Навігація
Головна
Розподіл і використання прибуткуАналіз розподілу і використання прибуткуФормування і розподіл оподатковуваного та чистого прибуткуДОХОДИ І ПРИБУТОК. ЇХ ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛСутність і функції прибутку, її планування, розподіл і використання....МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ...Формування і використання прибуткуПрибуток банку: формування та використанняАУДИТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯРозподіл і використання прибутку у фірмі
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Формування, розподіл і використання прибутку

Отримання прибутку є основним мотивом діяльності і головним результативним показником будь-якого підприємства. Величезна значимість прибутку зумовлює в стратегічному менеджменті підприємства шляхи вирішення наступних завдань:

- Розробка товарної стратегії підприємства - вибір оптимального товарного асортименту;

- Розробка цінової стратегії підприємства - вибір оптимального методу ціноутворення;

- Розробка стратегії взаємодії підприємства з ринками виробничих ресурсів і напрямків інвестиційної діяльності підприємства - вибір найкращого використання факторів виробництва;

- Розробка стратегії реалізації інтересів власників - вибір оптимальної структури розподілу прибутку.

Використання оптимальних способів управління виручкою і витратами підприємства дозволяє планувати його прибуток. Планування прибутку, складової частини фінансового планування, проводиться по кожному виду діяльності підприємства окремо. При цьому використовуються різні методи - метод прямого рахунку (розрахунок прибутку але кожному виду продукції), аналітичний (розраховується прибуток планованого року по рентабельності минулого року. Застосовується при незмінному асортименті продукції і відсутності інфляції). І метод, заснований на СУР-аналізі, який базується на розрахунку маржинального прибутку - прибутку, отриманого від зростання обсягу виручки від продажів при незмінних умовно-постійних витратах - з виручки (без ПДВ, акцизів, мита) віднімаються змінні витрати. Далі вирахуванням з маржинальної прибутку постійних витрат визначають прибуток підприємства (П):

П = О • Ц - (О х У + С) = О (Ц - V) - с,

де О - обсяг виручки в натуральному вираженні, Ц - ціна товару, С - сума умовно-постійних витрат, У - змінні витрати в цепе товару.

В умовах ринкової економіки важливо визначення мінімального обсягу виробництва (Ом), який дає можливість знайти точку беззбитковості - обсяг продажів, при якому підприємство отримує нульовий прибуток: П = 0 (це і є точка беззбитковості). Тоді Ом = С / (Ц - V) або Ом = С / (1 - К / Ц) -Обсяг в грошовому вираженні.

Для підприємств має велике значення визначення запасу фінансової міцності і ефекту операційного важеля. Запас фінансової міцності - це межа зниження фактичного обсягу продажів, що не приводить до збитковості. Ефект операційного важеля - непропорційне вплив постійних і змінних витрат на зміну прибутку при зміні обсягу продажів - визначається відношенням маржинальної прибутку до прибутку.

На основі маржинального аналізу можна відповісти на ряд важливих для підприємства економічних питань:

- Який граничний рівень ціни товару при зміні інших параметрів, наприклад зростання цін на сировину: Ц = V + (П + С) / 0;

- Який необхідний обсяг виручки для забезпечення заданої прибутку: О = (11 + С) / (Ц- V);

- Який граничний рівень змінних витрат допустимо при заданих параметрах цін і прибутку або умовно-постійних витрат: V = Ц - (П + С) / 0.

Приклад

Обсяг реалізації становить 1500 тис. Шт. виробів. Ціна реалізації одиниці виробів - 3 руб., Змінні витрати на одиницю виробів - 2,1 руб., Постійні витрати підприємства 900 тис. Руб.

1. Кількість реалізованих виробів, необхідне для досягнення порогу рентабельності, дорівнює відношенню постійних витрат підприємства до різниці ціни реалізації і змінних витрат одиниці товару: [900000 / (3 - 2,1) 1 = 1000 тис. Шт.

2. Поріг рентабельності у вартісному виразі або критичний обсяг реалізації: (1000 х 3) = 3000 тис. Руб.

3. Маржа безпеки різниця між фактичним і критичним обсягами реалізації: (1500000 -3 - 3000000) = 1500000 руб.

4. Звітний період (рік) складається з 12 місяців, тому поріг рентабельності буде досягнутий в восьмому місяці (серпень): [12 - 3000000 / / (1500 000-3) |.

5. Максимальна сума змінних витрат підприємства на один виріб розраховується на основі обсягу реалізації, при якому постійні витрати будуть повністю відшкодовуватися: (Ц - V) 0 - С = 0. Тоді: V = (Ц • О - С) / О = ( 3 х 1500 000 - 900 000) / 1500000 = 2,4 руб.

6. Максимальна сума постійних витрат підприємства: С = (Ц - V) О = = (3 - 2,1) 1500000 = +1350 000 руб.

7. Ефект операційного важеля розраховується як відношення маржинального прибутку 1350000 до прибутку 450000 [(3 - 2,1) • 1500000 - 900000]; або 1350000/450000 = 3. Це означає, що будь-яка зміна виручки призведе до зміни прибутку в пропорції 1: 3. Припустимо, у підприємства з'явилася можливість збільшити виручку на 5%, тоді прибуток зросте на 15%.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Результати діяльності підприємства залежать не тільки від ефективної організації виробництва і реалізації продукції, а й від розподілу прибутку і напрямів її використання.

Прибуток підприємства розподіляється між державою, власниками підприємства і самим підприємством.

Частка держави в прибутку підприємства визначається на основі оподаткування. При цьому нарахування податків проводиться з віднесенням їх на різні джерела - частина податків включається в цепу продукції, робіт і послуг (податок на додану вартість, акцизи, експортні мита), частина податків відноситься на собівартість продукції, робіт і послуг (транспортний податок, імпортні митні збори, державні мита, земельний податок і т.д.), а інші податки відносяться на фінансові результати господарської діяльності підприємства, тобто зменшують балансовий прибуток (податок па прибуток, па майно). Як видно, одні податки прямо впливають на розмір чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, інші - побічно. Всі вони в сукупності визначають розмір податкового тягаря на підприємство. З його зростанням зменшуються можливості розвитку підприємства, і навпаки.

Отримана після сплати податків чистий прибуток підприємства розподіляється між його власниками і самим підприємством. При цьому розподіл чистого прибутку залежить від безлічі факторів, що визначаються насамперед стратегією розвитку підприємства. Слід зазначити, що рішення про виплату дивідендів акціонерам і доходів засновникам на вклади в статутному капіталі не може бути прийнято:

- До повної оплати всього статутного капіталу товариства;

- До викупу всіх акцій до цього моменту часу;

- При ознаках неспроможності;

- Якщо вартість чистих активів товариства менше його статутного капіталу і резервного фонду, або стане менше при їх виплаті.

Залишається в розпорядженні чистий прибуток після виплати дивідендів акціонерам і доходів засновникам використовується підприємством на основі регламентованих внутрішніх документів підприємства (статут, облікова політика). Відповідно до них або рішенням розпорядчого органу на підприємстві основними напрями використання залишається в розпорядженні підприємства чистого прибутку є:

- Утворення фінансових резервів (для покриття непередбачених витрат, формування фонду акціонування працівників товариства, формування оцінного резерву - під знецінення вкладень у ланцюгові папери);

- Інвестиції в розвиток бізнесу - довгострокові інвестиції (розробка і освоєння нової продукції і технологічних процесів, нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переозброєння виробництва, модернізація обладнання і т.д.) і фінансові вкладення (придбання акцій, вкладення і статутні капітали інших підприємств , надання грошових коштів під відсотки і т.д.);

- Фінансування соціальної сфери і соціального пакета (витрати на експлуатацію соціально-побутових об'єктів, що знаходяться на балансі підприємства, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів, виплата премій, надання матеріальної допомоги, одноразові допомоги ветеранам і пенсіонерам, компенсація подорожчання вартості харчування в їдальнях підприємства та т.д.);

- Благодійні внески.

Таким чином, вся чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, використовується за двома напрямками - на накопичення, тобто збільшення вартості майна підприємства, і на споживання, не збільшує вартість майна. Не використана за цими напрямками чистий прибуток підприємства залишається як нерозподілений прибуток минулих років. Її наявність збільшує фінансову стійкість підприємства, свідчить про наявність в підприємстві джерела для подальшого розвитку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Розподіл і використання прибутку
Аналіз розподілу і використання прибутку
Формування і розподіл оподатковуваного та чистого прибутку
ДОХОДИ І ПРИБУТОК. ЇХ ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ
Сутність і функції прибутку, її планування, розподіл і використання. Точка беззбитковості. Операційний (виробничий) і фінансовий леверидж
МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
Формування і використання прибутку
Прибуток банку: формування та використання
АУДИТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Розподіл і використання прибутку у фірмі
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук