Навігація
Головна
Аналітичні процедури розробки та реалізації виробничих програмПроцедури розробки плану продажівМоніторинг виконання бюджетівАналітичні прийоми обгрунтування та моніторингу параметрів виконання...ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ PR-СЛУЖБНадійність аналітичних процедурФормування і виконання бюджетів суб'єктів РФТретій етап - виконання бюджету протягом бюджетного рокуРозробка бюджету рекламної кампаніїЯк забезпечити контроль виконання бюджетів?
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналітичні процедури в розробці та моніторингу виконання бюджетів

Під бюджетінгом в економічній літературі розуміють методологію фінансового управління, засновану на кошторисному аналізі та оцінці суттєвості бюджетних відхилень [1]. У Росії і за кордоном бюджетування в даний час являє собою переважну форму оперативного планування. Спроби розробки та реалізації російськими компаніями довгострокових бюджетів (трирічних і більше) не увінчалися успіхом, оскільки основною умовою успіху їх застосування є відносна стабільність зовнішнього оточення бізнесу. Найчастіше компанії вибирають річний бюджетний період з подальшою поквартальною (місячної) розбивкою. Об'єктами бюджетування можуть бути групи компаній, комерційні організації на самостійному балансі, їх структурні підрозділи та бізнес-процеси, що об'єднують ряд компаній або локалізовані в межах компанії. У ряді випадків бюджети розробляються для окремих комерційних угод у вигляді кошторисів витрат і доходів.[1]

Застосування системи бюджетів дозволяє персоналу організації:

• зіставляти фактичні результати господарської діяльності з плановими;

• здійснювати контроль за відхиленнями;

• обґрунтовувати і своєчасно реалізовувати коригувальні дії.

Бюджет може мати велику кількість видів (форм). Схема його розробки залежить від об'єкта бюджетування (підприємство, структурний підрозділ, бізнес-процес) і розміру господарюючого суб'єкта. Склад і структура бюджетів повинні забезпечувати координацію діяльності внутрішньогосподарських підрозділів в рамках бюджетного періоду (рік, квартал), з метою досягнення закладених у плані-бюджеті організації цільових рівнів ключових показників. До числа останніх можна віднести обсяги виробництва і продажів продукції, рух виробничих потужностей і запасів, прибутки та збитки, напрями і джерела капітальних вкладень, рух грошових коштів. В організації виділяються часткові бюджети і так званий майстер-бюджет, який представляє сукупність фінансових бюджетів організації, до яких відноситься бюджет прибутків і збитків, бюджет активів і пасивів, бюджет капітальних вкладень, бюджет руху грошових коштів.

Бюджетний період - це інтервал часу, на який розробляється і затверджується план-бюджет, а бюджетний процес - процес розробки, затвердження та контролю реалізації плану-бюджету. Балансовий метод - основний аналітичний метод бюджетування.

Бюджетне планування має наступні переваги.

1. Дозволяє погоджувати різні плани організації (стратегічні, оперативно-тактичні, фінансові, інвестиційні та виробничо-комерційні, господарські та внутрішньогосподарські) в межах бюджетного періоду, що забезпечує єдність і безперервність планування, балансує джерела надходження і витрачання грошових коштів, знижує ймовірність виникнення касових розривів.

2. Дає більш точні уявлення розмірів і структури доходів і витрат, а отже, створює базу для достовірного визначення планового значення прибутку комерційної організації, що має велике значення для вибудовування партнерських відносин з стейкхолдерами.

3. У межах бюджетного періоду делегують правомочності і відповідальність на рівень структурних підрозділів, створюючи умови для реалізації системи комерційного розрахунку між структурними підрозділами організації.

4. Обмежує кількість контрольованих параметрів виконання плану, що призводить до економії коштів при реалізації системи внутрішнього контролю і підвищує господарську самостійність структурних підрозділів підприємства.

Загальний план-бюджет комерційної організації складається з поточного (операційного) та фінансового бюджетів. Частина документів розробляються тільки для організації в цілому і (або) для се господарсько самостійних операційних бізнес-одиниць (ЯШ!) - Автономно керованих напрямків бізнесу, повністю або частково економічно відокремлених. Крім 5Ве / в бюджетуванні виділяють центри фінансової відповідальності (витрат, доходів, прибутків, інвестицій), за якими також розробляються так звані часткові бюджети. Вони являють собою кошторису окремих ресурсів або продуктів [2].[2]

До складу поточного (виробничого) бюджету входять план збуту, план виробництва, кошторис прямих витрат на матеріали, кошторис прямих витрат на оплату праці, кошторис загальногосподарських і загальновиробничих накладних витрат, кошторис торгових та адміністративних витрат, прогнозний звіт про прибутки і збитки.

Фінансовий бюджет, який розробляється тільки для підприємства, складається з наступних планових документів: касового плану, плану капіталовкладень і прогнозного балансового звіту. Структурні підрозділи підприємства самостійного фінансового бюджету не мають і здійснюють свою господарську діяльність на основі затвердженої дирекцією підприємства фінансового кошторису витрат.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Типова схема плану-бюджету комерційної організації, що визначає послідовність аналітичних оцінок, наведена на рис. 2.3.

Схема формування загального бюджету комерційної організації

Мал. 2.3. Схема формування загального бюджету комерційної організації

Аналітичне обгрунтування поточного бюджету організації дозволяє визначити такі найважливіші параметри плану, як номенклатура та обсяги виробництва продукції, виробничу і комерційну собівартість, порівнюючи витрати і результати оцінити фінансові наслідки реалізації плану.

Традиційно відправною точкою розробки бюджетів є бюджет продажів (для структурних підрозділів підприємства - надання послуг, поставок матеріалів і сировини). Він розробляється на основі маркетингових досліджень і (або) планових завдань по виконанню обсягів робіт та поставки сировини і матеріалів для внутрішньогосподарських підрозділів. Проте в тому випадку, якщо лімітуючим фактором розвитку бізнесу визнається дефіцит потужностей або сировини, першого розробляється бюджет виробничих потужностей або бюджет закупівель сировини і матеріалів.

Після визначення об'ємних показників випуску і збуту товарів і послуг з урахуванням руху запасів продукції здійснюють зведений розрахунок планованих обсягів виробництва продукції та послуг. При цьому грунтуються на формулі простого товарного балансу:

ЗПНП + Пзп = ПрП + ВПП + ЗПКП,

де ЗПНП - запас продукції на початок періоду; Пзп - виробництво продукції; ПрП - продаж (поставка) продукції; ВНП - внутрихозяйственное споживання і планові втрати; ЗПКП - запас продукції на кінець періоду.

Необхідність формування перехідних запасів продукції визначається сезонністю виробництва і необхідністю згладжування кон'юнктурних ризиків.

Після визначення обсягів виробництва продукції переходять до розробки кошторису прямих витрат на матеріали, який, наприклад в АПК, передбачає розрахунок потреби організації в придбанні насіння, добрив, засобів хімічного і біологічного захисту, закупівлі інших матеріалів і сировини, необхідних для виконання виробничої програми. Таким чином, бюджет матеріальних витрат відображає планові витрати сировини на виробництво продукції та інші витрати, включаючи оплату послуг сторонніх організацій.

Кошторис прямих витрат на оплату праці включає витрати на оплату праці виробничого персоналу підприємства, включаються до складу виробничої собівартості, у тому числі нарахування на фонд заробітної плати у вигляді єдиного соціального податку.

Кошторис загальновиробничих витрат включає так звані розподілювані витрати виробництва продукції, які неможливо безпосередньо віднести на собівартість конкретного виду продукції (оплату праці фахівців, амортизаційні відрахування та ін.). Необхідно нагадати, що амортизація, нарахована па використовувані у виробничому процесі основні засоби, не призводить до відтоку грошових коштів підприємства.

Кошторис собівартості реалізованої (поставляється замовникам) продукції включає суму витрат за трьома кошторисами (сировини і матеріалів, прямих витрат на оплату праці та загальновиробничих накладних витрат, включаючи амортизаційні відрахування) плюс кошторис запасів на початок періоду мінус кошторис запасів на кінець періоду.

Кошторис торгових і адміністративних витрат включає:

• змінні витрати на одиницю продукції у складі комісійних агентам з продажу, транспортних і пр .;

• постійні витрати у складі оплати праці адміністративного персоналу, податків, страхування та реклами.

Сума витрат за кошторисом собівартості реалізованої продукції та адміністративно-комерційних витрат становить повні витрати підприємства. Зіставлення повних витрат підприємства (витрат структурного підрозділу) з планованою виручкою від реалізації продукції (плановим лімітом витрат) дає можливість розробити планову кошторис прибутків і збитків. У масштабах підприємства планований негативний фінансовий результат по основній (виробничо-комерційної) діяльності є неприйнятним, тоді як в рамках окремого напрямку бізнесу (сегмента) цілком можливим.

Виробничий (поточний) бюджет є основою для розробки виробничої програми підприємства (підрозділу).

Аналіз і контроль відхилень витрат при виконанні бюджету реалізується шляхом розрахунку "гнучкого" бюджету та аналізу відхилень фактичних витрат від параметрів гнучкого бюджету. Необхідність розрахунку гнучкого бюджету визначається можливою оперативної корекцією планового завдання в процесі його виконання з боку вищого керівництва, що з очевидністю призводить до появи відхилень від раніше складеної кошторису витрат. Тому планова кошторис витрат коригується з урахуванням фактичного обсягу випуску продукції і зіставляється з фактично понесеними витратами з метою забезпечення контролю відхилень планової кошторису. При цьому відносний перевитрата за статтями витрат вважається несприятливим відхиленням, а економія - позитивним. Як правило, для кваліфікації суттєвості відхилення застосовують різні способи оцінки. Найпростішим з них є класифікація на підставі принципу відсотка відхилення від планового значення показника: до 3% вважається несуттєвим, від 3 до 7-10 - істотним, що вимагає коригування окремих параметрів бюджету, а понад 10% - критичним, що вимагає коригування всіх бюджетів. Однак такий алгебраїчний підхід не витримує критики, оскільки мінливість кожного з показників бюджету індивідуальна і залежить від різних факторів. Це вагомий довід віддати перевагу оцінці відхилень на основі спеціально проведеного аналізу волатильності показників бюджету [3].[3]

  • [1] Мельник М. В., Бердников В. В. Аналіз і контроль в комерційної організації: підручник. М .: Ексмо, 2011. Повний курс МВА.
  • [2] Баріленко В. І., Бердников В. В., Бородіна Є. І. Економічний аналіз: навч. посібник / пол ред. В. І. Баріленко. М .: Ексмо, 2010.
  • [3] Мельник М. В., Бердников В. В, Аналіз і контроль в комерційної організації: підручник .: М .: Ексмо, 2011. Повний курс МВА.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналітичні процедури розробки та реалізації виробничих програм
Процедури розробки плану продажів
Моніторинг виконання бюджетів
Аналітичні прийоми обгрунтування та моніторингу параметрів виконання бізнес-планів
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ PR-СЛУЖБ
Надійність аналітичних процедур
Формування і виконання бюджетів суб'єктів РФ
Третій етап - виконання бюджету протягом бюджетного року
Розробка бюджету рекламної кампанії
Як забезпечити контроль виконання бюджетів?
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук