Навігація
Головна
Розрахунки платіжними дорученнямиРозрахунки платіжними дорученнями (банківський переказ)Розрахунки платіжними дорученнямиРозрахунки платіжними дорученнямиРозрахунки платіжними дорученнями
Форми акредитиваСхема розрахунків акредитивами з наданням банком покупця гарантії...Розрахунки але акредитивамиРозрахунки за акредитивом
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунки платіжними дорученнями

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Платіжним дорученням є розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, перевести певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий у цьому або іншому банку. Платіжне доручення виконується банком у термін, передбачений законодавством, або в більш короткий термін, встановлений договором банківського рахунку або визначається застосовуваними банківській практиці звичаями ділового обороту.

Платіжними дорученнями можуть здійснюватись:

- Перерахування грошових коштів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;

- Перерахування грошових коштів до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди;

- Перерахування грошових коштів з метою повернення / розміщення кредитів (позик) / депозитів і сплати відсотків за ним;

- Перерахування грошових коштів в інших цілях, передбачених законодавством або договором.

Платіжні доручення можуть використовуватися для попередньої оплати товарів, робіт, послуг або для здійснення періодичних платежів.

На рис. 2.2 наведена схема документообігу при перерахуванні грошових коштів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги з використанням платіжних доручень.

Схема документообігу при розрахунках з використанням платіжних доручень

Рис. 2.2. Схема документообігу при розрахунках з використанням платіжних доручень:

1. Укладення договору. 2. Відвантаження продукції, надання послуг, здача робіт. 3. Передача платіжного доручення для списання суми платежу. 4. Виписка з розрахункового рахунку про списання коштів. 5. Переказ грошей через платіжну систему. 6. Виписка з розрахункового рахунка про зарахування платежу

Розрахунки за акредитивом

Акредитив - це умовне грошове зобов'язання банку, що видається за дорученням клієнта на користь його контрагента.

При розрахунках за акредитивом банк, що діє за дорученням платника про відкриття акредитива (банк-емітент), зобов'язується зробити платежі на користь одержувача коштів за подання останнім документів, відповідних всім умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку (виконуючий банк) здійснити такі платежі. В якості виконуючого банку може виступати банк-емітент, банк одержувача коштів чи інший банк. Акредитив відокремлений і незалежний від основного договору.

Банками можуть відкриватися такі види акредитивів:

• покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані);

• відкличні та безвідкличні (можуть бути підтвердженими).

При перераховує за рахунок коштів платника або наданого йому кредиту суму акредитива (покриття) у розпорядження виконуючого банку на весь термін дії акредитива.

При емітент надає виконуючому банку право списувати кошти з ведеться в нього кореспондентського рахунку банку-емітента в межах суми акредитива або вказує в акредитиві інший спосіб відшкодування виконуючому банку сум, виплачених за акредитивом відповідно до його умовами. Порядок списання грошових коштів з кореспондентського рахунку банку-емітента за непокритим (гарантованим) акредитиву, а також порядок відшкодування коштів за непокритим (гарантованим) акредитиву банком-емітентом виконуючому банку визначається угодою між банками. Порядок відшкодування коштів за непокритим (гарантованим) акредитиву платником банку-емітенту визначається в договорі між платником і банком-емітентом.

У разі зміни умов або скасування відзивного акредитива банк- емітент зобов'язаний направити відповідне повідомлення одержувачу коштів не пізніше робочого дня, наступного за днем зміни умов або скасування акредитива.

Умови безвідкличного акредитива вважаються зміненими чи безвідкличний акредитив вважається скасованим з моменту отримання виконуючим банком згоди отримувача коштів. Часткове прийняття змін умов безвідкличного акредитива одержувачем коштів не допускається.

На прохання банку-емітента безвідкличний акредитив може бути підтверджений виконуючим банком з прийняттям на себе зобов'язання, додаткового до зобов'язання банку-емітента, здійснити платіж одержувачу коштів за подання ним документів, що відповідають умовам акредитива (підтверджений акредитив). Умови підтвердженого акредитива вважаються зміненими або акредитив вважається скасованим з моменту отримання банком-емітентом згоди виконуючого банку, що підтвердив акредитив, та одержувача коштів.

Про відкриття акредитива і його умов банк-емітент повідомляє отримувача коштів через виконуючий банк або через банк отримувача коштів за згодою останнього.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Платіж за акредитивом здійснюється в безготівковому порядку.

Передача документів про відкриття акредитива і його умовах, про підтвердження акредитива, про зміну умов акредитива або його закриття, а також про згоду банку на прийняття (про відмову в прийнятті) представлених документів може здійснюватися банками з використанням будь-яких засобів зв'язку, що дозволяють достовірно встановити відправника документа .

Розмір і порядок оплати послуг банків при розрахунках але акредитивами регулюються умовами договорів, укладених з клієнтами, і угодами між банками, які беруть участь у розрахунках за акредитивами.

Одна їх типових схем документообігу при розрахунках з використанням акредитива наведена на рис. 2.3.

Розрахунки чеками є дуже популярною в деяких зарубіжних країнах (наприклад, в США), але малопоширений в Росії формою розрахунків.

Чек - це цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю. Чекодавцем є юридична особа, яка має грошові кошти в банку, якими воно має право розпоряджатися шляхом виставляння чеків, чекодержателем - юридична особа, на користь якої виданий чек, платником - банк, у якому знаходяться грошові кошти чекодавця.

Схема документообігу при розрахунках з використанням акредитиву

Рис. 2.3. Схема документообігу при розрахунках з використанням акредитиву:

1. Укладення господарського договору із зазначенням акредитивної форми розрахунків. 2. Заява на відкриття акредитива. 3. Виписка з розрахункового рахунку про відкриття акредитива. 4. Оповіщення про відкриття акредитива. 5. Повідомлення умов акредитива. 6. Відвантаження продукції відповідно до умов акредитива. 7. Передача документів, що підтверджують поставку. 8. Повідомлення про використання акредитива. 9. Виписка з розрахункового рахунка про зарахування платежу за рахунок акредитива. 10. Повідомлення про використання акредитива

Чек оплачується платником за рахунок грошових коштів чекодавця. Чекодавець не вправі відкликати чек до закінчення встановленого строку для його пред'явлення до оплати.

Подання чека до банку, що обслуговує чекодержателя, для одержання платежу вважається пред'явленням чека до оплати. Платник за чеком зобов'язаний упевнитися всіма доступними йому способами у справжності чека. Порядок покладання збитків, що виникли внаслідок оплати платником підробленого, викраденого або втраченого чека, регулюється законодавством.

Для здійснення безготівкових розрахунків можуть застосовуватися чеки, що випускаються кредитними організаціями. Чеки кредитних організацій можуть використовуватися клієнтами кредитної організації, що випускає ці чеки, а також у міжбанківських розрахунках за наявності кореспондентських відносин. Чеки, що випускаються кредитними організаціями, не застосовуються для розрахунків через підрозділи розрахункової мережі Банку Росії.

Чек має містити всі обов'язкові реквізити, встановлені частиною другою ГК РФ, а також може містити додаткові реквізити, що визначаються специфікою банківської діяльності та податковим законодавством. Форма чека визначається кредитною організацією самостійно.

Згідно ст. 878 ГК РФ чек повинен містити такі реквізити:

1) найменування "чек", включене в текст документа;

2) доручення платникові виплатити певну грошову суму;

3) найменування платника і вказівка рахунку, з якого повинен бути здійснений платіж;

4) зазначення валюти платежу;

5) зазначення дати і місця складання чека;

6) підпис особи, що чек, - чекодавця.

Відсутність в документі будь-якого із зазначених реквізитів позбавляє його сили чека.

Чек, що не містить вказівку місця його складання, розглядається як підписаний у місці знаходження чекодавця.

Чеки, що випускаються кредитними організаціями, можуть застосовуватися в міжбанківських розрахунках на підставі договорів, укладених з клієнтами, і міжбанківських угод про розрахунки чеками відповідно до внутрішньобанківськими правилами проведення операцій з чеками, що розробляються кредитними організаціями та визначають порядок та умови використання чеків.

Схема документообігу при чекової формі розрахунків наведена на рис. 2.4.

Схема документообігу при чекової формі розрахунків

Рис. 2.4. Схема документообігу при чекової формі розрахунків:

1. Заява на покупку чекової книжки. 2. Видача чекової книжки з депонуванням суми ліміту. 3. Відвантаження продукції, передача товару. 4. Передача чека в оплату продукції. 5. Передача чека для оплати. 6. Зарахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника. 7. Передача документів банку покупця. 8. Перерахування коштів з рахунку депонованих сум в оплату чека. 9. Виписка з рахунку депонованих сум. 10. Виписка з розрахункового рахунка про зарахування платежу

Розрахунки по інкасо в нашій країні є малопоширений формою розрахунків.

Розрахунки по інкасо являють собою банківську операцію, за допомогою якої банк (банк-емітент) за дорученням і за рахунок клієнта на підставі розрахункових документів здійснює дії але одержання від платника платежу. Для здійснення розрахунків по інкасо банк- емітент право залучати інший банк (виконуючий банк).

Розрахунки за інкасо здійснюються на підставі платіжних вимог, оплата яких може проводитися за розпорядженням платника (з акцептом) або без його розпорядження (в безакцептному порядку), і інкасових доручень, оплата яких проводиться без розпорядження платника (у безспірному порядку).

Платіжні вимоги та інкасові доручення пред'являються одержувачем коштів (стягувачем) до рахунку платника через банк, що обслуговує отримувача коштів (стягувача).

Одержувач коштів (стягувач) представляє в банк зазначені розрахункові документи при реєстрі переданих на інкасо розрахункових документів. До реєстру можуть включатися на розсуд отримувача коштів (стягувача) платіжні вимоги та (або) інкасові доручення.

При прийомі на інкасо платіжних вимог, інкасових доручень відповідальний виконавець банку-емітента здійснює перевірку відповідності розрахункового документа встановленої формі бланка, повноти заповнення всіх передбачених бланком реквізитів.

Після перевірки правильності заповнення на всіх примірниках прийнятих розрахункових документів проставляється штамп банку-емітента, дата прийому та підпис відповідального виконавця. Банк-емітент, прийняв на інкасо розрахункові документи, приймає на себе зобов'язання доставити їх у виконуючий банк.

Надійшли в виконуючий банк платіжні вимоги та інкасові доручення реєструються, при цьому представники виконуючого банку здійснюють контроль повноти і правильності заповнення реквізитів платіжних вимог і інкасових доручень, а також перевіряють наявність на всіх примірниках розрахункових документів штампа банку- емітента.

Банк-емітент доводить повідомлення про постановку в картотеку до клієнта по отриманні сповіщення від виконуючого банку.

Оплата розрахункових документів проводиться у міру надходження грошових коштів на рахунок платника в черговості, встановленої законодавством.

У разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта щодо отримання платежу на підставі платіжного вимоги або інкасового доручення банк-емітент несе перед ним відповідальність відповідно до законодавства.

Розглянемо докладніше розрахунки по інкасо, здійснювані на основі платіжних вимог.

Платіжна вимога є розрахунковим документом, що містить вимогу кредитора (отримувача коштів) до боржника (платника) про сплату певної грошової суми через банк.

Платіжні вимоги застосовуються при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.

Розрахунки за допомогою платіжних вимог можуть здійснюватися з попереднім акцептом і без акцепту платника.

У платіжній вимозі, оплачуваній з акцептом платника, в полі "Умова оплати" одержувач коштів проставляє "з акцептом". На рис. 2.5 наведена схема документообігу при розрахунках акцептованими платіжними вимогами.

Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платника здійснюються у випадках:

1) встановлених законодавством;

2) передбачених сторонами за договором, за умови надання банку, обслуговуючому платника, вдачі на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.

У платіжній вимозі на безакцептне списання грошових коштів з рахунків платників на підставі законодавства у полі "Умова оплати" одержувач коштів проставляє "без акцепту", а також робить посилання на закон (із зазначенням його номера, дати прийняття і відповідної статті), на підставі якого здійснюється стягнення. У полі "Призначення платежу" стягувачем у встановлених випадках вказуються показання вимірювальних приладів і діючі тарифи або виробляється запис про розрахунках на підставі вимірювальних приладів та діючих тарифів.

Схема документообігу при розрахунках акцептованими платіжними вимогами

Рис. 2.5. Схема документообігу при розрахунках акцептованими платіжними вимогами:

1. Договір-угоду із зазначенням форми розрахунків платіжними вимогами. 2. Відвантаження продукції, передача товару. 3. Документи на відвантаження і платіжна вимога про оплату по інкасо. 4. Передача платіжної вимоги для акцепту. 5. Акцепт платіжного вимоги і передача в банк для оплати. 6. Перерахування коштів на сплату акцептованої платіжної вимоги. 7. Зарахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника. 8. Виписка з розрахункового рахунку. 9. Виписка з розрахункового рахунка про зарахування платежу

У платіжній вимозі на безакцептне списання грошових коштів на підставі договору у полі "Умова оплати" одержувач коштів вказує "без акцепту", а також дату, номер договору і відповідний його пункт, що передбачає право безакцептного списання.

Банки не розглядають по суті заперечень платників зі списання коштів з їхніх рахунків в безакцептному порядку.

Розрахунки по інкасо можуть здійснюватися також на основі інкасових доручень.

Інкасове доручення є розрахунковим документом, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів з рахунків платників у безспірному порядку.

Інкасові доручення застосовуються:

1) у випадках, коли безперечний порядок стягнення грошових коштів встановлено законодавством, в тому числі для стягнення грошових коштів органами, які виконують контрольні функції;

2) для стягнення за виконавчими документами;

3) у випадках, передбачених сторонами за договором, за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.

При стягненні коштів з рахунків у безспірному порядку у випадках, встановлених законом, в інкасовому дорученні в полі "Призначення платежу" має бути зроблено посилання на закон (із зазначенням його номера, дати прийняття і відповідної статті).

Розглянуті нами розрахунки здійснюються через платіжну систему.

Платіжна система - це набір інструментів, процедур і правил переказу коштів між учасниками системи. Зазвичай включає угоду про використовувану технічній інфраструктурі. Іноді, в інших контекстах, цей термін також використовується для позначення цієї інфраструктури.

Як і в багатьох інших країнах, у Росії відсутня єдина платіжна система, а діє відразу кілька платіжних систем. Слід виділити платіжну систему Банку Росії і приватні платіжні системи.

Платежі, що проводяться платіжною системою Банку Росії. До вказаних платежах належать платежі кредитних організацій (філій) та їх клієнтів, платежі клієнтів Банку Росії, які не є кредитними організаціями, і власні платежі Банку Росії, спрямовані одержувачам через установи Банку Росії.

Платежі, що проводяться приватними платіжними системами. До таких платежів відносяться платежі клієнтів кредитних організацій (філій) і власні платежі кредитних організацій (філій), проведені розрахунковими небанківськими кредитними організаціями через їх платіжні системи, кредитними організаціями (філіями) через кореспондентські рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (філіях), і через рахунки межфіліальних розрахунків, відкриті в підрозділах однієї кредитної організації, а також платежі в межах одного підрозділу кредитної організації (головний кредитної організації або філії).

Способи проведення безготівкових платежів в Росії можна представити у вигляді схеми, зображеної на рис. 2.6.

Банк Росії займає особливе місце в платіжній системі Росії. Будучи оператором власної платіжної системи, ЦБ РФ координує і регулює розрахункові відносини в Росії, здійснює моніторинг діяльності приватних платіжних систем, визначаючи основні положення їх функціонування, встановлює правила, форми, терміни і стандарти здійснення безготівкових розрахунків, а також організовує наявне грошовий обіг. Крім того, Банк Росії розробляє порядок складання та подання статистичної звітності, що характеризує платіжну систему Росії, з метою підвищення се прозорості.

Кожній кредитної організації для здійснення розрахунків через платіжну систему Банку Росії в обов'язковому порядку відкривається кореспондентський рахунок в установі Банку Росії. Кредитна організація має право відкрити кореспондентський субрахунок в установі ЦБ РФ своїй філії, за винятком філій, що обслуговуються в одній установі Банку Росії з головним кредитною організацією або іншим філією кредитної організації. У цьому випадку розрахункові операції здійснюються через кореспондентський рахунок головний кредитної організації або кореспондентський субрахунок іншого філії кредитної організації, відкриті в Банку Росії. Кредитні організації та їх філії, яким відкриті кореспондентські рахунки (субрахунку) в Банку Росії, є клієнтами Банку Росії.

Канали проведення безготівкових платежів в Росії

Рис. 2.6. Канали проведення безготівкових платежів в Росії

Ібагатофіліальних кредитні організації для здійснення розрахунків між філіями відкривають рахунки межфіліальних розрахунків. Міжбанківські розрахунки між кредитними організаціями здійснюються через кореспондентські рахунки, що відкриваються один у одного. У розрахункових небанківських кредитних організаціях учасниками розрахунків є як кредитні організації, так і юридичні особи, які не є кредитними організаціями. Клієнтам - юридичним та фізичним особам - для здійснення безготівкових розрахунків відкриваються рахунки в кредитних організаціях, а в окремих випадках, встановлених законодавством, юридичним особам відкриваються рахунки в установах Банку Росії.

У структурі безготівкових платежів значну частину складають платежі, проведені платіжною системою Банку Росії. Постійно високий рівень платежів, проведених через платіжну систему Банку Росії, обумовлений ефективним і безперебійним її функціонуванням, а також тим, що використання для розрахунків кредитними організаціями коштів, розміщених на рахунках в ЦБ РФ, які мають нульовий кредитний ризик, мінімізує їх фінансові ризики.

Паралельно з активним розвитком платіжної системи Банку Росії значними темпами розвиваються приватні платіжні системи, що дозволяє кредитним організаціям та їхнім клієнтам здійснювати вибір оптимальних варіантів проведення платежів з метою підвищення їх оперативності та скорочення витрат.

Дані про структуру платежів, проведених платіжною системою Росії в 2008-2012 рр., Представлені в табл. 2.1.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Розрахунки платіжними дорученнями
Розрахунки платіжними дорученнями (банківський переказ)
Розрахунки платіжними дорученнями
Розрахунки платіжними дорученнями
Розрахунки платіжними дорученнями
Форми акредитива
Схема розрахунків акредитивами з наданням банком покупця гарантії платежу
Розрахунки але акредитивами
Розрахунки за акредитивом
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук