Навігація
Головна
Аналіз мотивацій оплати праціОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІАналіз системної організації оплати праціЯкі індикатори ефективності використання оборотних коштів можуть бути...Аналіз ефективності використання засобів праці
Аналіз та оцінка впливу інфляції на прибуток від продажівМета, завдання, основні показники виробництва і реалізації продукції...Аналіз обсягу реалізації продукціїАналіз комбінаційних відхилень і відхилень за обсягом виробленняАНАЛІЗ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз використання коштів, що спрямовуються на оплату праці

Оплата праці є найважливішим чинником мотивації та стимулювання працівників. Важливим завданням аналізу використання коштів на оплату праці є оцінка ступеня його ефективності та впливу на результати господарської діяльності. Треба вивчати те, як кошти, що направляються на оплату праці, виконують свої економічні та соціальні функції. Економічні функції фонду заробітної плати проявляються в оплаті виробленого праці та матеріального стимулювання зростання продуктивності праці, підвищення якості продукції, зниження її собівартості.

Соціальні функції оплати праці виражаються в підвищенні матеріального, освітнього та культурного рівня працівників, зниженні плинності кадрів та формуванні стабільних колективів, у зміцненні дисципліни праці.

Одним з найважливіших завдань аналізу є вивчення співвідношення між темпами зростання продуктивності праці і його середньої оплати, а також впливу цього співвідношення на витрати і фінансові результати господарської діяльності підприємства.

Аналіз використання коштів на оплату праці прийнято починати з визначення абсолютного відхилення фактично нарахованого фонду заробітної плати від передбаченого бізнес-планом або від попереднього періоду. При цьому абсолютний перевитрата або абсолютна економія по фонду заробітної плати не дозволяють оцінити ефективність його використання, а лише представляють собою просто констатацію факту і розміру відхилення фактичного фонду заробітної плати від його базисної суми.

Такого роду абсолютні відхилення можуть бути визначені і в цілому по фонду заробітної плати, і по окремим категоріям працівників. Сума фонду заробітної плати може бути представлена як добуток середньооблікової чисельності працюючих та середнього розміру коштів оплати праці одного працюючого. За допомогою стандартних аналітичних прийомів нескладно визначити вплив на величину цього фонду двох основних чинників:

• змін середньої чисельності працівників;

• змін середніх розмірів оплати праці працівників.

Приклад

Розглянемо методику такого аналізу на прикладі фонду заробітної плати робітників (табл. 6.7).

Таблиця 6.7. Аналіз впливу факторів на абсолютне відхилення фонду заробітної плати

Показники

Бізнес план

Звіт

Відхилення

1. Середньооблікова чисельність робітників, чол.

35

40

+5

2.Середньорічна заробітна плата робітника, тис. Руб.

360

100

-10

3.Фонд заробітної плати, тис. Руб.

12600

16000

+3400

В даному випадку абсолютний приріст в порівнянні з планом фонду заробітної плати в 3 400 тис. Руб. обумовлений як збільшенням чисельності робітників на 5 чол., так і підвищенням середньорічної заробітної плати одного робітника на 40 тис. руб. Визначимо вплив цих факторів на суму фонду заробітної плати.

1. Вплив зміни середньооблікової чисельності

(+5) • 360 = +1800 тис. Руб.

2. Вплив зміни середньорічної заробітної плати

(+40) -40 = +1600 Тис. Руб. Сукупний вплив факторів становить:

+ 1 800 + 1600 = +3400 тис. Руб.

Однак аналіз абсолютного відхилення по фонду заробітної плати не дозволяє оцінити ефективність його використання. На багатьох промислових підприємств фонд заробітної плати робітників безпосередньо пов'язаний з обсягом виробництва продукції. Тому при аналізі необхідно вивчати і його так зване відносне відхилення від плану або іншої бази порівняння. Відносне відхилення визначається зіставленням фактичного фонду заробітної плати з базисним фондом, скоригованими на фактично досягнутий відсоток виконання плану або темп зростання обсягу випуску продукції.

Приклад

Покажемо методику такого аналізу, використовуючи умови наведеного вище прикладу. Обсяг виробництва продукції по бізнес-плану становив 120 млн руб., А фактично було випущено продукції на 135 млн руб. Тоді відносне відхилення по фонду заробітної плати робітників можна визначити наступним чином:

16000 - 12600 (135/120) = 16000 - 14175 = +1825 тис. Руб.

Виявлений відносний перевитрата свідчить про те. що тими зростання заробітної плати робітників на досліджуваному підприємстві випереджав підвищення продуктивності їхньої праці. З економічної точки зору використання фонду заробітної плати в даній ситуації не можна визнати ефективним, однак соціальні причини та наслідки сформованого співвідношення вимагають особливої оцінки і спеціального розгляду.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Якщо на абсолютне відхилення фонду заробітної плати впливають два фактори - зміна чисельності робітників і зміна їх середньорічної заробітної плати, то па відносне відхилення, крім цих факторів, впливає ще один фактор - ступінь виконання плану за обсягом виробництва продукції.

Розмір впливу цього третього чинника можна визначити відніманням скоригованого базисного фонду заробітної плати з його розміру, передбаченого бізнес-планом.

Приклад

У нашому прикладі такий вплив становить: 12600 - 14175 = = -1575 тис. Руб. Тоді алгебраїчна сума впливів всіх трьох факторів дасть нам величину відносного відхилення по фонду заробітної плати:

• вплив зростання чисельності робітників +1800 тис. Руб .;

• вплив зростання середньої зарплати +1600 тис. Руб .;

• вплив перевиконання плану виробництва -1575 тис. Руб .; Разом відносне відхилення +1825 тис. Руб.

Подальший аналіз повинен бути спрямований на аналіз складу заробітної плати за видами виплат та на вивчення середнього доходу одного працюючого. Аналіз складу фонду заробітної плати проводиться не тільки шляхом порівняння абсолютних показників різних видів виплат, а й зіставленням фактичних і базисних питомих ваг різних виплат в німому з персоналу і по окремих його категоріях. У якості бази для порівняння можуть виступати і аналогічні показники споріднених підприємств.

При цьому слід виділяти так звані непродуктивні виплати робітникам. До них можуть бути віднесені:

• оплата простоїв не з вини робітника (простої з вини самих робітників не оплачуються);

• оплата робіт з виготовлення шлюбу і по переробкам неякісно виконаних робіт (не з вини робітника);

• оплата робіт в надурочний час, у вихідні та святкові дні;

• доплата за роботу з відхиленнями від нормальних умов праці (необхідний аналіз конкретних причин таких доплат);

• доплати відрядникам за виконання робіт більш низького розряду, вимагають більш низької кваліфікації;

• оплата робіт з усунення недоробок, виявлених замовниками у відвантаженої їм продукції або на раніше зданих об'єктах;

• оплата вимушених прогулів з причини припинення виробництва в результаті ринкових коливань або у разі поновлення працівника на роботі за рішенням суду після його необгрунтованого звільнення;

• інші непродуктивні виплати.

Подібні непродуктивні виплати необхідно розглядати як канали перевитрат фонду заробітної плати і як резерви можливої економії. Це вимагає поглибленого аналізу причин подібних виплат та розробки заходів щодо їх ліквідації в майбутньому.

Найважливішим аспектом аналізу є вивчення економічної ефективності використання коштів на оплату праці. Про таку ефективності можна говорити лише в тому випадку, якщо виявлено тісний зв'язок між зростанням доходів працівників і кінцевими результатами діяльності підприємства.

З метою аналізу ефективності витрачання коштів на оплату праці можна застосовувати показник віддачі фонду заробітної плати. Залежно від цілей дослідження його можна розраховувати як обсяг продукції або продажів, що припадає на 1 крб. фонду заробітної плати, або як прибуток у розрахунку на той же рубль фонду заробітної плати.

Приклад

Розглянемо методику такого аналізу на прикладі наступної таблиці (табл. 6.8).

Таблиця 6.8. Аналіз ефективності використання коштів на оплату праці

Показники

Фактично за попередній рік

За планом на звітний рік

Фактично за звітний рік

Відхилення

від попереднього року

від плану

1. Виручка від продажів, млн руб.

ПО

120

135

+25

+ 15

2. Кошти, спрямовані на оплату купа, млн руб.

11,9

12,6

16,0

+4,1

+3,4

3. Віддача фонду заробітної плати, руб. (1/2)

9,24

9,52

8,44

-0,8

-1,08

З наведених даних видно, що у звітному році збільшилися як обсяг продажів продукції, так і кошти, що направляються на оплату праці, однак якщо вивчити не тільки абсолютні відхилення, але й відсотки відхилень, то ми побачимо, наприклад, що в порівнянні з минулим роком темп зростання обсягу виробництва і продажів склав 122,7% (135 • 100/110), а темп зростання коштів на заробітну плату досяг 134,4% (16 • 100 / 11,9). Це говорить про зниження ефективності використання цих коштів, що виразилося у зменшенні віддачі фонду заробітної плати на 0,8 руб. Якщо спробувати проаналізувати в динаміці вплив використання фонду заробітної плати на обсяг продажів, то ми побачимо, що:

• збільшення абсолютних розмірів коштів на заробітну плату дозволило підняти обсяг продажів на (+4,1) • 9,24 = = 37880000 руб .;

• проте зменшення ефективності використання фонду заробітної плати знизило обсяг продажів на (-0,8) • 16 = -12800000 руб .;

Разом, вплив факторів складе 25080000 руб.

Таким чином, весь приріст виробництва і продажів досягнутий за рахунок екстенсивного фактора. Навіть при збереженні базисного рівня віддачі коштів на заробітну плату обсяг продажів міг бути збільшений на 12,8 млн руб. Звичайно тут потрібен додатковий аналіз, треба враховувати і політику держави в галузі регулювання оплати праці, але треба прагнути до зростання ефективності використання коштів на заробітну плату. Це може бути досягнуто за рахунок оптимізації чисельності та структури персоналу, ліквідації непродуктивних виплат, поліпшення організації та стимулювання праці, впровадження прогресивних форм її оплати та участі працівників у прибутку підприємства, підвищення продуктивності праці, оптимальної ринкової тактики (укладення вигідних контрактів, ефективного маркетингу і т .п.).

Оцінку ефективності використання коштів на оплату праці можна дати і за допомогою аналізу співвідношення темпів зростання заробітної плати та продуктивності праці. Зростання продуктивності праці повинен випереджати зростання середньої заробітної плати, забезпечуючи тим самим зниження собівартості продукції і підвищення ефективності виробництва. Зниження собівартості при цьому досягається за рахунок відносного зменшення частки заробітної плати у витратах на виробництво продукції. При зіставленні темпів зростання продуктивності праці та заробітної плати в якості показника продуктивності праці зазвичай застосовують середньорічну вироблення товарної продукції на одного працюючого, а в якості показника заробітної плати - середньорічну заробітну плату одного працівника промислово-виробничого персоналу. Продемонструємо методику такого аналізу на наступному прикладі.

Приклад

У порівнянні з минулим роком темні зростання склали:

• середньорічний вироблення на одного працюючого 105%;

• середньорічної заробітної плати одного працюючого 115%. При цьому частка витрат на оплату праці в собівартості продукції становить 40%.

Як бачимо, зростання продуктивності праці помітно відстає від збільшення заробітної плати і на кожен відсоток приросту вироблення припадає 3% приросту середньорічної заробітної плати (+ 15% / + 5%). Ми можемо визначити вплив такого співвідношення на інші показники господарської діяльності.

Так, вплив співвідношення темпів зростання продуктивності праці та заробітної плати на собівартість продукції може бути визначено за такою формулою:

де ДС - зміна собівартості,%; ДП - зміна продуктивності праці,%; ДЗ - зміна середньої заробітної плати,%; У - питома вага заробітної плати в собівартості,%.

Тоді в результаті сформованої ситуації але порівняно з минулим роком собівартість продукції зросте на 3,81%:

ДС = [(15 - 5) / (5 + 100)) • 40% = 3,81%. Таким чином, в результаті випереджаючого зростання заробітної плати собівартість продукції збільшилася на 3,81%. При повній собівартості продажів звітного року 10 млн руб. пов'язане з цим зростання витрат склав 381 тис. руб. Очевидно, що на ту ж суму підприємство недоотримало прибутку від продажів.

При аналізі співвідношення темпів зростання продуктивності праці та заробітної плати слід мати на увазі, що на нього впливають зрушення в структурі асортименту продукції. Щоб виключити перекручений вплив цього чинника, темпи зростання виробітку можна обчислювати виходячи з показників продукції не в грошовій оцінці, а в натуральних, умовно-натуральних або трудових вимірниках.

Аналіз впливу трудових показників на обсяг виробленої продукції

На завершальному етапі аналізу використання трудових ресурсів підраховують вплив, який чинять фактори, пов'язані з використанням праці, на обсяг виробленої продукції, і виявляють резерви можливого збільшення обсягу продукції за рахунок кращого використання праці. Узагальнення цих резервів - це найбільш відповідальний етап аналітичної роботи. Ясно, що резерви повинні бути виявлені як можна більш повно, але в той же час вони повинні бути реальні.

Якщо укрупнено говорити про резерви зростання обсягу виробленої продукції за рахунок кращого використання трудових ресурсів, то вони можуть бути досягнуті в основному за рахунок:

• укомплектування чисельності робітників відповідно до потреб виробництва;

• ліквідації втрат робочого часу і найбільш повного і доцільного його використання;

• максимального використання можливостей зростання продуктивності праці в результаті підвищення технічного і організаційного рівня виробництва.

Для визначення впливу трудових факторів на випуск продукції і виявлення резервів його зростання обсяг виробництва представимо у вигляді наступного виразу:

П = Р • в ,,

де П - обсяг виробництва; Р - середньооблікова чисельність робітників; Вг - середньорічна вироблення одного робітника.

У даний вираз підставимо раніше розкрите значення середньорічної виробітку одного робітника (В ,.) і тоді отримаємо четирехфакторную модель

П = Р • д • год • в ".

Приклад

Використовуючи вже відомий спосіб абсолютних різниць, знайдемо вплив трудових факторів на обсяг продукції (дані табл. 6.6).

1. Вплив зміни середньооблікової чисельності робітників:

ДП (Р) = (Р, -Р0) - До • 40-8,0 =

= (+2) • 234,3 • 7,71 • 1748,25 = 6317000 руб.

2. Вплив зміни середнього числа днів роботи 1-го робітника:

ДП (д) = Р! • (д, - д ") • ч0 • вч0 = = 40 • (-2,7) • 7,71 • 1748,25 = -1456000 руб.

3. Вплив зміни тривалості робочої зміни:

ДП (Ч) = Р | -д1- (ч1-ч0) -в ^) = = 40 • 231,6 • (-0,08) • 1748,25 = -1295000 руб.

4. Вплив зміни середньогодинної вироблення 1-го робітника:

ДП (ВЧ) = Р, -Д ^ год, • (вч1-вч0) = = 40 • 231,6 • 7,63 • (+161,75) = 11433000 руб.

Разом: +6,317 - +1,456 - +1,295 + 11,433 = +15,000 млн руб.

На основі проведених розрахунків можна визначити резерви можливого збільшення обсягу продукції за рахунок кращого використання трудових ресурсів:

• ліквідація цілоденних втрат робочого часу -1456000 руб.

• ліквідація внутрізмінних втрат робочого часу -1295000 руб.

Разом: 2751000 руб.

Зрозуміло, для мобілізації виявлених резервів необхідно розробити і реалізувати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення використання трудових ресурсів. Серед цих заходів мають бути і заходи мотивації високопродуктивної праці, і організаційні, і контрольні заходи. При цьому треба мати на увазі, що виявлені резерви пов'язані лише з ліквідацією недоліків в організації виробництва і праці всередині підприємства. Набагато більш масштабні резерви підвищення ефективності використання праці криються в можливостях інноваційного розвитку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз мотивацій оплати праці
ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Аналіз системної організації оплати праці
Які індикатори ефективності використання оборотних коштів можуть бути корисні при аналізі?
Аналіз ефективності використання засобів праці
Аналіз та оцінка впливу інфляції на прибуток від продажів
Мета, завдання, основні показники виробництва і реалізації продукції та джерела даних для їх аналізу
Аналіз обсягу реалізації продукції
Аналіз комбінаційних відхилень і відхилень за обсягом вироблення
АНАЛІЗ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук