Навігація
Головна
Аналіз ресурсів ефективності використання трудових ресурсівАналіз трудових ресурсівАналіз ефективності використання матеріальних ресурсівАналіз ефективності використання трудових ресурсівБаланс трудових ресурсів підприємства
Зміст, завдання та інформаційні джерела аналізу трудових ресурсівЗавдання аналізу, джерела інформації та напрямки аналізу трудових...Характеристики трудових ресурсів інноваційного підприємстваЗавдання аналізу матеріальних ресурсівТрудові ресурси і персонал підприємств
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Загальна характеристика трудових ресурсів підприємства і завдання їх аналізу

Вага результати господарської діяльності визначаються ефективністю використання праці, як вирішального і найбільш активного чинника виробництва. Значення аналізу використання трудових ресурсів нині зростає в силу відомих демографічних проблем, що призводять до дефіциту кадрів у цілому ряді галузей. Достатня забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, забезпечення зростання продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежить виконання виробничої програми, ефективність використання устаткування і як результат - обсяг випуску і продажів продукції, собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

До основних завдань аналізу можна віднести:

• оцінку забезпеченості організації трудовими ресурсами, вивчення складу, чисельності та структури персоналу, їх динаміки, причин змін і впливу цих змін на показники продуктивності праці і випуску продукції;

• вивчення робочого часу, виявлення його втрат і резервів кращого його використання;

• аналіз продуктивності праці і факторів, що визначають її рівень;

• підрахунок резервів збільшення продуктивності праці і обсягу продукції за рахунок кращого використання трудових ресурсів.

Успішне виконання виробничої програми підприємства головним чином залежить від його забезпеченості робочою силою. Вивчення забезпеченості робочою силою здійснюється в розрізі як категорій персоналу, так і сфер діяльності працівників, підрозділів, професій, рівнів кваліфікації, освітнього рівня, вікового складу тощо З метою комплексного аналізу господарської діяльності таке вивчення проводиться відносно промислово-виробничого персоналу, до якого відносять осіб, ком трудовими операціями, пов'язаними з основною діяльністю підприємства.

Приклад

Перш за все, в процесі аналізу необхідно зіставити фактичну чисельність працівників за їх категоріями з плановою потребою, вивчити структуру промислово-виробничого персоналу (табл. 6.1).

Таблиця 6.1. Аналіз чисельності персоналу

Категорії працівників

План

Факт

Абсолютні відхилення

Відхилення

питомих ваг

Кількість осіб

Питома

вага,%

Кількість осіб

Питома

вага,%

Середньооблікова чисельність працівників

1100

100

1140

100

+40

x

У тому числі: робочі

800

72,7

823

72,2

+23

-0,5

керівники

27

2,5

30

2,6

+3

+0,1

фахівці

163

14,8

170

14,9

+3

+0,1

інші службовці

52

4,7

52

4,6

-

-од

молодший обслуговуючий персонал

31

2,8

30

2,6

1

-0,2

працівники охорони

27

2,5

35

3,1

+8

+0,6

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Як видно з наведених даних, фактична чисельність персоналу підприємства опинилася на 40 чол. більше, ніж передбачалося бізнес-планом. Велика частина приросту пов'язана зі збільшенням числа робочих на 23 чол. Однак при цьому частка робітників у загальній чисельності персоналу знизилась на 0,5%.

Слід зазначити, що на виробничих підприємствах надпланова чисельність робітників може бути виправдана лише за умови надпланового збільшення обсягу випущеної продукції. Причому у високотехнологічних виробництвах зв'язок зростання випуску продукції і числа робочих не настільки очевидна. Тому до оцінки забезпеченості працівниками треба підходити індивідуально, виходячи із специфіки конкретного підприємства.

У ході аналізу необхідно з'ясовувати реальні причини надлишку або нестачі працівників. Причинами перевищення планової чисельності можуть бути виробнича необхідність, зміни умов діяльності або банальні порушення штатної дисципліни. Недолік робочої сили може бути обумовлений об'єктивними причинами або ігноруванням вимог соціальної відповідальності бізнесу, відсутністю уваги керівництва до забезпечення працівників житлом, дитячими садами, транспортними послугами, забезпеченню гідних умов праці та її оплати, можливостям професійного росту, створенню нормальної психологічної атмосфери в колективі. Аналіз цих причин повинен підказати адміністрації найбільш раціональні заходи щодо поліпшення кадрової політики. Не меншої уваги потребують і випадки виникнення надлишку робочої сили треба вишукувати можливості працевлаштування та створення нових робочих місць, перепідготовки кадрів і т.д.

У виробничих галузях особливу увагу при аналізі повинна привертати категорія "робочі", так як працівниками саме цієї категорії безпосередньо створиться продукція підприємства. При цьому не можна обмежуватися тільки визначенням абсолютного відхилення від плану але чисельності робітників, коли їх фактична чисельність порівнюється з базисною (планової або торішньої). Для визначення ступеня забезпеченості робітниками, зайнятими на основному виробництві, слід аналізувати ще й відносне відхилення. Щоб визначити таке відносне відхилення, необхідно базисну чисельність робітників скоригувати на відсоток виконання плану або темп зростання обсягу виробництва продукції.

Приклад

У нашому прикладі абсолютне відхилення від плану по чисельності робітників становить 823 - 800 = +23 чол. При цьому план за обсягом виробництва продукції виконано на 120%. Тоді скоригована планова чисельність робочих дорівнюватиме 800 • 120/100 = 960 чол. Звідси відносне відхилення по чисельності робітників складе 823 - 960 = -137 чол. Таким чином, при абсолютному надлишку робочих ми маємо їх значний відносний недолік. Це пояснюється тим, що ступінь виконання виробничої програми (120%) помітно перевищує приріст чисельності робітників (102,95%). Таке співвідношення свідчить про надпланові підвищенні продуктивності праці цих робітників.

Однак в умовах реального виробництва збільшення обсягу продукції у вартісному вираженні не обов'язково відображає збільшення витрат робочого часу та праці робітників. Воно може скластися за рахунок збільшення частки випуску більш матеріаломістких, але менш трудомістких виробів, не вимагаючих залучення додаткової робочої сили. Тому більш точним показником відносної забезпеченості підприємства робочою силою буде показник, обчислений з урахуванням трудомісткості виконаних робіт. У практиці економічної роботи таке уточнення зазвичай досягається за допомогою коригування планової чисельності робітників на відсоток виконання плану виробництва в нормованої заробітної плати.

Наприклад, якби в нашому прикладі такий відсоток склав 110%, тоді відносне відхилення по чисельності робітників було б одно 823 - (800 • 102/100) = 823 - 816 = +7 чол.

І в цій ситуації, за наявності стосовно надмірної чисельності робітників, можна зробити висновок про те, що фактичний виробіток робітників виявилася нижче передбаченої бізнес-планом.

Аналіз складу працюючих повинен охоплювати вивчення структури персоналу не тільки за категоріями, але й але конкретних спеціальностях і за рівнями виробничої кваліфікації працівників. Адже підприємству потрібні не просто робітники, а наладчики, токарі, збирачі, зварювальники і т.п. або не просто фахівці, а інженери-конструктори, технологи, програмісти, фінансисти, бухгалтери тощо

Аналіз забезпеченості підприємства працівниками різних спеціальностей досить простий - планову чисельність працівників конкретних спеціальностей (виходячи з кількості робочих місць, трудомісткості виробничої програми і штатного розкладу) - необхідно порівняти з фактичною чисельністю і виявити відхилення. Зазвичай проведення такого аналізу - це сфера відповідальності кадрової служби.

Більш докладний аналіз повинен виявити забезпеченість підприємства робочою силою не тільки за категоріями, виробництвам, спеціальностями, а й за рівнями кваліфікації працівників, щодо їх утворення, стажу роботи, але віковою, статевою складу і т.п.

При аналізі чисельності працівників повинні вивчатися не тільки стан справ на певну дату, а й динаміка, рух робочої сили.

Рух робочої сили можна охарактеризувати за допомогою відомих аналітичних коефіцієнтів:

Такі коефіцієнти можна розраховувати і за окремими категоріями працюючих. За даними кадрової служби слід вивчати кількість працівників, направлених зі служби зайнятості, з освітніх установ, переведених з інших організацій, прийнятих самим підприємством. За вибулим працівникам вивчають причини вибуття: звільнення за скороченням штатів, у зв'язку із закінченням строку трудового договору, направленням на навчання, виходом на пенсію, призовом до армії, звільненням за власним бажанням або за прогули й інші порушення трудової дисципліни.

При цьому слід мати на увазі, що по звітності та іншим документам важко виявити реальні причини плинності робочої сили - для цього необхідні спеціальні соціологічні дослідження. Особливо ретельно треба вивчати причини звільнень за власним бажанням, складових переважну частку від числа звільнених з причин плинності. Такі звільнення можуть бути пов'язані з невиконанням адміністрацією умов трудових контрактів, неподанням роботи за фахом і т.д. Найчастіше за власним бажанням звільняються працівники, що порушують трудову дисципліну, нерідко тут криються серйозні внутрішні конфлікти.

Аналізу слід піддавати і виконання заходів щодо закріплення кадрів і мотивації їх праці, з підготовки та підвищення кваліфікації працюючих, щодо поліпшення умов праці і т.д.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз ресурсів ефективності використання трудових ресурсів
Аналіз трудових ресурсів
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Баланс трудових ресурсів підприємства
Зміст, завдання та інформаційні джерела аналізу трудових ресурсів
Завдання аналізу, джерела інформації та напрямки аналізу трудових ресурсів
Характеристики трудових ресурсів інноваційного підприємства
Завдання аналізу матеріальних ресурсів
Трудові ресурси і персонал підприємств
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук