Навігація
Головна
Аналіз прямих матеріальних витратАналіз відхилень за прямими матеріальними витратамиАналіз відхилень за прямими трудовим затратамАналіз прямих і непрямих витратКоефіцієнти прямих і повних матеріальних витратКоефіцієнти прямих і повних матеріальних витратОблік і оцінка прямих матеріальних витратПорядок віднесення прямих витрат у зменшення доходів при обчисленні...Методи розподілу непрямих витратПервинне розподіл непрямих витрат
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз прямих матеріальних витрат

Як правило, матеріальні витрати займають найбільшу питому вагу в структурі виробничих витрат підприємств більшості галузей промисловості. Тому від ефективного використання матеріалів багато в чому залежить ефективність виробництва, в матеріальних витратах криється і один з найбільш великих резервів зниження собівартості.

Основна частина прямих матеріальних витрат відображається за статтею собівартості "Сировина і матеріали", тому методику аналізу покажемо на прикладі цієї статті. Хоча існують і інші калькуляційні статті, що відображають матеріальні витрати, пов'язані з виробництвом конкретних виробів, наприклад "Комплектуючі вироби", "Паливо та енергія на технологічні цілі". Деяка частина матеріальних витрат включається до складу комплексних статей собівартості: "Витрати по утриманню та експлуатації обладнання", "Загальновиробничі витрати", "Загальногосподарські витрати" і т.п. Однак ця частина матеріальних витрат не відноситься до прямих витрат. Це непрямі витрати, і вони аналізуються у складі відповідних комплексних статей.

Основними чинниками, що впливають на величину прямих матеріальних витрат, є:

1) зміна обсягу виробництва продукції;

2) зміна структури виробленої продукції;

3) зміна рівня матеріальних витрат за окремими видами продукції, у тому числі виконання норм витрат матеріалів; зміна заготівельної собівартості матеріалів; заміна матеріалів.

Приклад

У відповідності з нашим прикладом прямі матеріальні витрати складають:

• по бізнес-плану на запланований обсяг виробництва 70200000 руб .;

• по планової собівартості на фактичний випуск продукції 85200000 руб .;

• за фактичною собівартістю 90700000 руб. Фактичні матеріальні витрати виявилися більше передбачених бізнес-планом на 20500000 руб. (90,7 - 70,2).

Перш за все, знайдемо вплив на цей перевитрата відразу двох факторів - зміни обсягу виробництва і структури випуску продукції. Для цього досить зіставити планову суму матеріальних витрат у розрахунку на фактичний випуск з матеріальними витратами за спочатку затвердженим бізнес-планом:

85,2 - 70,2 = +15,0 млн руб.

Тепер виділимо з цього загального впливу вплив збільшення обсягу виробництва продукції. У нашому прикладі план за обсягом випуску готової продукції виконано на 120%. Оскільки витрата матеріалів прямо залежить від обсягу виробництва, то перевиконання плану на 20% повинно збільшити і витрата матеріалів теж на 20%, і таким чином вплив зростання обсягу продукції складе:

70,2 • 20/100 = 14040000 руб.

Тоді вплив зміни структури асортименту продукції знайдемо сальдові способом, вирахувавши з сукупного впливу двох факторів вплив обсягу:

15,0 - 14,04 = 0960000 руб.

Отже, збільшення у складі продукції, що випускається питомої ваги більш матеріаломістких виробів підвищило прямі матеріальні витрати на 960 тис. Руб.

Вплив зміни рівня витрат матеріалів за окремими видами виробів визначається зіставленням витрат матеріалів за фактичною і по планової собівартості фактичного випуску продукції:

90,7 - 85,2 = 5500000 руб.

Таким чином, надплановий зростання прямих матеріальних витрат за окремими видами виробів збільшив їх загальну суму на 5500000 руб.

Підрахуємо загальний вплив трьох факторів, під впливом яких відбулася зміна суми прямих матеріальних витрат:

• зміна обсягу продукції 14040000 руб .;

• зміна структури асортименту продукції 0960000 руб .;

• зміна рівня витрат по окремих виробах 5500000 руб. Сукупний вплив трьох факторів 20500000 руб.

Однак при аналізі слід мати на увазі, що вплив останнього чинника питомих витрат має складний характер. Воно може бути пов'язано зі змінами норм витрати матеріалів, цін на них і з можливими замінами матеріалів в конструкціях виробів. Щоб визначити вплив факторів норм, цін і заміна, варто звернутися до даних звітних калькуляцій собівартості одиниць конкретних видів виробів. З цією метою в першу чергу відбираються калькуляції тих виробів, які займають найбільшу питому вагу в структурі продукції, що випускається, у тому числі тих виробів, якими фактична собівартість перевищує заплановану, а також виробів з низькою рентабельністю. У ході аналізу недостатньо зіставити планові і фактичні розміри витрат з статтям матеріальних витрат. Необхідно за даними розділу калькуляції "Розкриття матеріальних витрат" вивчити витрата конкретних видів матеріалів на одиницю даної продукції в порівнянні з виробничими нормами і фактичну заготівельну собівартість цих матеріалів у порівнянні з їх вартістю за планово-розрахунковими цінами, закладеним у планові калькуляції. Приклад

Методику даного аналізу покажемо на наступному прикладі (табл. 10.5).

Таблиця 10.5. Прямі матеріальні витрати на виробництво одиниці виробу А

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Матеріали

План

Факт

кількість

ціна,

руб.

сума,

руб.

кількість

ціна,

руб.

сума,

руб.

Сталевий прокат

10 кг

2.1

250

8 кг

30

240

Кольоровий прокат

1кг

400

400

1,2 кг

1.1 (1

540

Чавунне лиття

100 кг

20

2000

-

-

-

Синтетичний матеріал

-

-

50 кг

30

1500

Спеціальне скло

0. (1 м- '

60

-

-

-

Разом

x

x

+2710

x

x

+2280

З таблиці видно, що зниження рівня прямих матеріальних витрат на одиницю продукції склало 430 руб. (2280 - 2710). На це вплинули наступні фактори.

1. Вплив зміни норм витрати матеріалів:

• сталевий прокат (8 - 10) • 25 = -50 руб .;

• кольоровий прокат (1,2 - 1) • 400 = +80 руб.

2. Вплив зміни ден:

• сталевий прокат 8 • (30 - 25) = +40 руб .;

• дієтними прокат 1,2 • (450 - 400) = +60 руб.

3. Вплив заміни матеріалів (чавунне лиття і спеціальне скло замінені в конструкції виробу на синтетичний матеріал):

(2000 + 60) - 1500 = -560 руб.

Сукупний вплив норм, цін і заміни на загальну зміну рівня прямих матеріальних витрат покажемо в табл. 10.6.

Таблиця 10.6. Аналіз впливу норм, цін і заміни на зміну рівня прямих матеріальних витрат, руб.

Матеріали

Загальне відхилення

У тому числі в результаті впливу

норма

ціна

заміни

Сталевий прокат

-10

-50

+40

-

Кольоровий прокат

+ 140

+80

+60

-

Синтетичний матеріал

-560

-

-

-560

Разом

-430

+30

+ 100

-560

Як показав аналіз, досягнута економія майже цілком пояснюється заміною чавунного лиття і скла на більш ефективний синтетичний матеріал. У той же час за рахунок завищення норм витрат матеріалів собівартість одиниці продукції А підвищилася на 30 руб., А за рахунок підвищення цін на матеріали - на 100 руб. При цьому по сталевому прокату була досягнута економія, а весь приріст матеріальних витрат пов'язаний з використанням кольорового прокату. Тому явним резервом зниження собівартості одиниці виробу А можна вважати ліквідацію перевитрати кольорових металів проти встановлених норм на 80 руб. При річному обсязі виробництва цих виробів в 10 тис. Шт. резерв зниження собівартості всього їх випуску складе 80 • 10000 = 800000 руб. Зрозуміло, для мобілізації такого резерву необхідно розробити і впровадити комплекс організаційно-технічних заходів, що виключають можливість порушення встановлених норм.

Економія матеріальних витрат може бути результатом впровадження прогресивних технологій, що дозволяють зменшувати витрату матеріалів на одиницю продукції, посилення режиму економії, матеріального заохочення працівників підприємства за раціональне використання матеріалів та інших факторів. У той же час в ході аналізу повинні бути виділені всі випадки і суми перевищення матеріальних витрат в порівнянні з встановленими нормами. Загальний розмір такого перевищення може розглядатися як явний резерв можливої економії матеріальних витрат. Заміна матеріалів може бути визнана раціональної лише в тому випадку, коли вона призводить до економії без шкоди для якості продукції, що випускається.

Зростання матеріальних витрат за рахунок фактора цін, як правило, носить не залежний від роботи підприємства характер. Проте в ході аналізу можна виявити вплив на розмір прямих матеріальних витрат змін транспортно-заготівельних витрат, які поряд з покупними цінами формують заготівельну собівартість матеріалів. У наведеному прикладі цей фактор не виділявся, а розглядався у складі фактора цін. Але підприємства, оптимізуючи систему закупівель і схеми постачання, здатні впливати на транспортно-заготівельні витрати. Тому в тих випадках, коли вони складають істотні суми, доцільно оцінювати їх вплив на матеріальні витрати.

Приклад

За даними бізнес-плану і аналітичного обліку заготовляння матеріалів можна виконати наступні аналітичні розрахунки:

1. Матеріальні витрати за плановою собівартістю на фактичний випуск продукції 85200000 руб.

2. Фактичні матеріальні витрати 90700000 руб. в тому числі:

а) транспортно-заготівельні витрати 17 млн руб .;

б) вартість матеріалів у купівельних цінах 73700000 руб.

3. Відсоток транспортно-заготівельних витрат, передбачений у бізнес-плані, 10%.

4. Транспортно-заготівельні витрати за плановою нормі на фактичні витрати матеріалів (стор. 3 х стор. 2, б) 7370000 руб.

5. Відхилення від плану за сумою матеріальних витрат, всього (стор. 2 - стор. 1) -5500000 руб.

в тому числі за рахунок:

• зміни питомої витрати в покупних цепах (стор. 2, б + + стор. 4 - стор. 1) -4130000 руб .;

• зміни транспортно-заготівельних витрат (стор. 2, а - стор. 4) 9630000 руб.

Таким чином, поряд з економією за рахунок жорсткості норм витрати матеріалів, має місце понадпланове підвищення транспортно-заготівельних витрат на 9630000 руб. Зрозуміло, необхідний додатковий аналіз для визначення того, чи пов'язаний зростання транспортно-заготівельних витрат з нераціональним вибором постачальників, районів поставок або видів транспорту або він виник за рахунок не залежних від підприємства факторів (зростання тарифів на залізничні перевезення тощо).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз прямих матеріальних витрат
Аналіз відхилень за прямими матеріальними витратами
Аналіз відхилень за прямими трудовим затратам
Аналіз прямих і непрямих витрат
Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат
Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат
Облік і оцінка прямих матеріальних витрат
Порядок віднесення прямих витрат у зменшення доходів при обчисленні податку на прибуток
Методи розподілу непрямих витрат
Первинне розподіл непрямих витрат
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук