Навігація
Головна
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсівЕфективність використання окремих ресурсів підприємстваВизначення рівня результативності та ефективності використання...
Аналіз ефективності використання основних засобівПоказники ефективності використання основних засобівЕфективність використання окремих ресурсів підприємства
Ефективність використання оборотних коштівЕфективність використання оборотних коштів
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ефективність використання земельних ресурсів

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Ефективність використання землі в сільському господарстві характеризується системою натуральних, вартісних і відносних показників, які поділяються на основні та додаткові (непрямі). Основними натуральними показниками ефективності використання землі є: врожайність сільськогосподарських культур (ц / га) і виробництво основних видів продукції рослинництва (зерна, цукрових буряків, картоплі та ін.) У розрахунку на 100 га ріллі (ц), а вартісними показниками - вартість валової продукції , валового і чистого доходу, прибутку в розрахунку на 1 га (руб.). До непрямих показників використання земельних ресурсів слід віднести окупність витрат (руб / руб.), Собівартість (руб. За 1 ц) і рентабельність виробництва рослинницької продукції (%).

В якості відносних показників при визначенні рівня використання землі можуть бути використані:

- Питома вага сільськогосподарських угідь у загальній земельній площі підприємства,%;

- Питома вага ріллі в структурі сільськогосподарських угідь підприємства (коефіцієнт розораності),%;

- Питома вага посівів сільськогосподарських культур в площі ріллі підприємства,%.

Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції може бути успішно здійснено тільки за умови значного підвищення ефективності використання земельних ресурсів. У сучасних умовах це набуває особливої актуальності.

Головна роль у підвищенні ефективності використання землі належить державі, яка має розробляти і здійснювати цільові програми по збереженню розмірів і поліпшенню стану земельних угідь, недопущення їх скорочення і нецільового використання. Державні органи повинні сприяти зміні загальноекономічних умов, що створюють основу для розширеного відтворення та інтенсифікації сільського господарства, реалізації переваг нових відносин власності та механізму господарювання.

Інтенсивне ведення сільськогосподарського виробництва передбачає додаткові вкладення матеріальних і грошових коштів у вигляді застосування нових машин і технологій, розвитку хімізації та меліорації, впровадження перспективних сортів і гібридів сільськогосподарських культур, високопродуктивних порід тварин. Все це в кінцевому підсумку буде сприяти більш ефективному використанню земельних ресурсів.

Ефективність використання основних засобів

Основні засоби підприємств враховуються як в натурально-речовій, так і у вартісній формах. Отже, показники ефективності їх використання можуть бути як техніко-економічними, так і вартісними. На основі перших характеризують рівень використання окремих видів виробничих основних засобів.

Використання основних засобів за складом, кількістю і за часом визначається на основі розрахунку таких показників, розрахованих за окремими групами устаткування, по окремих підрозділах і по підприємству в цілому:

1) коефіцієнт використання наявного обладнання - відношення фактично працюючого устаткування до готівкового числу одиниць;

2) коефіцієнт екстенсивного використання устаткування - відношення фактичного часу роботи обладнання до планового фонду часу роботи;

3) коефіцієнт інтенсивності використання устаткування - відношення обсягу фактично виконаної роботи або виробленої продукції до можливого обсягу за той же період;

4) інтегральний показник використання обладнання -твір двох попередніх коефіцієнтів.

Перші два показники характеризують рівень екстенсивного використання устаткування (за часом), третій інтенсивного використання (по потужності). Четвертий показник характеризує використання обладнання як за часом, так і по потужності. На його основі можна виявити наявні екстенсивні й інтенсивні резерви поліпшення використання устаткування.

Наведена система показників рівня використання основних засобів виробництва може бути конкретизована додатковими показниками при характеристиці окремих видів - транспортних засобів, машинно-тракторного парку і т.д.

Використання наявних виробничих площ визначається наступними показниками:

- Знімання продукції з 1 м2 виробничих площ;

- Виробнича площа, яка припадає на одиницю обладнання.

Більш повне використання основних засобів дозволяє збільшити обсяги виконуваних робіт і виробленої продукції при тих же готівки фондах. Збільшення часу використання основних засобів дозволяє також знизити собівартість одиниці виконуваної роботи і виробленої продукції за рахунок зменшення питомих умовно-постійних витрат, насамперед амортизації.

Узагальнюючими показниками ефективності використання всієї сукупності основних виробничих фондів (обладнання, виробничих площ і т.д.) є:

1) фондовіддача - відношення річного обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

2) фондомісткість - величина, зворотна фондовіддачі.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Якщо перший показник, будучи основним оцінним показником використання основних виробничих фондів підприємства, використовується при плануванні обсягів виробництва і визначення необхідних капіталовкладень, то на основі другого можна проаналізувати поелементно частку основних коштів, що припадають на одиницю продукції, що випускається.

До числа узагальнюючих економічних показників ефективності використання основних фондів слід віднести насамперед фондовіддачу. Фондовіддача визначається як відношення виробленої продукції за певний період до середньорічної вартості основних фондів за цей період. Зворотним показником фондовіддачі є фондомісткість, яку іноді називають коефіцієнтом закріплення основних засобів, оскільки вона характеризує середній розмір зв'язування основного капіталу у виробництві. Амортізаціемкость (відношення амортизаційних відрахувань до вартості виробленої продукції) відображає втілену в продукті вартість основних засобів і показує величину питомих витрат, пов'язаних з споживанням основного капіталу у виробництві за даний період. Зазначені показники мають ряд недоліків. По-перше, їх розрахунок можливий в цілому по підприємству. При обчисленні цих показників за видами виробництва виникають певні труднощі, пов'язані з розподілом основних засобів за розглянутих видів продукції. По-друге, в сільськогосподарських підприємствах визначення вартості валової продукції включає повторний рахунок, що призводить до завищення цих показників та їх непорівнянності при порівняльному аналізі. У цьому відношенні відомим перевагою володіє показник окупності фондів чистим доходом - відношення чистого доходу до середньорічної вартості виробничих фондів.

Одним з найважливіших показників ефективності використання капіталу є норма прибутку - відношення прибутку до середньорічної вартості основних фондів і оборотних коштів або виробничих фондів, наявних у господарстві. При її обчисленні розглядається тільки використана (спожита) частина виробничих фондів. Норма прибутку в окремі періоди по окремих галузях і видах продукції може бути значною, проте конкуренція в ринковій економіці являє собою основний засіб проти таких надлишків.

Істотним чинником у підвищенні економічної ефективності виробництва є інтенсивне використання діючих виробничих основних засобів, оскільки це веде до збільшення виробництва продукції без додаткових коштів, що спрямовуються на їх придбання або створення.

Ефективність використання основних виробничих засобів залежить від безлічі найрізноманітніших чинників, серед яких передусім слід виділити оптимальний рівень фондообеспеченности, раціональну структуру основних засобів, пропорційність між основними і оборотними коштами, спеціалізацію і концентрацію виробництва, технологію і організацію виробництва, організацію та мотивацію праці, використання досягнень павуки і техніки і т.д.

Особлива роль у підвищенні ефективності використання основних виробничих засобів належить власності. Капітал може бути в індивідуальній власності або в державній. Однак у тих галузях, де немає значної "суспільної корисності", через яку їх слід націоналізувати, приватна власність є найкращим запорукою ефективного використання та збереження капіталу.

Підвищення економічної ефективності використання капіталу безпосередньо пов'язано зі збільшенням фондовіддачі, що у свою чергу залежить від збільшення обсягів виробництва та зменшення вартості застосовуваних при цьому основних фондів. В якості основних напрямків зменшення вартості використовуваних основних фондів слід розглядати здешевлення будівництва будівель і споруд, а також купуються машин і устаткування, поліпшення якості і структури основних фондів, збільшення вироблення машин і устаткування за рахунок підвищення коефіцієнта змінності і тривалості їх використання протягом дня, а також і за рахунок їх оренди і т.д.

У сільськогосподарських підприємствах в силу об'єктивних причин порівняльна ефективність використання основних засобів значно нижче. Це має місце не тільки в Росії, але і в розвинених західних країнах. У сільському господарстві США, наприклад, при 2,5% зайнятих зосереджено 14% всіх фондів країни, а додана вартість на одного працівника сільського господарства на 60% менше, ніж в економіці країни в цілому. І це зрозуміло. Якщо в промисловості обладнання використовується 1-2 робочі зміни щодня, то посівні і грунтообробні машини - лише 10-15 днів на рік, збиральні комбайни - 20-30 днів, засоби механізації на тваринницьких фермах - не більше 4 год на добу. Нагадаємо, що при цьому сільгосптоваровиробникові потрібно кілька видів тракторів, плугів, сівалок, іншої техніки. До того ж II сільському господарстві різниця в термінах витрат і одержання продукції досягає: в рослинництві - 10-12 місяців, а в тваринництві - 2 роки і більше.

Основними шляхами підвищення фондовіддачі в підприємствах є оптимізація не тільки фондооснащеності на основі підвищення інтенсивності використання основних засобів, а й структури основних засобів та їх співвідношення з оборотними фондами, нарощування обсягів виробництва на основі підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, поліпшення якості продукції, її асортиментного складу і скорочення втрат продукції на всіх стадіях її руху.

Ефективність використання оборотних коштів

Економічна ефективність використання оборотних коштів передбачає оптимізацію структури джерел їх формування, тобто раціональне поєднання власних, кредитних і позикових коштів і визначається за допомогою наступної системи показників:

1) коефіцієнт оборотності (число обертів за рік) оборотних коштів (К "):

де Р - виручка від реалізації і послуг. М - вартість молодняку, переведеного в основне стадо, С - виручка від продажу основного стада, О - середньорічний залишок оборотних коштів за рік (визначають шляхом підсумовування залишків оборотних коштів на початок кожного місяця, залишків їх у половинному розмірі на початок і кінець року за вирахуванням суми уцінки кормів, молодняку тварин і незавершеного виробництва і ділення отриманого результату на 12);

2) коефіцієнт завантаження оборотних коштів - зворотний показник коефіцієнта оборотності;

3) тривалість 1 обороту (В "):

В0 = 365 / К0;

4) величина прибутку на 1 крб. середньорічного залишку оборотних коштів.

Ефект прискорення оборотності оборотних коштів виражається в їх вивільненні. Розрізняють абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів. Абсолютне вивільнення відображає пряме зменшення потреби в оборотних коштах. Відносне вивільнення відбиває як зміна суми оборотних коштів, так і зміна реалізованої продукції за цей період. Щоб його визначити, потрібно обчислити потреба в оборотних коштах за звітний рік виходячи з фактичного обороту з реалізації продукції за цей період і оборотності в днях за попередній рік. Різниця дає суму вивільнення коштів.

Підвищення економічної ефективності виробництва може бути досягнуто лише при забезпеченні раціонального використання матеріальних оборотних коштів і зниження на цій основі матеріаломісткості виробництва, що залежить від безлічі різноманітних факторів. В якості основних шляхів підвищення економічної ефективності використання оборотних коштів слід розглядати економію і ощадливість, раціональне співвідношення основних і оборотних коштів (наприклад, співвідношення в сільськогосподарських підприємствах поголів'я корів і кормів), скорочення наднормативних виробничих запасів матеріальних ресурсів, нормування оборотних коштів, господарський розрахунок, матеріальне стимулювання, якість і вартість оборотних коштів (для власного виробництва - собівартість), дотримання раціональної структури оборотних коштів та ін.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Ефективність використання окремих ресурсів підприємства
Визначення рівня результативності та ефективності використання ресурсів
Аналіз ефективності використання основних засобів
Показники ефективності використання основних засобів
Ефективність використання окремих ресурсів підприємства
Ефективність використання оборотних коштів
Ефективність використання оборотних коштів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук