Навігація
Головна
Класифікація витрат, що включаються в собівартість продукції....Аналіз собівартості окремих видів продукції за статтями калькуляціїАналіз комплексних статей витратАНАЛІЗ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)Аналіз витрат і собівартості продукціїВиди виробничих витрат підприємства та собівартість продукціїОблік витрат за елементами і статтями калькулюванняАналіз собівартості продукціїАналіз непрямих витратЗагальна методика проведення аналізу собівартості і витрат
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз собівартості за статтями і елементами витрат

Аналіз завжди припускає розкладання загального на складові елементи, вивчення цих елементів, їх різних сторін. Так, велике значення для характеристики собівартості продукції і виявлення резервів її подальшого зниження має вивчення складу витрат. В економічному аналізі традиційно прийнято досліджувати виробничі витрати за двома основними напрямками: економічними елементами і калькуляційними статтями. Кожне із зазначених напрямків аналізу має певне значення в економічній роботі. Групування витрат за статтями і елементами взаємно доповнюють один одного і забезпечують ув'язку показників собівартості з іншими показниками господарської діяльності підприємства. Економічні елементи характеризують найпростіші однорідні види витрат і показують джерела їх утворення. Поелементна класифікація дозволяє визначати витрати живої і минулого уречевленої праці, досліджувати співвідношення між ними, вивчати витрати на відшкодування оборотних і основних фондів, встановлювати обсяг необхідних для відновлення виробництва ресурсів, обчислювати чисту продукцію галузі і національний дохід країни.

Калькуляційні статті, відображаючи цілі, умови та місця здійснення витрат, показують призначення витрат. Перелік калькуляційних статей визначається обліковою політикою підприємства і завданнями управління витратами. Комплексний підхід до вивчення собівартості вимагає взаємопов'язаного дослідження структури витрат і за статтями, і за елементами.

При оцінці динаміки або виконання плану за абсолютними сумами витрат слід забезпечити порівнянність порівнюваних показників. Але треба мати на увазі, що планова собівартість розрахована на заплановані обсяг і структуру продукції, а фактичні показники отримані за даними обліку в розрахунку на реально досягнутий обсяг і сформовану структуру виробництва продукції та продажів. Тому зіставлення абсолютних сум планових і фактичних затрат або затрат за окремі роки без їх відповідного коригування не має сенсу. Такі порівняння повинні ґрунтуватися на принципах аналізу співвідношення "продажу - витрати - прибуток", докладно розглянутих у параграфі 4.5. Відповідно до розподілом операційних витрат за ступенем їх залежно від змін обсягу виробництва на умовно-постійні та змінні, для забезпечення порівнянності базисні змінні витрати необхідно перераховувати на фактичні обсяги виробництва і лише потім порівнювати з реально сформованими показниками, визначаючи економію чи перевитрату.

Однак поділ виробничих витрат за окремими економічними елементами, об'єднуючим і ті витрати, які пов'язані з випуском конкретних виробів, і ті, які не змінюються із змінами цього випуску або носять загальногосподарський характер, робить безглуздим порівняння абсолютних показників собівартості. Тому поелементно групування дозволяє аналізувати лише зміни структури собівартості шляхом порівняння питомих ваг окремих видів витрат у їхній загальній сумі.

Приклад

Розглянемо методику аналізу витрат за елементами на прикладі (табл. 10.3).

Таблиця 10.3. Аналіз структури витрат на виробництво за економічними елементами

Елементи витрат

За планом

Фактично

Відхилення питомих ваг,%

млн

руб.

питома вага, %

млн. руб.

питома вага, %

Матеріальні витрати

10.,

7 (1.0

1.48

73,1

-3.1

Витрати па оплату праці

21

14,0

26

13,7

-0,3

Відрахування на соціальні потреби

2,7

1,8

3.1

1,8

-

Амортизація основних фондів

18

12,0

20,8

11,0

-1

Інші витрати

3,3

2,2

0.8

0,4

-1,8

Разом витрат

150

100,0

189

100,0

x

З таблиці видно, що найбільшу питому ніс у витратах на виробництво займають матеріальні витрати. Причому фактична частка матеріальних витрат (73,1%) на 3,1 процентних пункти перевищує їх запланований рівень (70,0%).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У ході аналізу необхідно з'ясувати, чи пов'язано це з підвищенням цін на матеріальні ресурси або з тим, що більше стали застосовуватися покупні вироби, напівфабрикати, послуги кооперованих підприємств, або це є наслідком нераціонального використання матеріалів, їх необгрунтованих замін або зміни запланованої структури випуску продукції і т.п.

У будь-якому випадку найбільш значну питому вагу даного елемента зумовлює необхідність активного пошуку резервів зниження саме матеріальних витрат. При цьому для вироблення обгрунтованих рекомендацій щодо економії матеріалів аналіз показників звітності слід доповнювати глибоким вивченням даних аналітичного бухгалтерського обліку та калькуляцій собівартості окремих виробів, передового досвіду, рівня прогресивності застосовуваних норм витрат, що використовуються проектно-конструкторських рішень.

По в поєднанні з виявленим (хоча і незначним -0,3%) зниженням частки витрат на оплату праці зростання частки матеріальних витрат часто свідчить про підвищення продуктивності праці. У той же час зниження питомої ваги заробітної плати може бути також викликано зміною структури продукції і випуском менш трудомістких виробів.

Зростання питомої ваги амортизації, як правило, є наслідком підвищення технічної оснащеності виробництва. Проте в ході аналізу було виявлено зменшення частки амортизації, тому необхідно з'ясувати, чи не відбувається зниження фондоозброєності за рахунок вибуття об'єктів пасивної частини основних фондів, застарілого обладнання і невикористовуваних площ або це наслідок негативних процесів втрати виробничих потужностей.

У нашому прикладі відзначається зниження в порівнянні з планом частки інших витрат. Це може бути викликано, зокрема, зменшенням витрат по послугах невиробничого характеру сторонніх спеціалізованих організацій (ремонтних тощо), стороннього транспорту, орендної плати за користування машинами і механізмами, приміщеннями і спорудами.

Проведення подібних досліджень структури витрат за ряд років дає можливість оцінити основні тенденції в змінах характеру діяльності підприємства і приймати обгрунтовані управлінські рішення.

Аналіз структури витрат на виробництво за економічними елементами необхідно доповнювати вивченням динаміки і виконання плану за окремими статтями собівартості фактично випущеної товарної продукції. При цьому (як було показано вище) для забезпечення порівнянності даних необхідно порівнювати планову і фактичну собівартість однієї і тієї ж реально випущеної в звітному році товарної продукції. Такий аналіз дозволяє виявити економію чи перевитрату по кожній статті і оцінити відхилення від плану у відсотках до повної планової собівартості і у відсотках до плану за конкретною статтею (табл. 10.4).

Приклад

Таблиця 10.4. Аналіз виконання плану по собівартості продукції

Аналіз виконання плану по собівартості продукції

Як видно з наведених у таблиці даних, фактична собівартість товарної продукції перевищила заплановану на 16700000 руб., Або на 8,69%. Постатейний аналіз показує, що основний вплив на це зробило збільшення витрат за двома статтями, що займає найбільшу питому вагу в собівартості:

• сировину й матеріали (5500000 крб., Або + 2,86%);

• основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників (8300000 крб., Або + 4,32%).

Перевищення запланованих витрат відзначається і за іншими статтями собівартості. Лише за статтею "Витрати на утримання та експлуатацію устаткування" була отримана економія в 1,2 млн руб., Що понизила повну собівартість товарної продукції на 0,62%. За статтями "Витрати на підготовку і освоєння виробництва" і "Загальногосподарські витрати" не виявлено відхилень від планових витрат. Звертає на себе увагу наявність не планувалися втрат від браку, що збільшили собівартість на 1100000 крб., Або на 0,57%.

Своє аналітичне значення мають відхилення у відсотках до плану по кожній з статей. Ці відхилення характеризують постатейний рівень виконання завдань по собівартості, а значить і ефективність управління витратами за відповідними центрами відповідальності. Проведений аналіз показав, що найбільшою мірою витрати зросли за статтями: "Основна і додаткова зарплата виробничих робітників" (+ 24,9%), "Відрахування на соціальні потреби" (+ 24,9%), "Комерційні витрати" (+18 , 18%), "Комплектуючі вироби" (+ 7,36%), "Паливо і енергія па технологічні цілі" (+ 6,7%) і "Сировина і матеріали" (+ 6,45%).

Зрозуміло, виконання завдань бізнес-плану по кожній з калькуляційних статей вимагає проведення самостійних досліджень, по наведені вище процедури дозволяють визначити пріоритети аналізу і головні напрямки пошуку резервів зниження собівартості. Аналогічна методика може бути застосована і для аналізу собівартості одиниць конкретних видів продукції на основі їх звітних калькуляцій.

Подальший аналіз виконання бізнес-плану по собівартості припускає детальне вивчення поведінки витрат по кожній з калькуляційних статей. Проте методика такого аналізу залежить від того, чи відноситься будь-яка стаття до прямих, змінних витрат або до непрямих, комплексним і більшою мірою умовно-постійних витрат. Розглянемо методику аналізу прямих витрат на прикладі матеріальних витрат.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Класифікація витрат, що включаються в собівартість продукції. Планування собівартості
Аналіз собівартості окремих видів продукції за статтями калькуляції
Аналіз комплексних статей витрат
АНАЛІЗ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
Аналіз витрат і собівартості продукції
Види виробничих витрат підприємства та собівартість продукції
Облік витрат за елементами і статтями калькулювання
Аналіз собівартості продукції
Аналіз непрямих витрат
Загальна методика проведення аналізу собівартості і витрат
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук