Навігація
Головна
Третій етапТретій етапТретій етап (з 1970-х рр.)Третій етап піднесення МВФТретій етап - визначення характеру правовідносини, що виник між...етап - класична кількісна теорія грошейТретій етап: зіставлення сильних і слабких сторін організації
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Третій етап

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

На завершальному третьому етапі за підсумками поглибленого аналізу показників всіх блоків, всіх умов і сторін господарської діяльності необхідно сформувати узагальнюючу комплексну оцінку ефективності бізнесу і визначити рейтинг компанії. Причому подібні оцінки можуть бути побудовані з позицій різних груп стейкхолдерів аналізованої організації. На цьому ж етапі мають бути здійснені зведення резервів підвищення ефективності її діяльності та розробка комплексу заходів щодо їх мобілізації і вирішенню раніше виявлених проблем. Тут же доцільно визначити форми копт-роля фактичної реалізації намічених за результатами аналізу заходів.

Слід зазначити, що конфігурація виділяються блоків і особливості організації комплексного аналізу в кожному конкретному випадку визначаються індивідуальної специфікою кожного підприємства та інформаційними потребами управління ім. Однак очевидно, що організація такої складної справи повинна підкорятися певним принципам.

Так, комплексний характер аналізу і охоплення ним усіх аспектів діяльності компанії передбачає неможливість повної централізації всіх аналітичних робіт і обов'язковість їх виконання на всіх рівнях управління при наявності координуючого органу, єдиної методології і єдиного плану їх проведення.

Важливим принципом організації дієвого аналізу є чіткий розподіл обов'язків по виконанню конкретних аналітичних робіт між окремими відповідальними виконавцями в межах їх компетенцій. Від цього залежать виключення дублювання подібних робіт різними службами, більш раціональне використання професійного потенціалу і робочого часу спеціалістів, забезпечення своєчасності і достатньої повноти аналізу.

Очевидний принцип економічної доцільності аналізу. Здійснення достатнього для цілей управління якісного та всебічного аналізу вимагає чималих витрат. Тому необхідно концентрувати сили на головних напрямках аналітичних досліджень, уникаючи надміру докладного вивчення діяльності другорядних ділянок, прагнучи мінімізувати витрати за рахунок оптимізації процедур збору, передачі, зберігання, обробки і вивчення даних за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій і раціональних організаційних рішень.

Надзвичайно важливий принцип регламентації та уніфікації аналітичних процедур в рамках досліджуваної компанії. Технічна складність аналітичної роботи вимагає забезпечення її виконавців чіткими методичними рекомендаціями, які дозволяли б отримувати саме ту інформацію, яка необхідна для вироблення управлінських рішень. Така інформація повинна бути порівнянною і зводиться для отримання узагальнюючих оцінок по компанії в цілому, значить, і процедури отримання усіма виконавцями аналогічних аналітичних показників повинні бути ідентичними. Застосування комп'ютерних технологій ще гостріше ставить питання про типізації та Форматизация процедур постановки і вирішення аналітичних завдань.

Комплексний аналіз передбачає участь у його проведенні працівників і керівників усіх функціональних і лінійних підрозділів підприємства. При цьому кожне з таких підрозділів покликане вирішувати свої специфічні аналітичні завдання. Так, топ-менеджмент компанії повинен займатися стратегічним перспективним аналізом і підбиттям підсумків аналітичної роботи всіх учасників її проведення. На основі аналізу сформульованої власниками місії компанії, вимог її ключових стейкхолдерів та виявлених резервів підвищення ефективності керівництво компанії покликане визначати шляхи її інноваційного розвитку.

Фінансова бухгалтерія на основі даних системного обліку та фінансової звітності покликана аналізувати процеси формування, змін, розміщення та використання капіталу, розрахунки з контрагентами і персоналом, грошові потоки, процеси утворення і використання прибутку, фінансову стійкість, платоспроможність та інші параметри фінансового стану підприємства. Найчастіше бухгалтерія включає службу податкового обліку, до складу аналітичних компетенцій якої входить вивчення процесів формування і виконання підприємством своїх зобов'язань по платежах до бюджету. Обліково-фінансова служба зобов'язана аналізувати вимоги чинного законодавства та інших нормативних актів у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансової звітності.

Управлінська бухгалтерія систематично повинна проводити попередній, оперативний і подальший аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції, що випускається, обгрунтовувати формування оптимального асортименту і оцінювати його дотримання, вивчати вплив ходу виробництва і продажів па прибуток підприємства. Аналітичні функції управлінського обліку пов'язані також з вивченням вимог планів стратегічного розвитку компанії та управлінських рішень, прийнятих на вищих рівнях її управління.

Планово-економічний відділ відповідає за аналітичне обгрунтування бізнес-планів та інноваційно-інвестиційних проектів, аналіз ходу і підсумків виконання цих планів і проектів, а також аналіз формування та виконання бюджетів. Зазвичай він координує аналітичну роботу всіх підрозділів підприємства та узагальнює результати комплексного аналізу його господарської діяльності. При цьому планово-економічна служба повинна виходити з результатів аналізу вимог, що містяться в стратегії компанії і в рішеннях вищих органів управління.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Функції виробничого відділу - аналіз, формування та виконання виробничої програми за обсягом, асортиментом, якістю продукції, ритмічності її випуску. Він повинен оцінювати загальний техніко-організаційний рівень виробництва, аналізувати виробничі взаємовідносини підрозділів, міжцехові поставки та послуги. Виробничий відділ покликаний також розглядати і аналізувати пов'язані з випуском продукції вимоги покупців, ділових партнерів, транспортних і збутових органів.

Відділ головного технолога стежить за дотриманням технологічних регламентів, оцінює необхідність впровадження нових прогресивних технологій та аналізує реальний хід їх освоєння. У сферу його повноважень входить розробка технічно обгрунтованих норм витрати ресурсів, відходів і виходу готової продукції, а також аналіз фактичного дотримання цих норм. Відділ головного технолога повинен також аналізувати вимоги вітчизняного законодавства та міжнародних стандартів у галузі екологічності виробництва, дотримання гранично допустимих норм викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище та інших, пов'язаних з вживаною технологією, шкідливих впливів.

В обов'язки відділу головного механіка входять вивчення забезпеченості підприємства виробничим обладнанням і оцінка його технічного стану, аналіз ходу його експлуатації, виконання календарних планів ремонтів і модернізації, якості і собівартості ремонтів, продуктивності обладнання та повноти використання виробничих потужностей. У сферу відповідальності даної служби входить також аналіз вимог державного контролю та технічного регулювання в галузі безпеки використовуваного обладнання та його експлуатаційних параметрів.

Відділ головного енергетика відповідає за аналіз потреб підприємства в електричній та тепловій енергії, фактичного енергопостачання та енергоспоживання, втрат енергії, енергозбереження, ефективності використання потужності енергоустановок, договорів на постачання енергоресурсів, тарифів на енергію і т.п. Це функціональний підрозділ зобов'язане також аналізувати відповідні вимоги державного технічного регулювання та енергопостачальних організацій.

Відділ технічного контролю покликаний аналізувати якість споживаного сировини, комплектуючих виробів і продукції, що випускається, причини дефектів і шлюбу, виправлення забракованих виробів, рекламації покупців, заходи щодо підвищення якості продукції та виробничих процесів, їх відповідність кращим світовим вимогам до якості. Служба технічного контролю зобов'язана також вивчати вимоги нормативного регулювання якості продукції та послуг, що надаються, запити споживачів та якісні параметри аналогічної продукції найважливіших конкурентів на вітчизняному та світовому ринках.

Відділ постачання аналізує потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах, пропозиції постачальників, ринкові ціни та умови доставки матеріалів, договірні умови поставок, висновок і фактичне виконання договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей (за термінами, обсягами та розмірами партій, номенклатурі і комплектності, якості і т.п.), стан складських запасів і споживання матеріалів у виробництві, дотримання норм відпуску матеріалів, транспортно-заготівельні витрати. В обов'язки відділу постачання входить також вивчення вимог постачальників матеріальних ресурсів і комплектуючих виробів, транспортних організацій та інших учасників системи матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства.

Відділ збуту та маркетингу вивчає ринки збуту продукції, попит споживачів і пропозиції конкурентів, аналізує укладання та виконання договорів з покупцями, роботу дистриб'юторів і дилерів, запаси готової продукції, взаємини із замовниками, конкурентоспроможність продукції, цінову і асортиментну політику компанії. Ця служба несе відповідальність за аналіз вимог покупців продукції і споживачів послуг підприємства, ділових партнерів, що беруть участь у збуті випущених виробів і їх післяпродажному обслуговуванні.

Відділ праці і заробітної плати повинен аналізувати потреби підприємства в трудових ресурсах і його реальну забезпеченість фахівцями різних професій, їх кваліфікаційний рівень, склад персоналу за категоріями, віком, статтю і т.п. Цей відділ відповідає за аналіз умов праці, стану організації та охорони праці, техніки безпеки, за нормування трудових витрат і вироблення, вивчення фактичного дотримання норм, аналіз використання робочого часу та продуктивності праці, трудових розцінок, рівнів оплати праці і витрачання фонду заробітної плати, оцінку ефективності застосовуваних систем преміювання. Відділ праці та заробітної плати або служба управління персоналом покликані піддавати аналізу вимоги законодавства, працівників і профспілкової організації, що стосуються оплати праці, преміювання, режиму та умов праці, різних соціальних аспектів.

Юридичний відділ відповідальний за аналіз дотримання компанією вимог чинного законодавства та інших нормативних актів, статуту та установчих документів, договірних умов. Він повинен виробляти ретельний розбір всіх випадків порушення договірних зобов'язань, пред'явлення штрафних санкцій, господарських спорів та конфліктних ситуацій. У сферу відповідальності юридичної служби входить аналіз вимог усіх стейкхолдерів компанії, пов'язаних з нормативним регулюванням господарської діяльності та договірними відносинами.

Підрозділ відповідальна за роботу компанії на фінансових ринках, зобов'язана проводити систематичний аналіз ситуації па цих ринках, поведінки біржових курсів емітованих цінних паперів і оцінювати ринкову капіталізацію компанії, вивчати зміни в реєстрі акціонерів і взаємини з власниками акцій, аналітично обгрунтовувати інвестиційні проекти та проспекти емісії цінних паперів , оцінювати хід їх реалізації. Ця служба зобов'язана також аналізувати вимоги акціонерів, фондових бірж, банків та інших фінансових інститутів, законодавчого регулювання фінансових ринків.

Керівники цехів та інших лінійних підрозділів зобов'язані піддавати всебічному аналізу роботу перерахованих підрозділів та вимоги всіх пов'язаних з ними дільниць і служб компанії.

Цей перелік прикладів організаційної декомпозиції завдань комплексного аналізу господарської діяльності може бути продовжений. У кожному конкретному випадку організація аналізу залежить від специфіки підприємства, його організаційної структури і застосовуваної системи управління. Однак очевидно, що тільки скоординоване спільне виконання всіх перерахованих аналітичних робіт може забезпечити повноцінне керування діяльністю компанії і виявлення реальних резервів підвищення її ефективності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Третій етап
Третій етап
Третій етап (з 1970-х рр.)
Третій етап піднесення МВФ
Третій етап - визначення характеру правовідносини, що виник між сторонами
етап - класична кількісна теорія грошей
Третій етап: зіставлення сильних і слабких сторін організації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук