Навігація
Головна
ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ ТА...Сутність, види й методи фінансово-економічного аналізу в оцінці...Комплексний аналіз впливу на фінансові результати внутрішніх і...Комплексний аналіз результатів обстеженняЗміст комплексного економічного аналізу та його роль в управлінні
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на комплексному...Види обліку та завдання аналізу господарської діяльностіЗначення принципів, договорів і звичаїв в умовах ринкової економікиКласифікація показників комплексного аналізу, факторів і резервів...АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНШИХ УМОВ ЙОГО...
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СУТНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ

Значення і завдання комплексного аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки

Як відомо, термін "аналіз" буквально означає розкладання об'єкта дослідження на складові елементи, що дозволяє глибше вивчати внутрішні властиві цьому об'єкту характеристики. Тому під аналізом у широкому сенсі прийнято розуміти спосіб вивчення явищ природи чи суспільного життя, що базується на поділі цілого на окремі елементи, дослідженні їх параметрів, взаємних зв'язків і залежностей. При цьому аналіз виступає в діалектичній єдності з протилежною поняттям "синтез", подразумевающим об'єднання раніше розчленованих складових елементів досліджуваного об'єкта в єдине ціле [1].[1]

Чим складніше об'єкт дослідження, тим важливіше комплексність його аналізу; ж не виділивши і не вивчивши якісь його суттєві елементи і зв'язку, ми не зможемо синтезувати його повноцінний узагальнюючий образ. Так, при вивченні діяльності сучасного підприємства необхідно враховувати її галузеві та регіональні, економічні, техніко-технологічні, організаційно-правові, соціальні та екологічні аспекти. Не можна ігнорувати вплив на цю діяльність ринкового оточення, державного регулювання, політичної ситуації в країні і стану світової економіки.

Слід зазначити, що комплексний підхід до дослідження всіх аспектів господарської діяльності підприємств як економічних суб'єктів є характерною особливістю і реальним конкурентною перевагою вітчизняної школи економічного аналізу. За кордоном більш поширений тематичний, локальний підхід до аналізу окремих бізнес-процесів, окремих параметрів діяльності та відповідних груп показників. Лише в останні роки там починають отримувати розвиток аналітичні методики, які передбачають комплексне вивчення кількох характеристик бізнесу (збалансована система показників, панелі управління і т.п.).

Сучасний комплексний аналіз орієнтований на взаємопов'язане вивчення всіх істотних умов здійснення бізнесу, всіх його сторін, всіх сегментів і підрозділів. Мета такого аналізу - цілісне розуміння та оцінка діяльності підприємства в цілому, виявлення наявних проблем і недоліків, обґрунтування заходів щодо поліпшення цієї діяльності на основі оптимізації всіх її сторін.

Комплексний аналіз є однією з найважливіших функцій управління будь-якої комерційної організацією. Його проведення носить не тільки ретроспективний характер. Комплексний аналіз повинен випереджати вироблення нових управлінських рішень, економічно обґрунтовувати їх і служити базою для оперативного, тактичного і стратегічного планування.

В умовах цивілізованих ринкових відносин зростає роль комплексного економічного аналізу як засобу управління бізнесом в інтересах не тільки його власників, а й суспільства в цілому. В останні роки традиційна проблематика комплексного аналізу господарської діяльності все тісніше переплітається з завданнями нової для нас напрямки аналітичної роботи - так званого бізнес-аналізу.

Тривалий час у нашій країні комплексний аналіз в основному був орієнтований на потреби поточного управління підприємствами як виробничо-господарськими технологічними комплексами в рамках централізованої планової системи та державної власності на засоби виробництва. Однак в умовах ринкової економіки господарська діяльність на рівні комерційних організацій здійснюється у формі підприємницької діяльності, що розуміється як ініціативна діяльність людей, спрямована на їх особисте збагачення за допомогою створення суспільно необхідних благ і послуг. Подібна діяльність повинна не тільки задовольняти потреби самих підприємців, а й відповідати вимогам численних зацікавлених осіб.

У практиці бізнес-аналізу таких зацікавлених осіб прийнято називати стейкхолдерами. Буквальне значення цього терміна походить від англійського слова stakeholder - власник частки і у вузькому сенсі означає те ж, що і shareholder - акціонер, учасник. Але в самому поширеному, широкому сенсі стейкхолдери - це окремі особи або їх групи, а також організації, на які впливає компанія і від яких вона залежить [2].[2]

До стейкхолдерам відносяться власники компаній, їхні менеджери і виконавчий персонал, споживачі продукції і послуг цієї компанії, постачальники і ділові партнери, кредитори і інвестори, конкуренти, органи державної і муніципальної влади, місцеві спільноти, засоби масової інформації, громадські рухи і політичні партії, професійні організації. Для кожного окремого підприємства коло ключових для нього стейкхолдерів може бути гранично конкретизований.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Сучасний комплексний аналіз на основі ідеології бізнес-аналізу покликаний вивчати вимоги стейкхолдерів до діяльності підприємства і зіставляти їх з фактично досягнутими параметрами цієї діяльності. У разі виявлення розривів між бажаним і реальним станом справ аналіз повинен оцінити ці розриви і обгрунтувати шляхи їх ліквідації за рахунок конкретних змін у бізнесі. Ці зміни можуть бути пов'язані не тільки з коригуваннями окремих бізнес-процесів, а й з виконанням масштабних інвестиційних проектів, впровадженням нових технологій і організаційних рішень, освоєнням нових видів продукції. Бізнес-аналіз покликаний обгрунтовувати напрямки інноваційного розвитку компанії, формуючи нові або удосконалюючи існуючі види її ділової активності.

Тому і комплексний аналіз повинен тепер орієнтуватися не тільки на потреби поточного управління господарською діяльністю компаній, але і на необхідність об'єктивного обгрунтування заходів управління змінами бізнесу. А сама інноваційна діяльність компаній повинна розглядатися як важливий об'єкт комплексного аналізу.

До теперішнього часу в центрі уваги аналітиків знаходилися в основному питання аналізу ділової активності підприємств та оцінки ефективності їх роботи на товарних ринках. Проте успішність бізнесу в сучасній економіці все більше визначається ситуацією на фінансових ринках, продуманістю операцій підприємств на цих ринках, їх інвестиційною привабливістю, стабільністю і зміцненням їх ринкових позицій. Дедалі більшого значення набувають оцінки ефективності діяльності підприємств, що даються на організованому фондовому ринку допомогою ціноутворення емітованих ними цінних паперів. Формована на фондовому ринку ринкова вартість компаній стає найважливішим орієнтиром при виборі тактичних і стратегічних управлінських рішень. Тому в коло завдань комплексного аналізу неминуче повинні входити завдання вивчення біржових курсів акцій та ринкової капіталізації компаній.

Довгострокова стійкість функціонування сучасних компаній немислима без вирішення соціальних та екологічних проблем, тому й ці аспекти діяльності мають входити до сфери комплексного аналізу.

В епоху економіки, заснованої на знаннях, найважливішими чинниками забезпеченості конкурентоспроможності будь-якої комерційної організації стають формування та ефективне використання інтелектуального капіталу. Очевидно, що завдання аналізу інтелектуального капіталу повинні стати найважливішим компонентом системи комплексного аналізу.

Орієнтація всіх видів діяльності підприємств па вимоги товарних і фінансових ринків обумовлює виникнення нетрадиційних для вітчизняного комплексного аналізу господарської діяльності завдань, що виконуються досі в основному в рамках маркетингу, фінансового менеджменту та фінансового інжинірингу. Високий ступінь мінливості як самої діяльності підприємств, так і зовнішнього середовища її здійснення зумовлює особливе значення оперативного аналізу, що дозволяє безпосередньо в ході господарських процесів оцінювати характер змін на ринку, дія позитивних і негативних факторів, своєчасно формувати рекомендації з вироблення коригувальних дій і тактики роботи підприємств. У сукупності з попередніми перспективним аналізом і подальшим підсумковим аналізом оперативний аналіз здатний забезпечити реальну комплексність аналітичного обгрунтування управлінських рішень.

Всіма рисами комплексного аналізу повинен володіти і довгостроковий стратегічний аналіз, що погоджує дослідження зовнішнього і внутрішнього середовищ компанії з її місією і бізнес-моделлю. При цьому економічні процеси, що становлять господарську діяльність підприємства, неможливо правильно оцінити без ув'язки з загальними тенденціями розвитку національної та світової економіки.

Необхідною умовою реалізації завдань комплексного аналізу діяльності комерційної організації в умовах нестійкого ринкового оточення є дослідження підприємницьких ризиків та аналітичне обґрунтування заходів щодо запобігання ризикових ситуацій, їх нейтралізації та мінімізації негативних наслідків.

З перерахованого видно, що комплексний економічний аналіз - найважливіша функція управління діяльністю сучасного підприємства. Його роль в системі управління підприємством схематично представлена на рис. 1.1.

Роль комплексного аналізу в системі управління комерційною організацією

Мал. 1.1. Роль комплексного аналізу в системі управління комерційною організацією

Значним, змістом і метою комплексного аналізу визначаються і стоять перед ним завдання. Для досягнення поставленої мети при проведенні комплексного аналізу, як правило, вирішуються такі основні завдання:

• економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємства, його бізнес-планів та інвестиційно-інноваційних проектів;

• оцінка ходу реалізації стратегії, планів та проектів, підведення підсумків їх виконання;

• оцінка економічного потенціалу підприємства, його забезпеченості матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, а також ефективності їх використання;

• аналіз формування, стану і використання інтелектуального капіталу підприємства;

• аналіз ринкового становища компанії і її маркетингової політики;

• аналіз виробничо-збутової, інвестиційної та фінансової діяльності;

• аналіз доходів від продажу та інших доходів;

• аналіз витрат організації та собівартості її продукції;

• аналіз фінансових результатів діяльності та рентабельності;

• виявлення і вимір резервів можливого збільшення прибутку і зростання рентабельності підприємства;

• аналітичне обґрунтування заходів щодо мобілізації виявлених резервів і оцінка реального їх виконання;

• аналіз соціальних та екологічних аспектів діяльності підприємства, що забезпечують перспективну стійкість його розвитку;

• комплексна оцінка ефективності та вартості бізнесу;

• вивчення всього кола сторін бізнесу, відбір ключових стейкхолдерів, аналіз та узагальнення їх вимог;

• виявлення бізнес-проблем на основі зіставлення вимог ключових стейкхолдерів і фактичних параметрів бізнесу в цілях аналітичного обгрунтування напрямків його інноваційного розвитку;

• прогнозування та оцінка варіантів майбутнього розвитку підприємства.

Реалізація поставлених завдань передбачає здійснення як поточного та підсумкового, так і попереднього аналізу. Не всі з цих завдань в даний час в достатній мірі вирішуються на практиці. Але раціонально організований комплексний аналіз господарської діяльності здатний забезпечити їх вирішення, будучи важливим інструментом управління підприємством, спрямованим па підвищення його ефективності та обгрунтування прийнятих управлінських рішень.

  • [1] Барнгольц С. Б., Мельник М. В. Методологія економічного аналізу діяльності господарюючого суб'єкта: навч. допомога. М .: Фінанси і статистика, 2003.
  • [2] Основи бізнес-аналізу: навч. посібник / В. Pi. Баріленко, В. В. Бердников, Р. П. Булига [и др.]; під ред. В. І. Баріленко. М .: КноРус, 2014.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНІВ
Сутність, види й методи фінансово-економічного аналізу в оцінці бізнесу
Комплексний аналіз впливу на фінансові результати внутрішніх і зовнішніх чинників бізнесу
Комплексний аналіз результатів обстеження
Зміст комплексного економічного аналізу та його роль в управлінні
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
Види обліку та завдання аналізу господарської діяльності
Значення принципів, договорів і звичаїв в умовах ринкової економіки
Класифікація показників комплексного аналізу, факторів і резервів підвищення ефективності господарської діяльності
АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНШИХ УМОВ ЙОГО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук