Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Грошово-кредитні відносини в даний час є найважливішою сферою національних та світової економік. За повсякденною діяльністю промислових компаній і торгових фірм, банків, інвесторів і біржових спекулянтів, урядів і домашніх господарств ховається рух величезних грошових коштів, що впливає на прискорення або уповільнення економічного розвитку держав, інфляцію і зайнятість, породжує перерозподіл доходів і багатства, зміни в розстановці політичних і соціально-економічних сил, міжнародну напруженість і військові конфлікти.

Сучасний світовий фінансово-економічна криза повною мірою оголив ключове значення грошово-кредитної сфери та її інститутів, в першу чергу банків, для стану економіки, а також у створенні умов соціально-економічної нестійкості, хаосу, у підвищенні фінансових та економічних ризиків. Це зумовлює особливу практичну значимість курсу "Гроші, кредит, банки".

Пропонований підручник в змістовному плані повністю відповідає вимогам Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю "Фінанси та кредит".

Підручник складається з трьох розділів, матеріал яких викладається в проблемному ключі.

У розділі I "Гроші та грошові системи" автори відійшли від класичного вузького підходу до трактування функцій грошей. Крім традиційних п'яти економічних функцій грошей розглядаються інші економічні, а також соціальні та політичні функції грошей. У зв'язку з тим, що сучасні гроші є умовними (тобто не мають внутрішньої вартості, що мають "безтоварну форму"), змінилася і змістовна трактування ряду класичних функцій грошей. Маючи на увазі що швидко глобалізацію, автори намагалися врахувати новітні тенденції в грошово-кредитній сфері, які проявилися в результаті повної демонетизації золота і в ході сучасної світової економічної й фінансової кризи, а також узагальнити накопичені до цього часу теоретичні погляди на природу сучасних грошей.

У розділі II "Кредит" висвітлюються теоретичні аспекти кредиту, історичний розвиток його форм, фактори, що впливають на рівень і динаміку позичкового відсотка. При цьому підкреслюється, що основними факторами позичкового відсотка стають операції на фінансовому ринку і грошово-кредитне регулювання, що вплив кредиту на реальний сектор економіки в сучасних умовах різноманітне і суперечливо. У зв'язку з актуальністю боргових відносин у сучасному світі в підручнику докладно розглянуті на прикладі Російської Федерації структура і динаміка державного боргу та державного кредиту, а також принципи управління державним боргом.

У розділі III "Банки та грошово-кредитне регулювання" увагу читача концентрується на сутності банків, генетичного зв'язку сучасних банків з їх предтечами у вигляді так званих банків з частковим резервуванням, що служить причиною об'єктивної схильності банків до банкрутства і необхідності в зв'язку з цим жорсткого нагляду за їх діяльністю з боку регуляторів. Будучи найстаршим інститутом фінансового посередництва, сучасні банки пройшли за 400-річну історію великий шлях еволюційного розвитку від простого посередництва до сукупного емітента грошової маси і основного акумулятора грошових коштів, зосередивши у своїх руках величезну фінансову міць. Разом з тим банки в даний час є інституційною основою грошово-кредитного регулювання, що визначає економічну динаміку і структурні зрушення в ній.

У підручнику розкриваються історія виникнення емісійних і центральних банків, їх сучасні функції, цілі і завдання діяльності, взаємодію центральних і комерційних байків в процесі грошово-кредитного регулювання. При цьому особливу увагу приділено змістом грошово-кредитної політики, методології та інструментам сучасного грошово-кредитного регулювання, а також особливостям грошово-кредитної політики в Російській Федерації та питань її вдосконалення.

Основною метою курсу є вивчення сучасних закономірностей грошового обігу та кредитних відносин, ролі банків та банківських систем в грошово-кредитній сфері та економіці в цілому, а також проблем, породжуваних функціонуванням сучасних грошово-кредитних систем.

Специфіка грошово-кредитної сфери в умовах відкритої економіки зумовлює нові вимоги до підготовки фахівців у сфері світової економіки і міжнародних відносин. У цьому зв'язку в підручник був включений практикум, до якого увійшли матеріали але міжнародному аспекту у сфері грошового обороту і платіжних систем, кредитних операцій і боргових проблем, діяльності кредитних організацій.

Основна мета практикуму - дати студентам в максимально доступній формі сучасні практичні знання і навички в рамках курсу "Гроші, кредит, банки".

Велика увага в практикумі приділено вирішенню ситуаційних завдань, тестів, що враховують сучасні особливості грошово-кредитної сфери, включаючи міжнародні аспекти.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Розгляд практикуму дасть можливість всебічно вивчити грошовий обіг, інфляційні процеси, кредитні механізми, у тому числі державний борг, а також отримати практичні навички використання фінансових методів аналізу діяльності банків.

Автори ставлять такі конкретні завдання в частині освоєння студентами даного курсу:

• вивчити закономірну зміну видів грошей і зміна їх функцій, склад і специфічні особливості сучасної фидуциарной грошової системи;

• сформувати в учнів уміння аналізувати грошові індикатори, їх вплив па економічні та соціальні процеси, оцінювати грошово-кредитну політику і застосовувані методи та інструменти грошово-кредитного регулювання та їх вплив на стан макроекономіки і поведінку економічних агентів;

• розглянути сучасні проблеми інфляції, чинники інфляції та методи боротьби з нею;

• вивчити кредит як основний вид грошових відносин, його форми і види, кредитну систему Росії і структурні особливості кредитних систем зарубіжних країн;

• дослідити види процентних ставок і ознайомити студентів з механізмом формування процентних ставок по кредиту;

• сформувати у студентів вміння використовувати шкалу процентних ставок для аналізу міжнародного та національного кредитних ринків;

• сформувати у студентів цілісне уявлення про сутність, функції і ролі банків як основного інституту фінансового посередництва; досліджувати зміст поняття "банківська система", загальні риси та особливості становлення, розвитку та функціонування національних банківських систем Росії і зарубіжних країн, механізми взаємодії комерційних і центральних банків;

• ознайомити студентів з новими тенденціями у розвитку національних банківських систем в умовах глобалізації економічних зв'язків і відносин; виявити фактори, що зумовлюють формування міжнародних і транснаціональних банків;

• вивчити статус, офіційні цілі та завдання діяльності центральних банків, їх функції з регулювання грошово-кредитної і валютної сфер, вплив на стан фінансових ринків і роль в макроекономічному регулюванні;

• сформувати у студентів уміння визначати вплив інструментів грошово-кредитного регулювання на грошову масу, на ліквідність банків та їх кредитну діяльність, рівень інфляції та макроекономічні параметри;

• розглянути функції, послуги та основні операції комерційних банків, освоїти в основному понятійно-категоріальний апарат банківської справи;

• підготувати студентів до сприйняття та освоєння конкретних курсів циклу грошово-кредитних і фінансових дисциплін ("Банківська справа", "Ринок цінних паперів", "Міжнародний фінансовий ринок", "Страхування" та ін.).

У результаті вивчення даного курсу студенти повинні:

знати

склад, структуру і динаміку грошової маси;

• систему розрахунку грошової бази, депозитного мультиплікатора, простих і складних відсотків, показників аналізу діяльності кредитних організацій;

вміти

• аналізувати вплив грошових індикаторів на соціально-економічні процеси в країні та світі;

• оцінювати наслідки інфляційних процесів;

• дослідити фінансові показники кредитних організацій;

володіти

методами і способами аналізу кредитно-грошової політики в області формування грошових агрегатів, попиту та пропозиції грошей, процентних ставок, інфляційних процесів, функціонування банків.

Підручник забезпечений в кінці кожного розділу контрольними питаннями і завданнями. У нього також включено глосарій і рекомендовані літературні джерела, необхідні для більш глибокого засвоєння матеріалу.

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри міжнародних фінансів МДІМВ-університету МЗС Росії, якими узагальнені результати наукової та педагогічної діяльності в галузі викладання дисциплін грошово-кредитної і фінансової проблематики.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук