Навігація
Головна
Автоматизація формування та аналізу організаційно-технологічних...Аналіз конструктивно-технологічних та організаційно-планових ознак...Аналіз організаційно-технічного рівня та інших умов виробництваРоль і місце управлінського аналізу в системі управління підприємствомАНАЛІЗ ТЕХНІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНШИХ УМОВ ЙОГО...Аналіз техніко-організаційного рівня та інших умов виробництваОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ТРАНСПОРТНОГО...ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВТехнічний аналіз
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз технічного, технологічного, організаційного та управлінського рівня підприємства

Технічний рівень виробництва багато в чому визначає успішність діяльності більшості комерційних організацій. В умовах розвитку міжнародної конкуренції, особливо у високотехнологічних галузях, слід говорити навіть про науково-технічному рівні. Всі показники технічного рівня виробництва прийнято ділити на три групи, що відображають:

1) рівень застосовуваних знарядь праці (виробничого обладнання);

2) прогресивність застосовуваних технологій;

3) якісні характеристики продукції, що випускається.

Однак на будь-якому підприємстві аналіз технічного рівня виробництва доцільно починати з оцінки наявності та стану основного обладнання. У ході проведення аналізу визначається загальна кількість обладнання, кількість обладнання за видами, потужності та іншим технічним параметрам, кількість обладнання, придатного до експлуатації. Вихідними даними для проведення аналізу можуть служити технічна документація, інвентаризаційні картки, акти технічного огляду.

Результати аналізу для наочності представлені в табл. 5.1.

У ході подальшого аналізу доцільно визначити віковий склад устаткування і зіставити його з показниками аналогічних підприємств і з середньогалузевими показниками. Для характеристики технічного стану основних фондів і висновків про інтенсивність їх заміни па більш сучасні визначають також відсоток зносу основних фондів і відсоток його оновлення. При цьому важливий і якісний аналіз, що дозволяє оцінити не тільки фізичний, але й моральний знос обладнання, пов'язаний з можливостями використання більш продуктивних і економічних його зразків.

Для характеристики технічного рівня виробництва розраховують і аналізують такі показники, як:

• фондоозброєність виробництва (відношення вартості основних виробничих фондів до обсягу випуску продукції);

Таблиця 5.1. Наявність та стан основного обладнання

Наявність та стан основного обладнання

• фондоозброєність праці (відношення вартості основних виробничих фондів до середньооблікової чисельності робітників, зайнятих на виробництві у найбільшу зміну);

• технічна озброєність праці (відношення вартості машин і устаткування до середньооблікової чисельності робітників, зайнятих на виробництві у найбільшу зміну);

• енергоозброєність праці (відношення загальної потужності машин і устаткування в кіловатах до середньооблікової чисельності робітників, зайнятих на виробництві в найбільшу зміну, або до кількості людино-годин, відпрацьованих усіма робітниками);

• коефіцієнт механізації виробництва (відношення обсягу продукції, виробленої за допомогою машин і механізмів, до загального обсягу виробництва продукції);

• коефіцієнт механізації або автоматизації праці (відношення кількості робітників, зайнятих на механізованих або автоматизованих роботах, до загальної кількості робітників);

• коефіцієнт автоматизації виробничих процесів (відношення вартості автоматизованого обладнання до загальної вартості всього виробничого обладнання);

• і т.п.

Конкретний набір показників та їх галузеві модифікації, використовувані для аналізу технічного рівня виробництва, залежать від специфіки досліджуваних підприємств. Подібні коефіцієнти доцільно розраховувати не тільки по підприємству в цілому, але і по окремих видах виробництв, цехів, дільниць, технологічних процесів. Порівняння коефіцієнтів характеризує динаміку процесів механізації виробництва, порівняння планових і звітних показників дозволяє оцінити ступінь виконання плану технічного розвитку. У ході подальшого аналізу з'ясовують причини виявлених відхилень фактичних даних від планових, інших негативних тенденцій і розробляють заходи для підвищення технічного рівня виробництва.

Для оцінки результативності технічного розвитку корисно зіставляти динаміку показників механізації, автоматизації, технічної озброєності, енергоозброєності і фондоозброєності з динамікою показників продуктивності праці робітників і всього персоналу. Важливо виміряти вплив зростання технічного рівня виробництва на показники ефективності господарської діяльності. Так, вплив фондоозброєності праці па продуктивність праці можна виявити шляхом використання наступної факторної моделі:

П = Фр-У-Ф,

де П - середньорічна вироблення одного робочого основного виробництва, що визначається як відношення обсягу продукції у вартісному вираженні до середньооблікової чисельності робітників основного виробництва; Фр - фондоозброєність праці робітників основного виробництва; У - питома вага робітників основного виробництва, зайнятих у найбільшій зміні, в загальній середньооблікової чисельності робітників основного виробництва; Ф - фондовіддача, обумовлена як відношення обсягу продукції у вартісному вираженні до вартості основних виробничих фондів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

За допомогою такої моделі можна проводити аналіз динаміки і виконання плану але продуктивності праці в залежності від змін фондоозброєності праці та ефективності використання основних виробничих фондів.

Технологічний рівень виробництва - один з найважливіших чинників забезпечення конкурентоспроможності, що впливає на обсяг, якість і собівартість виробленої продукції, на формування парку устаткування, комплектування кадрів, застосування нових матеріалів. У процесі вдосконалення технології виробництва вирішуються дві основні завдання: підвищення якості продукції та оптимізація використання застосовуваних при її випуску ресурсів. У зв'язку з цим рівень технології виробництва може розглядатися з двох позицій - технічної та економічної.

У ході аналізу технологічного рівня виробництва слід аналізувати технологічні процеси як по підприємству в цілому, так і по окремих виробництвах і групам виробів. Одним з найважливіших показників технологічного рівня виробництва є питома вага продукції, виготовленої за прогресивною технологією в загальному обсязі продукції. Даний показник може обчислюватися як у вартісному, так і в натуральному вираженні. Його числення доцільно проводити в розрізі окремих технологічних етапів виробництва. Зрозуміло, тут дуже важливі надійні та професійні оцінки самої ступеня інноваційне ™ і прогресивності застосовуваних технологій.

Результатом вдосконалення технології виробництва є зниження трудомісткості, матеріаломісткості та технологічної собівартості продукції, що також має виявлятися при аналізі.

Якісні характеристики продукції, що випускається також входять в сферу аналізу технічного рівня виробництва. Проте, щоб уникнути дублювання навчального матеріалу ми лише зазначимо, що питання аналізу якості продукції та втрат від браку розглянуті в параграфі 4.4 даного підручника.

Організація і управління виробництвом являють собою комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства на основі найбільш раціонального використання наявних у його розпорядженні трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, а також виявлення можливостей вдосконалення самої системи управління виробництвом і зниження пов'язаних з цим постійних витрат.

Підвищення рівня організації та управління виробництвом досягається послідовним впровадженням в практику роботи підприємства повой техніки, прогресивних технологій, форм і методів організації виробництва і праці. Аналіз рівня організації виробництва та управління підприємством передбачає не тільки оцінку досягнутого рівня, а й аналітичне обгрунтування розробки заходів щодо його підвищення.

Самостійними напрямками аналізу організаційно-управлінського рівня виробництва є аналіз типу виробництва, аналіз тривалості та структури виробничого циклу, аналіз концентрації, спеціалізації та виробничої кооперації, аналіз організації виробничих процесів та їх ресурсного забезпечення, аналіз організації праці та обслуговування робочих місць, аналіз культури виробництва. Для оцінки організаційного рівня традиційно використовується спеціальна система показників, що включає в себе коефіцієнт безперервності виробництва, коефіцієнт поточности, коефіцієнт спеціалізації, коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт серійності і т.п.

Особливо важливе значення має аналіз ефективності системи управління підприємством. Він вимагає оцінки раціональності побудови структури управління та бізнес-моделі компанії, розподілу сфер відповідальності, обов'язків і повноважень. Оскільки аналіз оперує кількісними характеристиками досліджуваних явищ, то і тут необхідно використання спеціальних показників. Так, для оцінки рівня управління одним з узагальнюючих показників може служити коефіцієнт ефективності управління, що обчислюється як відношення витрат на управління підприємством до виручки від продажів продукції, товарів, робіт і послуг (або як відношення обсягу продажів до середньооблікової чисельності працівників апарату управління).

Для оцінки ефективності управління виробничим підприємством необхідно аналізувати те, яке співвідношення екстенсивних та інтенсивних факторів використовує керівництво для його розвитку. Як відомо, екстенсивний шлях розвитку передбачає зростання виробництва за рахунок абсолютного збільшення розмірів залучених ресурсів. Інтенсивний спосіб розвитку орієнтований на підвищення результативності виробництва на основі науково-технічних інновацій, що підвищують ефективність використання ресурсів. У сучасних умовах саме ступінь інтенсифікації виробництва в чому характеризує успішність керівництва комерційними організаціями.

В умовах ринкових відносин об'єктивними індикаторами ефективності управління бізнесом можуть також служити характеристики його фінансової результативності та фінансової стійкості, ризик банкрутства, динаміка курсової вартості акцій і зростання вартості компанії.

Завершують аналіз загальною оцінкою рівня управління і розробкою заходів щодо його підвищення, по раціоналізації управлінських витрат.

У ході аналізу слід мати на увазі, що техніко-організаційний рівень підприємства багато в чому залежить від того, на якій воно знаходиться стадії життєвого циклу свого розвитку. Тому характеристика такої стадії теж повинна входити в сферу аналізу. Адже оцінки технічного, технологічного та організаційно-управлінського рівнів підприємства неминуче повинні відрізнятися на стадіях його зародження, розвитку, зрілості або старіння.

Аналогічно слід враховувати і стадії життєвих циклів вироблених виробів.

При цьому відносно промислової продукції прийнято виділяти чотири найбільш істотних етапу життєвого циклу товарів: 1) створення нового виробу, підготовка й освоєння його виробництва; 2) випуск виробів в промислових масштабах; 3) модернізація виробу або зняття його з виробництва і 4) заміна новим. Очевидно, що в умовах переходу на інноваційну економіку і різкого прискорення темпів оновлення асортименту з впровадженням у виробництво принципово нових наукоємних товарів, ці прояви циклічності стануть ще більш помітними, що потребують вдосконалення аналітичного забезпечення прийнятих рішень.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Автоматизація формування та аналізу організаційно-технологічних процедур підготовки та реалізації управлінських рішень
Аналіз конструктивно-технологічних та організаційно-планових ознак групування предметів праці (ПТ)
Аналіз організаційно-технічного рівня та інших умов виробництва
Роль і місце управлінського аналізу в системі управління підприємством
АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНШИХ УМОВ ЙОГО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Аналіз техніко-організаційного рівня та інших умов виробництва
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ
Технічний аналіз
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук