Навігація
Головна
Аналіз фінансового стану підприємстваПеретворення бухгалтерської документації та оцінка фінансового стану...
Платоспроможність і ліквідність підприємстваАналіз ліквідності та платоспроможності підприємстваЯк управляти ліквідністю і платоспроможністю?Показники ліквідності та поточної платоспроможностіПоказники платоспроможності та ліквідності
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансовий стан підприємства

У процесі функціонування підприємства вступають в систематична взаємодія з іншими господарюючими суб'єктами, до яких відносяться як фізичні, так і юридичні особи. Дані взаємодії припускають фінансове забезпечення. Підприємство для забезпечення виробничої і комерційної діяльності повинна мати необхідний обсяг фінансових коштів, які дозволять йому погашати зобов'язання перед постачальниками та підрядниками, перед персоналом і т.д. у встановлені договором терміни. Дані фінансові кошти на початковому етапі свого функціонування підприємство може одержати від засновників, а в подальшій поточної діяльності - від покупців, замовників та позикодавців.

Фінансовий стан організації - це комплексна оцінка наявності фінансових ресурсів і раціональності їх залучення і розміщення.

Фінансовий стан підприємства є основною характеристикою ділової активності підприємства та його надійності. Відображаючи потенціал реалізації економічних намірів учасників господарської діяльності, визначених у договорах, воно визначає конкурентоспроможність підприємства і рівень його ділового співробітництва.

Фінансовий стан підприємства виражається:

в рівні ліквідності та платоспроможності підприємства;

- Ступеня його фінансової стійкості;

- Раціональності структури активів і пасивів, тобто коштів підприємства та їх джерел;

- Ефективності використання майна і рентабельності продукції.

Показники фінансового стану організації можуть доповнюватися різними показниками, що відносяться до тієї чи іншої групи, також може змінюватися й угруповання показників фінансового стану, але їх сутність і сенс залишаються незмінними.

Платоспроможність і ліквідність підприємства

Під платоспроможністю підприємства розуміється його здатність своєчасно і в повному обсязі проводити розрахунки за своїми короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами: постачальниками та підрядниками, позикодавцями, робітниками і службовцями, бюджетом та позабюджетними фондами.

Платоспроможність забезпечується наявними у підприємства активами: грошовими коштами та грошовими еквівалентами, дебіторською заборгованістю (або очікуваними надходженнями коштів), короткостроковими фінансовими вкладеннями, запасами (сировиною, матеріалами, готовою продукцією). Дані кошти по-різному беруть участь у погашенні зобов'язань. Якщо грошові кошти та їх еквіваленти можуть бути відразу спрямовані контрагентам, то дебіторська заборгованість та запаси повинні бути перетворені в кошти, на що необхідно час.

Період, протягом якого запаси і дебіторська заборгованість можуть бути перетворені в кошти, різний, що й зумовило введення такого поняття як ліквідність. Термін "ліквідність" (від лат. - Текучий, рідкий) був запозичений з німецької мови на початку XX ст. Під ліквідністю подразумевалась здатність активів до швидкої і легкої мобілізації.

В даний час під ліквідністю розуміється здатність трансформації активу в кошти. Така здатність обумовлена трьома основними факторами: по-перше, тимчасовим характером технологічного процесу (його тривалістю), по-друге, фінансовою політикою підприємства в розрахунках з покупцями і замовниками, по-третє, фінансовою дисципліною покупців і замовників, по-четверте, затребуваністю фінансових вкладень на ринку цінних паперів.

Залежно від ступеня ліквідності активів підприємства їх ділять, як правило, на чотири основні групи:

А) - найбільш ліквідні активи: грошові кошти в касі, на розрахунковому, валютному і спеціальних рахунках у банках. До цієї групи включаються фінансові кошти, які можуть бути негайно направлені підприємством на виконання своїх зобов'язань;

А2 - швидко реалізованих активи: грошові еквіваленти, короткострокові фінансові вкладення, короткострокова дебіторська заборгованість. Фінансові кошти даної групи характеризуються тим, що для їх перетворення в грошові кошти необхідно певний час, але воно нетривало:

А3 - повільно реалізованих активів: довгострокова дебіторська заборгованість, податок на додану вартість, пред'явлений підприємству постачальниками та підрядниками, сировину і матеріали, об'єкти незавершеного виробництва, готова продукція, товари і т.д .;

А4 - важкореалізовані активи: основні засоби, вкладення в матеріальні цінності, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення.

Фахівці розходяться у визначенні складу груп активу. По-перше, в групу А! пропонується включати грошові еквіваленти і короткострокові фінансові вкладення. Однак на трансформацію цих активів в гроші необхідно певний час, тому їх необхідно відокремити від засобів, яким час на трансформацію не потрібно взагалі. До групи А2 пропонується включати всю дебіторську заборгованість. Але в силу того, що вона носить довгостроковий (термін погашення - більш ніж через 1 рік після звітної дати) і короткостроковий характер, доцільно її також розділити на швидкореалізовуваним і медленнореалізуемие. Останню групу А4 виділяють не всі фахівці, так як вона не бере участь у розрахунку коефіцієнтів ліквідності. Однак тут вона представлена для того, щоб представити класифікацію всього майна підприємства за ступенем ліквідності.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

В основі розрахунку коефіцієнтів ліквідності лежить зіставлення різних груп активів підприємства з кредиторською заборгованістю, що підлягає погашенню і короткостроковій перспективі.

Зобов'язання перед контрагентами або кредиторська заборгованість групуються в бухгалтерському балансі за ступенем терміновості їх повернення на дві групи:

П, - короткострокові зобов'язання: кредиторська заборгованість, оціночні зобов'язання і позикові кошти інші зобов'язання;

П2 - довгострокові зобов'язання: позикові кошти, оціночні зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання та інші зобов'язання.

Тільки зобов'язання першої групи беруть участь в оцінці ліквідності та платоспроможності підприємства.

Поділ активів на три основних групи (А, А2 А3) за ступенем ліквідності дозволяє побудувати і три основних відносних показника або коефіцієнта, що характеризують платоспроможність підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності (КТЛ) характеризує загальну оцінку ліквідності підприємства і показує, скільки рублів оборотних коштів підприємства припадає на один рубль короткострокової кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується але формулою

Значення коефіцієнта поточної ліквідності, що перевищує 1, свідчить про перевищення оборотних активів над кредиторською заборгованістю і показує можливості підприємства здійснювати свою діяльність, навіть якщо окремі дебітори не виконають своєчасно зобов'язання по оплаті або виникнуть непередбачені збої в процесі виробництва або реалізації продукції.

Значення показника варіюється за галузями, видами діяльності, а в сезонних галузях, до яких відноситься сільське господарство, - за періодами виробничого циклу.

Коефіцієнт термінової ліквідності (К0) також характеризує ліквідність підприємства, але показує, скільки рублів бистрореалізуемих активів припадає на один рубль короткострокових зобов'язань:

Фахівці пропонують орієнтовне значення цього показника встановити на рівні 1, що відображає балансове співвідношення отриманого від постачальників кредиту і кредиту, наданого покупцям. У практичній діяльності відхилення даного показника від одиниці залежить від різних факторів: ситуації, що склалася на ринку придбаних матеріалів і реалізованого товару, від професійного рівня менеджменту підприємства, від ситуації па ринку фінансів. При аналізі динаміки даного показника необхідно визначати вплив на нього невиправданого зростання дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) відображає ту частину короткострокової кредиторської заборгованості, яка може бути погашена негайно, і розраховується за формулою

Коефіцієнт абсолютної ліквідності відображає платоспроможність підприємства на певну звітну дату і залежить від наявності грошових коштів саме на цю дату. Сума вільних грошових коштів на звітну дату залежить від багатьох факторів і не завжди відображає звичайну ситуацію для підприємства. Для розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності доцільно застосувати в чисельнику середньоденний залишок коштів на рахунках у банках і в касі за певний проміжок часу і співвіднести його з короткостроковими зобов'язаннями, які є більш стабільною величиною.

Ліквідність підприємства характеризує також абсолютний показник чистого оборотного капіталу (величини власних оборотних коштів) (КЧ (Ж), який відображає частину власного капіталу підприємства, яка спрямована на формування (фінансування) його оборотних активів.

Чистий оборотний капітал розраховується за формулою

Кчок = Оборотні активи (підсумок розділу II бухгалтерського балансу) - короткострокові зобов'язання (підсумок розділу V бухгалтерського балансу).

Чистий оборотний капітал, показує, яка сума оборотних активів залишиться у розпорядженні адміністрації підприємства після погашення всіх короткострокових зобов'язань.

Для визначення здатності підприємства погашати зобов'язання можуть використовуватися такі показники, як EBIT (Earnings before Interest and Taxes) - прибуток до вирахування нарахованих відсотків і податків, EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - прибуток до вирахування нарахованих відсотків, податків і амортизації і OIBDA (Operating Income before depreciation and amortization) - операційний прибуток до вирахування амортизації основних засобів і нематеріальних актинон.

Прибуток до вирахування нарахованих відсотків і податків EBIT являє собою фінансовий результат, отриманий при здійсненні операційну діяльність, і визначається за формулою

ЕВ1Т = Виручка - Собівартість - Комерційні витрати - Управлінські витрати.

Для того щоб визначити, чи адекватна боргове навантаження підприємства її фінансовим результатам, використовується показник EBITDA, який відрізняється від EBIT на суму нарахованої амортизації (Depreciation and Amortization), тобто суми спожитих у звітному періоді капіталізованих коштів:

EBITDA = EBIT + Амортизація.

Кредитори на підставі EBITDA можуть визначити, яку суму процентних платежів підприємство може погасити в найближчій перспективі.

EBIT застосовується для розрахунку таких показників, як коефіцієнт покриття відсотків, коефіцієнт покриття грошових виплат:

- EBIT / відсотки;

- EBITDA / відсотки;

- EBIT / відсотки + витрати але фінансову оренду;

- EBITDA / відсотки + витрати з фінансової оренди;

- Чистий борг / EBITDA.

Чистий борг розраховується як різниця між величиною зобов'язань та сумою грошових коштів та їх еквівалентів:

Чистий борг (Net Debt) = Зобов'язання (TotalDebt) - Грошові кошти та їх еквіваленти (Cash & Cash Equivalents).

Коефіцієнти ЕВГТ і EBITDA допомагають оцепить не тільки рівень захищеності кредиторів від невиплати боргів з боку позичальника, але й ефективність менеджменту підприємства, оскільки такі статті витрат, як нараховані відсотки, податкові відрахування і амортизація менш залежать від менеджерів, ніж витрати на матеріали, заробітну плату і інші. При аналізі результатів роботи управлінців слід використовувати також показники, які розраховуються без урахування даних витрат. Тому EBITDA, як показник, де ці витрати виключені, може бути використаний для відповідного аналізу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз фінансового стану підприємства
Перетворення бухгалтерської документації та оцінка фінансового стану підприємства
Платоспроможність і ліквідність підприємства
Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Як управляти ліквідністю і платоспроможністю?
Показники ліквідності та поточної платоспроможності
Показники платоспроможності та ліквідності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук