Навігація
Головна
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВПоказники оцінки ефективності інвестиційних проектів, засновані на...Класифікація методів і критеріїв оцінки ефективності інвестиційних...Основи аналізу інвестиційних проектів. Правила і критерії оцінки...Показники оцінки ефективності інвестиційних проектів, засновані на...Оцінка ефективності методів управління ризикамиКонцептуальні засади оцінки бізнесуМетоди оцінки ефективності інвестиційних проектівОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ТЕОРІЇ ОЦІНКИ МАШИН І ОБЛАДНАННЯАНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ...
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Концептуальні засади інвестиційного аналізу і методи оцінки ефективності інвестиційної діяльності

Інвестиційна діяльність комерційної організації багатопланова, що знаходить своє вираження в структурі її необоротних активів. При оцінці ефективності інвестиційної діяльності підприємства необхідно, насамперед, виходити з характеру загальної стратегії його розвитку, оскільки інструментом її реалізації є адекватна інвестиційна політика, фінансовим забезпеченням якої є інвестиційний бюджет. Останній являє собою цілком певний портфель інвестиційних проектів, що розрізняються за ступенем інноваційність, масштабами залученого капіталу, термінами жизни, рівню ризиків та доходності. Отже, необхідний методичний апарат, що дозволяє обгрунтувати вибір управлінських рішень в області інвестицій.

Методологія інвестиційного аналізу включає в себе декілька ключових концепцій, прикладні аспекти яких і сформували сучасний аналітичний інструментарій в даній області. Основні з них наступні: концепція зміни вартості грошей у часі; концепція співвідношення ризику і прибутковості; концепція грошових потоків; концепція альтернативної прибутковості вкладень.

Практичне застосування концепції зміни вартості грошей у часі в інноваційно-інвестиційному аналізі:

• передбачає розуміння капіталу як фінансового ресурсу і викликає необхідність нарахування процентного доходу на вкладений капітал;

• вимагає визначення кількісної ступеня залежності прибутковості вкладень від фактору часу та рівня ризиків;

• базується на процедурах дисконтування.

Концепція співвідношення ризику і прибутковості вкладень показує фундаментальні основи інвестування: рівень прибутковості повинен бути вище в проектах з більш високими ризиками і він може бути нижче по вкладеннях з відносно низькими ризиками; будь-які інвестиції мають ризики. Практичне втілення сутності даної концепції знаходить своє вираження в конкретних методах виявлення та оцінки рівня проектних ризиків; необхідності вибору способу обліку рівня інвестиційних ризиків при оцінці прибутковості вкладень капіталу; обгрунтуванні вартості залученого фінансування та формуванні бюджету капіталовкладень.

Використання концепції грошових потоків має принципове значення для оцінки реального рівня:

• потреб у фінансуванні інноваційно-інвестиційних програм;

• фінансової життєздатності (прибутковості) конкретних інвестиційних проектів.

Для розуміння сутності концепції грошових потоків і правил практичного використання процедур прямого розрахунку їх величини необхідно чітко визначити відмінності між бухгалтерськими даними про виручку від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), витратах на їх виробництво і збут, про прибуток від продажів і аналогічними показниками, обчисленими на базі грошових потоків (табл. 7.2).

Таблиця 7.2. Відмінності у визначенні прибутковості

Показник

Принципи відображення

в системі бухгалтерського обліку

згідно з концепцією грошових потоків

Доходи від реалізації продукції

Принцип нарахування Використання негрошових форм розрахунків

Обсяг надходжень у грошовій формі

Витрати

Принцип нарахування Використання негрошових форм розрахунків та амортизація не є платежем

Обсяг платежів у грошовій формі

Фінансовий результат

Прибуток

Чистий грошовий потік

Головні відмінності зводяться до том) ', що доходами в кожному з аналізованих періодів згідно концепції грошових потоків є тільки ті, які надійшли на рахунки та в касу підприємства, а витратами зізнаються відповідно тільки оплачені грошовими коштами. Звідси випливають відмінності у фінансовому результаті.

Для інвестиційного аналізу відповідно до концепції зміни вартості грошей у часі принципове значення мають саме терміни надходження доходів та оплати витрат, оскільки коефіцієнти дисконтування різні за величиною не тільки в залежності від обраних ставок, а й від періоду, до якого вони відносяться.

Концепція альтернативної прибутковості вкладень означає необхідність визначення прогнозованої прибутковості всіх наявних можливостей вкладення капіталу (наприклад, та пінні папери, нерухомість, дорогоцінні метали та ін.) І ранжирування їх за рівнем прибутковості від максимального до мінімального. Останній власне і має практичне значення для визначення нижньої допустимої межі віддачі на капітал по планованим інвестиційним проектам. Іншими словами, інвестиції в розвиток основної діяльності підприємств з прибутковістю нижче мінімальної з альтернативних можливостей є економічно недоцільними і базова ставка дисконтування для оцінки проектів повинна бути відповідно вище.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Таким чином, в основу оцінок ефективності інвестиційних проектів (ІП) покладені наступні основні принципи.

1. Розгляд проекту протягом усього його життєвого циклу (розрахункового періоду).

2. Моделювання грошових потоків, включають всі пов'язані із здійсненням проекту потоки (позитивні і негативні) грошових коштів за розрахунковий період.

3. Порівнянність умов порівняння різних проектів (варіантів проекту);

4. Принцип позитивності і максимуму ефекту. Для того щоб інвестиційний проект з точки зору інвестора був визнаний ефективним, необхідно, щоб ефект від реалізації проекту був позитивним; при порівнянні альтернативних ІП перевага повинна віддаватися проекту з найбільшим значенням ефекту.

5. Облік фактора часу. При оцінці ефективності проекту повинні враховуватися різні аспекти фактора часу, у тому числі динамічність параметрів проекту та його економічного оточення, розрив у часі (лаги) між виробництвом (будівництвом) або надходженням ресурсів та їх оплатою, нерівноцінність різночасних витрат і результатів.

6. Облік тільки майбутніх витрат і надходжень. При розрахунках показників ефективності повинні враховуватися тільки майбутні в ході здійснення проекту платежі й надходження, включаючи витрати, пов'язані із залученням раніше створених виробничих фондів, а також майбутні втрати, безпосередньо викликані здійсненням проекту. Раніше створені ресурси, використовувані і проекті, оцінюються не витратами на їх створення, а альтернативною вартістю (opportunity cost), що відбиває максимальне значення упущеної вигоди, пов'язаної з їх найкращим можливим альтернативним використанням.

7. Облік найбільш істотних наслідків проекту. При визначенні ефективності інвестиційного проекту повинні враховуватися всі найбільш істотні наслідки його реалізації, як безпосередньо фінансові та економічні, так і соціального характеру.

8. Облік наявності різних учасників проекту, розбіжності їхніх інтересів і різних оцінок вартості капіталу, що виражаються в індивідуальних значеннях ставки дисконту.

9. Багатоетапність оцінки. На різних стадіях розробки і здійснення проекту, його ефективність визначається заново, з різною глибиною опрацювання.

10. Облік впливу інфляції (облік зміни цін на різні види продукції і ресурсів в період реалізації проекту).

11. Облік впливу невизначеності та ризиків, що супроводжують реалізацію проекту.

З практичної точки зору найбільш важливим у питанні про методи оцінки привабливості ІП є необхідність розуміння:

• вимог до вибору методів оцінки фінансової життєздатності інвестиційних проектів в залежності від їх призначення і характеру одержуваних вигод; слід враховувати види та умови отримання в результаті реалізації інвестиційних проектів вигод не тільки фінансового, але й економічного, соціального, екологічного характеру;

• відмінностей між статичними і динамічними методами оцінки ефективності вкладень капіталу, можливими сферами їх застосування;

• методики розрахунків, економічного сенсу, достоїнств і недоліків динамічних (фінансових) методів оцінки прибутковості інвестиційних проектів - чистої приведеної, або дисконтованою, вартості проектів (NPV, ЧПС), їх внутрішнього рівня прибутковості (IRR, ВИД), індексу прибутковості проектів (РГ) , показників терміну окупності інвестицій;

• правил відбору проектів для фінансування на основі критеріїв їх чистої приведеної вартості внутрішнього рівня прибутковості проекту, індексу прибутковості та термінів окупності інвестицій.

Слід зазначити помітне звуження сфери застосування статичних методів внаслідок науково-технічного прогресу, в результаті якого випадки впровадження виробничого устаткування, ідентичного чинному, стають досить рідкісними. У той же час необхідно пам'ятати про принцип зіставлення витрат на проведення аналізу та оцінки (у тому числі і часу) з отриманими результатами, коли підготовка більш точної та повної інформації не тягне за собою принципової зміни пріоритетності тих чи інших варіантів інвестиційних рішень або коли вибір між варіантами очевидний без застосування складних обчислень.

Динамічні (фінансові) методи оцінки прибутковості інвестиційних проектів були розроблені з метою усунення недоліків, властивих статичним способам, і відповідають сучасним вимогам.

Чиста приведена (дисконтована) вартість проекту (net present value, NPV) являє собою різницю між сумою дисконтованих надходжень і платежів за весь термін його життя, що у формалізованому вигляді може бути представлено наступним чином:

де В, - доходи, які надійшли в періоді 1 С1 - витрати, сплачені в періоді 1 г - ставка дисконтування; ¿= 1,2, 3, 4, п - періоди часу реалізації проекту; п - термін життя проекту.

Економічний сенс показника ИРУ проекту полягає в тому, що він характеризує збільшення (зниження) вартості капіталу комерційної організації в результаті реалізації того чи іншого інвестиційного проекту при прогнозованих величинах генеруються їм грошових потоків і заданій ставці дисконтування. Його переваги в якості критерію відбору проектів:

• враховує грошові потоки і прибутковість проекту за весь термін його життя;

• враховує зміну вартості грошей у часі;

• дозволяє ранжувати окремі проекти за ступенем їх прибутковості;

• аддитивен, тобто дасть можливість підсумувати вигоди за прийнятими до фінансування проектам і визначати тим самим дохідність інвестиційного бюджету або програми з декількох проектів в цілому.

Якщо чиста приведена вартість проекту більше нуля (ИРУ> 0), тобто є позитивним числом, то він приносить дохід у розмірі ИРУн з економічної точки зору його доцільно фінансувати. У ситуації, коли чиста приведена вартість проекту менше нуля (№У <0) і є негативним числом, то з фінансових міркувань його слід відхилити як збитковий. Дисконтовані платежі, що генеруються проектом, в подібних випадках не покриваються сумою його дисконтованих надходжень і одержуваний збиток доведеться покривати за рахунок так званого перехресного фінансування (грошовими надходженнями від основних видів операційної діяльності), що, природно, знижує рентабельність продажів і є неприйнятним.

Якщо чиста дисконтована вартість проекту дорівнює нулю (Л'РУ = 0), то проект приносить процентний дохід на вкладений капітал, що дорівнює ставці дисконтування. Численні твердження у вітчизняній літературі, що при ИРУ = 0 проект не прибутковий і не збитковий, є неспроможними. Особливо очевидним це є при використанні середньозваженої вартості фінансування в якості ставки дисконтування (найбільш поширений варіант) і виникає з невірного трактування концепції зміни вартості грошей у часі.

До недоліків ИРУ проектів слід віднести наступні:

• ставку дисконтування необхідно вибрати заздалегідь і прибутковість оцінюється при заданій її величині; при помилках в її обгрунтуванні помилковими опиняться і рішення відносно оцінки прибутковості ІП, а внаслідок довгострокового характеру подібних рішень і пов'язаних з ними великих вкладень капіталу вони чреваті дуже серйозними негативними наслідками;

• залежність від розміру ставки дисконтування; більше того, проекти, які є прибутковими при відносно низьких ставках дисконтування, можуть виявитися збитковими при більш високих їх значеннях; в результаті міняється положення проектів у їх ранжированном списку;

• "затушовує" відмінності в обсягах інвестицій і проекти з однаковою ІРУ можуть мати абсолютно різні інвестиційні потреби.

Індекс прибутковості або відношення "вигоди - витрати" (profitability index, РГ) є модифікацією NPV і визначається діленням чистих дисконтованих потоків за експлуатаційний період на суму дисконтованих капітальних вкладень. Він вимірює значення чистої приведеної вартості проекту, сформованої за період експлуатації об'єкта, на одиницю дисконтованих вкладень капітального характеру; іншими словами, характеризує рівень віддачі па рубль інвестицій.

Математичне вираження індексу прибутковості виводиться з показника чистої дисконтованої вартості проекту. Розмір NPV може бути представлений як різниця між сумою чистих дисконтованих потоків, одержуваних за планований термін експлуатації створених в рамках реалізації даного проекту активів, і величиною наведених обсягів капітальних вкладень, освоєних протягом інвестиційного етапи:

де й - період, завершальний інвестиційний етап; ¿/ + 1 - початковий період експлуатаційного етапу.

Звідси випливає інша можливість модифікації формули МРУ проекту. Щоб показати відмінності в масштабах інвестицій окремих проектів з рівними або близькими значеннями ИРУ доцільно замість віднімання знайти співвідношення між двома елементами формули (7.5), що знаходяться під знаками суми, тобто визначити індекс прибутковості Р1:

Економічний сенс індексу прибутковості РІ полягає в тому, що він характеризує рівень віддачі на вкладений капітал: сумадисконтованих чистих надходжень, що генеруються за планований термін експлуатації створених об'єктів і яка припадає на рубль інвестицій. Індекс прибутковості може приймати значення: Р1> 1,0; РІ = 1,0; Р1 <1,0. Очевидно, що при значеннях РІ менше одиниці капітальні вкладення не окупаються. У проектах з PI, рівними одиниці, інвестиції окупаються в повному обсязі, а власники та інвестори отримують дохід на вкладений капітал за ставкою дисконтування. З цього випливає, що інвестиційні проекти з PI більше одиниці є найбільш переважними і чим вище зазначений показник, тим більша віддача очікується на вкладений капітал.

Переваги індексу прибутковості як критерій відбору інвестиційно привабливих проектів полягають в наступному:

• враховує відносні відмінності в інвестиційних потребах;

• дозволяє ранжувати проекти за рівнем віддачі на капітал;

• враховує зміну вартості грошей у часі;

• оцінює прибутковість проекту за весь термін його життя.

Будучи модифікацією показника NPV, індекс прибутковості, природно, має частково ті ж недоліки. Зокрема, ставку дисконтування доводиться вибирати заздалегідь і можливі негативні наслідки ті ж, що і у NPV. Крім того, залежно від того, порівнюємо ми вигоди та витрати па валовій основі або за вирахуванням податків, ми отримаємо різні результати для одного і того ж проекту при тій же ставці дисконтування. Нарешті, важко зрозуміти, наскільки, наприклад, Р1 = 1,2 краще, ніж Р1 = 1,1.

Показники NPV і Р1 проектів характеризують їх прибутковість відповідно в абсолютному та відносному вираженні, але при заданій ставці дисконтування. Залишається неясним, який же максимально можливий рівень розрахункової прибутковості того чи іншого проекту. Відповідь на це питання дає показник внутрішнього рівня прибутковості (internal rate of return, IRR) проекту, оскільки саме він характеризує граничний або максимально можливий рівень процентного доходу на вкладений капітал.

Техніка розрахунку IRR випливає з характеристики економічного змісту нульового значення NPV будь-якого проекту. Як було зазначено вище, якщо NPV проекту дорівнює кулю, то очікуваний процентний дохід на вкладений у нього капітал згідно з концепцією зміни грошей у часі дорівнює ставці дисконтування. Графічно це положення проілюстровано рис. 7.2.

Графічна ілюстрація визначення IRR проекту

Мал. 7.2. Графічна ілюстрація визначення IRR проекту

Математично порядок обчислення IRR може бути проілюстрований наступною формулою:

Прирівнявши NPV проекту до нуля при очікуваних значеннях надходжень і платежів за весь термін його життя, вирішуємо наведене вище рівняння щодо ставки дисконтування (;), при якій одержуємо шуканий рівень IRR. Він характеризує інвестиційну привабливість проектів з іншої точки зору, ніж NPV і PI. По суті, ми отримуємо додаткову характеристику прибутковості проектів - показник виражений у відсотковій формі і внаслідок цього зіставимо із середньозваженою вартістю їх фінансування, що є принципово важливим. Такого роду зіставлення дозволяють визначити, за яких умов фінансування очікувані грошові потоки того чи іншого проекту будуть достатні. Звідси випливають цілком певні правила відбору проектів за критерієм IRR, які формують наступні вимоги до його рівня:

• IRR повинен бути вище прибутковості альтернативних можливостей вкладень капіталу;

• IRR повинен бути вище середньої зваженої вартості капіталу.

Щодо останнього виникає питання: наскільки IRR повинен перевищувати середньозважену вартість капіталу? Зарубіжний досвід свідчить, що залежно від макроекономічної ситуації перевищення IRR над середньої зваженої вартістю капіталу коливається від 5 до 15 процентних пунктів.

Внутрішньому рівню прибутковості проектів також притаманні як переваги, так і недоліки. До його достоїнств слід, як уже зазначалося, віднести можливості:

• порівняння прибутковості проекту з вартістю його фінансування;

• ранжирування проектів за рівнем IRR;

• урахування зміни вартості грошей у часі;

• оцінки прибутковості проекту за весь термін його життя.

У той же час IRR не найкращий критерій вибору між взаємовиключними проектами. Для нестандартних грошових потоків у проекту може бути більше одного значення IRR, а допущення про те, що генерований грошовий потік може бути реінвестовані по внутрішній ставкою прибутковості, не завжди відповідає дійсності.

Термін окупності інвестицій - один з найбільш давніх методів оцінки привабливості інвестиційних проектів, хоча методика його обчислення змінилася і з часу впровадження в практику інвестиційної діяльності фінансових або динамічних методів аналізу. Він також визначається на базі кумулятивних дисконтованих грошових потоків. Наслідки цих перетворень наочно видно на рис. 7.3; раніше термін окупності - це період часу, необхідний для покриття початкових капітальних вкладень. Його переваги: відносно прості обчислення, а також те, що з його допомогою можна певною мірою оцінювати ризик вкладень. До недоліків даного показника слід віднести наступне:

• не бере до уваги грошові потоки, генеровані проектом після терміну окупності;

• не характеризує рівня прибутковості проекту.

Графічна ілюстрація термінів окупності інвестицій

Мал. 7.3. Графічна ілюстрація термінів окупності інвестицій

Завершуючи тему методів оцінки інвестицій, слід резюмувати: NPV, PI і IRR - ключові критерії відбору фінансово життєздатних проектів, що відображають різні аспекти їх вигідності, хоча і не є бездоганними. Обгрунтування рішень по інвестиціям у розвиток комерційної організації не обмежується, як зазначалося при характеристиці концептуальних основ інвестиційного аналізу, оцінкою їх прибутковості.

Дисконтований термін окупності вкладень, ДЗГ (discounted pay-back period, DPP або DPBP) в даний час використовується в якості одного із способів оцінки ризиків, але, зрозуміло, не вичерпує всього арсеналу засобів аналізу інвестиційних ризиків. Різноманіття і істотність впливу останніх вимагають ретельного їх аналізу та спеціального розгляду, що виходить за рамки даного підручника.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Показники оцінки ефективності інвестиційних проектів, засновані на простих методах аналізу
Класифікація методів і критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів
Основи аналізу інвестиційних проектів. Правила і критерії оцінки ефективності і можливості бути реалізованим проектів
Показники оцінки ефективності інвестиційних проектів, засновані на дисконтних методах аналізу
Оцінка ефективності методів управління ризиками
Концептуальні засади оцінки бізнесу
Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ТЕОРІЇ ОЦІНКИ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук