Навігація
Головна
ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ ТА...БІЗНЕС-ПЛАН: СТРУКТУРА, ЛОГІКА І МЕТОДИ ОБГРУНТУВАННЯАналітичні процедури в розробці та моніторингу виконання бюджетівБізнес-план, його суть і значення для економічного обгрунтування...Бізнес-план як зовнішній і внутрішній документПеревірка можливості виконання планівІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ PR-СЛУЖБАналітичні інструменти стратегічного плануванняФінансовий аспект складання бізнес-плануБізнес-план інноваційного проекту
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналітичні прийоми обгрунтування та моніторингу параметрів виконання бізнес-планів

Сталий розвиток будь-якої компанії зумовлюється наявністю у неї набору компетенцій, які повинні відповідати критичним факторам успіху (critical factors of sucsess, CFS) бізнесу. У процесі аналітичного обгрунтування складу і властивостей CFS необхідно виходити з вимог стейкхолдерів в межах конкретного сегмента бізнесу (клієнтського, територіального, продуктового). У межах сегмента за різними стадіями життєвого циклу бізнесу доцільно визначати регламенти бізнес-процесів, а також цільові характеристики їх економічності, продуктивності (продуктивності) та результативності. Обумовлені по стадіях життєвого циклу бізнесу, цільові значення індикаторів, що характеризують операційну, інвестиційну та фінансову діяльність організації, являють собою бізнес-план. Наявність бізнес-плану дозволяє управлінцям здійснювати контроль за діяльністю ринкового сегменту, своєчасно обґрунтовувати спрямованість і параметри коригувальних дій. При цьому бізнес стає більш прозорим для зовнішніх партнерів і кредиторів компанії, а догляд того чи іншого ключового фахівця з компанії перестає представляти загрозу для безперервності її бізнес-діяльності, так як новий співробітник може швидко вникнути в логіку бізнесу і регламенти бізнес-процесів.

Традиційний бізнес-план передбачає наявність наступних розділів.

1. Резюме

2. Команда (управлінський профіль, досвід, успіхи)

3. Бізнес-модель

3.1. Бачення, місія, цінності

3.2. Як працює бізнес-модель (опис та характеристика бізнес-процесів)

3.3. Ціннісне пропозицію

3.4. Цільові ринки

3.5. Маркетинговий план

3.6. Ключові ресурси і види діяльності

4. Аналіз зовнішнього оточення

4.1. Стан і перспективи економіки (PEST-аналіз)

4.2. Аналіз ринку та основних тенденцій його розвитку (матриця BCG)

4.3. Конкурентний аналіз

4.4. Конкурентні переваги бізнес-моделі

5. Реалізація бізнес-моделі

5.1. Перспективи

5.2. Основні етапи реалізації

5.3. Оперативний план

5.4. План виробництва і реалізації продукції (товарів / послуг)

6. Фінансовий план

6.1. Сценарії і прогнози продажів

6.2. Витрати

6.3. Операційні витрати

6.4. Вимоги до виробничих потужностей і використовуваних ресурсів

6.5. Аналіз рентабельності

7. Аналіз ризиків

7.1. Можливі обмеження і перешкоди (СВОТ-аналіз)

7.2. Критичні фактори успіху

7.3. Ризики реалізації та заходи щодо їх хеджування

8. Висновок

9. Додатки

Основою будь-якого бізнес-плану є обгрунтування та розрахунок системи економічних показників. Ці показники повинні бути узгоджені і зведені в єдину господарську модель, яка відображає економічний стан об'єкта планування, що відповідає інтересам власників організації (бізнес-план).

Плановий показник - натуральний або вартісний індикатор економічного розвитку організації, значення якого обґрунтовується і фіксується в плановому завданні і використовується для контролю та аналізу його виконання.

Найважливішими індикаторами бізнес-плану є: обсяг випуску і продажів продукції; обсяг продажів, що гарантує операційну беззбитковість; вартість капіталовкладень і ціна залучення фінансових ресурсів; вільний грошовий потік; період окупності капіталовкладень; рентабельність капітальних активів. Розглянемо кожен з них докладніше:

Обсяг випуску (О) і продажів (5) продукції визначаються в натурально-речовому і вартісному вимірах з використанням маркетингового аналізу. Показники розраховуються по роках реалізації бізнес-плану, а в межах поточного року визначаються поквартально і в ряді випадків помісячно. План-прогноз продажів грунтується на консенсус-прогнозі, сформованому за допомогою різних аналітичних методів. Серед них: експертний, економіко-статистичний, метод сценарного моделювання та ін. Як правило, в організації формуються песимістичний, реалістичний і оптимістичний варіанти прогнозів з визначенням ймовірності їх реалізації на основі вивчення стану та перспектив розвитку економічних ринків.

Обсяги виробництва розраховуються за видами (групами) товарів (послуг) і повинні бути ув'язані з обсягами продажів, що виключило б формування зайвих запасів готової продукції (stock). Таким чином, в найбільш загальному вигляді, обсяг випуску (Q) визначається наступним чином:

Планований обсяг виробництва не може перевищувати встановлені виробничі потужності організації. У разі дефіциту потужностей необхідно розглянути питання або про зміну режиму їх експлуатації, що дозволить наростити випуск, або про додаткову програму їх збільшення на основі капітальних вкладень, або про використання потужностей сторонніх організацій. При неможливості оперативного нарощення обсягів виробництва або закупівель продукції організація повинна формувати план продажів па рівні її встановлених виробничих можливостей з урахуванням перехідних запасів готової продукції.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Приклад

Встановлені виробничі потужності компанії на планований період становлять 12000 од. продукції. Можливий обсяг продажів на той же період на основі маркетингового аналізу визначено в обсязі 13000 од. У той же час компанія, маючи надмірні запаси готової продукції, може їх зменшити на 500 од.

Таким чином, встановлений плановий обсяг випуску продукції складе 12000 од., А продажів - всього 12500 од.

Важливим питанням, пов'язаним з оцінкою операційного ризику бізнесу, є розрахунок обсягу продажів, що гарантує операційну беззбитковість, тобто так званої точки беззбитковості - вер. Розрахунок такого показника на тривалий термін є досить неточним, оскільки складно провести чітку класифікацію витрат на умовно-постійні та змінні. Однак при короткостроковому плануванні проводиться розрахунок точки беззбитковості (вер) з наступним визначенням зони безпеки, що представляє собою різницю між плановими обсягами продажів (5) продукції та обсягом продажів у точці беззбитковості. Зона безпеки характеризує можливості підприємства при необхідності скорочувати обсяги виробництва і продажів без ризику отримання операційних збитків. Для поточної діяльності вважається цілком достатнім півтора-дворазове перевищення планованого обсягу продажів над обсягом продажів у критичній точці.

Точка беззбитковості може бути визначена лише в конкретному сегменті бізнесу, в якому можливо ідентифікувати по поведінці і параметрам витрати на умовно-постійні (ГС) і змінні (УС).

У такому разі продажу в точці операційної беззбитковості можуть бути розраховані як:

Однак такий розрахунок вважається не зовсім точним, так як він не враховує витрати на залучення капіталу, які несе компанія. При цьому капітальні витрати пов'язані з формуванням необхідних капітальних активів (1С), які представляють сукупність основних засобів компанії і необхідних для здійснення безперервного виробничого процесу нормативних оборотних коштів. У цьому випадку витрати на капітал можна визначити як добуток капіталу та його середньозваженої ціни, тобто відносного показника, що характеризує середні витрати на обслуговування його одиниці (WACC). Тоді абсолютна сума витрат на капітал (Interest the Capital) складе:

Таким чином, економічна точка беззбитковості (з урахуванням економічної доданої вартості - EVA) буде розраховуватися за такою формулою:

Неважко помітити, що у капіталоємких бізнесі різниця між бухгалтерським беззбитковістю та економічної може бути досить значною.

Приклад

Організація в межах свого продуктового сегмента виявила, що виробничо-комерційні витрати, пов'язані з присутністю компанії в цьому сегменті, складають 120 млн руб. Прямі (змінні) витрати в розрахунку на один виріб оцінюються

в сумі 40 тис. руб. Продажі в сегменті оцінюються працівниками планово-економічного відділу в сумі 12500 од. при середній ціні реалізації 50 тис. руб. за одиницю. При цьому в сегменті зайнято постійних активів на суму 200 млн руб., При ціні їх фондування 10% річних.

Спочатку визначимо бухгалтерську точку беззбитковості (по прибутку без урахування виплати відсотків і податків - ЕВГГ) - BePEB¡T

ВеРЕВ1Т = 120000000: (50000 - 40000) = 12000.

При планованому обсязі продажів в сегменті може бути сформована прибуток у розмірі 125 млн руб .:

ЕВ1Т = (50000 - 40000) • 12500 = 125000 тис. Руб.

Але якщо врахувати витрати на капітал (які складуть 10% вартості капітальних активів, тобто 20000 тис. Руб.), Організація отримає економічний прибуток в сумі 105000 тис. Руб .:

EVA = +125 000 000 - 20000000 = 105000 тис. Руб.

Обсяг капітальних вкладень, необхідних для розвитку бізнесу компанії, розглядається також як найважливішого індикатора бізнес-плану. У нашому прикладі незабезпечений виробничими потужностями обсяг продажів склав 500 од. Питома капіталомісткість одиниці продажів (па основі оцінки вартості ресурсів на ринку) визначена в сумі 50 тис. Руб. Таким чином, додаткові капіталовкладення в активи складуть 25000 тис. Руб. (50000 • 500). Якщо використовувати раніше отримані оцінки ціни залучення капіталу, то це зажадає додатково 2500 тис. Руб. відсоткових та інших витрат па капітал на рік.

Наведені нами оціночні показники, як правило, засновані па розрахунку прибутковості. Однак реальну платоспроможність бізнесу визначають грошові кошти, а не облікові записи. Тому в якості найважливіших показників бізнес-плану, визначають його фінансову спроможність, ми розглядаємо вільний грошовий ноток (FCF) і чисту наведену вартість (NPV). Індикатор FCFхарактерізует реальний грошовий потік, який залишається в розпорядженні власників бізнесу, тобто враховує розрахунковий операційний грошовий потік (сума прибутку від продажів і нарахованої амортизації, EBITDA), витрати на поповнення чистого оборотного капіталу (AWC), додаткові капітальні витрати, плановані до здійснення (А / С):

При цьому треба мати на увазі, що в російській формі звітності про фінансові результати, на відміну від міжнародної практики, що нараховується річна амортизація і знос нематеріальних активів не відображаються окремим рядком у складі витрат на виробництво і реалізацію продукції. Тому дані дані можна одержати лише в поясненнях до балансу і звіту про фінансові результати, де амортизація виділена в якості економічного елемента витрат.

Другий індикатор - МРУ, припускає процедуру дисконтування планованих грошових потоків за ряд періодів (життєвий цикл операційної бізнес-одиниці або проекту) і наступного зіставлення суми приведеної вартості приток грошових коштів з дисконтованими відтоками грошей, здійснюваними для організації бізнесу:

де DFCF - приведена вартість приток грошових коштів; DIC - приведена вартість інвестиційних (капітальних) витрат на розвиток бізнесу.

Приклад

Звернемося до попереднього прикладу. Припустимо в структурі собівартості випуску продукції частка амортизаційних витрат становить 10%. Тоді додатковий річний грошовий ноток за рахунок амортизаційних нарахувань, що показуються в структурі витрат, але реально не вимагають видатку грошей і вступників підприємству у складі виручки, складе

DA = 12 ТОВ • 40 ТОВ • 0,10 = 48000 тис. Руб.

Тоді розрахунковий операційний грошовий ноток складе

EBITDA = 48 ТОВ + 105000 = 153000 тис. Руб.

Таким чином, оцінювана за показником EBITDA рентабельність інвестованого капіталу - ROI, складе 12,9%.

ROI = (EBITDA: 1С) х 100 = (153 000: 1200000) • 100 = 12,75%.

Звичайно, показники, за якими здійснюється моніторинг ефективності бізнес-плану, не вичерпується наведеним переліком. Об'єктом оцінки можуть виступати та нефінансові індикатори стану та розвитку бізнесу, що охоплюють клієнтську, процессную і соціальну складові. Більше того, кожна з груп зацікавлених сторін (стейкхолдерів) при проведенні моніторингу віддає перевагу конкретним індикаторам. Моніторинг найчастіше супроводжується діагностикою відхилень між планованими (очікуваними) і фактичними значеннями індикаторів.

Таким чином, розробка та моніторинг бізнес-плану - результат комплексного аналізу основних сторін діяльності підприємства. Наявність бізнес-плану дозволяє власникам і іншим бенефіціарам бізнесу визначати доцільність і етапи його подальшого розвитку. Його відсутність призводить до неефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, невірного визначення пріоритетів розвитку організації, підвищує господарські ризики і створює додаткові складності для реалізації функцій управління.

Залежно від охоплення і масштабів цілей, обумовлених бізнес-планом, його можна розглядати і як інструмент стратегічного планування (формування концепції та етапів розвитку бізнесу організації), як елемент інвестиційного проекту (розвиток окремої перспективної бізнес-одиниці або проекту) і як інструмент оперативного управління бізнесом (річний, квартальний, місячний план-бюджет). У ході стратегічного бізнес-планування активно використовують як аналітичних інструментів стратегічні карти показників, тоді при складанні планів-бюджетів застосовують кошторису, гнучкі прогнози їх виконання і панелі управління.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНІВ
БІЗНЕС-ПЛАН: СТРУКТУРА, ЛОГІКА І МЕТОДИ ОБГРУНТУВАННЯ
Аналітичні процедури в розробці та моніторингу виконання бюджетів
Бізнес-план, його суть і значення для економічного обгрунтування інвестиційного проекту
Бізнес-план як зовнішній і внутрішній документ
Перевірка можливості виконання планів
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ PR-СЛУЖБ
Аналітичні інструменти стратегічного планування
Фінансовий аспект складання бізнес-плану
Бізнес-план інноваційного проекту
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук