Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вступ

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У процесі життєдіяльності людина стає учасником всього спектру соціальних, політичних і економічних відносин, систему яких вивчає економічна павука, основним завданням якої є виклад теорії і практики обгрунтування і прийняття учасниками підприємницької діяльності економічних рішень, адаптованих до сучасних умов. Посилення соціальної орієнтованості і значущості екологічних проблем в економіці, актуалізація інституційних вимог, вплив міжнародної інтеграції та глобалізації, посилення конкуренції на національному та світовому ринку товарів і послуг, підвищення ролі інновацій у бізнесі, потенційні кризові явища і т.д. суттєво ускладнюють прийняття взаємовигідних рішень учасників підприємницької діяльності па умовах партнерської співпраці.

Основною ланкою економіки є підприємство (організація). Саме воно створює потрібну суспільству продукцію і надає необхідні послуги. Головною умовою ефективного функціонування підприємств (організацій) в сучасних умовах є компетентне визначення вимог ринку, створення і організація висококонкурентного виробництва. Все це зумовило, що в системі придбання Агроекономічне знань по веденню агробізнесу пріоритетне місце зайняла дисципліна "Економіка підприємства (організації) АПК", яка інтегрує всі перераховані напрями.

Метою вивчення дисципліни "Економіка підприємства (організації) АПК" є освоєння студентами теоретичних і практичних знань, придбання умінь і навичок в організації та розвитку підприємства (організації) як цілісної, самоорганізується системи, що функціонує в умовах ринкової економіки для досягнення найвищої економічної ефективності її діяльності, тобто забезпечення постійного і достатнього розміру чистого доходу (прибутку) при раціональному використанні виробничих ресурсів, мінімізації поточних витрат, конкурентоспроможному обсязі та якості виробленої продукції.

Дисципліна "Економіка підприємства (організації) ЛПК" грунтується на економічних законах і передбачає знання теоретичних і методичних основ науки, а також придбання практичних навичок у вирішенні: організаційно-економічних проблем формування та функціонування підприємств (організацій) в конкурентному ринковому середовищі; у виявленні їх оптимальних виробничо-галузевих структур в сформованих та альтернативних виробничо-технічних, економічних та правових умовах; у виборі і використанні ефективних методів господарювання; в зниженні витрат і підвищенні рентабельності виробництва; у визначенні стратегічного розвитку підприємств (організацій) в довгостроковій перспективі.

Дана дисципліна вивчає комплекс взаємозв'язків господарюючих суб'єктів і виробництв, форми прояву об'єктивних економічних законів, систему і методи господарського керівництва з метою підвищення ефективності і поліпшення якісних показників. Предметом вивчення дисципліни є основні властивості та структурні елементи підприємств (організацій), особливості їх діяльності, ресурси, економічні результати і фактори їх зміни в умовах ринкової економіки.

Особливість дисципліни полягає в тому, що вона є інтегруючою і ставить своєю метою одержання системного, цілісного уявлення про підприємство (організації) як основному суб'єкті підприємницької діяльності в умовах ринкового господарства, тоді як інші функціональні економічні дисципліни (фінанси, податки та оподаткування, інноваційна та інвестиційна діяльність та ін.) поглиблено розглядають окремі спеціалізовані галузі економічного знання.

Цей підручник підготовлений відповідно до вимог Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти четвертого покоління для студентів бакалаврату аграрних вузів економічного профілю, складається з чотирьох розділів, послідовність і зміст яких дозволяє логічно викласти навчальний матеріал.

У розділі 1 "Загальна характеристика підприємства" підприємство (організація) розглядається як основний суб'єкт підприємницької діяльності, наводиться опис основних стадій створення, функціонування та припинення його діяльності, розглядається функціонування підприємств (організацій) в ринковому середовищі, їх організаційна структура і принципи управління.

У розділі 2 "Ресурси підприємства" дається характеристика всіх основних видах ресурсів (трудові, земельні, основні та оборотні кошти, фінансові), розглядаються показники їх кількісної та якісної оцінки, а також оптимізація забезпеченості ними підприємств.

У розділі 3 "Економічна діяльність підприємств" викладено всі аспекти виробничої та фінансової діяльності організації (витрати і доходи, ціноутворення, оподаткування, економічна ефективність діяльності, фінансовий стан, ризики і страхування, правове забезпечення діяльності), спрямовані на підвищення ефективності використання наявних у підприємств ресурсів .

І, нарешті, в розділі 4 "Управління розвитком підприємства" розглянуті основні способи визначення і методи обґрунтування (мотивація персоналу, оплата праці та матеріальне стимулювання працівників, інноваційна та інвестиційна діяльність, планування виробництва) оптимальних напрямів розвитку.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

При використанні даного підручника читач повинен розташовувати необхідними знаннями в галузі економічної теорії, основ цивільного права, математики і статистики, технології виробництва відповідних товарів, технології оформлення бухгалтерських, фінансових та банківських документів, володіти інформаційними технологіями тощо

У результаті освоєння цього підручника студенти повинні:

знати

• законодавчі та правові акти, що регламентують діяльність підприємств і організацій АПК;

• методи і прийоми економічних досліджень;

• форми і методи оцінки ефективності функціонування підприємств;

• сучасні методи визначення ефективності використання земельних і трудових ресурсів, основних і оборотних виробничих засобів, фінансових та інформаційних ресурсів;

• методику оцінки інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств;

вміти

• виявляти проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності функціонування підприємств і організацій, пропонувати способи їх вирішення і оцінювати очікувані результати;

• систематизувати і узагальнювати інформацію, готувати довідки та огляди з питань професійної діяльності економіста;

• використовувати інформаційні технології для вирішення завдань, пов'язаних з оцінкою заходів, спрямованих на оптимізацію витрат підприємств і організацій, плануванням і прогнозуванням їх діяльності з урахуванням можливих змін на ринку агропромислової продукції;

володіти

• економічними категоріями, термінологією і лексикою;

• навичками самостійного оволодіння новими знаннями з використанням сучасних освітніх технологій;

• навичками професійної аргументації при розборі стандартних ситуацій у сфері діяльності економіста;

• методами вдосконалення організації та управління підприємством;

• методами визначення економічної ефективності використання виробничих ресурсів підприємства і виявлення резервів її підвищення;

• методами оцінки виробничої, інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств і організацій;

• методами ціноутворення і калькулювання витрат на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг;

• методами оптимізації податкового навантаження підприємств; методами планування і прогнозування виробничої діяльності підприємств і організацій.

Підручник написаний авторським колективом викладачів РГАУ-МСХА імені К. А. Тімірязєва, які мають значний досвід з тиражування знань з ринкової економіки.

Формуючи концепцію, структуру і методологію написання цього підручника, ми спиралися на праці ряду поколінь учених Тімірязівки, що досліджували багато проблеми, порушені в підручнику, що послужили основою виникнення відомих у країні і за кордоном наукових шкіл. Одним із засновників самостійного курсу економіки сільського господарства в Росії є професор Петровської землеробської і лісової академії (нині РГАУ-МСХА імені К. Л. Тімірязєва) А. П. Людоговский. Дослідженнями форм організації виробництва займався А. Н. Шишкін. Розвиток організаційно-виробничої наукової школи продовжив видатний вчений і педагог професор А. Ф. Фортунатов. Великим науковим напрямком, що виникли в рамках організаційно-виробничої школи, є вчення про кооперацію, створення і розвиток якого пов'язане з діяльністю вченого зі світовим ім'ям А. В. Чаянова. Великий внесок у розвиток цього напрямку досліджень вніс С. Г. Колеснев. Широке визнання отримали його наукові праці, присвячені спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва та підвищення продуктивності праці. Результатом наукових досліджень стали публікації вчених-економістів Тимірязєвської академії, присвячені перспективному плануванню на сільськогосподарських підприємствах (Г. М. Лоза), прогресивним формам оплати праці (М. Н. Громов), технічного нормування в сільському господарстві (Ю. Т. здіймав бучу), використанню виробничих фондів (В. М. Обухівський). Важливою складовою частиною організаційно-виробничої наукової школи є дослідження, виконані М. І. Синюкова по організації та вдосконалення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств при переході до індустріальних методів виробництва, інтеграції сільськогосподарського і промислового виробництва, організації господарського та внутрішньогосподарського розрахунку та ін.

У розвиток наукового напрямку по економіці сільського господарства великий внесок внесли К. А. Вернер, А. Н. Чилійців, П. А. Місяців. Дослідженням з інтенсифікації сільського господарства, ефективним системам ведення сільськогосподарського виробництва, розвитку спеціалізації і концентрації на базі міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції, прискореному розвитку сільськогосподарського виробництва в нечорноземної зоні Російської Федерації присвячені праці В. А. Добриніна, П. П. Дунаєва, А. П. Зінченко, Ф. К. Шакірова та ін.

Великий внесок у становлення і розвиток наукового напряму, пов'язаного з проблемами управління сільськогосподарським виробництвом, внесли Г. М. Лоза, С. С. Сергєєв, Г. І. Будилкін та ін.

Інша важлива науковий напрям, що отримало розвиток в рамках організаційно-виробничої наукової школи, пов'язане з проблемами планування і прогнозування в агропромисловому комплексі (А. Н. Челінцев, Н. Д. Кондратьєв, Н. П. Макаров С. Ф. Демидов, А. А. Никонов, К. П. Личко та ін.).

У зв'язку з розширенням міжнародних зв'язків і процесами глобалізації економіки в рамках організаційно-виробничої наукової школи розвивається новий науковий напрям з вивчення економіки світового сільського господарства (І. С. Кувшинов, Е. Б. Хлебутін та ін.).

Створено новий напрямок в аграрній економічній науці, пов'язане з розробкою методології системного аналізу ефективності галузей народного господарства і застосуванням економіко-математичних методів. Великий внесок у його розвиток внесли Р. Г. Кравченко, А. М. Гатаулин та ін.

Перехід російської економіки на ринкові відносини зумовив необхідність створення ще одного нового навчально-наукового спрямування, пов'язаного з маркетинговою діяльністю в АПК. Засновником цього напрямку є А. В. похитнемо.

Крім перерахованих вчених-економістів Тимірязєвської академії при підготовці цього підручника були використані праці В. Я. Горфінкеля, Н. П. Іващенко, М. К. Жудро, В. І. Нечаєва, В. Я. Позднякової та ін.

Автори сподіваються, що підручник буде корисний не тільки студентам, а й викладачам сільськогосподарських вузів, підприємцям, зайнятим агробізнесом, фахівцям підприємств і організацій АПК.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук