Навігація
Головна
Локальні нормативні акти організації в області документування...Стандарти в документуванні управлінської діяльностіЗаконодавчі акти та державні стандарти в галузі документування...Правова база документування управлінської діяльностіОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Локальні нормативні акти організації в області документування...ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІСтандарти в документуванні управлінської діяльностіЗаконодавчі акти та державні стандарти в галузі документування...Правова база документування управлінської діяльності
 
Головна arrow Документознавство arrow Документування управлінської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальна характеристика нормативно-правової бази документування управлінської діяльності

Здійснення діяльності з управління документами ґрунтується на певній нормативно-правовій базі, що включає в себе різні правові та нормативні акти, відповідно до яких регулюються відносини між учасниками зазначеної діяльності і регламентуються процеси та процедури власне роботи з документами.

При управлінні документами всім організаціям необхідно ідентифікувати нормативно-правову базу (регулятивне середовище), яка впливає на їх діяльність, і вимоги до документування їх діяльності.

Нормативно-правова база включає в себе:

- Закони та нормативні акти, що регулюють управлінську середу в цілому і в специфічних галузях, у тому числі стосовні конкретно до документів, архівам, доступу, конфіденційності, доказу, електронної комерції, захисту даних, інформації;

- Стандарти практичної діяльності організації;

- Правила рекомендаційного характеру, що відображають досягнення в галузі діяльності організації;

- Добровільно приємним кодекси поведінки та етики.

Нормативно-правову базу управління документами становлять як

правові акти, в основному його регулюючі, так і окремі положення нормативних актів, що мають більш широку сферу дії (наприклад, з питань інформатизації, законотворчості, роботи органів влади, діяльності комерційних структур і т.д.).

До складу нормативно-правової бази управління документами входять:

- Правові та нормативні акти, прийняті законодавчими та виконавчими органами державної влади федерального рівня;

- Державні та міжнародні стандарти;

- Міжвідомчі та відомчі інструктивно-методичні матеріали.

Для подальшого розуміння змісту компонентів нормативно-методичної бази управління документів і відмінностей між ними наведемо їх визначення.

Правовий акт - офіційний письмовий документ або дія, які виходять від уповноважених органу державної влади або місцевого самоврядування, посадової особи, якими встановлюються певні правила поведінки учасників суспільних відносин.

Нормативний правовий акт - письмовий офіційний документ, прийнятий (виданий) правотворческим органом у його компетенції і спрямований на встановлення, зміну або скасування правових норм. У Російській Федерації та її суб'єктах нормативні правові акти видаються у формі конституцій, статутів, федеральних конституційних законів, законів, кодексів, указів президентів, постанов урядів, розпоряджень голів регіональних адміністрацій (губернаторів) та ін.

Згідно з "Правилами підготовки нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади та їх державної реєстрації" (затв. Постановою Уряду Російської Федерації від 13.08.1997 № 1009), федеральними органами виконавчої влади нормативні правові акти видаються у вигляді постанов, наказів, розпоряджень, правил, інструкцій і положень.

Конституція - в матеріальному сенсі являє собою писаний акт, сукупність актів або конституційних звичаїв, які насамперед проголошують і гарантують права і свободи людини і громадянина, так само визначають основи суспільного ладу, форму правління і територіального устрою, основи організації центральних і місцевих органів влади, їх компетенцію та взаємовідносини, державну символіку і столицю; у формальному сенсі являє собою закон або групу законів, мають вищу юридичну силу. Конституція - найвища правова форма, в якій офіційно закріплюються цінності, інститути і норми конституційного ладу, основи державно-правового регулювання якісних громадських зв'язків і відносин державної влади.

Правова норма - загальнообов'язкове державне припис постійного або тимчасового характеру, розраховане на багаторазове застосування.

Статут - встановлений державою (державами), власником майна або громадською організацією звід правил, що регулюють:

• правовий статус державного (область, край та інші види суб'єктів Російської Федерації) або муніципального (район, місто, муніципальний округ) освіти - статут суб'єкта Російської Федерації, статут муніципального освіти;

• правовий статус міжнародної організації (наприклад, Статут ООН, Статут СНД, Статут Союзу Росії і Білорусі) - в цьому випадку статут є формою або складовою частиною міжнародного договору;

• правовий статус конкретних юридичних осіб (унітарних підприємств, господарських товариств і товариств, громадських і релігійних організацій, профспілок і т.д.) - в цьому випадку статут виступає як установчий документ;

• організацію певної сфери діяльності Збройних Сил (військові статути) та інших воєнізованих формувань (наприклад,

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

"Дисциплінарний статут воєнізованих гірничорятувальних підрозділів у транспортному будівництві").

Закон - в широкому сенсі слова всі нормативні правові акти, будь встановлені державою загальнообов'язкові правила. У власному юридичному сенсі закон - нормативний акт, прийнятий в особливому порядку вищим представницьким органом законодавчої влади або безпосереднім волевиявленням населення (наприклад, в порядку референдуму) і регулюючі найважливіші і стійкі суспільні відносини. Закони становлять основу правової системи держави, її центральну частину.

Федеральний закон - нормативний правовий акт, прийнятий в рамках встановленої законодавчої процедури Державною Думою Російської Федерації, схвалений Радою Федерації і підписаний Президентом Російської Федерації, з питань виняткового ведення Російської Федерації або з питань спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Федерації, обов'язковий для всіх, що має верховенство і пряму дію на всій території Російської Федерації.

Федеральний конституційний закон - федеральний закон, прийнятий з питань, передбачених Конституцією Російської Федерації (ч. 1 ст. 108), кваліфікованою більшістю голосів членів Федеральних Зборів (не менше ніж трьома чвертями голосів від загальної кількості членів Ради Федерації і не менше ніж двома третинами голосів від загального числа депутатів Державної Думи). Федеральні закони не можуть суперечити федеральним конституційним законам. Конституційні закони відхиленню Президентом Російської Федерації не підлягають.

Кодекс (лат. Codex) - в буквальному сенсі "зібрання законів". У сучасному розумінні кодекс являє собою зведений законодавчий акт, в якому об'єднуються і систематизуються правові норми, що регулюють подібні, однорідні суспільні відносини.

Підзаконний акт - правовий акт органу державної влади, що має більш низьку юридичну силу, ніж закон. Підзаконні акти приймаються на основі та на виконання законів. У Російській Федерації на федеральному рівні до підзаконних актів відносяться Укази Президента Російської Федерації, постанови і розпорядження Уряду РФ, акти Центрального банку, міністерств, державних комітетів та інших органів виконавчої влади, а також постанови палат Федеральних Зборів, рішення судів і арбітражних судів.

Указ - в Російській Федерації і в ряді інших держав власну назву найбільш важливих актів, що видаються главою держави (президентом). Указом, як правило, проводиться призначення та звільнення з посади вищих посадових осіб, вводиться режим надзвичайного стану або воєнного стану, проводиться нагородження орденами і медалями, присвоєння вищих військових і почесних звань, оформляються рішення общенормативного характеру. За загальним правилом укази не повинні суперечити конституції і законам цієї держави (в Російській Федерації - Конституції Російської Федерації, федеральним конституційним законам і федеральним законам).

Постанова - правовий акт ряду органів і посадових осіб. У формі постанов приймають акти з питань свого ведення Рада Федерації і Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації, Уряд Російської Федерації, уряду суб'єктів Російської Федерації.

Розпорядження - один з видів підзаконних актів (Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, міністерств і відомств та ін.), Акт органу влади або управління, виданий в рамках його компетенції і має обов'язкову силу для фізичних та юридичних осіб, яким розпорядження адресовано.

Наказ - правовий документ, що приймається правомочним на те посадовою особою (федеральним міністром, начальником УВС, директором заводу тощо) в порядку здійснення єдиноначальності.

Правила - форма нормативного правового акта, яким встановлюються процедурні норми, що визначають порядок здійснення якого-небудь роду діяльності, наприклад, "Правила користування окремими видами транспорту", "Правила протипожежної безпеки". Адміністрація підприємств і установ за погодженням з профспілкою стверджує "Правила внутрішнього трудового розпорядку".

Інструкція (від лат. Instructio - повчання, пристрій):

а) підзаконний нормативний акт, що видається міністерствами, іншими центральними та місцевими органами державного управління в межах їх компетенції на основі та на виконання законів, указів, постанов і розпоряджень Уряду та актів вищих органів державного управління;

б) збори правил, що регламентують виробничо-технічну діяльність.

Положення:

а) нормативний акт, що визначає порядок утворення, структуру, функції, компетенцію, обов'язки та організацію роботи державного органу;

б) нормативний акт, що встановлює права, обов'язки, форми, порядок діяльності, відповідальність організацій, їх посадових осіб та структурних підрозділів.

Вказівка - правовий акт, що видається органом управління переважно з питань інформаційно-методичного характеру, а також з питань, пов'язаних з організацією виконання наказів, інструкцій та інших актів даного органу та вищих органів управління.

Регламент - правовий акт, що визначає порядок діяльності управлінського персоналу, колегіального або дорадчого органу влади.

Стандарт - нормативний документ, що містить комплекс норм, правил, вимог до об'єкта стандартизації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Локальні нормативні акти організації в області документування управлінської діяльності
Стандарти в документуванні управлінської діяльності
Законодавчі акти та державні стандарти в галузі документування управлінської діяльності
Правова база документування управлінської діяльності
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Локальні нормативні акти організації в області документування управлінської діяльності
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стандарти в документуванні управлінської діяльності
Законодавчі акти та державні стандарти в галузі документування управлінської діяльності
Правова база документування управлінської діяльності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук