Навігація
Головна
Сутність і показники економічної ефективності діяльності підприємстваВизначення економічної ефективності діяльності підприємств з...Планування рекламної діяльності готельного підприємства. Економічна і...Поняття та система показників ефективності економічної діяльностіКритерії економічної ефективності діяльності підприємства (на...Методика визначення економічної ефективності систем преміюванняМетодика розрахунку показників ефективності інновацій у системі...Показники ефективностіМЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНІ...Показники ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Показники економічної ефективності діяльності підприємства і методика їх визначення

Економічна ефективність виробництва може бути виражена через її критерій і показники. Критерій (від грец. - Засіб для судження) - це визначальна ознака, мірило оцінки. Показники ж економічної ефективності виробництва кількісно виражають зміст критерію економічної ефективності. При цьому важливо мати такий економічний показник, який давав би найбільш повну кількісну оцінку економічної діяльності підприємств.

Економічний показник - узагальнена кількісна характеристика досліджуваного соціального явища або процесу. Економічні показники підрозділяють на кількісні (чисельність одиниць, обсяг і маса ознаки суспільного явища) і на якісні (ефективність процесу, ступінь його розвитку).

З безлічі економічних показників на рівні підприємства найбільшою мірою цим вимогам відповідає показник рентабельності його діяльності. Разом з тим поглиблений і всебічний аналіз ефективності виробництва можливий тільки на основі використання системи показників. Тому основний або узагальнюючий показник доповнюють приватними.

Виділяють дві концепції визначення показників економічної ефективності виробництва - ресурсну і витратну. Ресурсна дозволяє оцінити ефективність використання всієї маси виробничих ресурсів, застосовуваних у відтворювальному процесі, а витратна - тільки спожитої в певному процесі частини цих ресурсів.

Логіка підбору економічних показників випливає з мети функціонування досліджуваної системи. Наприклад, необхідно встановити показники порівняльної економічної оцінки тваринництва певних господарств. Відомо, що метою тваринництва є забезпечення зростання обсягу виробництва продукції, висока продуктивність праці, окупність використовуваних кормів і витрат. На основі цього можна встановити наступну систему показників: вихід валової і товарної продукції на одну голову тварин, продуктивність праці, оплата кормів і окупність витрат.

Після визначення системи показників розробляють методику їх обчислення.

Ефективність діяльності будь-якого підприємства оцінюється за допомогою системи абсолютних і відносних показників. За допомогою абсолютних показників можна проаналізувати динаміку різних показників прибутку (економічної, бухгалтерської, від продажів, чистої) за ряд років. Однак вони мають більше арифметичний характер, ніж економічний, оскільки не враховують інфляційні процеси. Відносні показники в цьому сенсі мають певні переваги, оскільки не схильні до інфляції.

Показники ефекту: обсяги виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг. Є основою задоволення всіх потреб суспільства і підвищення матеріального і культурного рівня життя населення. Розрізняють обсяги валової і товарної продукції. Показник враховується у натуральній або вартісній формах.

Показники економічної ефективності:

1. Окупність витрат - відношення обсягу валової продукції до сукупних витрат живої і матеріалізованої праці; є узагальнюючим показником.

2. Чиста продукція (валовий дохід) включає в себе чистий дохід і фонд оплати праці. Є джерелом споживання і накопичення. Оскільки деяка частина створеної в сільському господарстві чистої продукції реалізується в промисловості, вона може бути визначена тільки розрахунковим шляхом. Тому чиста продукція не завжди точно відображає дійсний рівень і динаміку ефективності виробництва.

3. Прибуток - реалізована частина чистого доходу і один з найважливіших синтетичних показників ефективності діяльності підприємств. Різні концепції витрат припускають і різні концепції прибутку. В економічній науці термін "прибуток" має значення, відмінне від того, яке йому надають в бухгалтерських розрахунках.

Економічний прибуток від реалізованих товарів і послуг являє собою різницю між загальним доходом підприємства (виручкою) і альтернативними (поставлений) витратами на всі ресурси, використані для виробництва даних товарів і послуг. Якщо змінні витрати перевершують загальний дохід, то негативний прибуток називають збитками підприємства.

Якщо підприємство в результаті своєї діяльності повністю покриває змінні витрати, значить, не було більш вигідного альтернативного застосування використовуваних їм ресурсів. Ситуація, коли загальна виручка дорівнює витратам (економічна прибуток дорівнює нулю), цілком задовільна для підприємства, оскільки всі ресурси приносять вигоду, принаймні не меншу, ніж вони б приносили, якби їх використовували найкращим альтернативним шляхом. У цьому випадку підприємство має нормальний прибуток. Отже, нормальна прибуток включається в суму витрат.

Бухгалтерський прибуток перевищує економічну на величину неявних витрат, оцінених як витрати втрачених можливостей. Іншими словами, бухгалтерський прибуток являє собою суму прибутку підприємства до вирахування витрат, пов'язаних з використанням власних ресурсів підприємства. Економічний прибуток є надлишок бухгалтерського прибутку в порівнянні з нормальною. Саме економічна, а не бухгалтерський прибуток служить критерієм успіху підприємства, ефективності використання ним наявних ресурсів. Її наявність або відсутність є стимулом для залучення додаткових ресурсів або переміщення їх в інші сфери використання відповідно.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Не можна вважати, що один з розглянутих підходів до визначення витрат і прибутку правильно, а хтось - ні. У кожного з них своя область застосування. Економісти зазвичай воліють економічний підхід, оскільки він важливий для прийняття рішень. Але в ряді випадків дати своєчасну і точну оцінку витрат втрачених можливостей важко.

4. Рентабельність - відношення прибутку до витрат, як правило, визначається по товарній продукції, однак може бути визначена і по валовій продукції.

5. Норма прибутку - відношення прибутку до вартості основних і оборотних фондів.

Показники 4 і 5 вважаються критерієм економічної ефективності діяльності підприємств. Однак при цьому слід пам'ятати, що прибуток у сільськогосподарських підприємствах є лише частиною чистої і валової продукції і, як усяка частина, не завжди відображає тенденцію зміни цілого.

Значні труднощі в розрахунку та аналізі показників економічної ефективності пов'язані з визначенням загальної величини витрат у виробництві. Головні труднощі - зведення до єдиного вимірника різнорідних елементів витрат: живої праці, матеріальних, енергетичних і земельних ресурсів. Найбільш загальним показником витрат є сукупні витрати живої і матеріалізованої праці. Однак останні можна отримати лише складним розрахунковим шляхом.

6. У підприємствах формою вираження та обліку витрат виробництва є собівартість (індивідуальна ціна) - вона є одним з важливих показників ефективності виробництва.

7. Продуктивність живої праці - вихід валової і чистої продукції на одиницю витрат праці. Для більш правильної оцінки ефективності, поряд з продуктивністю живої праці, важливо оцінити фондомісткість (відношення середньорічної вартості основних фондів сільськогосподарського призначення до вартості валової продукції), окупність оборотних коштів (вихід валової продукції на одиницю витрат оборотних коштів) і матеріаломісткість (зворотний показник окупності оборотних коштів ).

У ринковій економіці виникають ситуації, коли чисто ринкові механізми виявляються "неспроможними". Зокрема, це пов'язано з так званими зовнішніми ефектами і витратами.

Процеси виробництва і споживання окремих товарів і послуг супроводжуються корисними або шкідливими ефектами, які відчувають особи, безпосередньо не беруть участь у цих процесах. Такі ефекти називаються зовнішніми витратами, якщо вони мають негативний характер (застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин забруднює навколишнє середовище), і зовнішніми ефектами, якщо мова йде про позитивному вплив (підприємство побудувало міст, яким користується все населення місцевості).

Учасники ринкових угод при визначенні обсягів виробництва, споживання, продажів або покупок не беруть до уваги зовнішні ефекти і витрати. У результаті цього товарів, виробництво або споживання яких супроводжується зовнішніми витратами, випускається занадто багато, і навпаки, товарів, виробництво або споживання яких супроводжується зовнішніми ефектами, занадто мало. Ясно, що в цьому випадку виникає необхідність державного втручання, і заходи впливу з його боку можуть бути самими різними -від встановлення податків, гранично допустимих норм виробництва (аж до його заборони) і, навпаки, встановлення дотацій.

Розглянуті показники ефективності розкривають економічну сторону виробництва в цілому. Разом з тим необхідна оцінка ефективності використання окремих ресурсів (робочої сили, землі, матеріальних і фінансових ресурсів), які беруть участь у процесі виробництва повністю, а у витрати включаються лише частково: основні кошти в обсязі амортизації, земельні ресурси в певній частці на докорінне її поліпшення , трудові ресурси в розмірі фактичних витрат праці.

При порівняльному аналізі ефективності використання окремих ресурсів повинна бути забезпечена порівнянність по іншим факторам, наприклад, при аналізі фондовіддачі - за якістю грунтів, метеорологічним умовам, якості і ступеня використання робочої сили, забезпеченості найважливішими видами оборотних коштів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Сутність і показники економічної ефективності діяльності підприємства
Визначення економічної ефективності діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
Планування рекламної діяльності готельного підприємства. Економічна і соціальна ефективність реклами
Поняття та система показників ефективності економічної діяльності
Критерії економічної ефективності діяльності підприємства (на прикладі торгівлі)
Методика визначення економічної ефективності систем преміювання
Методика розрахунку показників ефективності інновацій у системі комплексної економічної оцінки
Показники ефективності
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Показники ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук