пропозиціїФункція і еластичність пропозиціїІнші види еластичності попиту. Еластичність пропозиціїЕластичність пропозиції за ціною і фактори, що її визначаютьЕЛАСТИЧНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИМІРЮВАННЯ СТУПЕНЯ ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ НА...Еластичність попиту та пропозиціїЕластичність попиту та пропозиції
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функція і еластичність пропозиції

Якщо фірмі доводиться конкурувати з безліччю інших виробників випускається їй продукції, то вона змушена всю свою господарську діяльність направляти на максимізацію прибутку, інакше з часом її витіснять з ринку. Тому для визначення обсягу пропозиції конкурентної фірми слід виходити з її прагнення отримати максимум прибутку.

Для обчислення прибутку, крім цін на фактори виробництва потрібно знати ціну продукції фірми. Будемо позначати її Р. Твір обсягу проданої продукції на її ціну називається загальною виручкою (TR, total revenue). Прибуток (π) є різниця між виторгом і загальними витратами на виробництво і реалізацію продукції: π = PQ - TC (Q).

У міру збільшення випуску прибуток буде рости до тих нір, поки виручка від продажу чергової одиниці продукції перевищує приріст загальних витрат, пов'язане з її виробництвом. Оскільки виручка від кожної одиниці продукції дорівнює її ціні, то прибуток збільшується, якщо Р> МС і зменшується, якщо Р <МС. Отже, за даних цінах прибуток фірми досягає максимуму, коли граничні витрати стають рівними ціні продукції: MC (Q) = Р .

Наочно процес максимізації прибутку при заданих цінах показаний на рис. 2.9.

Максимізація прибутку

Рис. 2.9. Максимізація прибутку

У верхній його частині зображені сімейство кривих витрат фірми і лінія ціни. Відстань між лініями Р 0 і А З відповідає величині прибутку, що припадає на одиницю продукції. При випуску Q 1 і Q 3 од. продукції прибутку немає, так як середні витрати дорівнюють ціні. Прибуток максимальна при випуску Q 2 од., Коли висхідний ділянка кривої МС перетинає лінію ціни: Р = МС. На нижній частині рис. 2.9 показано, як змінюється обсяг прибутку в міру збільшення випуску. Звернемо увагу на те, що при ціні Р 0 максимум прибутку не збігається з мінімумом середніх витрат.

Тепер можна приступити до виконання головного завдання даної глави - до побудови функції пропозиції на ринку блага. Почнемо з функції пропозиції за ціною, яка виражає залежність між ціною блага і обсягом його пропозиції: Q s = Q S (P).

Так як необхідною умовою максимізації прибутку є рівність MC (Q) = Р, то, як би не змінювалася ціна, обсяг пропозиції завжди визначається проекцією точки перетину лінії ціни з кривою МС, як це показано на рис. 2.10. Тому виділений жирним ділянка кривої МС є кривою пропозиції за ціною.

Коли точка перетину лінії ціни з кривою граничних витрат опиняється між кривими АС і AVC, тоді при відповідному цій точці випуску фірма не відшкодовує всі витрати виробництва, так як Р <АС.

Але якщо ціна все ще вище A VC, то виручки достатньо для повного відшкодування змінних витрат, що включають витрати на сировину та оплату виробничих робітників. За такою ціною можна продовжувати випуск і пропозиція продукції доти, поки не буде потрібно відшкодовувати постійні витрати.

Крива пропозиції фірми-ціноотримувачі

Рис. 2.10. Крива пропозиції фірми-ціноотримувачі

Таким чином, графік пропозиції конкурентної фірми представляє відрізок кривої МС, що йде вгору від перетину з кривою АС; на нетривалий час, поки не потрібно відновлювати постійні витрати, крива пропозиції фірми подовжується на відрізок кривої МС, що лежить між кривими АС і AVC. По суті функція пропозиції за ціною є зворотною до функції граничних витрат: нехай МС = = k + IQ, де k і l - параметри, що визначають залежність обсягу витрат від кількості виробленої продукції; якщо МС = Р, то Q s = (Pk) / l.

З проведеного аналізу випливає, що з підвищенням ціни блага фірма збільшує обсяг пропозиції [1]. Найпростішим різновидом такої залежності є лінійна функція типу[1]

де п> 0, а т - будь раціональне число; т> 0 означає, що фірма не виходить на ринок, якщо не може продати більше т од. свого товару, а при т <0 вона не буде продавати нижче ціни, рівної (- т / п). Так, якщо фірма не продасть продукцію при Р <1,5, а після Р> 1,5 при кожному підвищенні ціни на 1 збільшує обсяг пропозиції на 2 од., То її функція пропозиції за ціною має вигляд: Q S = -3 + 2 Р.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Функція, обернена до функції пропозиції за ціною, називається функцією ціни пропозиції: P S = P S (Q). У наведеному прикладі P s = 1,5 + 0,5 Q.

Ціна пропозиції тобто мінімальна сума грошей, за яку виробник згоден віддати останню одиницю виробленої продукції. За побудовою сума цін пропозиції певного обсягу продукції дорівнює сумі граничних витрат, яка, у свою чергу, дорівнює сумі змінних витрат. Тому сума цін пропозиції заданого обсягу продукції являє собою ту мінімальну суму грошей, за яку виробник може віддати вироблену продукцію, відшкодовуючи всі змінні витрати.

Через те що в короткому періоді фірма може працювати, не покриваючи постійні витрати, для оцінки економічних результатів її діяльності поряд з прибутком використовують поняття надлишок виробника, представлений на рис. 2.11 заштрихованої площею.

Надлишок виробника

Рис. 2.11. Надлишок виробника

Площа прямокутника Р 0 В Q 0 0 представляє виручку від продажу Q 0 од. продукції. Площа криволінійної фігури ABQ 0 0 відповідає мінімальній сумі грошей, за яку фірма могла б продати Q 0 од. без збитків в короткому періоді. Надлишок виробника перевищує прибуток на величину постійних витрат.

Ми виявили залежність обсягу пропозиції фірми-ціноотримувачі від ціни її продукції. Але крім неї на обсяг пропозиції впливають ціни факторів виробництва через витрати і ціни інших благ. Так, при підвищенні ціни яловичини м'ясокомбінат збільшить пропозицію не тільки яловичини, але і шкур; меблева фабрика, що випускає столи та стільці, збільшить пропозицію столів не тільки при підвищенні їх ціни, але в разі зниження ціни стільців.

Залежність між обсягом пропозиції блага і всіма факторами, його визначальними, називається функцією пропозиції

де п - число благ, т - число факторів виробництва.

Крива пропозиції фірми, представлена на рис. 2.10 і 2.11 відображає залежність між обсягом пропозиції блага і його ціною. Коли змінюються ціни інших благ або ціпи факторів виробництва, тоді відбувається відповідний зрушення кривої пропозиції за ціною. Так, у разі підвищення ціни яловичини крива пропозиції шкур зміститься вправо, відбиваючи той факт, що тепер по будь-якій ціні шкур пропонують більше.

Щоб отримати ринкову (галузеву) функцію пропозиції, потрібно скласти функції пропозиції всіх фірм, що виробляють даний вид про-

дукції. Припустимо, в галузі функціонують лише три фірми, що мають наступні функції пропозиції:

Тоді галузеве пропозиція характеризується функцією

Поки Р <1,25, продукцію пропонує тільки перший продавець. Коли ціна знаходиться між 1,25 і 2, тоді до першого приєднується другий продавець. І тільки при Р> 2 на ринку три продавця.

Графік галузевого пропозиції утворюється в результаті горизонтального складання графіків пропозиції окремих фірм; для галузі з трьома розглянутими продавцями це представлено на рис. 2.12.

Крива галузевого пропозиції

Рис. 2.12. Крива галузевого пропозиції

Галузеве пропозицію блага, крім цін на блага і фактори виробництва, визначається також числом фірм, що працюють у галузі: чим більше фірм, тим далі крива галузевого пропозиції зрушується вправо.

Однією з найважливіших характеристик пропозиції є його еластичність. Еластичність пропозиції висловлює характер залежності відносної зміни обсягу пропозиції від відносної зміни факторів, його визначальних.

Коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною (e s) показує, на скільки відсотків зміниться обсяг пропозиції блага, якщо його ціна зміниться на один відсоток:

Пропозиція називається еластичним, якщо e s> 1; нееластичним, якщо ЕS <1; одиничним при e s = 1.

Кількісною характеристикою залежності обсягу пропозиції одного блага від ціни іншого служить коефіцієнт перехресної еластичності пропозиції (), який показує, на скільки відсотків зміниться обсяг пропозиції блага i при зміні ціни блага j на один відсоток

Якщо, то для виробника блага i і j є взаємодоповнюючими (наприклад, яловичина - шкури). Однак більшість спільно вироблених благ, з точки зору виробника, взаємозамінні (наприклад, столи - стільці). Для них.

  • [1] На твердження, що це очевидно без жодних доказів, зауважимо, що не всі очевидне вірно; наприклад, обертання сонця навколо землі. До того ж виведена функція пропозиції дозволяє передбачити, на скільки збільшиться обсяг пропозиції при заданій зміні ціни.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Еластичність пропозиції
Цінова еластичність пропозиції, її вимір і типи. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції
Функція еластичності
Еластичність попиту і пропозиції
Функція і еластичність пропозиції
Інші види еластичності попиту. Еластичність пропозиції
Еластичність пропозиції за ціною і фактори, що її визначають
ЕЛАСТИЧНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИМІРЮВАННЯ СТУПЕНЯ ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ НА ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЮ
Еластичність попиту та пропозиції
Еластичність попиту та пропозиції
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук