Навігація
Головна
Аналіз асортименту і оцінка динаміки структури продажівАналіз динаміки і структурних особливостей торгового балансу СШАМЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВМетоди і моделі аналізу динаміки економічних процесівВиручка від продажу товарівПоказники та фактори, що визначають рівень і динаміку витрат обігуАНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИОснови динаміки національної економікиДинаміка чисельності населення і трудова міграціяСтатистичне вивчення динаміки соціально-економічних явищ
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз динаміки виручки від продажів і чинників, що її визначають

Аналіз динаміки виручки від продажів продукції передбачає оцінку виконання плану, темпів зростання в порівнянні з попередніми періодами, виявлення ключових факторів зміни масштабів операційної діяльності, а також зіставлення темпових показників виробництва і продажів. Названі завдання аналізу випливають з необхідності управління доходами від основних видів діяльності, своєчасного виявлення негативних тенденцій і оперативної розробки заходів, що сприяють більш повному використанню сприятливих можливостей ринкової кон'юнктури або зниження негативних наслідків кризових ситуацій.

Для оцінки динаміки продажів і виробництва продукції доцільно використовувати таблиці наступного формату (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Оцінка виконання плану і динаміки за обсягами продукції

Показники

Обсяги по роках

Темпи зростання, %

попередній

звітний

планові до попереднього

фактичні до плану

фактичні до попереднього

за планом

фактично

Виручка від продажів продукції:

тис. руб.

7210496

7858840

8046884

109,0

102,4

111,6

тонн

50855

52889

53775

104,0

101,7

105,7

Випуск товарної продукції:

тис. руб. тонн

7266367 51 251

7658751 53557

8046891 54586

105,4 104.5

105,1 101,9

110,7 106.5

Планові та фактичні темпи зростання випуску товарної продукції і її продажів по відношенню до попереднього періоду - досить істотні. Приріст вартісних об'ємних показників в порівнянні з планом більш помітний з випуску продукції і трохи нижче по продажах. При цьому темпи зростання продажів трохи вище, що забезпечувалося стабільними запасами готової продукції. Одночасно об'ємні показники в грошовому вираженні ростуть швидше, ніж в натуральному вимірі, що може відбуватися як за рахунок підвищення цін, так і в результаті змін у структурі продажів.

Управління продажами продукції (робіт, послуг) вимагає від аналітиків знання не тільки галузевої специфіки вимірників їх фізичного обсягу, але й здатності моделювати факторні системи, що дозволяють своєчасно оцінювати несприятливі наслідки змін ринкової кон'юнктури (прогнозованих або фактично сталися) або економічно невиправданих рішень керівництва підприємства.

Укрупненная класифікація факторів, що визначають динаміку фізичного і вартісного обсягів продажів, виходячи зі сказаного, передбачає: 1) аналіз ключових параметрів ринкової кон'юнктури - обсягів потреб у певних видах товарів і послуг, ефективного попиту на них, рівня пропозиції і конкуренції на тих чи інших ринках; 2) оцінку рівня якості та конкурентоспроможності власної продукції; 3) оцінку внутрішніх планованих можливостей або фактично отриманих результатів продажів і виручки від реалізації продукції.

З метою моделювання факторних систем додатково необхідно враховувати як ненові (цінова політика підприємства та інфляційні процеси), так і нецінові фактори формування продажів (потреби і обсяг ефективного попиту, а також асортимент і структура продажів). Що стосується конкурентоспроможності та якості продукції, то їх вплив проявляється, з одного боку, через обсяг попиту і частку ринку конкретного підприємства, а з іншого - через рівень цін, оскільки поліпшення споживчих властивостей і функціональних параметрів продукції дозволяє підприємству встановлювати па такі вироби підвищені ціпи, як правило, без шкоди для обсягів збуту. Споживачі, що орієнтуються на товари з більш високими функціональними характеристиками, оцінюють адекватність співвідношення "ціна - якість" і навіть при еластичному попиті але ціною готові платити підвищену ціну. Слід, звичайно, зауважити, що споживачі не володіють достатньою інформацією для повністю об'єктивної оцінки, наприклад, про додаткові витрати виробника у зв'язку з поліпшенням якості продукції.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Можливі побічні оцінки на основі зіставлення показників цін і основного параметра функціонального призначення по товарах різних виробників.

Аналітична модель загального по підприємству обсягу продажів у вартісному вираженні (виручка від реалізації товарів) у формалізованому вигляді виглядає наступним чином:

де В - виручка від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), тис. руб .; К, - - обсяг продажів Г'-го виду товарів (продукції, робіт, послуг), тис. Руб .; Ц, - ціна реалізації Г'-го виду товарів (продукції, робіт, послуг), тис. Руб .; п - кількість асортиментних позицій товарів (продукції, робіт, послуг).

Наведена модель дозволяє оцінювати вплив на динаміку виручки від продажів у порівнянні як з планом, так і з попередніми періодами зміни наступних факторів:

• обсягів реалізації окремих видів товарів;

• структури продажів;

• цін реалізації продукції (робіт, послуг).

Аналітична модель, що характеризує фактори зміни обсягу виробництва товарної продукції аналогічна формулі (4.1).

Для оцінки впливу перерахованих факторів на динаміку продажів і виробництва необхідно розташовувати інформацією про показники обсягів за окремими групами продукції одночасно у вартісному і натуральному вираженні. Оскільки методологічно кількісна оцінка впливу факторів на динаміку продажів і виробництва проводиться аналогічним чином, то наочніше її ілюструвати прикладами динаміки в порівнянні з попереднім періодом, яка характеризується зазвичай більш істотними темпами, ніж в порівнянні з планом.

Як випливає з даних табл. 4.2, виручка від реалізації продукції аналізованого підприємства виросла в порівнянні з попереднім роком па 836400000 руб., Або на 11,6%, у тому числі за рахунок збільшення фізичного обсягу продажів - на 414 млн руб., Або на 5,7 %. Решта 5,9% приросту пов'язані з підвищенням цін і зрушень у структурі

Таблиця 4.2. Обсяг продажів продукції у вартісному і натуральному вираженні

Обсяг продажів продукції у вартісному і натуральному вираженні

Довідково. Виручка від фактичного обсягу продажів у цепах попереднього року - 7703162 тис. Руб.

Сукупне збільшення виручки від продажів за рахунок зростання обсягів реалізації окремих видів продукції і структурних зрушень (ДВД * г + стр)> є наслідком нерівномірності цього зростання, розраховується як різниця між обсягами продажів в базисних (порівнянних) цінах у звітному і попередньому періодах.

де К) 1, і К% - фактична кількість реалізованої продукції по кожному її виду в натуральному вимірі відповідно звітному і попередньому (базисному) періодах; - Індивідуальні ціни по кожному виду продукції на рівні попереднього (базисного) періоду, руб.

Використовуючи дані табл. 4.2, довідки до пий і формулу (4.2) отримуємо можливість оцінити приріст виручки від продажів за рахунок впливу змін обсягів окремих видів продукції і структури продажів - 492666 тис. Руб. (7703162 - 7210496), або 6,8%.

Далі необхідно визначити роздільне вплив на динаміку виручки від реалізації продукції факторів другого порядку, тобто виділити у тому числі вплив зміни фізичного обсягу продажів і структурного зрушення в його складі. На підприємствах, де є можливість використання умовно-натуральних або натуральних вимірників обсягів виробництва і продажів, перший із зазначених факторів розраховується за формулою

У вербальній формі формулу (4.3) можна розкрити як різниця між фактичними обсягами продажів звітного і базисного (попереднього) періодів у натуральних одиницях виміру, помножену на середню базисну (зіставну) ціну за одну фізичну одиницю продукції (у оремо прикладі - за I т).

На аналізованому підприємстві вплив зміни фізичного обсягу продажів на виручку від реалізації продукції склало 413 997,6 тис. Руб. [(53775 - 50855) • 141,78].

У свою чергу, зростання або зниження продажів за окремими видами продукції (робіт, послуг) може бути наслідком як зміни ринкової кон'юнктури (на локальних або глобальних товарних ринках), так і падіння або підвищення їх конкурентоспроможності. Подібні явища призводять до структурних зрушень, оскільки зміна питомої ваги хоча б одного виду виробів у загальному обсязі виручки від продажів змінює співвідношення між рештою асортиментними позиціями.

Вплив зрушень у структурі продажів у відносному вираженні (процентних пунктах) розраховується як різниця між темпами зростання виручки в порівнянних цінах і натуральних або трудових вимірниках:

В абсолютній величині (тис. Руб.) Вплив зазначеного фактора оцінюється множенням відносного впливу на суму виручки в базовому періоді. Для аналізованого підприємства темп зростання продажів у вартісному вираженні при порівнянних цінах склав 106,8% (табл. 4.2 та довідка до неї), а в тоннах - 105,7%. Отже, у виручці від реалізації продукції збільшилася частка відносно більш дорогих їх видів, що тягне за собою збільшення доходів. В результаті за рахунок зміни структури продажів виторг від реалізації продукції аналізованого підприємства збільшилася на 1,1% (106,8 - 105,7), що в абсолютному вираженні склало 78653 тис. Руб. і відображає збільшення попиту.

Якщо подібна можливість використання умовно-натуральних або натуральних вимірників відсутній і єдиним спільним вимірником є грошова оцінка, то зростання або зниження виручки від реалізації продукції за рахунок зміни фізичного обсягу продажів визначається як різниця між сукупним впливом обсягу окремих видів продукції і структурного зрушення в її складі в Відповідно до формули (4.3) і впливом останнього згідно з формулою (4.4):

де уте "- питома нормативна трудомісткість (нормо-годин) або питома нормативна заробітна плата робітників (тис. руб. на 1 т продукції).

У вербальному викладі розрахунок за формулою (4.5) являє собою різницю між темпами зростання виручки від продажів і суми нормованої оплати праці в порівнянні з базовим періодом, яка множиться па виручку попереднього (базового) року. В аналізованому прикладі результати рівні попередньому розрахунку - 78653 тис. Руб.

Вплив підвищення цін в абсолютному вираженні (ДВ *) розраховується як різниця між обсягами фактично реалізованої продукції у звітному році в діючих і базисних цінах з використанням наступної формули:

В аналізованому прикладі за рахунок підвищення цін реалізації продукції підприємство отримало додатково доходу від продажів у сумі 343722 тис. Руб. (8046884 - 7703162), що становить 4,5% до бази.

Зведення впливу факторів дає можливість перевірити правильність розрахунків і наочно представити отримані результати аналізу (табл. 4.3).

Таблиця 4.3. Результати аналізу впливу факторів

Фактори

Вплив на динаміку виручки від продажів

відносне,%

абсолютне,

тис. руб.

Загальний приріст виручки від продажів до попереднього року, у тому числі за рахунок впливу факторів:

11,6

836388

зростання фізичних обсягів продажів

5,7

413998

підвищення ціп на продукцію

4,5

: ü:! 722

зміни структури продажів

1,1

78 (¡53

заокруглень цифрових значень

0,3

15

Округлення великих сум неминуче призводять до деяких погрішностей в розрахунках. У даному прикладі виявлення похибки не міняють ні характеру впливу окремих факторів, ні їх ранжирування по значимості. При цьому додаткова перевірка впливу двох факторів першого порядку (343722 + 492666 = 836388 тис. Руб.) Відхилень від загальної зміни виручки від продажів продукції не виявила.

Висновки змістовного характеру але результатами аналізу впливу факторів на динаміку виручки від продажів слід сформулювати наступним чином. Підприємство в останні два роки успішно керує доходами від продажів. Зростання виручки від реалізації продукції у звітному періоді склав 111,6%, який забезпечувався, головним чином, за рахунок збільшення фізичного обсягу продажів - на 5,7% і підвищення цін - на 4,5%. Обидва названих фактора свідчать про досить високої конкурентоспроможності продукції підприємства і зваженої цінової політиці.

Динаміка виручки від реалізації продукції має цілком певний зв'язок з ритмічністю її виробництва і поставок, а структурні зрушення - також і зі зміною її асортименту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз асортименту і оцінка динаміки структури продажів
Аналіз динаміки і структурних особливостей торгового балансу США
МЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Методи і моделі аналізу динаміки економічних процесів
Виручка від продажу товарів
Показники та фактори, що визначають рівень і динаміку витрат обігу
АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ
Основи динаміки національної економіки
Динаміка чисельності населення і трудова міграція
Статистичне вивчення динаміки соціально-економічних явищ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук