Навігація
Головна
Дослідження обліку та аналізу господарської діяльності підприємстваАналіз техніко-організаційного рівня та інших умов виробництваМетодика фінансового аналізу діяльності підприємстваОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАналіз основних показників господарської діяльності підприємства
Цілі, завдання та інформаційне забезпечення аналізу...Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства,...Аналіз системи управління підприємством. Організаційний діагнозМАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМРоль і місце управлінського аналізу в системі управління підприємством
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНШИХ УМОВ ЙОГО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Техніко-організаційний рівень підприємства, завдання його аналізу і система показників

В епоху економіки, заснованої на знаннях, та переходу нашої країни на інноваційний шлях розвитку найважливішим чинником підвищення ефективності бізнесу є науково-технічний прогрес і широке використання технічних, технологічних, продуктових, управлінських, інформаційних та організаційно-економічних нововведень в практику господарської діяльності комерційних організацій. Від дієвості системи управління, підвищення технічного рівня і якісної організації виробництва у вирішальній мірі залежить конкурентоспроможність сучасного підприємства.

У цивілізованому суспільстві для забезпечення умов свого сталого розвитку будь-яка комерційна організація крім задоволення інтересу підприємців повинна враховувати вимоги та інших зацікавлених сторін, а в кінцевому рахунку і суспільства в цілому. Більше того, отримала загальне визнання концепція сталого розвитку, заснована на врахуванні інтересів навіть майбутніх поколінь. Тому в сферу комплексного аналізу діяльності сучасних підприємств неминуче повинні входити і питання оцінки ефективності системи управління, соціальні та екологічні аспекти їх функціонування.

Формування адекватного вимогам конкурентного ринку техніко-організаційного рівня виробництва передбачає широке використання в діяльності комерційних організацій прогресивних технологій та інших досягнень науково-технічного прогресу, оптимізацію структури управління підприємством, вдосконалення кадрової політики, спрямованої на сприяння всебічному розвитку професіоналізму співробітників підприємства, удосконалення організації праці, виконання вимог охорони навколишнього середовища.

Таким чином, під техніко-організаційним рівнем підприємства розуміється досягнутий підприємством рівень розвитку засобів виробництва, технологій, якості продукції, що випускається, форм і методів організації виробництва і праці, системи управління. Підвищення техніко-організаційного рівня з урахуванням зовнішнього економічного оточення, соціальних і природних умов забезпечує ефективність використання всіх трьох елементів процесу виробництва - живої праці, предметів праці і засобів праці. При цьому техніко-економічний рівень виробництва слід розглядати як основу оцінки аналогічного рівня самого підприємства в цілому, як конкретної форми бізнесу.

Досягнутий підприємством техніко-організаційний рівень виробництва з урахуванням сформованих зовнішніх умов здійснення бізнесу повинен бути покладений в основу аналізу життєвого циклу підприємства на різних його стадіях: створення, розвиток, зрілість, старіння, ліквідація. Для оцінки техніко-організаційного рівня може бути побудована досить обширна система показників, що залежить від специфіки конкретного підприємства, цілей і завдань проведеного аналізу.

У найбільш загальному вигляді систему показників, використовуваних при аналізі техніко-організаційного рівня підприємства, можна представити як показано на рис. 5.1.

Слід зазначити, що в основу більшості методик аналізу техніко-організаційного рівня покладено аналіз першої групи показників, повністю залежать від діяльності підприємства і є факторами, що визначають комплексну ефективність виробництва на конкретному підприємстві.

Ця група показників характеризує якість продукції, стан і прогресивність техніки і технології, рівень науково-дослідної та інноваційної роботи, потокову виробництва і технічну оснащеність підприємства, рівень організації, концентрації та розміщення виробництва, тривалість виробничого циклу, рівень організації праці і соціальних умов роботи колективу, екологічність виробництва, природоохоронні заходи та ін. Іншими словами, дані показники відображають вплив на техніко-організаційний рівень виробництва внутрішньої мікросередовища підприємства.

Система показників для аналізу організаційно-технічного рівня виробництва

Мал. 5.1. Система показників для аналізу організаційно-технічного рівня виробництва

Показники зовнішнього середовища, що входять у другу групу, більш докладно розглядаються суміжними навчальними дисциплінами. Вони не залежать від діяльності підприємства і можуть розглядатися лише в якості факторів, що роблять непрямий вплив на техніко-організаційний рівень виробництва і характеризують вплив па нього макросередовища, в якій функціонує конкретне підприємство.

До основних завдань, які повинні вирішуватися в ході аналізу техніко-організаційного рівня підприємства, відносяться:

• оцінка досягнутого техніко-організаційного рівня виробництва;

• оцінка темпів підвищення техніко-організаційного рівня виробництва і його впливу на ефективність господарської діяльності підприємства;

• визначення можливостей і шляхів подальшого вдосконалення техніко-організаційного рівня виробництва з метою підвищення ефективності бізнесу;

• визначення впливу зовнішнього середовища на техніко-організаційний рівень підприємства і розробка заходів щодо мінімізації можливого негативного впливу зовнішніх факторів.

Якість аналізу техніко-економічного рівня багато в чому визначається складом інформації, залученої для дослідження. Важливими джерелами інформації для проведення такого аналізу є статут підприємства та інші установчі документи, технічний паспорт підприємства, плани його стратегічного розвитку, бухгалтерська і статистична звітність, дані управлінського обліку, проектно-конструкторська і технологічна документація, матеріали маркетингових досліджень, дані про застосовуваної техніці, технологіях і передових методах організації праці на інших підприємствах, законодавчі та нормативні акти у сфері економічної, науково-технічної, грошово-кредитної, податкової, соціальної нулі-тики держави та документи, що відображають відповідні міжнародні вимоги.

Досить перспективним напрямком удосконалення інформаційної бази аналізу техніко-організаційного рівня та всього спектру умов здійснення діяльності підприємства є реалізація принципів звітності про сталий розвиток. В рамках глобальної ініціативи по складанню звітності про сталий розвиток (Global reporting initiative, GRI) все більшого поширення набуває так звана інтегрована звітність. Така звітність повинна розкривати інформацію про діяльність підприємства в економічній, соціальній, екологічній галузях, у сферах відповідальності за продукцію, організації гідної праці, прав людини та взаємодії з суспільством. Неважко помітити, що і саме формування інтегрованої звітності можливо лише на основі систематичного і поглибленого аналізу техніко-організаційного рівня звітує, всіх аспектів та умов його діяльності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Дослідження обліку та аналізу господарської діяльності підприємства
Аналіз техніко-організаційного рівня та інших умов виробництва
Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства
Цілі, завдання та інформаційне забезпечення аналізу техніко-організаційного рівня виробництва
Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, та їх аналіз
Аналіз системи управління підприємством. Організаційний діагноз
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Роль і місце управлінського аналізу в системі управління підприємством
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук